Lí zu-pere

Zîsɛ Ŋɔsaa Kili-too-ŋa Kpɔŋ

Kóraŋ kélee, kwa Zîsɛ ŋɔsaai gili-too-ŋa kpɔŋ too tɔnɔ kwaa ŋɔwála támaa ma ŋéniɛi gwaa kélee. Kwa nyíŋi kɛ kpɛ́ni fêi è mò ŋɔpôlu-ɓelai dîa nyɛɛi: “Ka nyíŋi kɛ ŋ́gili e lɛɛ káŋa.” (Lûu 22:19) Gili-too-ŋa kpɔŋ ŋí a pâi kɛ́i a:

Salade, Vûu-laɣii 27, 2021.

Kwa ítôlii à gɛ́ɛ I pa kwaa gbɔŋ ŋí too. Yɛ̂ɛ kúkoyâŋ-ŋai kélee, goyâŋ ŋí laa ɓoɔi núu kélee mi. Ífe pâi sɛŋ ta kpɛɛi I lɛ́ɛ pâi lɔ̂i naa, nyaŋ pɛ̃nɛ pu mɛni fé naa.