Lí zu-pere

Drama ƔâLa-kɔlɔ Lóno-woo-ŋa

Íwoli tɔ́ɔ drama ɣâla-kɔlɔ lóno-woo-ŋa dîa nyii gɔniŋ-woo-ŋa, m̀ɛni-ŋai kɛi dítíŋ, da m̀ɛni sukula-woo-ŋa káa zui.

 

Zɛŋ ya gɔ̂rii vé zîi-wooi ŋí su.

Ya pɔri sãa káai zîi-wooi ŋí su gɔlɔ-laa-ŋai ŋí ma: