Lí zu-pere

Bible Stories Kɔlɔi Aâ Seri Kɔlɔ-pɛ́rɛ La

Bible Stories Kɔlɔi Aâ Seri Kɔlɔ-pɛ́rɛ La

My Book of Bible Stories kɔlɔi nyii dí bɔ̃yɛ góraŋ 2012 su Pangasinan sîi-wooi sui, gáa kpɔŋ maa tɛɛi nî̃a-pɛlɛɛ támaa pɔ́ Philippines lɔii su nyii-ŋai da zîi-wooi tí ɓói. Bɛ́rɛi Gɔlɔ-pɔ̂rɔŋ Mɛnii Láa Túɛ ǹɔii tí sui è faa ma à gɛ́ɛ nî̃a-pɛlɛɛ dí dísîi-wooi maa-kɔ́ri kɔlɔ-pɛ́rɛ mu.

Zîi-wooi nûa da mo Philippines, dɛɛi 100 ma, kɛ́ɛ naa kpanaŋɔɔ̂i dí nɛ́ nenɛ ɓé da pɔri nɛ̂i kɔlɔ-pɛ́rɛ mu. Góraŋ 2012 su, Bɛ́rɛi Gɔlɔ-pɔ̂rɔŋ Mɛnii Láa Túɛ è mò nyɛɛ “nî̃a-pɛlɛɛ da kɔlɔ maa-kɔ́ri dísîi-wooi su” a “sɛŋ maa-kɔ́ri pere kɛ a ǹɛ́lɛɛ da maa félaa.” M̀ɛni ma, dí “Zîi-wooi Kélee Bu Giei Maa-kɔ́ri Pere” program ta kpɛtɛ.

Zîi-woo-ŋai dí nɛi dɔnɔ ɓé kɛ a Pangasinan sîi-wooi. Kɛ́ɛ mɛni è kɛ nîi naa. Kɔlɔ-pɛ́rɛ tɔnɔ mɛi-nuu è mò nyɛɛ kɔlɔ támaa fé naa nóno mɛni ma Pangasinan sîi-wooi su. M̀ɛni ma, è kɛ a ǹɛ́lɛɛ Ziova Ŋɔsêre-faa Kɛ́-ɓelai dí My Book of Bible Stories tɛɛ Pangasinan sîi-wooi su díkɔ̃ŋvensɔŋ ma Bɔrɔŋ-kpalai su góraŋ 2012 su.

Dí ŋɔ 10,000 print kɛ à gɛ́ɛ dí ŋá-kɔlɛ kɔ̃ŋvensɔŋ tí ma. Nî̃a-pɛlɛɛ támaa da díkaa-ɓela líi è nɛ̃ɛ à gɛ́ɛ dí kɔlɔ sɔlɔ ɓó dísîi-wooi su. Nɛnî tɔnɔ da bɔ̂ŋ dí mò diyɛɛi: “Ŋwɛ́li káa kúlônii dîa kpɛ́ni fêi da ŋa-káa a ǹɛ́lɛɛ.”

Kɔ̃ŋvensɔŋ tɛɛ pôlu ma, Ziova Ŋɔsêre-faa Kɛ́-ɓelai daŋa dí li a Bible Stories kɔlɔi kɔlɔ-pɛ́rɛ tɔnɔ la Dagupan Taa-lêei su. Gɔlɔ lɛ́-ɓelai naai nyii kɛ kɔlɔ kɔ̂rii Pangasinan sîi-wooi sui, dílii è nɛ̃ɛ a dámaa. Dí gɔlɔi ŋɔ 340 ŋá-kɔlɛ. Gɔlɔ lɛ́-ɓelai dí pɛlɛ gɔlɔi lɛi nî̃a-pɛlɛɛi dîa díkpɔɔ sîi-wooi su ŋâma.

Ziova Ŋɔsêre-faa Kɛ́-ɓelai lii nɛ̃ɛi à gɛ́ɛ gɔlɔi ŋí káa kpɔŋ maa tɛɛi nî̃a-pɛlɛɛ pɔ́. Diai My Book of Bible Stories kɔlɔi pɔ̃yɛ Pangasinan sîi-wooi sui dɔnɔ è mò nyɛɛi: “Kwaâ gɔ́lɔŋ a tãi su kóyaa à gɛ́ɛ ǹɛ́lɛɛi kɔlɔ é kɛ́ ǹûai dísîi-woo-ŋai su nyii pâi serii dílíi ma. M̀ɛni ɓé Ziova Ŋɔsêre-faa Kɛ́-ɓelai da kɔ́ la a gbanaŋɔɔ à gɛ́ɛ dí Ŋâla-kɔlɔi da díkɔlɔ-ŋai bîlaŋɔi Ŋâla-kɔlɔi mai pɔ̃yɛ sîi-woo ŋɔŋdɔ támaa su.