Lí zu-pere

Kúɣâla-woo-ɓo Tíi

Kúɣâla-woo-ɓo Tíi kɔlɔ-kpuai a pɔri kpɔŋ maa tɛɛ̂i ípɔ é pîlaŋ Ziova Ŋɔsêre-faa kɛ́-ɓelai díkoyâŋ-ŋai ŋí dîa: Kôrai-toli-kpɔŋ Ɣâla-kɔlɔ Maa-kɔ́riɛ, Gɔlɔ-pɔ̂rɔŋ Ŋâla-woo-ɓó Tíi mɛni mai, da Goyâŋ Ŋâla-woo-ɓo Tíi mɛni mai.

E lɛ́ɛ íkili ŋa: Gɔlɔ-ŋai kwaâ dí pɔ̃yɛi, dí tani da pâi kɛ́i a dakpɛ́ni nyii-ŋai vãai ŋai ma.

 

GÁA

KÚƔÂLA-WOO-ƁO TÍI

KÚƔÂLA-WOO-ƁO TÍI

KÚƔÂLA-WOO-ƁO TÍI

KÚƔÂLA-WOO-ƁO TÍI