Lí zu-pere

Kúkɔlɔ-ŋai

Lí kúkɔlɔ-ŋai laai kɛ kwaai ma ɓɛ́i kɔlɔ-ŋa káa naa nyii bîlaŋɔi Ŋâla-kɔlɔi ma. Kɔlɔ lóno vãai-ŋa kpaa I Watchtower da Awake! makaziŋ nina-ŋai dãanlôo kɛ da sɛŋ takpɛni-ŋa nyii-ŋai díkaa naai. Íwóli tɔ́ɔ kúkɔlɔ-ŋai lóno-woo ma sîi-woo takpɛ́ni-ŋa su kpɛ́ni-kpɛni. Vilo-ŋa su káa kpaa I dí dãanlôo kɛ́ sîi-woo támaa su yɛ̂ɛ mûgbɛ-woo.

 

Magazines

THE WATCHTOWER (NYII KWA MAA-KƆ̂RII)

THE WATCHTOWER (NYII KWA MAA-KƆ̂RII)

Gɔlɔ-ŋai da Gɔlɔ-kpua-ŋai

Zɛŋ dani-ŋa kwaâ m̀aa-fáleŋ gɔlɔ-ŋai vãai ŋa sui, kufe nîi m̀aa-fáleŋ ní gɔlɔ-ŋai ku diprint kɛi su.

Convention Releases

Show Releases

Mɛni takpɛ́ni-ŋa

Gɔlɔ-maa-kɔ́ri pɛ́rɛi Vãai ŋai (opens new window)

Ɣâla-mɛni maa kɔ́ri Ziova Ŋɔsêre-faa Kɛ́-ɓelai diɣâla-kɔlɔ-kpua-ŋai su.