Lí zu-pere

Ziova Ŋɔsêre-faa Kɛ́-ɓelai

Zîi-wooi siɣe ya ŋwɛ̂lii Kpelle

GBƆŊ MAAI KWA DƐƐ NÛA PƆ́I

È Kula Kpíni-pɛrɛ Mu, E Pá Kɛ-ɣeniɛi Lɛ́lɛɛ Su

Donald, nyii kɛ a pelesinɛi, è berei lɛ Ŋâla-kɔlɔi maa-kɔ́riɛ è kpɔŋ la ma é Ziova kɔ́lɔŋ, é dûa-pere maa fáleŋ, é kɛ́ a nɛnî kula surɔ̂ŋ lɛ́lɛɛ.

ŊÂLA-WOO-ƁO TÍI

Vilo Kpua: Naa Káa Ŋɔ́nɔ!

Berei káa ɣâla-woo ɓó tíi kɛ́tɛ ta nyii kɛ Manhattan New York, è kpɔŋ maa tɛɛ la nûa támaa pɔ́ à gɛ́ɛ dí ɣâla-kɔlɔ-kpua-ŋa sɔlɔ ɓó.

KƆLƆ-PƆ̃YƐ TÍI

Berei Kwa Kúkɔlɔ-ŋai Ŋaa Kɔlɛ La Congo Lɔii Sui

Ziova Ŋɔsere-faa Kɛ́-ɓelai da kɔ́ a pere sîi kélee à gɛ́ɛ dí lí a Ŋâla-kɔlɔi da kúkɔlɔ-ŋai kwaa kôya-ŋa ma Congo lɔii su a ɣáloŋ kélee.

KÚMAA MƐNI KƆ́LƆŊ

Ziova Ŋɔsêre-faa Kɛ́-ɓelai Díkoyâŋ-ŋai

Ɓɛ́i káa kwa kúkoyâŋ-ŋai too naai da berei kwa dí too lai

Mɛni-ŋuŋ-ŋa​—Ŋéniɛi Gwaa Kélee

  • 240​—Ǹɔii-ŋuŋ-ŋai Ziova Ŋɔsêre-faa Kɛ́-ɓelai díkaa zui

  • 8,579,909​—Ziova Ŋɔsêre-faa Kɛ́-ɓelai

  • 10,079,709​—Diai daâ Ŋâla-kɔlɔi ŋá-lɛ́ diai

  • 20,329,317​—Diai lí Kôrai ŋɔsaa kili-too ŋa kpɔŋ mai

  • 119,954​—Kôrai-toli-kpɔŋ-ŋai