Lí zu-pere

Ziova Ŋɔsêre-faa Kɛ́-ɓelai

Zîi-wooi siɣe ya ŋwɛ̂lii Kpelle

JW.ORG Káa Nâa Sîi-woo Támaa Su É Tɛɛ Sîi-woo 300 Ma!

JW.ORG Káa Nâa Sîi-woo Támaa Su É Tɛɛ Sîi-woo 300 Ma!

Ya lûaŋ jw.org sîi-woo kwai ma gɔlɔ-laai ŋí ma, ya pâi sîi-woo-ŋa laa káai é tɛɛ sîi-woo 300 ma—Ífa pɔri mɛni kɛ́ɛ tí káai ŋɔŋ-kɔli fãa kélee ta ŋa!

Kú gɔ́lɔŋ léŋ à gɛ́ɛ ŋɔŋ-kɔli fãa ta fé seri ní bɔ́? Íkili-ŋa sia nyíŋi ma: É siɣe Gbɔɔyɔɔ̂i 2013 ma é too sâa ma, United Nations ŋɔŋɔŋ-kɔli fãai káa nɔ́ sîi-woo lɔ́ɔlu mɛi da (6) su. Europa, nyii gáa a European Union ŋɔŋɔŋ-kɔlii, gáa nɔ́ sîi-woo 24 su. Sîi-woo 71 nɔ́ ɓé Google su, sîi-woo 278 kɛ ɓo Wikipedia su.

À gɛ́ɛ núu ta é ŋɔŋ-kɔlii fãa ta pɔ̃yɛ sîi-woo 300 su, vé a zɛpɛ! Ziova Ŋɔsêre-faa Kɛ́-ɓelai ŋɔŋɔŋdɔ támaa nyii-ŋai lɔii-ŋuŋ takpɛ́ni-ŋa su, díkɛ ŋwɛ̀li dí laa-maa-tɛ tɛɛ Ziova pɔ́i, dia ɓé díi ŋí kɛ. Da díŋá-kɔlɛ díkpulu ma díi ŋí kɛ-mɛni ma, dí Gwíi-wooi pene zîi-woo takpɛ́ni-ŋai su.

JW.ORG ǹáa támaa pɔ̃yɛi sîi-woo támaa su é tɛɛ 300 ma, m̀ɛni ma, gɔlɔ-laai jw.org fãa ŋa sîi-woo takpɛ́ni-ŋa su, gélee bu giei, dɛɛi sîi-woo 200,000 ma!

JW.ORG fé nɔ́ kwaa támaa ma, kɛ́ɛ nûa támaa dí gɔ́lɔŋ. Kú nyíti kɔ́lɔŋ berei ma Alexa, ǹuu-kpului nyii a ŋɔŋ-kɔli-ŋa maa mɛni sukula ŋéniɛi gwaa kélee è jw.org pu la ŋɔŋ-kɔli fãa támaa mɛi. Ŋɔŋ-kɔli fãa 87,000 ɓé Alexa mela tɔnɔ, “Religion and Spirituality” ma, é pɛlɛ ɣâla-mɛni kpɔŋ-gîe-ma kpàyakpaya-ŋa ma. Kɛ́ɛ ŋɔŋ-kɔli fãai tí kélee láa sáma, é siɣe Gbɔɔyɔɔ̂i 2013 ma, jw.org ɓa veerɛi! Ŋɔŋ-kɔli fãai maa-ŋuŋ dísámai ɓa pɔni tɔɔ ŋɔŋ-kɔli fãa tɔnɔ nyii a gɛ nûa dí Ɣâla-kɔlɔ-ŋa káa sîi-woo takpɛ́ni-ŋa su.

É siɣe Ŋweei 2013 ma, diai da li jw.org fãa ŋa a fólo kélee, dí tɛɛi 890,000 ma. Kúfe pa kperai mɛni-ŋa lɛ́i nûa dîa kpɛ́ni-kpɛni é kula Ŋâla-kɔlɔi su.