Lí zu-pere

Ziova Ŋɔsêre-faa Kɛ́-ɓelai

Zîi-wooi siɣe ya ŋwɛ̂lii Kpelle

È Kula Kpíni-pɛrɛ Mu, E Pá Kɛ-ɣeniɛi Lɛ́lɛɛ Su

È Kula Kpíni-pɛrɛ Mu, E Pá Kɛ-ɣeniɛi Lɛ́lɛɛ Su

Berei káa Ŋâla-kɔlɔi maa-kɔ́riɛ è kpɔŋ maa tɛɛ la pelesinɛ tɔnɔ pɔ́ à gɛ́ɛ é zɔŋ maa fáleŋ.​—Ŋule-wooi 68:6