Lí zu-pere

Ziova Ŋɔsêre-faa Kɛ́-ɓelai Maa Mɛni Kɔ́lɔŋ

Ya kú káa kúɣâla-woo-ɓo tíi su. Tãi ta yâa mɛni lono é pîlaŋ kwa tuŋ tɛɛ kɔlɔ su, kpaa yâa kú maa mɛni mɛni nûa la. Kɛɛ lé kpɔɔ ɓé I gɔlɔŋ é pîlaŋ Ziova Ŋɔsêre-faa Kɛ́-ɓelai dîa? GÁA ŊƆ́NƆ : What Do Jehovah’s Witnesses Believe?

Kúlaa-lai Da Kútii-ŋai

Ziova Ŋɔsêre-faa Kɛ́-ɓelai Dítíi-ŋai

Kúkaa lɔii-ŋuŋ-ŋa su é tɛɛ 230 ma, kúkɛ ɓo a sîi takpɛ́ni-ŋa su-ɓela. Tãi ta, I kúɣâla-woo-ɓo tíi mɛni kɔ́lɔŋ, kɛ́lɛ e tee nyíti ma, kwa ŋɔ́nɔ kpɔŋ maa tɛɛ kúkɔlɛ-ma-ɓela pɔ́ pere sîi takpɛ́ni-ŋa su.

Ŋâla-kɔlɔi Maa-kɔ́riɛ Kpɛni-kpɛni

Lé Mɛni Ɓé Nɛ́lɛɛi La I Ŋâla-kɔlɔi Maa-kɔ́ri?

Ŋâla-kɔlɔi kaìa nuìu ŋɔmiliyɔ̂ŋ taìmaa dimarê-kɛìi-ŋai sukulai eì pîlaŋ kɛì-ɣeniɛ ma. Yaì ŋwɛìlii eì iìmarê-kɛìi-ŋai sukula maìŋ?

Kwa Ŋâla-kɔlɔi Ŋá-lɛ́ Léŋ Nûa Dîa?

Ŋéniɛi gwaa kélee, Ziova Ŋɔsêre-faa Kɛ́-ɓelai da Ŋâla-kɔlɔi ŋá-lɛ́ nûa dîa bere sîi ŋí su. Berei káa da gɛ lai.

Kú Marê Kɛ à Gɛ́ɛ Kú Ŋâla-kɔlɔi Ŋá-lɛ́ Ya

Ŋâla-kɔlɔi Maa-kɔ́ri Kpɛ́nikpɛni a tãi da ɓɛi ya ŋwɛ̂lii.

Gôyaŋ-ŋai Da Mɛni-ŋa

Ziova Ŋɔsêre-faa Kɛ́-ɓelai Díkoyâŋ-ŋai

Ɓɛ́i káa kwa kúkoyâŋ-ŋai too naai da berei kwa dí too lai

Memorial of Jesus’ Death

Kóraŋ kélee, núu ŋɔmiliyɔ̂ŋ támaa da díŋa-tɛ́ gîe ma à gɛ́ɛ dí Zîsɛ ŋɔsaa-kili-too-ŋa kpɔŋ too. Kwa ítôlii à gɛ́ɛ I mɛni lɛ́lɛɛi káa gbɔŋ mɛni kpanaŋɔɔ̂i ŋí a pɔri gɛ́i yɛ̂.

Gbɛ̂ɛ-ni Ɓé Ziova Nî̃a-mɛni Kɛ́i Sâa?

Ziova Ŋɔsêre-faa kɛ́-ɓelai díkaa ŋéniɛi gwaa kélee. Kúkaa a núu-sîi takpɛ́ni-takpɛni-ŋa, kú kɛ sîi-woo takpɛ́ni-takpɛni-ŋa ɓo. Kɛ́lɛ, lé ɓé kúkpɔŋ kúkîe-mai?

Mɛni-ŋuŋ-ŋa​—Ŋéniɛi Gwaa Kélee

  • 239—Ǹɔii-ŋuŋ-ŋai Ziova Ŋɔsêre-faa Kɛ́-ɓelai díkaa zui

  • 8,699,048—Ziova Ŋɔsêre-faa Kɛ́-ɓelai

  • 5,666,996—Diai daâ Ŋâla-kɔlɔi ŋá-lɛ́ diai

  • 19,721,672—Diai lí Kôrai ŋɔsaa kili-too ŋa kpɔŋ mai

  • 117,960—Kôrai-toli-kpɔŋ-ŋai