Lí zu-pere

Nyeŋkêŋ da Kɛ́-a-íŋɛ́i! Kɔlɔ-ŋai

Ɣâla-kɔlɔ kpua káa vãai ŋa sîi-woo ŋɔŋdɔ támaa su ŋɔdãanlôo kɛ́ mɛni ma. Nyeŋkêŋ a m̀ɛni-ŋai sâa kɛi ŋéniɛi sui sukulai lɛ̀ kûa Ŋâla-kɔlɔi ŋɔtuɛ-mɛni-ŋai ɓoɔ sârai. À duŋ lɛ́lɛɛi ɓó é pîlaŋ Ɣâla ŋɔkalôŋ-laai ma nyii a pa a ŋá nɛnɛ, é gɛ̀ nûa di laala pu Yîsɛ Kôrai kponoi. Kɛ́-a-Íŋɛi! kɔlɔi a berei lɛ̀ kwa pɔri kúlíi kpelei la m̀ɛni-kpɔlu-ŋai sâa kɛi ŋéniɛi sui yéeì. À ŋɔ́nɔ kúlaa-lai su-kpanaŋ ku kpɛtɛ-ɣâlai ŋɔkono-teei su é pîlaŋ ŋéniɛ ninai ma.

 

THE WATCHTOWER (NYII KWA MAA-KƆ̂RII)

Danai 2023

This watchtower get the study articles for November 6–December 10, 2023.

GÁA

THE WATCHTOWER (NYII KWA MAA-KƆ̂RII)

THE WATCHTOWER (NYII KWA MAA-KƆ̂RII)

THE WATCHTOWER (NYII KWA MAA-KƆ̂RII)

THE WATCHTOWER (NYII KWA MAA-KƆ̂RII)

THE WATCHTOWER (NYII KWA MAA-KƆ̂RII)

THE WATCHTOWER (NYII KWA MAA-KƆ̂RII)

THE WATCHTOWER (NYII KWA MAA-KƆ̂RII)

THE WATCHTOWER (NYII KWA MAA-KƆ̂RII)

THE WATCHTOWER (NYII KWA MAA-KƆ̂RII)