Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Ҝөзәтчи гүлләси (тәлим нәшри)  |  јанвар 2013

Јахшы тәшкил олунмуш кампанијанын ҝәтирдији бәһрәләр

Јахшы тәшкил олунмуш кампанијанын ҝәтирдији бәһрәләр

Марија Изабел адлы чалышган ҝәнҹ тәблиғчи аиләси илә бирликдә Чилинин (Ҹәнуби Америка) Сан Бернардо шәһәриндә јашајыр. Онлар јерли мапуче халгына мәнсубдурлар. Аиләликҹә онлар мапуче (ејни заманда аракуан адланан) дилиндә јени тәшкил олунмуш јығынҹағы шөвглә дәстәкләјирләр.

Јығынҹагда елан олунду ки, Иса Мәсиһин өлүмүнүн Хатирә ҝеҹәси аракуан дилиндә дә кечириләҹәк вә бунунла әлагәдар һәмин дилдә 2000 дәвәтнамә пајланаҹаг. Бу елан Марија Изабели дүшүнмәјә вадар етди. Бу ишдә о неҹә көмәк едә биләрди? О, мүәллимләринә вә синиф јолдашларына уғурла шаһидлик едән ҝәнҹ Шаһидләрин нүмунәләрини хатырлады. Бу барәдә валидејнләри илә сөһбәт етдикдән сонра бирликдә гәрара ҝәлдиләр ки, Марија Изабел мәктәбдә дәвәтнамә пајласын. Бәс о, буну неҹә етмәји планлашдырырды?

Биринҹиси, Марија Изабел мәктәбин ҝиришиндә дәвәтнамә асмаг үчүн мүдиријјәтдән иҹазә алды. Онлар онун хаһишини нәзәрә алдылар вә бу ҹүр тәшәббүсүнә ҝөрә ону тәрифләдиләр. Һәтта бир ҝүн сәһәр сијаһы үзрә адбаад шаҝирдләри јохлајаркән мәктәбин директору сәсҝүҹләндириҹи васитәсилә бу дәвәтнамә барәдә елан етди.

Марија Изабел бүтүн синифләрә дахил олуб шаҝирдләрлә сөһбәт етмәјә иҹазә алды. Сонра исә мүәллимләрин иҹазәси илә һәр синифдә мапуче дилини билән шаҝирдин олуб-олмадығыны сорушду. О дејир: «Мән дүшүнүрдүм ки, мәктәбдә мапуче аиләсиндән ҹәми 10—15 шаҝирд олар. Амма онларын сајы мәним дүшүндүјүмдән дә чох имиш. Беләҹә, мән 150 дәвәтнамә пајладым!»

«О, ГАРШЫСЫНА УШАГ ЧЫХАҸАҒЫНЫ ҜӨЗЛӘМИРДИ»

Мәктәбин ҝиришиндә асылмыш дәвәтнамәни ҝөрән бир гадын бу мөвзу илә бағлы киминлә сөһбәт едә биләҹәјини сорушду. Гаршысында он јашлы гыз ушағыны ҝөрәндә гадынын тәәҹҹүбүнү бир тәсәввүр един! Марија Изабел ҝүлүмсәјәрәк дејир: «О, гаршысына ушаг чыхаҹағыны ҝөзләмирди». Марија Изабел гадына дәвәтнамә вериб ону гысаҹа изаһ етдикдән сонра ондан үнваныны сорушду ки, валидејнләри илә бирликдә ҝәлиб она Аллаһын Падшаһлығы һаггында даһа чох данышсынлар. Тәсәввүр едирсиниз, һәмин гадын өзү илә Хатирә ҝеҹәсинә 26 башга марагланан ҝәтирәндә аракуандилли јығынҹагда хидмәт едән 20 тәблиғчи неҹә севинди! Һал-һазырда бу јығынҹаг ҝет-ҝедә инкишаф едир.

Јашындан асылы олмајараг, сән дә мәктәб вә ја иш јолдашларыны Хатирә ҝеҹәсинә, ачыг мәрузәјә вә ја вилајәт конгресинә дәвәт етмәк үчүн тәшәббүсү өз үзәринә ҝөтүрә биләрсәнми? Нәјә ҝөрә уғурлу план гурмағын үчүн әдәбијјатларымыздан сәнә көмәк едәҹәк нүмунәләр ахтармајасан? Һәмчинин дуада Јеһовадан мүгәддәс руһ истә ки, ҹәсарәтини топлајараг Онун һаггында данышмаға сәнә көмәк етсин (Лука 11:13). Әҝәр ҝүҹүндән мәгсәдјөнлү шәкилдә истифадә етсән, әлдә етдијин нәтиҹәләр сәни тәәҹҹүбләндирәҹәк вә руһланаҹаг.