Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Ҝөзәтчи гүлләси (тәлим нәшри)  |  јанвар 2013

Һеч нәјин сәни Јеһовадан узаглашдырмасына јол вермә

Һеч нәјин сәни Јеһовадан узаглашдырмасына јол вермә

«Бу ҝүн кимә гуллуг едәҹәјинизи өзүнүз сечин» (ЈЕШУА 24:15).

«СЕЧМӘК» — бу, чох ҝүҹлү сөздүр. Чүнки сечим азадлығы олан инсанын гаршысында мүхтәлиф вариантлар олур вә һәјатыны һансы сәмтә јөнәлдәҹәји ән чох онун өзүндән асылы олур. Туталым, бир нәфәр јол ҝедир вә бирдән ҝөрүр ки, јол ики истигамәтә ајрылыр. О, һансы јолла ҝедәҹәк? Әҝәр онун конкрет ҝетмәк истәдији бир јер варса, онда бу јоллардан бири ону мәгсәдинә доғру апараҹаг, диҝәри исә тамамилә узаглашдыраҹаг.

1-3. а) Һәјатда дүзҝүн сечим етмәк истәјәнләр үчүн Јешуа нәјә ҝөрә ҝөзәл нүмунәдир? б) Гәрар верәркән нәји јадда сахламалыјыг?

2 Мүгәддәс Китабда охшар вәзијјәтләрлә үзләшән бир чох инсанларын нүмунәләри вар. Мисал үчүн, Габил гәзәбә јол вермәк вә ја ону ҹиловламаг арасында сечим етмәли иди (Јар. 4:6, 7). Јешуа да сечим гаршысында дурмушду: һәгиги Аллаһа ибадәт етмәјә давам етсин, јохса јаланчы аллаһлара үз тутсун (Јешуа 24:15). Јешуанын мәгсәди Јеһоваја бағлы галмаг иди; беләликлә, о, елә бир јол сечди ки, бу, она мәгсәдинә наил олмаға көмәк етди. Анҹаг Габилин белә бир мәгсәди олмадығындан ону Јеһовадан узаглашдыран бир јол сечди.

3 Бәзән биз дә дүзҝүн јолда галмаг үчүн ваҹиб гәрарлар гәбул етмәли олуруг. Белә олан һалда, етдијимиз һәр шејдә Јеһоваја иззәт вермәк вә бизи Ондан узаглашдыраҹаг һәр бир шејдән кәнар дурмаг мәгсәдимиз барәдә унутмамалыјыг. (Ибраниләрә 3:12 ајәсини оху.) Бу вә нөвбәти мәгаләдә биз һәјатын једди саһәсинә вә бу саһәләрдә вердијимиз гәрарларын бизи Јеһовадан узаглашдырмасына јол вермәмәли олдуғумуза диггәт јетирәҹәјик.

ИШ ВӘ КАРЈЕРА

4. Ишләмәк нә үчүн ваҹибдир?

4 Мәсиһчиләр өзләрини вә аиләләрини доландырмалыдырлар.  Мүгәддәс Китаб ҝөстәрир ки, әҝәр кимсә өз аиләсинин гејдинә галмаг истәмирсә, о, имансыздан бетәрдир (2 Салон. 3:10; 1 Тим. 5:8). Ајдын мәсәләдир ки, иш һәјатын ваҹиб бир һиссәсидир, анҹаг әҝәр диггәтли олмасан, иш вә карјера сәни Јеһовадан узаглашдыра биләр. Неҹә?

5. Иш тәклифләрини нәзәрдән кечирәркән һансы амилләрә диггәт јетирмәк лазымдыр?

5 Тәсәввүр ет ки, иш ахтарырсан. Әҝәр сән иш тапмағын елә дә асан олмадығы бир јердә јашајырсанса, гаршына чыхан илк иши гәбул етмәк истәјәҹәксән. Бәс әҝәр һәмин иш Мүгәддәс Китаб принсипләринә зидд ҝедирсә, јахуд о гәдәр вахтыны алыр ки, јығынҹаға вә аиләнә кифајәт гәдәр вахт ајыра билмирсән, онда неҹә? Ишсиз галмагданса, әлверишли олмајан ишдә ишләмәјин даһа јахшы олдуғуну дүшүнәрәк гаршына чыхан истәнилән иши гәбул едәҹәксән? Унутма ки, јанлыш јолу сечмәјин сәни Јеһовадан узаглашдыра биләр (Ибр. 2:1). Әҝәр иш ахтарырсанса вә ја ишини дәјишмәк истәјирсәнсә, дүзҝүн гәрар гәбул етмәкдә сәнә нә көмәк едәҹәк?

6, 7. а) Инсан ишлә бағлы гаршысына һансы мәгсәдләри гоја биләр? б) Һансы мәгсәд инсаны Јеһоваја јахынлашдырыр вә нәјә ҝөрә?

6 Артыг гејд едилдији кими, илк нөвбәдә, әсас мәгсәди јадда сахламаг лазымдыр. Өзүндән соруш: «Иш сечиминдә нәјә үстүнлүк верирәм?» Әҝәр сән дүнјәви ишә әсас мәгсәдә чатмаг, јәни Јеһоваја хидмәт едәрәк өзүнү вә аиләни доландырмаг үчүн бир васитә кими бахырсанса, Аллаһ сәнин бүтүн ҹәһдләрини хејир-дуаландыраҹаг (Мат. 6:33). Ишини итирәндә вә ја мадди чәтинлик чәкәндә Јеһова сәнин вәзијјәтинә биҝанә галмыр (Јешаја 59:1). О, «садиг инсанлары сынаглардан неҹә гуртармағы... билир» (2 Пет. 2:9).

7 Бәс әҝәр мәгсәдин садәҹә варланмагдырса, онда неҹә? Ола билсин, сән мәгсәдинә чатаҹагсан. Анҹаг унутма ки, буна наил олсан белә, бу ҹүр «мүвәффәгијјәт» сәнә баһа баша ҝәләҹәк — сәнин она ҝүҹүн чатмаз. (1 Тимотејә 6:9, 10 ајәләрини оху.) Әҝәр вар-дөвләт вә карјера һәјатында ваҹиб јер тутурса, онлар сәни Јеһовадан узаглашдыраҹаг.

8, 9. Валидејнләр ишә олан мүнасибәтләри илә бағлы нәји нәзәрә алмалыдырлар? Изаһ един.

8 Әҝәр сән валидејнсәнсә, сәнин нүмунәнин ушагларына неҹә тәсир етдији барәдә дүшүн. Онлар һәјатда сәнин үчүн нәјин даһа ваҹиб олдуғуну ҝөрүрләр — карјеранын, јохса Јеһова илә мүнасибәтләрин? Әҝәр онлар јүксәк мөвгејин, престиж вә вар-дөвләтин сәнин үчүн һәјатда биринҹи јердә дурдуғуну ҝөрүрләрсә, мәҝәр онлар бу ҹүр мәһвә апаран јолда сизин нүмунәнизи изләмәјәҹәкләр? Онларын сизә олан һөрмәти итмәјәҹәк? Бир ҝәнҹ мәсиһчи гејд едир: «Ҝөзүмү ачандан бәри атамын башы һәмишә ишә гарышыг олуб. Әввәлләр ҝөрүнүрдү ки, атам аиләни доландырмаг үчүн бу гәдәр ҝәрҝин ишләјир. Чүнки о истәјирди ки, биз һеч нәјин гајғысыны чәкмәјәк. Лакин сон бир нечә ил әрзиндә бәзи шејләр дәјишди. О, дурмадан ишләјир вә баһалы-баһалы шејләр алыр, һалбуки аиләмизин буна еһтијаҹы јохдур. Нәтиҹәдә, биз башгаларыны руһани шејләрә тәшвиг едән јох, даһа чох имканлы бир аилә кими ад газандыг. Үмид едирәм ки, атам нә вахтса аиләмизә мадди ҹәһәтдән чох, руһани ҹәһәтдән дәстәк олаҹаг».

9 Валидејнләр, һәјатынызда карјераја һәддән чох өнәм вермәклә онун сизи Јеһовадан узаглашдырмасына јол вермәјин. Өз нүмунәнизлә ушагларыныза ҝөстәрин ки, әлдә едә биләҹәјиниз ән бөјүк вар-дөвләтин мадди јох, руһани сәрвәт олдуғуна, һәгигәтән дә, инанырсыныз (Мат. 5:3).

10. Карјера сечәркән ҝәнҹләр нәји ҝөтүр-гој етмәлидирләр?

10 Бир ҝәнҹ кими, карјера гурмағы  планлашдырырсанса, дүзҝүн јолу неҹә сечә биләрсән? Артыг өјрәндијимиз кими, сәнин сечимин һәјатыны һансы истигамәтә јөнәлтмәк истәјиндән асылы олаҹаг. Сечдијин саһә үзрә тәлим алмағын вә ишләмәјин Падшаһлығын мараглары үчүн даһа чох хидмәт етмәјинә көмәк едәҹәк, јохса, әксинә, Јеһовадан узаглашдыраҹаг? (2 Тим. 4:10). Сән дә хошбәхтлији артан вә азалан банк һесабларындан вә ја гијмәтли кағызлардан асылы олан инсанлара бәнзәмәк, јохса Давуд кими, Јеһоваја ҝүвәнмәк истәјирсән? О јазмышды: «Ҝәнҹлијимдән гоҹалығымадәк салеһин тәрк едилдијини, нәслинин чөрәк үчүн диләндијини ҝөрмәмишәм» (Мәз. 37:25). Јадда сахла ки, бир јол сәни Јеһовадан узаглашдырдығы һалда, диҝәри ән јахшы һәјата доғру апараҹаг. (Сүлејманын мәсәлләри 10:22; Малаки 3:10 ајәләрини оху.) Бәс сән һансы јолу сечәҹәксән? *

ИСТИРАҺӘТ ВӘ ӘЈЛӘНҸӘ

11. Мүгәддәс Китабда истираһәт вә әјләнҹә барәдә нә дејилир вә биз нәји јадда сахламалыјыг?

11 Мүгәддәс Китаб нә дејиб-ҝүлмәји гадаған едир, нә дә истираһәт вә әјләнҹәнин вахт иткиси олдуғуну дејир. Һәвари Павел Тимотејә физики мәшгин фајдасы олдуғуну јазмышды (1 Тим. 4:8). Һәтта Мүгәддәс Китабда дејилир ки, «ҝүлмәјин өз вахты» вар, «рәгс етмәјин өз вахты», јәни бу, бизи истираһәтә кифајәт гәдәр вахт ајырмаға тәшвиг едир (Ваиз 3:4; 4:6). Анҹаг диггәтли олмасаг, истираһәт вә әјләнҹә бизи Јеһовадан узаглашдыра биләр. Неҹә? Дүзҝүн олмајан әјләнҹә вә истираһәт нөвү сечмәклә вә онлара һәддән артыг вахт сәрф етмәклә.

Дүзҝүн сечилмиш истираһәт вә она кифајәт гәдәр вахт ајырмаг инсана тәравәт ҝәтирир

12. Истираһәт вә әјләнҹә нөвү сечәркән һансы амилләри нәзәрә алмалысан?

12 Илк нөвбәдә, сечмәли олдуғун истираһәтин вә әјләнҹәнин нөвүнү мүәјјән ет. Бунун сәнә дүзҝүн сечим етмәкдә мүтләг көмәји дәјәҹәк. Гејд етмәк лазымдыр ки, чохлары тәрәфиндән гәбул олунан әјләнҹә нөвләринә Аллаһын нифрәт етдији гәддарлыг, спиритизм вә әхлагсызлыг дахилдир. Бундан әлавә, сечдијин истираһәт вә әјләнҹә нөвүнү һәртәрәфли ҝөтүр-гој ет. О, сәнә неҹә тәсир едир? Сәндә гәддарлыг, ҝүҹлү рәгабәт вә милләтчилик руһу јарадырмы? (Сүл. мәс. 3:31). Сәнә баһа баша ҝәлир? Башгаларыны бүдрәтмир ки? (Ром. 14:21). Әһатәндә кимләр олаҹаг?  (Сүл. мәс. 13:20). Сәндә пис ишләрлә мәшғул олмаг арзусу ојатмыр ки? (Јаг. 1:14, 15).

13, 14. Истираһәтә нә гәдәр вахт ајыраҹағыны ҝөтүр-гој едәркән нәјә диггәт јетирмәлисән?

13 Ејни заманда, истираһәтә вә әјләнҹәјә нә гәдәр вахт сәрф етдијини дә ҝөтүр-гој ет. Өзүндән соруш: «Истираһәтә чох вахт сәрф етдијим үчүн руһани ишләрә лап аз вахтым галыр?» Әҝәр истираһәт вә әјләнҹәјә һәддән чох вахт ајырсан, ҝөрәҹәксән ки, асудә вахтын бир о гәдәр дә тәравәтли кечмир. Әслиндә, инсан әјләнҹәјә лазыми гәдәр вахт ајыранда бу, она даһа чох зөвг верир. Нәјә ҝөрә? Чүнки онлар, илк нөвбәдә, «даһа ваҹиб шејләри» јеринә јетирдикләринә ҝөрә һәр һансы әјләнҹәјә вахт ајыранда виҹданлары онлары нараһат етмир. (Филипилиләрә 1:10, 11 ајәләрини оху.)

14 Истираһәтә даһа чох вахт сәрф етмәк ҹәлбедиҹи ҝөрүнсә дә, бу сәни Јеһовадан узаглашдыра биләр. 20 јашы олан Ким адлы баҹы өз тәҹрүбәсиндән өјрәндикләри барәдә белә дејир: «Мән һәр һәфтәсону — ҹүмә, шәнбә вә базар ҝүнләри кечирилән бөјүк шәнликләрин һәр бириндә иштирак едирдим. Инди исә баша дүшүрәм ки, етмәли олдуғум даһа ваҹиб ишләр вар. Мисал үчүн, пионер кими хидмәт етдијим үчүн сәһәр саат 6-да јухудан дурмалыјам, буна ҝөрә дә ҝеҹә саат бирә-икијә кими шәнликләрдә иштирак етмирәм. Билирәм ки, шәнликләрин һамысы һеч дә пис дејил, амма онлар диггәти јајындыра биләр. Диҝәр мәшғулијјәтләр кими, онун да јерини билмәк лазымдыр».

15. Әјләнҹәнин ушаглара тәравәт ҝәтирмәси үчүн валидејнләр нә едә биләрләр?

15 Валидејнләр өзләринин вә ушагларынын мадди, руһани вә емосионал тәләбатларынын гајғысына галмаг мәсулијјәти дашыјырлар. Бир валидејн кими, бүтүн әјләнҹәләрин пис олдуғуну дүшүнмә. Ејни заманда да өвладларыны пис тәсирләрдән гору (1 Кор. 5:6). Аилән үчүн әсил тәравәт ҝәтирән истираһәт вә әјләнҹә нөвү сечмәздән әввәл јахшыҹа ҝөтүр-гој ет *. Белә етмәклә, аиләликҹә сизи Јеһоваја јахынлашдыран бир јолу сечәҹәксиниз.

АИЛӘ МҮНАСИБӘТЛӘРИ

16, 17. Һансы вәзијјәт бир чох валидејнләри мәјус едир вә һарадан билирик ки, Јеһова онларын кечирдији ағры һиссини баша дүшүр?

16 Валидејнләрлә ушагларын бир-бирләринә дәрин мәһәббәт бәсләмәләри тәбиидир. Һәтта Јеһова халгына олан мәһәббәтини ананын өвладына олан мәһәббәти илә мүгајисә едир (Јешаја 49:15). Бу сәбәбдән аилә үзвләримиздән кимсә Јеһованы тәрк едәндә бизим дәрин кәдәр һисси кечирмәјимиз тәбиидир. Гызы јығынҹагдан кәнар едилән бир баҹы дејир: «Дахилимдә дәрин бошлуг һисс едирдим. Мән онун Јеһованы нә үчүн тәрк етдијини һеч ҹүрә баша дүшә билмирдим. Һәмишә өзүмү ҝүнаһландырыр вә ләнәтләјирдим».

17 Јеһова сәнин кечирдијин ағры һиссини баша дүшүр. О, Өзү дә илк јаратдығы аиләнин, еләҹә дә Дашгындан әввәл јашамыш инсанларын әксәријјәтинин галдырдығы гијама ҝөрә үрәјиндә кәдәрләнмишди (Јар. 6:5, 6). Һеч вахт белә иткијлә үзләшмәјәнләр үчүн бунун инсана нә дәрәҹәдә ағры вердијини баша дүшмәк чәтин ола биләр. Буна бахмајараг, аилә үзвләриндән киминсә јығынҹагдан кәнар едилмәсинин сәни Јеһовадан узаглашдырмасына јол вермә. Бәс белә олан һалда јашадығын ағры-аҹынын өһдәсиндән неҹә ҝәлә биләрсән?

18. Ушаглары Јеһованы тәрк едән валидејнләр нә үчүн өзләрини ҝүнаһландырмамалыдырлар?

18 Баш верән һадисәләрә ҝөрә өзүнү ҝүнаһландырма. Јеһова һәр кәсә сечим  етмәк имканы верир вә аиләнин һәср олунмуш һәр бир үзвү «өз мәсулијјәт јүкүнү» дашыјыр (Галат. 6:5). Әввәл-ахыр, Јеһова сәни јох, ҝүнаһ ишләдән инсаны мәсулијјәтә ҹәлб едәҹәк (Јез. 18:20). Башгаларыны да ҝүнаһландырмаг лазым дејил. Низам-интизамы горумаг үчүн Јеһованын гәрарына һөрмәт ет. Јығынҹағы мүдафиә едән ағсаггаллара гаршы јох, Иблисә гаршы дур (1 Пет. 5:8, 9).

Севдикләримизин Јеһоваја гајыдаҹағына үмид етмәкдә пис һеч нә јохдур

19, 20. а) Ушаглары јығынҹагдан кәнар едилән валидејнләр кәдәр һиссинин өһдәсиндән неҹә ҝәлә биләрләр? б) Һәмин валидејнләр нәјә үмид едә биләрләр?

19 Диҝәр тәрәфдән, әҝәр Јеһованы кәдәрләндирән јолу сечсән, Ондан узаглашаҹагсан. Аилә үзвләрин Јеһованы һәр шејдән, һәтта аилә телләриндән белә үстүн тутмаға гәти гәрарлы олдуғуну ҝөрмәлидирләр. Белә бир вәзијјәтлә үзләшәндә әминликлә өз руһанилијини гору. Өзүнү садиг мәсиһчи баҹы-гардашларындан тәҹрид етмә (Сүл. мәс. 18:1). Дуада Јеһоваја «гәлбини ачыб бошалт» (Мәз. 62:7, 8). Јығынҹагдан кәнар едилмиш аилә үзвү илә, һәтта e-mail васитәсилә олса белә, үнсијјәт етмәк үчүн бәһанә ахтарма (1 Кор. 5:11). Руһани ишләрлә мәшғул ол (1 Кор. 15:58). Јухарыда сөзләри ситат ҝәтирилән баҹы дејир: «Билирәм, Јеһоваја хидмәтими давам етдирмәли вә руһән мөһкәм галмалыјам ки, гызым Јеһоваја гајыданда она көмәк едә билим».

20 Мүгәддәс Китабда дејилир ки, мәһәббәт «һәр шејә үмид едир» (1 Кор. 13:4, 7). Севдијимиз инсанын јенидән гајыдаҹағына үмид етмәкдә сәһв һеч нә јохдур. Јығынҹагдан кәнар едилән хејли инсан һәр ил төвбә едиб јенидән Јеһованын тәшкилатына гајыдыр. Төвбә едән инсана Јеһованын гәзәби сонсуз дејил. Чүнки О, бағышлајан Аллаһдыр (Мәз. 86:5).

МҮДРИК СЕЧИМ ЕДИН

21, 22. Ирадә азадлығындан неҹә истифадә етмәјә гәти гәрарлысан?

21 Јеһова јаратдығы инсанлара ирадә азадлығы вериб. (Ганунун тәкрары 30:19, 20 ајәләрини оху.) Амма биз бу азадлыгдан дүзҝүн истифадә етмәк мәсулијјәти дашыјырыг. Һәр бир мәсиһчи өзүндән сорушмалыдыр: «Мән һансы јолу сечмишәм? Иш вә карјеранын, истираһәт вә әјләнҹәнин, јахуд аилә мүнасибәтләринин мәни Јеһовадан узаглашдырмасына јол верирәмми?»

22 Јеһованын халгына ҝөстәрдији мәһәббәт һеч вахт түкәнмир. Амма әҝәр јанлыш јол сечсәк, өзүмүзү Јеһовадан узаглашдыра биләрик (Ром. 8:38, 39). Анҹаг бунун бизимлә баш вермәмәси үчүн һеч нәјин бизи Јеһовадан узаглашдырмасына јол вермәмәлијик. Нөвбәти мәгаләдә сечим едәркән диггәтли олмалы олдуғумуз диҝәр дөрд саһә мүзакирә олунаҹаг.

^ abz. 10 Карјера сечмәк барәдә әлавә мәлумат алмаг үчүн «Ҝәнҹләрин суаллары. Практики мәсләһәтләр» китабынын 2-ҹи ҹилдинин 38-ҹи фәслинә (рус.) бах.

^ abz. 15 Әлавә мәлумат алмаг үчүн «Ојанын!» журналынын 2011-ҹи ил нојабр сајынын 17-дән 19-дәк сәһифәләринә (рус.) бах.