Lí zu-pere

Ziova Ŋɔsêre-faa Kɛ́-ɓelai Díkoyâŋ-ŋai

Kúkoyâŋ-ŋai maa mɛni kɔ́lɔŋ. Kúkoyâŋ-ŋai ta toôi káa íkɔlɛ ma.

Coronavirus (COVID-19) Lia-wooi: Kwaa támaa ma, kúfe pâi gbɔŋ ŋí toôi Kúkâloŋ-laa Pɛ́rɛi-ŋai la kpaa a kúkpulu kɛ́tɛ. Ziova Ŋɔsêre-faa Kɛ́-ɓelai íkɔlɛ mai, da marê kɛ nyii pâi mɛni támaa ɓói ya é pîlaŋ m̀ɛni-kpɛtɛ ŋí ma. A pa nonoi mɛni kpanaŋɔɔ̂i ma nyii zɛlɛŋ kpao nyɛɛ "Gbɛ̂ɛ Ŋɔkɛ-mɛi-laa Bé Ya Pɔri Laai La?,” kwa pâi vilo pui vãai ŋa nyii ya pɔri ŋɔdãnlôo kɛ́i, kpaa ya pɔri liî vãai ŋa ya wala kɛ pɔri pai gbɔŋ ŋí ma.

Kúkoyâŋ-ŋai Ta Toôi Kɔ́ri Íkɔlɛ Ma

Lé Ɓe Kwa Gɛ Kúkoyâŋ-ŋai Sui?

Ziova Ŋɔsêre-faa Kɛ́-ɓelai da koyâŋ too giei feerɛ lɔ́ɔ-kuu kélee. (Ibulu 10:24, 25) Kwa li gôyaŋ-ŋai ŋí su nyii ná ɓoɔi núu kélee mɛni mai, kwa Ŋâla-kɔlɔi maa-kɔ́ri da berei kwa pɔri tíi kɛ́i la a ŋɔlia-woo-ŋai kúkɛ́-ɣeniɛi sui.

M̀ɛni-ŋai kwa gɛ naai, dámaa káa a kpɔŋ-mɛni ɓoɔ yɛ̂ɛ berei nûa da gɛ la kɔlɔ-pɔrɔŋ mui. Kwa kúkoyâŋ-ŋai kɔ́ɔ pîlaŋ kú ná tɛ a wule tooɔ da Ɣâla fɛliɛ.

Vé a kpa à gɛ́ɛ íkɛ a Ziova Ŋɔsêre-faa Kɛ́-ɓelai dɔnɔ I lɛ́ɛ pa pâi kúkoyâŋ-ŋai su. Naa lá ɓoɔi núu kélee mí. Ífa kâpa kpɛɛ I lɛ́ɛ pa lɔ̂i naa. Pɛ̂nɛ pu mɛni fé naa.