Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Ҝөзәтчи гүлләси (тәлим нәшри)  |  јанвар 2013

Јеһова илә јахын мүнасибәтләрини гору

Јеһова илә јахын мүнасибәтләрини гору

«Аллаһа јахынлашын, О да сизә јахынлашаҹаг» (ЈАГ. 4:8).

ЈЕҺОВА АЛЛАҺ инсанлары Онунла јахын мүнасибәтләр гурмаг истәјилә јарадыб. Лакин Шејтан истәјир ки, онун кими, биз дә Јеһоваја еһтијаҹымыз олмадығыны дүшүнәк. О, Еден бағында Һәвваны алдатдығы ҝүндән бәри бу јаландан истифадә етмәјә давам едир (Јар. 3:4—6). Тарих бојунҹа инсанларын әксәријјәти бу сәһви тәкрарлајыр.

1, 2. а) Шејтан һансы фәндләрә әл атыр? б) Аллаһа јахынлашмагда бизә нә көмәк едәҹәк?

2 Хошбәхтликдән биз онун тәләсинә дүшмәјә биләрик. Чүнки «онун фәндләриндән бихәбәр дејилик» (2 Кор. 2:11). Шејтанын мәгсәди бизи јанлыш сечимләр етмәјә тәһрик едәрәк Јеһовадан узаглашдырмагдыр. Анҹаг әввәлки мәгаләдән ҝөрдүјүмүз кими, бизим карјера, әјләнҹә вә аилә мүнасибәтләриндә дүзҝүн сечим етмәк имканымыз вар. Бу мәгаләдә исә Шејтанын бизи јолдан чыхармаг үчүн истифадә етдији технолоҝија, сағламлыг, пул вә гүрур кими диҝәр дөрд саһә мүзакирә олунаҹаг. Бу саһәләрдә дүзҝүн сечим етмәјимиз Аллаһа јахынлашмағымыза көмәк едә биләр (Јаг. 4:8).

ТЕХНОЛОҜИЈА

3. Технолоҝијадан һансы јахшы вә пис мәгсәдләр үчүн истифадә етмәк олар? Изаһ един.

3 Мүасир електрон ҹиһазлар бүтүн дүнјада ҝениш јајылыб. Онлардан дүзҝүн истифадә етсәк, бизә чохлу фајдасы дәјә биләр. Јанлыш истифадә етдикдә исә онлар бизи сәмави Атамыздан узаглашдыран аләтә чеврилә биләр. Ҝөтүрәк компүтери. Һал-һазырда охудуғунуз журнал онун васитәсилә јазылыб вә чап едилиб. Компүтер бизә ахтарыш апармаға, үнсијјәт гурмаға көмәк едә биләр, ејни заманда биз онун сајәсиндә хош вахт кечирә биләрик. Анҹаг әҝәр јол версәк, биздә компүтердән асылылыг јарана биләр. Сатыҹылар инсанлары инандырмаға чалышырлар ки, онлар мүтләг ән сон технолоҝијалары әлдә етмәлидирләр. Мисал үчүн, бир оғлан арзусунда олдуғу компүтери алмаг үчүн ҝизлинҹә бир бөјрәјини сатмышды. Неҹә дә дүшүнҹәсиз һәрәкәтдир!

4. Бир мәсиһчи компүтердән чох истифадә етмәк вәрдишинин өһдәсиндән неҹә ҝәлди?

 4 Ән аҹынаҹаглысы исә технолоҝијанын Јеһова илә мүнасибәтләримизә зәрәр вурмасына јол вермәкдир. 28 јашы олан Ҹон * адлы ҝәнҹ мәсиһчи дејир: «Мүгәддәс Китабда руһани шејләр үчүн “әлверишли вахты сатын алын” мәсләһәти верилдијини билирәм. Анҹаг компүтер мәсәләсинә ҝәлдикдә ән бөјүк дүшмәним өзүмәм». Чох вахт Ҹон вахтыны ҝеҹәјарысына кими компүтерин габағында кечирирди. О дејир: «Нә гәдәр чох јорулурдумса, бир о гәдәр дә јазышмагдан вә видеороликләрә бахмагдан әл чәкмәк чәтин олурду, һәтта бәзән зәрәрли олса белә». Бу вәрдишин өһдәсиндән ҝәлмәк үчүн Ҹон компүтерини елә програмлашдырмышды ки, јатмаг вахты ҝәләндә автоматик олараг сөнсүн. (Ефеслиләрә 5:15, 16 ајәләрини оху.)

Валидејнләр, ушагларыныза техноложи васитәләрдән мүдрикликлә истифадә етмәјә көмәк един

5, 6. а) Валидејнләр ушагларына гаршы һансы мәсулијјәти дашыјырлар? б) Валидејнләр ушагларынын фајдалы үнсијјәт гурдугларына неҹә әмин ола биләрләр?

5 Валидејнләр, сиз ушагларынызын һәр бир аддымына јох, садәҹә компүтердән неҹә истифадә етдикләринә нәзарәт етмәлисиниз. Онларын әхлагсыз вә спиритизмлә бағлы сајтлара ҝирмәләринә, зоракы ојунлар ојнамаларына вә Интернетдә пис инсанларла үнсијјәт етмәләринә јол вермәјин. Белә бир шејә иҹазә версәниз, онлар фикирләшәҹәкләр ки, әҝәр валидејнләримизин веҹинә дејилсә, демәли, бунда пис һеч нә јохдур. Бир валидејн кими, сизин вәзифәниз өвладларынызы, хүсусилә дә јенијетмәләри Јеһовадан узаглашдыраҹаг һәр бир шејдән горумагдыр. Диггәт јетирмисинизсә, һәтта һејванлар белә балаларыны тәһлүкәдән горујурлар. Балалары үчүн бир балаҹа тәһлүкә јаранан заман ана ајынын нә едәҹәјини һеч тәсәввүрүнүзә ҝәтирирсиниз?! (Һушә 13:8 ајәси илә мүгајисә един.)

6 Ушагларынызын ҝәнҹ вә јашлы нүмунәви мәсиһчиләрлә фајдалы үнсијјәт гурмаларына көмәк един. Вә јадда сахлајын ки, өвладларынызын сизин онларла бирҝә вахт кечирмәјинизә еһтијаҹлары вар! Буна ҝөрә дә бирликдә ҝүлмәк, ојнамаг вә Аллаһа јахынлашмаға көмәк едән ишләрлә мәшғул олмаг үчүн вахт ајырын! *

САҒЛАМЛЫГ

7. Нәјә ҝөрә сағлам олмаг һамынын арзусудур?

7 «Өзүнү неҹә һисс едирсән?» Тез-тез истифадә олунан бу суал аҹы һәгигәти әкс етдирир. Улу валидејнләримиз Шејтанын онлары Аллаһдан узаглашдырмасына јол вердикләри үчүн биз һамымыз хәстәликләрә мүбтәлајыг. Хәстәликләр Шејтанын мәгсәдинә хидмәт едир, чүнки инсан хәстәләнәндә Јеһоваја хидмәт етмәк онун үчүн чәтинләшир. Өләндә исә Она үмумијјәтлә хидмәт едә билмир (Мәз. 115:17). Буна ҝөрә дә биз сағламлығымызы горумаг үчүн әлимиздән ҝәләни етмәк истәјирик *. Биз һәмчинин баҹы-гардашларымызын да сағламлығынын вә рифаһынын гајғысына галмалыјыг.

8, 9. а) Сағламлығымызла бағлы һәддән артыг нараһат олмамаг үчүн нә едә биләрик? б) Севинҹимизи горујуб сахламағын һансы фајдасы вар?

 8 Лакин бу мәсәләдә ифрата вармамаг олдугҹа ваҹибдир. Бәзиләри пәһризләр, мүалиҹә үсуллары, сағлам вә фајдалы гида мәһсуллары барәдә сөһбәтләрә даһа чох вахт сәрф едирләр, нәинки Аллаһын Падшаһлығы һаггында хош хәбәрин тәблиғинә. Ола билсин, онлар бунунла башгаларына көмәк етдикләрини дүшүнүрләр. Анҹаг Падшаһлыг залларымызда вә ја конгресләримиздә дәрман мәһсуллары сатмаг вә мүалиҹә үсуллары реклам еләмәк дүзҝүн дејил. Нәјә ҝөрә?

9 Бизим бир јерә топлашмағымызын мәгсәди руһани мөвзулар барәдә данышмаг вә Аллаһын мүгәддәс руһунун бәһрәси олан севинҹ хүсусијјәтини инкишаф етдирмәкдир (Галат. 5:22). Биздән хаһиш едиб-етмәмәләриндән асылы олмајараг, дәрман препаратлары тәклиф етмәк вә ја сағламлыгла бағлы мәсләһәтләр вермәк диггәти руһани шејләрдән јајындыра вә башгаларыны севинҹдән мәһрум едә биләр (Ром. 14:17). Һәр бир кәс сағламлығынын гајғысына неҹә галаҹағына өзү гәрар вермәлидир. Үстәлик, һеч ким хәстәликләрдән тамамилә азад ола билмәз. Һәтта ән јахшы һәкимләр белә хәстәләнир, гоҹалыр вә өлүр. Һәмчинин сағламлығымыза ҝөрә нараһат олмагла өмрүмүзү узада билмәрик (Лука 12:25). Әксинә, Мүгәддәс Китабда дејилир ки, «үрәк севинҹи ҹан үчүн ән јахшы мәлһәмдир» (Сүл. мәс. 17:22).

10. а) Јеһованын фикринҹә, инсаны ҝөзәл едән һансы кејфијјәтләрдир? б) Биз нә заман тамамилә сағлам олаҹағыг?

10 Ејнилә, хариҹи ҝөрүнүшүн гајғысына галмаг да мүнасибдир. Анҹаг биз јашлылығын бүтүн әламәтләрини арадан галдырмаг үчүн дәридән-габыгдан чыхмамалыјыг. Онлар јеткинлијин, ләјагәтин вә дахили ҝөзәллијин әламәтләридир. Мисал үчүн, Мүгәддәс Китабда дејилир ки, «ағаран сачлар шәрәф таҹыдыр, салеһлик јолунун газанҹыдыр» (Сүл. мәс. 16:31). Јеһова бизим хариҹи ҝөрүнүшүмүздән чох, дахили варлығымызын ваҹиб олдуғуну дүшүнүр. Биз дә өзүмүзә бу ҹүр бахмағы өјрәнмәлијик. (1 Петер 3:3, 4 ајәләрини оху.) Буна ҝөрә дә, садәҹә даһа ҹәлбедиҹи ҝөрүнмәк үчүн ҹәрраһи әмәлијјатлара вә тибби проседурлара мәруз галараг өзүмүзү лазымсыз тәһлүкәләрә атмаг нә дәрәҹәдә мүдрик һәрәкәтдир? Јашындан асылы олмајараг, әсил ҝөзәллијин мәнбәји «Рәббин вердији севинҹ»дир (Неһ. 8:10). Биз јалныз јени дүнјада мүкәммәл сағламлыға говушаҹаг вә ҝөзәлләшәҹәјик (Әјј. 33:25; Јешаја 33:24). О вахтаҹан биз мүдрик сечимләр етмәли вә Јеһованын вәдләринә иман тәзаһүр етдирмәлијик. Бу, һал-һазырда һәјатдан һәзз алмагда вә сағламлығымыза ҝөрә һәддән артыг нараһат олмамагда бизә көмәк едәҹәк (1 Тим. 4:8).

ПУЛ

11. Пул неҹә тәлә ола биләр?

11 Пулда вә дүрүстлүклә пул газанмагда пис һеч нә јохдур (Ваиз 7:12; Лука 19:12, 13). Лакин пулпәрәстлик севдасына дүшсәк, бу, бизи Јеһовадан мүтләг узаглашдыраҹаг (1 Тим. 6:9, 10). «Бу дөврүн гајғылары» — ҝүндәлик тәләбатларымыза ҝөрә һәддән артыг нараһат олмаг руһани шејләрә олан марағымызы өлдүрә биләр. Буна ҝөрә дә «вар-дөвләтин алдадыҹы гүввәси»нә, јәни узунөмүрлү хошбәхтлик вә тәһлүкәсизлик ҝәтирәҹәјинә инанмаг ағылсызлыгдыр (Мат. 13:22). Иса ајдын шәкилдә демишди ки, «һеч ким» һәм Аллаһа, һәм вар-дөвләтә гуллуг едә билмәз (Мат. 6:24).

12. Бу ҝүн чохлары неҹә тез бир заманда чохлу пул газанмаға чалышырлар вә биз бу тәләдән неҹә гача биләрик?

12 Пула сәһв јанашма тәрзи јанлыш һәрәкәтләрә ҝәтириб чыхара биләр (Сүл. мәс. 28:20). Тез вә асан пул газанмаг имканына алданараг бәзиләри лотереја билетләри алыр вә чохсәвијјәли шәбәкә маркетингинә гошулурлар, һәтта јығынҹағын үзвләрини дә бу ишләрә ҹәлб едирләр. Башгалары исә гојдуглары пуллардан ағласығмаз дәрәҹәдә пул газанаҹаглары вәдинә алданырлар. Сәни алдатмаларына јол вермә. Узагҝөрән ол. Чүнки бир ҝөз гырпымында чохлу пул газанмаг хәјалдан башга бир шеј дејил.

13. Јеһованын пула олан нөгтеји-нәзәри дүнјанынкындан неҹә фәргләнир?

 13 Биз «падшаһлығы вә Аллаһын салеһлијини» биринҹи јерә гојанда Јеһова әсас еһтијаҹларымызы өдәмәк ҹәһдләримизи хејир-дуаландырыр (Мат. 6:33; Ефес. 4:28). О истәмир ки, биз бүтүн ҝүнү ишләдикдән сонра ҝәлиб јығынҹагда ја јухулајаг, ја да отуруб пул барәдә фикирләшәк. Лакин бир чохлары дүшүнүр ки, бүтүн вахтларыны пул газанмаға һәср етсәләр, өзләрини тәһлүкәсиз ҝәләҹәклә тәмин едәҹәк вә һәјатларыны асанлашдыраҹаглар. Онлар чох вахт ушагларына да ејни мәгсәдләрә ҹан атмағы ашылајырлар. Анҹаг Иса бу ҹүр дүшүнҹә тәрзинин ағылсызлыг олдуғуну ҝөстәрди. (Лука 12:15—21 ајәләрини оху.) Бу дүшүнҹә тәрзи бизә Ҝеһазини хатырладыр. О һәм аҹҝөзлүјүнү тәмин едәҹәјини, һәм дә Јеһова илә јахшы мүнасибәтләрини горујуб сахлајаҹағыны дүшүнүрдү (2 Пад. 5:20—27).

14, 15. Нәјә ҝөрә пулун бизи мүдафиә едәҹәјини дүшүнмәк мүдриклик дејил? Нүмунә чәкин.

14 Дејиләнә ҝөрә, гарталын ҹајнағына ҝөтүрдүјү балыг һәддән артыг ағыр оларса вә ону бурахмазса, гартал боғула биләр. Буна бәнзәр бир шеј мәсиһчиләрин дә башына ҝәлә биләр. Һал-һазырда ағсаггал олан Алекс адлы бир гардаш дејир: «Адәтән, мән чох гәнаәтҹил инсанам. Чимәндә әлимә шампун бир аз чох төкүләрсә, онун јарысыны ҝери габа бошалдырам». Анҹаг бир ҝүн Алекс бир аз артыг пул газандыгдан сонра ишдән чыхыб пионер хидмәтинә башлаја биләҹәјини дүшүнәрәк фонд биржасында алғы-сатгы илә мәшғул олмаға башлады. О һәтта мүхтәлиф тәклифләри вә базар гијмәтләрини арашдырмаға башлады. Јығдығы вә брокерләрдән борҹ алдығы пуллара сәһмләр алды, чүнки мүтәхәссисләр һәмин сәһмләрин гијмәтинин галхаҹағыны прогноз вермишдиләр. Әфсуслар олсун ки, бу прогнозлар дүз чыхмады, сәһмләрин гијмәти бирдән-бирә дүшдү. Алекс дејир: «Мән пулларымы ҝери гајтармаға гәти гәрарлы идим. Дүшүнүрдүм ки, сәһмләри сахласам, гијмәтләри јенидән галхаҹаг».

15 Бир нечә ај әрзиндә Алекс башга һеч нә барәдә дүшүнә билмирди. О нә фикирләрини руһани шејләрә ҹәмләјә билирди, нә дә ки онун ҝөзүнә јуху ҝедирди. Сәһмләрин гијмәти исә галхмырды ки галхмырды. Алекс јығдығы бүтүн пулларыны итирди, һәтта евини сатмаг мәҹбуријјәтиндә галды. «Аиләмә чохлу әзаб-әзијјәт чәкдирдим», — дејә о әлавә едир. Анҹаг бу, онун үчүн ваҹиб бир дәрс олду: «Инди баша дүшүрәм ки, үмидләрини Шејтан системинә бағлајан һәр кәс ҝүҹлү мәјуслуға дүчар олаҹаг» (Сүл. мәс. 11:28). Һәгигәтән дә, үмидимизи бу системдә јығдығымыз пуллара, сәһмләрә вә пул газанмаг баҹарығымыза бағламаг «бу дөврүн аллаһы» Шејтана үмид бағламаг демәкдир (2 Кор. 4:4; 1 Тим. 6:17). О вахтдан бәри Алекс «хош хәбәр уғрунда» һәјатыны садәләшдириб. О дејир ки, бу, она вә аиләсинә хошбәхтлик ҝәтирди вә Јеһова илә мүнасибәтләрини мөһкәмләндирди. (Марк 10:29, 30 ајәләрини оху.)

ГҮРУР

16. Јахшы вә пис шејләрлә гүрур дујмаг арасында һансы фәрг вар?

16 Јахшы шејләрлә гүрур дујмаг гәбаһәт дејил. Мәсәлән, биз Јеһованын Шаһиди олдуғумуз үчүн һәр заман гүрур дујмалыјыг (Јер. 9:24). Бу сәбәбдән биз һәмишә јахшы гәрарлар вермәјә вә Аллаһын јүксәк нормаларына әмәл етмәјә чалышырыг. Анҹаг өзүмүз һагда һәддән артыг јүксәк фикирдә олсаг, Јеһовадан узаглаша биләрик (Мәз. 138:6; Ром. 12:3).

Јығынҹагда һәр һансы мөвгејә саһиб олмадығын үчүн һәддән артыг нараһат олмаг әвәзинә, хидмәтдән севинҹ дуј!

17, 18. а) Мүгәддәс Китабдан тәвазөкар вә тәкәббүрлү инсанларын нүмунәләрини чәк. б) Бир гардаш гүрурун ону Јеһовадан узаглашдырмамасы үчүн нә етди?

17 Мүгәддәс Китабда һәм гүрурлу, һәм дә тәвазөкар инсанларын нүмунәләри вар. Давуд падшаһ һәлимликлә Јеһованын рәһбәрлијини ахтарырды, Јеһова да ону хејир-дуаландырырды (Мәз. 131:1—3). Анҹаг Бабил падшаһлары Навуходоносорун вә Белшассарын исә гүруруну сындырды (Дан. 4:30—37; 5:22—30). Бу ҝүн дә бизим тәвазөкарлығымызы сынаға чәкән вәзијјәтләр јараныр. Јени јығынҹаға тәјин едилән вә хидмәти көмәкчи олан 32 јашлы Рајан гардаш дејир: «Мән  тез бир заманда ағсаггал тәјин едиләҹәјими ҝөзләјирдим; бир ил кечди, анҹаг мән һәлә дә ағсаггал дејилдим». Рајан ағсаггалларын она лазыми һөрмәт ҝөстәрмәдикләрини дүшүнәрәк аҹыгландымы? О, јығынҹаглара ҝетмәјә сон гојараг гүрурун ону Јеһовадан вә Онун халгындан узаглашдырмасына јол вердими? Онун јериндә олсајдын, сән нә едәрдин?

18 Рајан хатырлајыр: «Мән нәшрләримиздән ҝеҹикән үмид барәдә олан мәлуматын һамысыны тапыб охудум» (Сүл. мәс. 13:12). «Баша дүшдүм ки, сәбир етмәји вә тәвазөкарлыг ҝөстәрмәји өјрәнмәлијәм, еләҹә дә Јеһованын мәнә тәлим вермәсинә јол вермәлијәм». Рајан өзү барәдә һәддән артыг дүшүнмәкдән әл чәкиб бүтүн диггәтини јығынҹагда вә тәблиғдә башгаларына көмәк етмәјә јөнәлтди. Чох кечмәмиш о, бир нечә нәфәрлә Мүгәддәс Китаб өјрәнмәси башлады вә һәмин инсанлар руһани ҹәһәтдән јахшы инкишаф едирдиләр. О дејир: «Бир ил јарымдан сонра ағсаггал тәјин олунанда бу, мәним үчүн ҝөзләнилмәз олду. Чүнки хидмәтимдән бөјүк севинҹ дујдуғум үчүн артыг нараһатчылыг кечирмирдим». (Мәзмур 37:3, 4 ајәләрини оху.)

ЈЕҺОВА ИЛӘ МҮНАСИБӘТЛӘРИНИ ГОРУ!

19, 20. а) Ҝүндәлик мәшғулијјәтләримизин бизи Јеһовадан узаглашдырмајаҹағына неҹә әмин ола биләрик? б) Јеһова илә јахын мүнасибәтләри олан һансы инсанларын нүмунәсини тәглид едә биләрик?

19 Бу ики мәгаләдә мүзакирә етдијимиз једди саһәнин һәр биринин һәјатымызда өз јери вар. Биз Јеһоваја хидмәт етмәјимизлә фәхр едирик. Хошбәхт аилә вә сағламлыг Јеһованын бизә бәхш етдији ән бөјүк әнамлардандыр. Баша дүшүрүк ки, иш вә пул ваҹиб еһтијаҹларымызы өдәмәјә көмәк едә биләр. Истираһәт бизи тәравәтләндирә, техноложи васитәләр исә чох фајдалы ола биләр. Анҹаг әҝәр бүтүн бунлара һәјатымызда дүзҝүн вахт вә дүзҝүн јер ајырмасаг, ибадәтимизә тәсир едәҹәк вә бизи Јеһовадан узаглашдыраҹаг.

Һеч нәјин сәни Јеһовадан узаглашдырмасына јол вермә!

20 Әлбәттә, Шејтанын истәдији дә елә будур. Анҹаг әлиндән ҝәләни едә биләрсән ки, сәнинлә вә аилә үзвләринлә бу ҹүр фәлакәт баш вермәсин! (Сүл. мәс. 22:3). Јеһова Аллаһа јахынлаш вә Онунла мүнасибәтләрини гору. Мүгәддәс Китабда буна даир чохлу сајда ҝөзәл нүмунәләр вар. Мәсәлән, Ханок вә Нуһ «Аллаһла бир јол ҝедирди» (Јар. 5:22; 6:9). Муса «Ҝөзәҝөрүнмәз Аллаһы ҝөрүрмүш кими мәтин иди» (Ибр. 11:27). Иса Мәсиһ һәмишә Аллаһын бәјәндији ишләри ҝөрдүјү үчүн сәмави Атасы даим она дајаг олурду (Јәһ. 8:29). Бу инсанлардан өзүнә нүмунә ҝөтүр вә даим онлары изләмәјә чалыш. Һәмишә севин. Даима дуа ет. Һәр шејә ҝөрә миннәтдар ол (1 Салон. 5:16—18). Вә һеч нәјин сәни Јеһовадан узаглашдырмасына јол вермә!

^ abz. 4 Адлар дәјишдирилиб.

^ abz. 6 «Ҝөзәтчи гүлләси»нин 2008-ҹи ил ијул—сентјабр сајынын «Өзбашыналыг һөкм сүрән дүнјада ушагларын тәрбијәси» адлы мәгаләсинә бах.

^ abz. 7 «Ојанын!» журналынын 2011-ҹи ил март сајынын «Сағламлығын беш сирри» адлы силсилә мәгаләләринә (рус.) бах.