Kúkáa a núu sîi takpɛ́ni-takpɛni, kú kɛ́ sîi woo takpɛ́ni-takpɛni-ŋa ɓò; kɛ́lɛ, kú kélee kúkáa zu-tɔnɔ Ziova fɛliɛ su da laa-la tɔnɔ su kúnuu-namui Yîsɛ Kôrai wóo mu. E tee nyíti ma, kwa ŋwɛ̂lii kú ɓaa kɛ́ Ziova ma, nyii gáa a dɔ̃yâ Ɣâla tɔnɔi nyii sɛŋ kélee kpɛ́tɛi. Ee kwa kɔ́ à gɛ́ɛ kú tûa yɛ̂ɛ Zîsɛ Kôrai, gáa a kúlii nɛ̃ɛ mɛni à gɛ́ɛ da kútôli a Kôrai-ɓela. Kwa kútãi siɣe à gɛ́ɛ kú kpɔŋ maa tɛɛ nûa pɔ́ a tãi kélee à gɛ́ɛ dí Ŋâla-kɔlɔi maa-kɔ́ri, dí Ɣâla Ŋɔkâloŋ-laai maa mɛni kɔ́lɔŋ. Kpɛ́ni fêi, kwa lono nûa pɔ́ é pîlaŋ Ziova Ɣâla da Ŋɔkâloŋ-laai ma, mɛni ɓé kúkáa la a Ziova Ŋɔsêre-faa Kɛ́-ɓelai.

Lí kúŋɔŋ-kɔlɔ-pɔ̃yɛ-kɔlii fãa ŋa. Ŋâla-kɔlɔi lóno vãai ŋa. Mɛni támaa maa-kɔ́ri é pîlaŋ kûa da kúlàa-lai.