Lí zu-pere

M̀ɛni-ŋai Ŋâla-kɔlɔi Sui

Lia-woo káa Ŋâla-kɔlɔi su é pîlaŋ kɛ́-ɣeniɛ ŋɔmarê-kɛɛ kpàyakpaya-ŋai dîa. Aâ kpɔŋ nûa dîa tãi su kôyaa yée mu. Ya pâi berei káai Ŋâla-kɔlɔi a pɔri kpɔŋ maa tɛɛi la.—2 Temete 3:16, 17.

 

Zãai Kwa Nɛ́i

GƆLƆ-ŊAI & GƆLƆ-KPUA-ŊAI

Lé Ɓa M̀ɛni-ŋuŋ A Pa A Lii-nɛ̃ɛ Káayɔɔ Pɔ́i?

Nûa taŋa da gaa yɛ̂ɛ kâpa a pa a lii-nɛ̃ɛ káayɔɔ pɔ́, kɛ́lɛ tɔ̃yâ kpɔ́ɔ ɓé tí?

GƆLƆ-ŊAI & GƆLƆ-KPUA-ŊAI

Lé Ɓa M̀ɛni-ŋuŋ A Pa A Lii-nɛ̃ɛ Káayɔɔ Pɔ́i?

Nûa taŋa da gaa yɛ̂ɛ kâpa a pa a lii-nɛ̃ɛ káayɔɔ pɔ́, kɛ́lɛ tɔ̃yâ kpɔ́ɔ ɓé tí?

Ŋâla-kɔlɔi Maa kɔri A Ziova Ŋɔsêre-faa Kɛ́-ɓelai

Kú Marê Kɛ à Gɛ́ɛ Kú Ŋâla-kɔlɔi Ŋá-lɛ́ Ya

Ŋâla-kɔlɔi Maa-kɔ́ri Kpɛ́nikpɛni a tãi da ɓɛi ya ŋwɛ̂lii.

Ŋâla-kɔlɔi A Kpɔŋ Léŋ Ya?

Kpɔŋ Maa Nyáŋkpa-ŋa Mɛni Ma

Berei káa Ŋâla-kɔlɔi a kpɔŋ maa tɛɛ la nyáŋkpa-ŋa pɔ́.

Nî̃a-pɛlɛɛ Kɛ-mɛni-ŋa

Berei káa ya pɔri mɛni lɛi la ílônii dîa pêle mɛni-ŋa sârai à gɛ́ɛ dí dímaa tɛ́.