Lí zu-pere

Ziova Ŋɔsêre-faa Kɛ́-ɓelai Díkoyâŋ-ŋai

Kúkoyâŋ-ŋai maa mɛni kɔ́lɔŋ. Kúkoyâŋ-ŋai ta toôi káa íkɔlɛ ma.

Kúkoyâŋ-ŋai Ta Toôi Kɔ́ri Íkɔlɛ Ma (opens new window)

Lé Ɓe Kwa Gɛ Kúkoyâŋ-ŋai Sui?

Ziova Ŋɔsêre-faa Kɛ́-ɓelai da koyâŋ too giei feerɛ lɔ́ɔ-kuu kélee. (Ibulu 10:24, 25) Kwa li gôyaŋ-ŋai ŋí su nyii ná ɓoɔi núu kélee mɛni mai, kwa Ŋâla-kɔlɔi maa-kɔ́ri da berei kwa pɔri tíi kɛ́i la a ŋɔlia-woo-ŋai kúkɛ́-ɣeniɛi sui.

M̀ɛni-ŋai kwa gɛ naai, dámaa káa a kpɔŋ-mɛni ɓoɔ yɛ̂ɛ berei nûa da gɛ la kɔlɔ-pɔrɔŋ mui. Nuui kelee a ŋwɛli a pɔri mare-kɛi ta sukulai. Kwa kúkoyâŋ-ŋai kɔ́ɔ pîlaŋ kú ná tɛ a wule tooɔ da Ɣâla fɛliɛ.

Vé a kpa à gɛ́ɛ íkɛ a Ziova Ŋɔsêre-faa Kɛ́-ɓelai dɔnɔ I lɛ́ɛ pa pâi kúkoyâŋ-ŋai su. Naa lá ɓoɔi núu kélee mí. Ífa kâpa kpɛɛ I lɛ́ɛ pa lɔ̂i naa. Pɛ̂nɛ pu mɛni fé naa.