Ziova Ŋɔsêre-faa Kɛ́-ɓelai Dítíi-ŋai

Kúɣâla-woo-ɓo Tíi

Vilo Kpua: Naa Káa Ŋɔ́nɔ!

Berei káa ɣâla-woo ɓó tíi kɛ́tɛ ta nyii kɛ Manhattan New York, è kpɔŋ maa tɛɛ la nûa támaa pɔ́ à gɛ́ɛ dí ɣâla-kɔlɔ-kpua-ŋa sɔlɔ ɓó.

Vilo Kpua: Naa Káa Ŋɔ́nɔ!

Berei káa ɣâla-woo ɓó tíi kɛ́tɛ ta nyii kɛ Manhattan New York, è kpɔŋ maa tɛɛ la nûa támaa pɔ́ à gɛ́ɛ dí ɣâla-kɔlɔ-kpua-ŋa sɔlɔ ɓó.

Kúkɔlɔ-pɔ̃yɛ Tíi

Berei Kwa Kúkɔlɔ-ŋai Ŋaa Kɔlɛ La Congo Lɔii Sui

Ziova Ŋɔsere-faa Kɛ́-ɓelai da kɔ́ a pere sîi kélee à gɛ́ɛ dí lí a Ŋâla-kɔlɔi da kúkɔlɔ-ŋai kwaa kôya-ŋa ma Congo lɔii su a ɣáloŋ kélee.

Berei Kwa Kúkɔlɔ-ŋai Ŋaa Kɔlɛ La Congo Lɔii Sui

Ziova Ŋɔsere-faa Kɛ́-ɓelai da kɔ́ a pere sîi kélee à gɛ́ɛ dí lí a Ŋâla-kɔlɔi da kúkɔlɔ-ŋai kwaa kôya-ŋa ma Congo lɔii su a ɣáloŋ kélee.

Góraŋ Program-ŋai

Gilia Kɔ́lɔ-pɛ́rɛi Ŋɔkêlasi 136 Lá-tɛ́ Ɣele Program-ŋai

Program ma, dí lono-ŋa tɛɛ, dí nûa marê kɛ, nûa dí m̀ɛnii lɛ́ kɛ ŋâla-woo-ɓo tíi sui.

Gilia Kɔ́lɔ-pɛ́rɛi Ŋɔkêlasi 136 Lá-tɛ́ Ɣele Program-ŋai

Program ma, dí lono-ŋa tɛɛ, dí nûa marê kɛ, nûa dí m̀ɛnii lɛ́ kɛ ŋâla-woo-ɓo tíi sui.

Kúpɛ́rɛ Tɔɔ Tíi-ŋai

Ziova Ŋɔsêre-faa Kɛ́-ɓelai Dímɛni-kpɛtɛɛi À Gɛ́ɛ Dí Dí Ekwâata Kɛ́tɛi Kɛ́i Maa-fáleŋ

Ɓɛ́i kwa ŋwɛ̂lii kú kú ekwâata kɛ́tɛ ninai tɔɔ naai, gáa New York.

Ziova Ŋɔsêre-faa Kɛ́-ɓelai Dímɛni-kpɛtɛɛi À Gɛ́ɛ Dí Dí Ekwâata Kɛ́tɛi Kɛ́i Maa-fáleŋ

Ɓɛ́i kwa ŋwɛ̂lii kú kú ekwâata kɛ́tɛ ninai tɔɔ naai, gáa New York.

Gbɔŋ Maai Kwa Dɛɛ Nûa Pɔ́i

È Kula Kpíni-pɛrɛ Mu, E Pá Kɛ-ɣeniɛi Lɛ́lɛɛ Su

Donald, nyii kɛ a pelesinɛi, è berei lɛ Ŋâla-kɔlɔi maa-kɔ́riɛ è kpɔŋ la ma é Ziova kɔ́lɔŋ, é dûa-pere maa fáleŋ, é kɛ́ a nɛnî kula surɔ̂ŋ lɛ́lɛɛ.

È Kula Kpíni-pɛrɛ Mu, E Pá Kɛ-ɣeniɛi Lɛ́lɛɛ Su

Donald, nyii kɛ a pelesinɛi, è berei lɛ Ŋâla-kɔlɔi maa-kɔ́riɛ è kpɔŋ la ma é Ziova kɔ́lɔŋ, é dûa-pere maa fáleŋ, é kɛ́ a nɛnî kula surɔ̂ŋ lɛ́lɛɛ.

Bɛtɛ Kɛ-naalaai

Kóraŋ Buu-lɔ́ɔlu Wallkill

Díkaa George Couch marê kɛ́i, nyaŋ è berei lɛ Ziova Ŋɔsêre-faa Kɛ́-ɓelai dí díkpâlaŋ veerɛi sɔlɔ ɓó la New York City kɔlɛ ma, nyii da dòli a Watchtower Farms.

Kóraŋ Buu-lɔ́ɔlu Wallkill

Díkaa George Couch marê kɛ́i, nyaŋ è berei lɛ Ziova Ŋɔsêre-faa Kɛ́-ɓelai dí díkpâlaŋ veerɛi sɔlɔ ɓó la New York City kɔlɛ ma, nyii da dòli a Watchtower Farms.