nî̃a-pɛlɛɛ

KƐ́ A ZIOVA ǸAOI

GÉLEE KÁA

Kwa Kútɔɔi Kpanaŋ Núu A Saa Kúyêei

Kúwɛli-kɛ-maa-nuu a saa, lé ɓé a kpɔŋ kûa à gɛ́ɛ kú tɔ́ɔ a gbanaŋɔɔ?

KƐ́ A ZIOVA ǸAOI

GÉLEE KÁA

Kɛ́ A Maa-yéŋ Nuu

Caleb è maa-yéŋ-laa maa-kɔ́ri.

VOTÔO PÊRE-ŊA SƆLƆ ƁÓ PERE

KÚFOTÔO PÊRE-ŊAI DÃANLÔO KƐ́ KPAA I DÍ PRINT KƐ