Lí zu-pere

Ziova Ŋɔsêre-faa Kɛ́-ɓelai

Zîi-wooi siɣe ya ŋwɛ̂lii Kpelle

Kú Marê Kɛ à Gɛ́ɛ Kú Ŋâla-kɔlɔi Ŋá-lɛ́ Ya Kpɛ́nikpɛni

Ya ŋwɛ̂lii I mɛni támaa kɔ́lɔŋ é pîlaŋ Ŋâla-kɔlɔi ma? À kɛ̀ tí, gɛ̀ ní, íláa tɛɛ à gɛ́ɛ kú Ŋâla–kɔlɔi ŋá-lɛ́ ya kpɛ́nikpɛni. Gɔlɔ-kpuai ŋí kwala-pere laa fɛɛ I dɛɛ, gɛ̀ ní kwa pâi núu ta tɛɛ̂i é Ŋâla-kɔlɔi ŋá-lɛ́ ya.