Lí zu-pere

Ziova Ŋɔsêre-faa Kɛ́-ɓelai

Zîi-wooi siɣe ya ŋwɛ̂lii Kpelle

"Gâloŋ-laai maa-tuŋ lɛ́lɛɛi ŋí a pai ɓôi nɔii kwaa kélee."—Maafîu 24:14

Ziova Ŋɔsêre-faa Kɛ́-ɓelai​—Gbɛ̂ɛ Ɓa Kûa?

Kúkáa a núu sîi takpɛ́ni-takpɛni, kú kɛ́ sîi woo takpɛ́ni-takpɛni-ŋa ɓò; kɛ́lɛ, kú kélee kúkáa zu-tɔnɔ Ziova fɛliɛ su da laa-la tɔnɔ su kúnuu-namui Yîsɛ Kôrai wóo mu. E tee nyíti ma, kwa ŋwɛ̂lii kú ɓaa kɛ́ Ziova ma, nyii gáa a dɔ̃yâ Ɣâla tɔnɔi nyii sɛŋ kélee kpɛ́tɛi. Ee kwa kɔ́ à gɛ́ɛ kú tûa yɛ̂ɛ Zîsɛ Kôrai, gáa a kúlii nɛ̃ɛ mɛni à gɛ́ɛ da kútôli a Kôrai-ɓela. Kwa kútãi siɣe à gɛ́ɛ kú kpɔŋ maa tɛɛ nûa pɔ́ a tãi kélee à gɛ́ɛ dí Ŋâla-kɔlɔi maa-kɔ́ri, dí Ɣâla Ŋɔkâloŋ-laai maa mɛni kɔ́lɔŋ. Kpɛ́ni fêi, kwa lono nûa pɔ́ é pîlaŋ Ziova Ɣâla da Ŋɔkâloŋ-laai ma, mɛni ɓé kúkáa la a Ziova Ŋɔsêre-faa Kɛ́-ɓelai.

Lí kúŋɔŋ-kɔlɔ-pɔ̃yɛ-kɔlii fãa ŋa. Ŋâla-kɔlɔi lóno vãai ŋa. Mɛni támaa maa-kɔ́ri é pîlaŋ kûa da kúlàa-lai.

 

Tua-laa Su-ɓela & Lóŋ-kaa-ɓela

Íkáayɔɔi A Pɔri Lii-nɛ̃ɛ Sɔlɔ Ɓói Léŋ?

Ziova nyii gáa a ǹii-nɛ̃ɛ Ɣâlai a ŋwɛ̂lii káayɔɔ-ŋa líi e nɛ̃ɛ. Nia-wooi Ŋâla-kɔlɔi su nɛnî káa surɔ̂ŋ, surɔ̂ŋ káa nɛnî, lóŋ-káa-ɓela da nî̃a-pɛlɛɛ mɛni ma maa-kɔ́ri.

Nyáŋkpaŋ-ŋa

Ŋa Pɔri Lonoi Léŋ Ŋ́gaa-ɓela Pɔ́?

Ya pɔri lonoi léŋ íkaa-ɓela pɔ́ ya wàla kɛ kpîŋ ŋwɛ̂lii I lono?

Nĩ̂a-pɛlɛɛ

Laoi-laa Kɛ́ɛ

Gbɛ̂ɛ ɓa pɔri kɛ́i a ílaoi kôrai-toli-kpɔŋ su?

Kú Marê Kɛ à Gɛ́ɛ Kú Ŋâla-kɔlɔi Ŋá-lɛ́ Ya

Ŋâla-kɔlɔi Maa-kɔ́ri Kpɛ́nikpɛni a tãi da ɓɛi ya ŋwɛ̂lii.

Ŋâla Vilo-ŋai

Ŋâla vilo-ŋai vãai ŋa nyii a kúlaa-lai su-kpanaŋ.

Ziova Ŋɔsêre-faa Kɛ́-ɓelai Díkoyâŋ-ŋai

Ɓɛ́i káa kwa kúkoyâŋ-ŋai too naai da berei kwa dí too lai

Gɔlɔ Nina-ŋai Kwa Dílɛi

Zãa nina-ŋai vãai ŋai káa.

Mûgbɛ-ɓelai dívilo-ŋai sukáa

Mûgbɛ-ɓelai dívilo-ŋai da pɔri kpɔŋ maa tɛɛi ípɔ I Ŋâla-kɔlɔi maa-kɔ́ri (à kɛ̀ I káa a mûgbɛ-nuu).