Kúɣâla-woo-ɓo Tíi

ŊÂLA-WOO-ƁO TÍI

Vilo Kpua: Naa Káa Ŋɔ́nɔ!

Berei káa ɣâla-woo ɓó tíi kɛ́tɛ ta nyii kɛ Manhattan New York, è kpɔŋ maa tɛɛ la nûa támaa pɔ́ à gɛ́ɛ dí ɣâla-kɔlɔ-kpua-ŋa sɔlɔ ɓó.

ŊÂLA-WOO-ƁO TÍI

Vilo Kpua: Naa Káa Ŋɔ́nɔ!

Berei káa ɣâla-woo ɓó tíi kɛ́tɛ ta nyii kɛ Manhattan New York, è kpɔŋ maa tɛɛ la nûa támaa pɔ́ à gɛ́ɛ dí ɣâla-kɔlɔ-kpua-ŋa sɔlɔ ɓó.

Tíi Kɛ́ A JW.ORG Duŋ Lɛ́lɛɛi Ɓó Mɛni Ma

Vãai ŋí wɛ́li káa Ziova Ŋɔsêre-faa Kɛ́-ɓelai ǹúu-pɔlɔ-ŋa da ǹúu-tɔɣɔ-ŋa dîa Ɣâla Ŋɔkâloŋ-laa maa tuŋ táa-taa mɛni ma.