Lí zu-pere

Nyeŋkêŋ da Kɛ́-a-íŋɛ́i! Kɔlɔ-ŋai

Ɣâla-kɔlɔ kpua káa vãai ŋa sîi-woo ŋɔŋdɔ támaa su ŋɔdãanlôo kɛ́ mɛni ma. Nyeŋkêŋ a m̀ɛni-ŋai sâa kɛi ŋéniɛi sui sukulai lɛ̀ kûa Ŋâla-kɔlɔi ŋɔtuɛ-mɛni-ŋai ɓoɔ sârai. À duŋ lɛ́lɛɛi ɓó é pîlaŋ Ɣâla ŋɔkalôŋ-laai ma nyii a pa a ŋá nɛnɛ, é gɛ̀ nûa di laala pu Yîsɛ Kôrai kponoi. Kɛ́-a-Íŋɛi! kɔlɔi a berei lɛ̀ kwa pɔri kúlíi kpelei la m̀ɛni-kpɔlu-ŋai sâa kɛi ŋéniɛi sui yéeì. À ŋɔ́nɔ kúlaa-lai su-kpanaŋ ku kpɛtɛ-ɣâlai ŋɔkono-teei su é pîlaŋ ŋéniɛ ninai ma.

 

GÁA

THE WATCHTOWER (NYII KWA MAA-KƆ̂RII)

WATCHTOWER KWA MAA-KƆ̂RII MAA MARÊ-KƐƐ-ŊAI

WATCHTOWER KWA MAA-KƆ̂RII MAA MARÊ-KƐƐ-ŊAI

WATCHTOWER KWA MAA-KƆ̂RII MAA MARÊ-KƐƐ-ŊAI

WATCHTOWER KWA MAA-KƆ̂RII MAA MARÊ-KƐƐ-ŊAI

WATCHTOWER KWA MAA-KƆ̂RII MAA MARÊ-KƐƐ-ŊAI

WATCHTOWER KWA MAA-KƆ̂RII MAA MARÊ-KƐƐ-ŊAI

WATCHTOWER KWA MAA-KƆ̂RII MAA MARÊ-KƐƐ-ŊAI

WATCHTOWER KWA MAA-KƆ̂RII MAA MARÊ-KƐƐ-ŊAI