Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Пешманчылыг чәкмәдән хидмәт ет

Пешманчылыг чәкмәдән хидмәт ет

«Јалныз буну дејә биләрәм ки, архада галан шејләри унудуб, ирәлидәки шејләрә ҹан атырам» (ФИЛИП. 3:13).

БИР шаир јазмышды: «Дилдән вә ја гәләмдән төкүлән кәдәрли сөзләрин ичиндә ән кәдәрлиси “каш ки” ифадәсидир». Бу шаирин ады Ҹон Гринлиф Уитердир. О, бу сөзләрлә пешманчылығыны чәкдијимиз, дәјишмәк вә ја тамамилә башга ҹүр етмәк истәдијимиз шејләри ҝөстәрмәк истәјирди. «Пешманчылыг» — етдијимиз вә ја етмәдијимиз шејләрә ҝөрә кечирдијимиз дәрин тәәссүф һиссидир. Биз һамымыз елә шејләрә јол веририк ки, сонрадан ҝери гајыдыб нәләрисә дәјишмәк истәјирик. Сән дә нә вахтса етдијин ишләрә ҝөрә пешман олмусанмы?

1-3. а) Пешманчылыг нәдир вә бу, бизә неҹә тәсир едир? б) Павелин нүмунәсиндән пешманчылыг чәкмәдән хидмәт етмәјә даир нә өјрәнә биләрик?

2 Бәзи инсанлар һәјатларында ағыр сәһвләрә, һәтта ҹидди ҝүнаһлара јол вермишләр. Диҝәрләри бир о гәдәр пис ишләр ҝөрмәсәләр дә, һәјатда вердикләри бәзи гәрарларын нә дәрәҹәдә дүзҝүн олуб-олмадығына ҝөрә нараһат олурлар. Башгалары исә кечмиш барәдә дүшүнмәјә сон гојуб һәјатларына давам етмәји баҹарырлар. Диҝәрләри исә өмүр боју «каш» дејә-дејә өзләрини јејиб-битирирләр (Мәз. 51:3). Бәс сән? Кечмишдә етдијин сәһвләрә ҝөрә даим пешманчылыг чәкмәдән Аллаһа хидмәтдә әлиндән ҝәләни етмәк истәјирсәнми? Бу саһәдә нүмунә ҝөтүрә биләҹәјимиз Мүгәддәс Китаб персонажлары вармы? Әлбәттә ки, вар. Бу, һәвари Павелин нүмунәсидир.

3 Павел һәјатында һәм ҹидди сәһвләрә јол вермиш, һәм дә мүдрик гәрарлар гәбул етмишди. О, кечмишдә етдији сәһвләрә ҝөрә чох пешман олмасына бахмајараг, Јеһова Аллаһа мүвәффәгијјәтлә хидмәт етмәји өјрәнмишди. Ҝәлин ҝөрәк онун нүмунәсиндән пешманчылыг чәкмәдән хидмәт етмәјә даир нә өјрәнә биләрик.

ПАВЕЛИН КЕЧМИШИ

4. Һәвари Павел кечмишдә етдији һансы һәрәкәтләрә ҝөрә пешманчылыг һисси кечирирди?

4 Ҝәнҹ фәрисеј кими Павел сонрадан пешман олаҹағы  һәрәкәтләрә јол вермишди. Мәсәлән, о, Мәсиһин шаҝирдләрини ҝүҹлү тәгибләрә мәруз гојурду. Аллаһын Кәламында дејилир ки, Стефанын әзаблы өлүмүндән дәрһал сонра «[Павел кими танынан] Шаул... јығынҹаға зүлм едирди. О, евләрә сохулур, кишиләри вә гадынлары сүрүјүб чыхарыр вә зиндана атырды» (Һәв. иш. 8:3). Алим Алберт Барнз дејир ки, «зүлм етмәк» кими тәрҹүмә едилән јунан ифадәси «тәгиб едәркән [Шаулун] ҝөстәрдији шөвгү вә һиддәти ҝөстәрмәк үчүн истифадә олунан ҝүҹлү бир ифадәдир». О әлавә едир: «Павел јығынҹаглара гаршы вәһши һејван кими гәзәбләнирди». Гаты диндар олан Шаул мәсиһчилијин көкүнү кәсмәји Аллаһдан ҝөстәриш кими гәбул едирди. Буна ҝөрә дә о, гәддарҹасына мәсиһчи киши вә гадынлары тәгиб едәрәк онлары мәһв етмәк истәјирди (Һәв. иш. 9:1, 2; 22:4) *.

5. Шаулу Исанын шаҝирдләрини тәгиб етмәјә сон гојуб онун һаггында тәблиғ етмәјә башламаға нә вадар етмишди?

5 Шаул Дәмәшгә ҝедиб Исанын шаҝирдләрини евләриндән чыхармаг вә Синедрион тәрәфиндән ҹәзаландырылмалары үчүн Јерусәлимә ҝәтирмәк нијјәтиндә иди. Лакин һеч нә алынмады, чүнки мәсиһчи јығынҹағынын Башы Мәсиһ она мане олду (Ефес. 5:23). Дәмәшг јолунда Иса Шаулун јолуну кәсди вә ҝөјдән ҝәлән ишыг онун ҝөзләрини кор етди. Сонра Иса ону Дәмәшгә ҝөндәриб орада нөвбәти ҝөстәришләри ҝөзләмәсини тапшырды. Даһа сонра нәләр баш вердији артыг бизә мәлумдур (Һәв. иш. 9:3—22).

6, 7. Кечмишдә Павелин етдији һәрәкәтләрә ҝөрә дәрин пешманчылыг һисси кечиртдијини һарадан билирик?

6 Павел мәсиһчилији гәбул едән кими онун дәјәрләри дәјишди. О, мәсиһчиләрин амансыз дүшмәниндән гызғын тәрәфдарына чеврилди. Һәтта сонралар өзү һаггында јазмышды: «Сиз, әлбәттә ки, мәним әввәлләр јәһуди дининдә неҹә һәрәкәт етдијими ешитмисиниз. Мән Аллаһын јығынҹағына олмазын зүлм едир, ону виран гојурдум» (Галат. 1:13). Даһа сонра исә Павел коринфлиләрә, филипилиләрә вә Тимотејә јаздығы мәктубларда әввәлләр етдији шејләрә ҝөрә пешманчылыг чәкдијини јенидән дилә ҝәтирир. (1 Коринфлиләрә 15:9 ајәсини оху; Филип. 3:6; 1 Тим. 1:13.) Павел бунунла нә фәхр едирди, нә дә белә бир шеј олмамыш кими давранырды. Ҹидди сәһвләрә јол вердијини о, јахшы баша дүшүрдү (Һәв. иш. 26:9—11).

7 Мүгәддәс Китаб алими Фредерик Фаррар Шаулун мәсиһчиләри неҹә амансызҹасына тәгиб етдији барәдә јазыр. Фаррар гејд едир ки, Павелин һәјатынын һәмин дөврүнүн дәһшәтли мәгамлары барәдә дүшүнсәк, «онун нә дәрәҹәдә ҝүҹлү виҹдан әзабы чәкдијини вә дүшмәнләринин ону неҹә лаға гојдуғуну баша дүшәрик». Баш чәкдији јығынҹагларда Павели илк дәфә ҝөрән гардашлар, ола билсин, белә дејирдиләр: «Павел?! Бизи тәгиб едән һәмин Павел?» (Һәв. иш. 9:21).

8. Павел Јеһованын вә Исанын она ҝөстәрдикләри лүтф барәдә нә дүшүнүрдү вә биз бундан нә өјрәнә биләрик?

8 Анҹаг Павел хидмәтини јалныз Аллаһын лүтфү сајәсиндә јеринә јетирдијини анлајырды. О, јаздығы 14 мәктубда Аллаһын лүтфү һаггында тәхминән 90 дәфә хатырлатмышдыр. Павел бу сөзү Мүгәддәс Китабын диҝәр јазычыларындан даһа чох истифадә етмишдир. (1 Коринфлиләрә 15:10 ајәсини оху.) Һәвари она ҝөстәрилән лүтфү чох гијмәтләндирир вә бу лүтфүн әбәс олмадығыны ҝөстәрмәк үчүн әлиндән ҝәләни едирди. Буна ҝөрә дә о, диҝәр һәвариләрин һамысындан даһа чох зәһмәт чәкирди. Павелин нүмунәси ајдын ҝөстәрир ки, әҝәр биз ҝүнаһларымызы етираф едиб сәһв јолдан дөнсәк, Јеһова һәтта ән ағыр ҝүнаһларымызы  белә Иса Мәсиһин фидјә гурбанлығы әсасында тамамилә силмәјә һазырдыр. Әҝәр сән ҝүнаһларынын о гәдәр бөјүк олдуғуну вә Мәсиһин фидјә гурбанлығы васитәсилә бағышланмајаҹағыны дүшүнүрсәнсә, Павелин нүмунәсинин сәнә бөјүк көмәји дәјәҹәк. (1 Тимотејә 1:15, 16 ајәләрини оху.) Павелин Мәсиһи амансызҹасына тәгиб етмәсинә бахмајараг, о, Аллаһын Оғлунун ону севдијини вә ҹаныны уғрунда фәда етдијини јазыр (Галат. 2:20; Һәв. иш. 9:5). Бәли, Павел Аллаһа хидмәтдә әлиндән ҝәләни едирди ки, бир даһа пешманчылыг чәкмәсин. Бәс сән?

Павел пешманчылыг чәкмәдән хидмәт етмәји өјрәнмишди

НӘЈӘСӘ ҜӨРӘ ПЕШМАНСАН?

9, 10. а) Нәјә ҝөрә Јеһованын бәзи хидмәтчиләри пешманчылыг чәкирләр? б) Кечмиш сәһвләрә ҝөрә даим нараһат олмаг нәјә ҝөрә јахшы дејил?

9 Нәјинсә пешманчылығыны чәкирсәнми? Сәһв мәгсәдләрә чохлу ҝүҹ вә вахт сәрф етдијинә ҝөрә һејфсиләнирсәнми? Һәрәкәтләринин башгаларына зәрәри олубму? Бәлкә дә, бу ҹүр һиссләр кечирмәјинин башга сәбәбләри вар. Белә вәзијјәтдә нә едә биләрсән?

10 Бир чох инсанлар даима нараһатчылыг кечирирләр. Дурмадан нараһат олмаг өзүнә әзаб-әзијјәт вермәк вә өзүнү әлдән салмаг демәкдир. Бу да, өз нөвбәсиндә, тәлаша сәбәб олур. Бәс нараһат олмагла проблемләр һәлл олунур? Әлбәттә, јох. Тәсәввүр едәк ки, сән һараса ҝетмәк үчүн јырғаланан креслоја әјләшиб саатларла јырғаланырсан, анҹаг бүтүн ҝүҹүнү сәрф етмәјинә бахмајараг, јериндән тәрпәнмирсән! Проблем јаранан заман отуруб нараһат олмаг әвәзинә, бәзи аддымлар атмагла мүсбәт нәтиҹәләр әлдә етмәк мүмкүндүр. Мәсәлән, хәтринә дәјдијин адамдан үзр истәмәклә јахшы мүнасибәтләри бәрпа едә биләрсән. Сәһв һәрәкәтләринин үзәриндә дүшүнмәк сәнә ҝәләҹәкдә һәмин сәһвләри тәкрарламамаға көмәк едәҹәк. Онда сәнә мүәјјән чәтинликләрин өһдәсиндән ҝәлмәк асан олаҹаг. Нараһатчылыглар исә, әксинә, әл-голуну јанына салараг Аллаһа  там хидмәт етмәјинә мане олаҹаг. Нараһат олмагла әлинә һеч нә кечмәјәҹәк!

11. а) Јеһованын мәрһәмәтини неҹә газана биләрик? б) Мүгәддәс Китабын һансы мәсләһәти кечмиш сәһвләримизә ҝөрә нараһатчылыға сон гојмагда көмәк едир?

11 Бәзиләри кечмишдә етдикләри сәһвләрә ҝөрә о гәдәр нараһат олурлар ки, Аллаһын мәрһәмәтинә лајиг олмадыгларыны дүшүнүрләр. Онлара елә ҝәлир ки, һәддән артыг ҹидди вә чохлу ҝүнаһлара јол верибләр. Әлбәттә, кечмишдә етдикләри сәһвләрдән асылы олмајараг, онлар төвбә едә, јолларындан дөнә вә Аллаһдан онлары бағышламасыны диләјә биләрләр (Һәв. иш. 3:19). Јеһова бир чохларына ҝөстәрдији кими, онлара да мәрһәмәт вә хејирхаһлыг ҝөстәрә биләр. Тәвазөкар, дүрүст вә сәмими гәлбдән пешман олан инсанлары Јеһова үрәкдән бағышлајыр. Аллаһ: «Торпағын, күлүн ичиндә төвбә едирәм», — дејән Әјјубу да бағышлады (Әјј. 42:6). Гәлб раһатлығы тапмаг үчүн биз Мүгәддәс Китабын нөвбәти мәсләһәтинә риајәт етмәлијик: «Ҝүнаһларыны өрт-басдыр едән уғур газанмаз, ону етираф едәрәк тәрк едән мәрһәмәт тапар» (Сүл. мәс. 28:13; Јаг. 5:14—16). Аллаһ гаршысында ҝүнаһларымызы бојнумуза алмалы, бизи бағышламасы үчүн дуа етмәли вә әмәлләримизә ҝөрә пешман олдуғумузу ҝөстәрмәк үчүн әлимиздән ҝәләни етмәлијик (2 Кор. 7:10, 11). Әҝәр бунлары етмишиксә, онда әфви бол олан Аллаһын мәрһәмәтини газанаҹағыг (Јешаја 55:7).

12. а) Виҹдан әзабынын өһдәсиндән ҝәлмәкдә Давуддан нә өјрәнә биләрик? б) Һансы мәнада Јеһова пешманчылыг дујур вә буну билмәк бизә неҹә көмәк едир? (Чәрчивәјә бах.)

12 Дуа Аллаһын бизә көмәк етмәси үчүн ән ҝүҹлү васитәдир. Давуд Јеһованын онун дуаларына ҹаваб вердијинә әминлијини мәзмурларда поетик диллә ифадә едир. (Мәзмур 32:1—5 ајәләрини оху.) Давуд етираф едир ки, виҹданынын сәсини боғмаг ону әлдән салмышды. Ҝөрүнүр, о, ҝүнаһыны етираф етмәдији үчүн мәнәви вә физики ҹәһәтдән әзијјәт чәкирди, һәмчинин севинҹини итирмишди. Давуд јалныз вә јалныз ҝүнаһларыны Аллаһ гаршысында етираф етдикдән сонра әфв едилди вә гәлб раһатлығы тапды. Јеһова Давудун дуасына ҹаваб верди вә дүзҝүн аддымлар атараг һәјатына давам етмәси үчүн ону руһландырды. Ејнилә, сән дә үрәкдән дуа едирсәнсә, әмин ола биләрсән ки, Јеһова сәнин јалварышларына ҹаваб верәҹәк. Әҝәр кечмиш сәһвләрин уҹбатындан әзијјәт чәкирсәнсә, әлиндән ҝәлдији гәдәр дәјишмәјә чалыш вә Јеһованын сәни бағышлајаҹағына зәррә гәдәр дә шүбһә етмә! (Мәз. 86:5).

ИРӘЛИЈӘ ДОҒРУ БАХ

13, 14. а) Һал-һазырда диггәтимизи нәјә ҹәмләмәлијик? б) Һансы суалларын көмәјилә өзүмүзү јохлаја биләрик?

13 Дүздүр, кечмишимиз бизә чох  шејләр өјрәдир. Лакин даим архаја бахараг јашамаг әвәзинә, ҝәлин диггәтимизи индики вә ҝәләҹәк шејләрә јөнәлдәк. Өзүмүздән сорушаг: «Бир нечә илдән сонра етдијим шејләрә ҝөрә пешман олаҹағаммы? Ҝәләҹәкдә һеч нәјә ҝөрә пешман олмамаг үчүн Јеһоваја сәдагәтлә хидмәт едирәмми?»

14 Бөјүк мүсибәтин астанасында олдуғумуз бир вахтда өзүмүзү бу кими фикирләрлә јејиб-битирмәк истәмәздик: «Аллаһа даһа чох хидмәт едә билмәздим? Имканым олдуғу һалда нәјә ҝөрә пионер кими хидмәт етмәмишәм? Хидмәти көмәкчи олмагда мәнә нә мане олурду? Јени мәнлији ҝејинмәк үчүн әлимдән ҝәләни етмишәмми? Јеһованын јени дүнјада ҝөрмәк истәдији инсанларын сырасына дахиләмми?» Бу суалларла өзүмүзә әзаб вермәк әвәзинә, онларын көмәјилә Јеһоваја хидмәтдә әлимиздән ҝәләни едиб-етмәдијимизи јохлаја биләрик. Әкс тәгдирдә, сүрдүјүмүз һәјат тәрзи бизә даһа чох пешманчылыг ҝәтирәҹәк (2 Тим. 2:15).

АЛЛАҺА ХИДМӘТ ЕТДИЈИН ҮЧҮН ҺЕЧ ВАХТ ПЕШМАН ОЛМА

15, 16. а) Аллаһа хидмәти һәјатларында биринҹи јерә гојан бир чохлары һансы гурбанлары вермишләр? б) Јеһоваја хидмәтдә вердијимиз гурбанлара ҝөрә нә үчүн пешман олмамалыјыг?

15 Бәс сән Јеһоваја таммүддәтли хидмәтдә гурбанлар вермисәнми? Ола билсин, һәјатыны садәләшдирмәк вә Падшаһлығын ишинә даһа чох вахт ајырмаг үчүн уғурлу ишини вә ја карјераны атмалы олмусан. Јахуд Бет-Елдә, бејнәлхалг тикинти ишиндә, сәјјар хидмәтдә вә ја диҝәр таммүддәтли хидмәт нөвләриндә иштирак етмәк үчүн субај галмаг вә ја ушаг саһиби олмамаг гәрарына ҝәлмисән. Јеһоваја хидмәт етмәк үчүн вердијин бу гәрарлара ҝөрә пешманчылыг һисси кечирмәлисәнми? Вердијин гурбанларын ҝәрәксиз вә вахтсыз олдуғуну дүшүнмәлисәнми? Әлбәттә, јох!

16 Сән Јеһованы чох севдијин вә Она хидмәт етмәк арзусунда олан инсанлара көмәк етмәк истәдијин үчүн бу гәрарлары вермисән. Дүшүнмә ки, башга ҹүр сечим етсәјдин, һәјатын даһа јахшы оларды. Вердијин гәрарын дүзҝүн олдуғуна вә Јеһоваја хидмәтдә әлиндән ҝәләни етдијинә әмин ол. О, сәнин вердијин гурбанлары унутмајаҹаг. Әбәди һәјатда исә ағлына белә ҝәтирмәдијин хејир-дуалар бичәҹәксән (Мәз. 145:16; 1 Тим. 6:19).

ПЕШМАНЧЫЛЫГ ЧӘКМӘДӘН ХИДМӘТ ЕТМӘК

17, 18. а) Павелә пешманчылыг чәкмәдән хидмәт етмәјә һансы принсип көмәк етмишди? б) Павелин нүмунәсини неҹә тәглид едә биләрсән?

17 Пешманчылыг чәкмәдән Аллаһа хидмәт етмәкдә Павелә һансы принсип көмәк етмишди? О дејир: «Архада галан шејләри унудуб, ирәлидәки шејләрә ҹан атырам». (Филипилиләрә 3:13, 14 ајәләрини оху.) Павел иудаизмин тәрәфдары олан заман етдији сәһвләр барәдә даим дүшүнмүрдү. Әксинә, о, вар-ҝүҹү илә чалышырды ки, ҝәләҹәкдә әбәди һәјат мүкафатыны алсын.

18 Павелин сөзләриндәки принсипи һәр биримиз тәтбиг едә биләрик. Артыг дәјишә билмәдијимиз кечмишимиз барәдә нараһат олмаг әвәзинә, ҝәләҹәјә доғру бахмалыјыг. Әлбәттә, бу, о демәк дејил ки, биз етдијимиз сәһвләри тамамилә унудаҹағыг, јох, садәҹә биз онларла даим өзүмүзә әзаб вермәјәҹәјик. Буна ҝөрә дә ҝәлин кечмиши архада гојуб баҹардығымыз гәдәр Аллаһа хидмәт едәк вә ҝөзүмүзү мөһтәшәм ҝәләҹәјә дикәк!

^ abz. 4 Шаулун тәгиб етдикләри арасында гадынларын да олдуғунун ики дәфә гејд олунмасы ҝөстәрир ки, бу ҝүн олдуғу кими, биринҹи әсрдә дә гадынлар мәсиһчилијин јајылмасында бөјүк рол ојнајырдылар (Мәз. 68:11).