Gbɔŋ Maai Kwa Dɛɛ Nûa Pɔ́i

GBƆŊ MAAI KWA DƐƐ NÛA PƆ́I

È Kula Kpíni-pɛrɛ Mu, E Pá Kɛ-ɣeniɛi Lɛ́lɛɛ Su

Donald, nyii kɛ a pelesinɛi, è berei lɛ Ŋâla-kɔlɔi maa-kɔ́riɛ è kpɔŋ la ma é Ziova kɔ́lɔŋ, é dûa-pere maa fáleŋ, é kɛ́ a nɛnî kula surɔ̂ŋ lɛ́lɛɛ.

GBƆŊ MAAI KWA DƐƐ NÛA PƆ́I

È Kula Kpíni-pɛrɛ Mu, E Pá Kɛ-ɣeniɛi Lɛ́lɛɛ Su

Donald, nyii kɛ a pelesinɛi, è berei lɛ Ŋâla-kɔlɔi maa-kɔ́riɛ è kpɔŋ la ma é Ziova kɔ́lɔŋ, é dûa-pere maa fáleŋ, é kɛ́ a nɛnî kula surɔ̂ŋ lɛ́lɛɛ.

Bible Stories Kɔlɔi Aâ Seri Kɔlɔ-pɛ́rɛ La

My Book of Bible Stories kɔlɔi a kpɔnîi léŋ nî̃a-pɛlɛɛ wala támaa ma Pangasinan sîi-wooi sui, Philippines lɔii su?