nyáŋkpa-ŋa

WHITEBOARD ANIMATIONS

Ítɔɔ̂i Kpanáŋ Zukɔɔŋ Su Íɓarâŋ-ŋa Da Pa La Ípɔi!

Mɛni-ŋuŋ náaŋ a pɔri kpɔnîi ya I íkpîŋ mɛni-kpɛtɛɛ lɛ́lɛɛ kɛ́.

M̀ƐNII ÍƁARÂA NYÁŊKPA-ŊA DA MOI

Núu Laa A Ɣâla

In this section, the names of some persons quoted have been changed.