Lí zu-pere

Ziova Ŋɔsêre-faa Kɛ́-ɓelai

Zîi-wooi siɣe ya ŋwɛ̂lii Kpelle

Kóraŋ Buu-lɔ́ɔlu Wallkill

Kóraŋ Buu-lɔ́ɔlu Wallkill

Mɛni maa-kɔ́ri é pîlaŋ gbâlaŋ ma nyii aâ kúkɔ́nɔŋ kula a ǹɛ́lɛɛ kóraŋ támaa yée mu.