Lí zu-pere

M̀ɛni-ŋai Ŋâla-kɔlɔi Sui

Lia-woo káa Ŋâla-kɔlɔi su é pîlaŋ kɛ́-ɣeniɛ ŋɔmarê-kɛɛ kpàyakpaya-ŋai dîa. Aâ kpɔŋ nûa dîa tãi su kôyaa yée mu. Ya pâi berei káai Ŋâla-kɔlɔi a pɔri kpɔŋ maa tɛɛi la.—2 Temete 3:16, 17.

 

Zãai Kwa Nɛ́i

GƆLƆ-ŊAI & GƆLƆ-KPUA-ŊAI

Lé Ɓa M̀ɛni-ŋuŋ A Pa A Lii-nɛ̃ɛ Káayɔɔ Pɔ́i?

Nûa taŋa da gaa yɛ̂ɛ kâpa a pa a lii-nɛ̃ɛ káayɔɔ pɔ́, kɛ́lɛ tɔ̃yâ kpɔ́ɔ ɓé tí?

GƆLƆ-ŊAI & GƆLƆ-KPUA-ŊAI

Lé Ɓa M̀ɛni-ŋuŋ A Pa A Lii-nɛ̃ɛ Káayɔɔ Pɔ́i?

Nûa taŋa da gaa yɛ̂ɛ kâpa a pa a lii-nɛ̃ɛ káayɔɔ pɔ́, kɛ́lɛ tɔ̃yâ kpɔ́ɔ ɓé tí?

Ŋâla-kɔlɔi A Kpɔŋ Léŋ Ya?

Kpɔŋ Maa Nyáŋkpa-ŋa Mɛni Ma

Berei káa Ŋâla-kɔlɔi a kpɔŋ maa tɛɛ la nyáŋkpa-ŋa pɔ́.

Nî̃a-pɛlɛɛ Kɛ-mɛni-ŋa

Berei káa ya pɔri mɛni lɛi la ílônii dîa pêle mɛni-ŋa sârai à gɛ́ɛ dí dímaa tɛ́.

Lé Ɓé Ŋâla-kɔlɔi A Pɔri Nɛ̂i Kûa?

Dí gɔlɔi ŋí kpɛtɛ à gɛ́ɛ é kpɔŋ maa tɛɛ ípɔ I m̀ɛni-ŋai kɔ́lɔŋ Ŋâla-kɔlɔi a moi é pîlaŋ m̀ɛni-ŋuŋ-ŋai ŋí dîa, m̀ɛnii gɛ kwa mɔ̃lɛi, m̀ɛnii a kɛ́ a kûa kwa saa, berei kwa pɔri lii-nɛ̃ɛ sɔlɔ ɓói la kúkaayɔɔ̂i su da mɛni takpɛ́ni-ŋa.

Ŋâla-kɔlɔi Maa kɔri A Ziova Ŋɔsêre-faa Kɛ́-ɓelai

Lé Mɛni Ɓé Nɛ́lɛɛi La I Ŋâla-kɔlɔi Maa-kɔ́ri?

Ŋâla-kɔlɔi kaìa nuìu ŋɔmiliyɔ̂ŋ taìmaa dimarê-kɛìi-ŋai sukulai eì pîlaŋ kɛì-ɣeniɛ ma. Yaì ŋwɛìlii eì iìmarê-kɛìi-ŋai sukula maìŋ?

Kwa Ŋâla-kɔlɔi Ŋá-lɛ́ Léŋ Nûa Dîa?

Ŋéniɛi gwaa kélee, Ziova Ŋɔsêre-faa Kɛ́-ɓelai da Ŋâla-kɔlɔi ŋá-lɛ́ nûa dîa bere sîi ŋí su. Berei káa da gɛ lai.

Kú Marê Kɛ à Gɛ́ɛ Kú Ŋâla-kɔlɔi Ŋá-lɛ́ Ya

Ŋâla-kɔlɔi Maa-kɔ́ri Kpɛ́nikpɛni a tãi da ɓɛi ya ŋwɛ̂lii.