Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Bagong Sanlibutang Salin ng Banal na Kasulatan (Edisyon sa Pag-aaral)

C4

Mga Salin at Reperensiyang Sumusuporta sa Paggamit ng Pangalan ng Diyos sa “Bagong Tipan”

Makikita sa ibaba ang listahan ng ilang salin ng Bibliya at reperensiyang gumamit ng iba’t ibang anyo ng pangalan ng Diyos (o nagpaliwanag na pangalan ng Diyos ang tinutukoy sa partikular na mga teksto) sa tinatawag ngayon na Bagong Tipan. a

PALATANDAAN:

  • Salin ng Kristiyanong Griegong Kasulatan sa HEBREO

  • Salin ng Kristiyanong Griegong Kasulatan sa INGLES

  • Salin ng Kristiyanong Griegong Kasulatan sa IBANG WIKA

  • REPERENSIYA

J1

בשורת מתי, Euangelium Hebraicum Matthæi (Ebanghelyo ni Mateo, sa Hebreo), inedit ni Jean du Tillet, isinalin sa Latin ni Jean Mercier, Paris, 1555. Ginamit ng saling ito sa Hebreo ang יהוה o ang pinaikling anyo ng Tetragrammaton sa ilang talata. b

J2

Even Bohan (אבן בוחן, “Tested Stone; Touchstone”), ni Shem-Tob ben Isaac Ibn Shaprut, Spain, mga 1385. May tekstong Hebreo ng Ebanghelyo ni Mateo sa reperensiyang ito. Edisyon: Hebrew Gospel of Matthew, ni George Howard, Macon, GA, U.S.A., 1995. Sa ilalim ng seksiyong “The Divine Name,” sinabi ni Howard: “Sa tekstong Hebreo ng Mateo ni Shem-Tob, ginamit ang Pangalan ng Diyos, na kinakatawan ng ה״ (lumilitaw na pinaikling השם, ‘ang Pangalan’).” c

J3

תורת המשיח, Euangelium secundum Matthæum in lingua hebraica, cum versione latina (Ebanghelyo ni Mateo, sa Hebreo at Latin), ni Sebastian Münster, Basel, Switzerland, 1537. Ginamit ng saling ito sa Hebreo ang יהוה sa ilang talata. d

תורת המשיח, Euangelium secundum Matthæum in lingua hebraica . . . Vnà cum Epistola D. Pauli ad Hebræos, Hebraicè & Latinè (Ebanghelyo ni Mateo at liham ni Pablo sa mga Hebreo, sa Hebreo at Latin), ni Sebastian Münster, Basel, 1557. Ginamit ng saling ito sa Hebreo ang יהוה o ang pinaikling anyo ng Tetragrammaton sa ilang talata. e

J4

כפי מתי המבשר. . .תורת המשיח , Sanctum Domini nostri Iesu Christi Hebraicum Euangelium secundum Matthæum (Ebanghelyo ni Mateo, sa Hebreo), inedit ni Johannes Quinquarboreus, Paris, 1551. Ginamit ng saling ito ang יהוה sa ilang talata. f

J5

בשורת הקרואות שנה בשנה בשבתות ובחגי, Euangelia anniuersaria, quae Dominicis diebus & in Sanctorum festis leguntur, Hebraicè conuersa (Liturhikong Ebanghelyo, sa Hebreo), ni Fridericus Petri, Antwerp, 1581. Ginamit ng saling ito ang יהוה sa ilang talata. g

J6

Euangelia anniuersaria Dominicorum et Festorum dierum, Germanicè, Latinè, Graecè, & Ebraicè (Liturhikong Ebanghelyo, sa German, Latin, Griego, at Hebreo), ni Johannes Clajus, Leipzig, 1576. Ginamit ng saling ito sa Hebreo ang יהוה sa ilang talata. h

J7

Novum Testamentum Dn̄i: Nr̄i: Iesu Christi, Syriacè, Ebraicè, Græcè, Latinè, Germanicè, Bohemicè, Italicè, Hispanicè, Gallicè, Anglicè, Danicè, Polonicè (Bagong Tipan sa 12 wika, kasama ang Hebreo), ni Elias Hutter, Nuremberg, 1599-1600. Ang edisyong ito ay kilala bilang ang Nuremberg Polyglot New Testament. Ginamit ng saling ito sa Hebreo ang יהוה sa iba’t ibang talata. i

J8

תורת יהוה חדשה, Lex Dei summi nova; Atque hæc est, Novum Domini nostri Jesu Christi Testamentum Sacro-Sanctum (Bagong Tipan, sa Hebreo), ni William Robertson, London, 1661. Ginamit ng saling ito sa Hebreo ang יהוה sa iba’t ibang talata. j

J9

ארבעה אבני הגיליונים מהתורה החדשה, Quatuor Euangelia Noui Testamenti Ex Latino in Hebraicum (Ang Apat na Ebanghelyo, sa Hebreo at Latin), ni Giovanni Battista Jona, Rome, 1668. Ginamit ng saling ito sa Hebreo ang יהוה sa iba’t ibang talata. k

J10

The New Testament . . . , in Hebrew and English, in Three Volumes, na naglalaman ng Ebanghelyo ni Mateo hanggang Unang Corinto, ni Richard Caddick, London, 1798-1805. Ginamit ng saling ito sa Hebreo ang יהוה sa iba’t ibang talata. l

J11

ברית חדשה על פי משיח (Bagong Tipan, sa Hebreo), ni Thomas Fry at ng iba pa, London, 1817. Ginamit ng saling ito ang יהוה sa iba’t ibang talata. a

J12

ספר הברית החדשה (Bagong Tipan, sa Hebreo), ni William Greenfield, London, 1831. Ginamit ng saling ito ang יהוה sa iba’t ibang talata. b

J13

הברית החדשה (Bagong Tipan, Ang mga Ebanghelyo sa Hebreo), ni Thomas Yeates, London, 1805. Kinopya ni Jean Carmignac sa Traductions hebraïques des Evangiles, Tomo 2-3, Turnhout, Belgium, 1982; mula sa manuskritong Add MS 11659 sa British Library, London. Ginamit ng saling ito ang יהוה sa iba’t ibang talata. c

J14

ספר ברית חדשה על פי המשיח (Bagong Tipan, sa Hebreo), nina Alexander McCaul, Michael Solomon Alexander, Johann Christian Reichardt, at Stanislaus Hoga, London, 1838. Ginamit ng saling ito ang יהוה sa iba’t ibang talata. d

J15

ספר בשורה טובה על פי המבשר לוקס (Ebanghelyo ni Lucas, sa Hebreo), ni Johann Heinrich Raphael Biesenthal, Berlin, 1851. Ginamit ng saling ito ang יהוה sa ilang talata. e

ספר פעלי השליחים (Gawa ng mga Apostol, sa Hebreo), ni Johann Heinrich Raphael Biesenthal, Berlin, 1867. Ginamit ng saling ito ang יהוה sa ilang talata. f

אגרת אל הרומים (Liham ni Pablo sa mga Taga-Roma, sa Hebreo), ni Johann Heinrich Raphael Biesenthal, Berlin, 1855. Ginamit ng saling ito ang יהוה sa ilang talata. g

אגרת אל העברים (Liham ni Pablo sa mga Hebreo, sa Hebreo), ni Johann Heinrich Raphael Biesenthal, Berlin, 1857. Ginamit ng saling ito ang יהוה sa ilang talata. h

J16

הברית החדשה על פי המשיח עם נקודות וטעמים (Bagong Tipan, sa Hebreo), nirebisa nina Johann Christian Reichardt at Johann Heinrich Raphael Biesenthal, London, 1866. Ginamit ng saling ito ang יהוה sa iba’t ibang talata. i

J17

ספרי הברית החדשה (Bagong Tipan, sa Hebreo), ni Franz Delitzsch, Leipzig, 1877. Ginamit ng saling ito ang יהוה o ang pinaikling anyo ng Tetragrammaton sa iba’t ibang talata. Noong 1892, ang pinaikling anyo ay pinalitan ng יהוה sa ika-11 edisyon ni Delitzsch, at ginamit din ito sa sumunod na mga edisyon. j

J18

הברית החדשה (Bagong Tipan, sa Hebreo), nina Isaac Salkinson at Christian D. Ginsburg, Vienna, Austria, 1886. Ginamit ng saling ito ang יהוה sa iba’t ibang talata. k

J19

הבשורה הטובה על־פי יוחנ (Ebanghelyo ni Juan, sa Hebreo), ni Moshe I. Ben Maeir, Denver, CO, U.S.A., 1957. Ginamit ng saling ito ang יהוה o ang pinaikling anyo ng Tetragrammaton sa ilang talata. l

J20

A Concordance to the Greek Testament, nina William F. Moulton at Alfred S. Geden, Edinburgh, Scotland, 1897. Sa ilalim ng ΘΕΟ΄Σ (The·osʹ) at ΚΥ΄ΡΙΟΣ (Kyʹri·os), makikita ang mga bahagi ng tekstong Hebreo na may Tetragrammaton (יהוה) na tinutukoy o sinisipi ng tekstong Griego. a

J21

The Emphatic Diaglott (Greek-English interlinear), ni Benjamin Wilson, New York, 1864. Ang salin sa Ingles na nasa kanang hanay ay gumamit ng “Jehovah” sa ilang talata. b

J22

ספרי הברית החדשה (Bagong Tipan, sa Hebreo), ng United Bible Societies, Jerusalem, 1976. Ginamit ng saling ito ang יהוה sa iba’t ibang talata. c

J23

הברית החדשה (Bagong Tipan, sa Hebreo), nina Yohanan Bauchet at David Kinneret (Arteaga), Rome, 1975. Ginamit ng saling ito ang יהוה o ang pinaikling anyo ng Tetragrammaton sa iba’t ibang talata. d

J24

A Literal Translation of the New Testament . . . From the Text of the Vatican Manuscript, ni Herman Heinfetter (ibang pangalan ni Frederick Parker), Ikaanim na Edisyon, London, 1863. Ginamit ng saling ito ang “Jehovah” sa iba’t ibang talata. e

J25

St. Paul’s Epistle to the Romans, ni William Gunion Rutherford, London, 1900. Ginamit ng saling ito ang “Jehovah” sa ilang talata. f

J26

Psalterium Hebraicum (Aklat ng mga Awit sa Bibliya at Ebanghelyo ni Mateo 1:1–3:6, sa Hebreo), ni Anton Margaritha, Leipzig, 1533. Ginamit ng saling ito ang יהוה sa ilang talata ng dalawang aklat na ito. g

J27

Die heilige Schrift des neuen Testaments (Bagong Tipan, sa German), ni Dominik von Brentano, Kempten, Germany, 1790-1791. Ginamit ng saling ito ang “Jehova” o “Jehovah” sa iba’t ibang talata o sa mga komentaryo at pakahulugan. h

J28

ספרי הברית החדשה (Bagong Tipan, sa Hebreo), na makikita sa The New Covenant Commonly Called the New Testament—Peshitta Aramaic Text With a Hebrew Translation, ng The Bible Society, Jerusalem, 1986. Ginamit ng saling ito sa Hebreo ang יהוה sa iba’t ibang talata. i

J29

The Original Aramaic New Testament in Plain English (An American Translation of the Aramaic New Testament), ni Glenn David Bauscher, Ikapitong Edisyon, Australia, 2012. Ginamit ng saling ito ang “THE LORD JEHOVAH” sa iba’t ibang talata. j

J30

Aramaic English New Testament, ni Andrew Gabriel Roth, Ikatlong Edisyon, U.S.A., 2008. Ginamit ng saling ito ang “Master YHWH” o “YHWH” sa iba’t ibang talata o sa mga talababa. k

J31

Hebraic Roots Bible with Study notes, Word of Truth Publications, Carteret, NJ, U.S.A., 2012. Ginamit ng saling ito ang “YAHWEH” sa iba’t ibang talata ng Hebreong Kasulatan at ng Kristiyanong Griegong Kasulatan. l

J32

The Holy Name Bible (dating The Sacred Name New Testament), nirebisa ni Angelo Benedetto Traina at ng The Scripture Research Association, Inc., U.S.A., 2012 reprint. Ginamit ng saling ito ang “Yahweh” sa iba’t ibang talata ng Hebreong Kasulatan at ng Kristiyanong Griegong Kasulatan. a

J33

The Christian’s Bible—New Testament, ni George Newton LeFevre, Strasburg, PA, U.S.A., 1928. Ginamit ng saling ito ang “Jehovah” sa iba’t ibang talata. b

J34

The Idiomatic Translation of the New Testament, ni William Graham MacDonald, 2009 electronic version. Ginamit ng saling ito ang “Yahveh” sa iba’t ibang talata. c

J35

Nkand’a Nzambi i sia vo Luwawanu Luankulu Y’olu Luampa (Ang Bibliya, sa Kikongo), ni George Ronald Robinson Cameron at ng iba pa, 1926; muling inilimbag ng United Bible Societies, Nairobi, Kenya, 1987. Ginamit ng saling ito ang “Yave” sa iba’t ibang talata ng Hebreong Kasulatan at ng Kristiyanong Griegong Kasulatan. d

J36

Bibel Barita Na Uli Hata Batak-Toba siganup ari (Ang Bibliya, sa Batak-Toba), Lembaga Alkitab Indonesia, Jakarta, Indonesia, 1989. Ginamit ng saling ito ang “Jahowa” sa iba’t ibang talata ng Hebreong Kasulatan at ng Kristiyanong Griegong Kasulatan. e

J37

Arorutiet ne Leel ne bo: Kiptaiyandennyo Jesu Kristo Yetindennyo (Bagong Tipan, sa Kalenjin), ni Frances J. Mumford at ng iba pa, Nairobi, Kenya, 1968. Ginamit ng saling ito ang “Jehovah” sa iba’t ibang talata. f

J38

Ekonejeu Kabesi ni Dokuj Iesu Keriso (Bagong Tipan, sa Nengone), nina Stephen M. Creagh at John Jones, London, 1870. Ginamit ng saling ito ang “Iehova” sa iba’t ibang talata. g

J39

Jesu Keriso ve Evanelia Toaripi uri (Ang Apat na Ebanghelyo, sa Toaripi), ni John Henry Holmes, London, 1902. Ginamit ng saling ito ang “Jehova” sa iba’t ibang talata. h

J40

Edisana Ñwed Abasi Ibom (Ang Bibliya, sa Efik), muling inilimbag ng National Bible Society of Scotland, Edinburgh, 1949. Ginamit ng saling ito ang “Jehovah” sa iba’t ibang talata ng Hebreong Kasulatan at ng Kristiyanong Griegong Kasulatan. i

J41

Testament Sefa an amam Samol o Rȧn Amanau Jisos Kraist: auili jonai kapas an re kris uili nanai kapas an mortlok (Bagong Tipan, sa Mortlockese), ni Robert W. Logan, New York, 1883. Ginamit ng saling ito ang “Jioua” sa iba’t ibang talata. j

J42

Am-bóšra tráka Yī́sua Masī́a mo̱ ama-gbal ma Mátaī, o̱-sōm at Ama-Lémrane̱ ama-Fu ma o̱-Rábbu de̱ o̱-Fū́tia-ka-su Yī́sua Masī́a (Bagong Tipan, sa Temne), ni Christian Friedrich Schlenker, London, 1865-1868. Ginamit ng saling ito ang “Yehṓfa” sa iba’t ibang talata. k

J43

Testament Vau ki nawota anigida go tea maumaupauri Yesu Kristo (Bagong Tipan, sa Nguna-Tongoa), nina Oscar Michelsen at Peter Milne, London, 1912. Ginamit ng saling ito ang “Yehovah” sa iba’t ibang talata. l

J44

Wusku Wuttestamentum Nul-Lordumun Jesus Christ (Bagong Tipan, sa wikang Algonquin ng Massachusetts), ni John Eliot, Cambridge, MA, U.S.A., 1661. Ginamit ng saling ito ang “Jehovah” sa iba’t ibang talata. a

J45

Matīyū: Ku Nam Navosavos ugi (Ebanghelyo ni Mateo, sa Eromanga), nina George Nicol Gordon at James Douglas Gordon, London, 1869. Ginamit ng saling ito ang “Iehōva” sa iba’t ibang talata. b

J46

La Bible (Ang Bibliya, sa French), ni André Chouraqui, Tournai, Belgium, 1985. Ginamit ng saling ito ang “IHVH” at “adonai” sa iba’t ibang talata ng Hebreong Kasulatan at ng Kristiyanong Griegong Kasulatan. c

J47

Biblia Peshitta en Español, Traducción de los Antiguos Manuscritos Arameos (Ang Bibliyang Peshitta, sa Spanish), Holman Bible Publishers, Nashville, TN, U.S.A., 2006. Ginamit ng saling ito ang “Yahweh” sa iba’t ibang talata ng Hebreong Kasulatan at ng Kristiyanong Griegong Kasulatan. d

J48

Pin chitokaka pi okchalinchi Chisvs Klaist in testament himona, chahta anumpa atoshowa hoke (Bagong Tipan, sa Choctaw), nina Alfred Wright at Cyrus Byington, New York, 1848. Ginamit ng saling ito ang “Chihowa” sa iba’t ibang talata. e

J49

Bosakú-w’ólótsi wa Yesu Masiya boki Matayo la Malako o kótaka and Bosakú-w’ólótsi wa Yesu Masiya boki Luka o kótaka (Ebanghelyo nina Mateo, Marcos, at Lucas, sa Lomóngo), nina Edward Algernon Ruskin at Lily Ruskin, Congo Balolo Mission, Upper Congo, 1905. Ginamit ng saling ito ang “Yawe” sa iba’t ibang talata. f

J50

Nalologena wo se Yesu Kristo Kome Mataio (Ebanghelyo ni Mateo, sa Tasiko, Epi), ni Oscar Michelsen, London, 1892. Ginamit ng saling ito ang “Yehova” sa iba’t ibang talata. g

J51

The Restored New Testament, ni Willis Barnstone, New York, 2009. Ginamit ng saling ito ang “Yahweh” sa ilang talata. Sinabi sa talababa ng Mateo 1:20 tungkol sa ekspresyong “isang anghel ng Panginoon”: “Mula sa Griego na . . . (angelos kyriou), mula sa Hebreo na . . . (malakh yahweh) . . . Ang literal na salin ay malakh, o ‘mensahero,’ ni Yahweh.” Isinalin ito sa mismong teksto ng Mateo 28:2 na: “Isang anghel ni Yahweh.” h

J52

Messianic Jewish Shared Heritage Bible, ng The Messianic Jewish Family Bible Project, Shippensburg, PA, U.S.A., 2012. Ginamit ng Bibliyang ito ang “ADONAI” sa iba’t ibang talata ng Kristiyanong Griegong Kasulatan. Ipinaliwanag ng glosari sa pahina 1530: “ADONAI (יהוה)—salitang Hebreo para sa ‘PANGINOON.’ Kapag isinulat sa pinaliit na malalaking letra, tumutukoy ito sa personal na pangalan ng Diyos, YHWH, gaya ng nasa Bibliyang Hebreo. Ang personal na pangalang ito ang ginamit ng Diyos noong makipagtipan siya, at ginagamit ito para ipakita ang malapít na kaugnayan niya sa mga Judio.” i

J53

The Messages of Jesus According to the Synoptists (The Discourses of Jesus in the Gospels of Matthew, Mark, and Luke), ni Thomas Cuming Hall, New York, 1901. Ginamit nito ang “Jehovah” sa iba’t ibang talata. j

J54

Bibel Ñaran aen Gott, Ñarana Testament Õbwe me Testament Etsimeduw Õañan (Ang Bibliya, sa Nauru), ni Philip Adam Delaporte, New York, 1918; muling inilimbag ng The Bible Society in the South Pacific, Suva, Fiji, 2005. Ginamit ng saling ito ang “Jehova” sa iba’t ibang talata ng Hebreong Kasulatan at ng Kristiyanong Griegong Kasulatan. k

J55

Embimbiliya Li Kola (Ang Bibliya, sa Umbundu), ni Merlin W. Ennis at ng iba pa, Luanda, Angola, 1963. Ginamit ng saling ito ang “Yehova” sa iba’t ibang talata ng Hebreong Kasulatan at ng Kristiyanong Griegong Kasulatan. l

J56

Ke Kauoha Hou a Ko Kakou Haku e Ola’i, a Iesu Kristo (Bagong Tipan, sa Hawaiian), American Board of Commissioners for Foreign Missions, Oahu, Hawaii, 1835. Ginamit ng saling ito ang “Iehova” sa iba’t ibang talata. a

J57

Te Nu Tetemanti, ae ana Taeka Ara Uea ao ara Tia Kamaiu are Iesu Kristo, ae Kaetaki man Taetaen Erene (Bagong Tipan, sa Kiribati [Gilbertese]), ni Hiram Bingham II, New York, 1901. Ginamit ng saling ito ang “Iehova” sa iba’t ibang talata. b

J58

Dal Co Mu Biale Saint Luke Terhu (Ebanghelyo ni Lucas, sa Lonwolwol [Fanting]), ni Robert Lamb, Dunedin, New Zealand, 1899. Ginamit ng saling ito ang “Jehovah” sa iba’t ibang talata. c

J59

Intas-Etipup Mat u Iesu Kristo, Natimarid Uja, im Natimi Imyiatamaig Caija (Bagong Tipan, sa Aneityum), nina John Geddie, John Inglis, at ng iba pa, London, 1863. Ginamit ng saling ito ang “Ihova” sa iba’t ibang talata. d

J60

Bagong Tipan (sa Cherokee), nirebisa ni Charles Cutler Torrey, New York, 1860. Ginamit ng saling ito ang “Yihowa” sa iba’t ibang talata. e

J61

Ntestamente Yipia ya Nkambo Wetu ni Mupurushi Yesu Kristu (Bagong Tipan, sa Chiluva), ni Daniel Crawford, Livingstonia, Malawi, 1904. Ginamit ng saling ito ang “Yehova” sa iba’t ibang talata. f

J62

Injili Mar Mathayo (Ebanghelyo ni Mateo, sa Dholuo), ni A. A. Carscallen, London, 1914. Ginamit ng saling ito ang “Yawe” sa isang talata o posibleng higit pa. g

J63

The Gospels of Matthew, and of Mark, Newly Rendered Into English; With Notes on the Greek Text, ni Lancelot Shadwell, London, 1861. Ginamit ng saling ito ang “JEHOVAH” sa iba’t ibang talata. h

J64

A Liberal Translation of the New Testament, ni Edward Harwood, London, 1768. Ginamit ng saling ito ang “Jehovah” sa iba’t ibang talata. i

J65

The Restoration of Original Sacred Name Bible, nirebisa ng Missionary Dispensary Bible Research, Buena Park, CA, U.S.A., 1970. Ginamit ng saling ito ang “YAHVAH” sa iba’t ibang talata ng Hebreong Kasulatan at ng Kristiyanong Griegong Kasulatan. j

J66

The Scriptures, ng Institute for Scripture Research, Ikatlong Edisyon, South Africa, 2010. Ginamit ng saling ito ang יהוה sa iba’t ibang talata ng Hebreong Kasulatan at ng Kristiyanong Griegong Kasulatan. k

J67

The New Testament Letters—Prefaced and Paraphrased, ni John William Charles Wand, Melbourne, Australia, 1944. Ginamit nito ang “Jehovah” sa ilang talata. l

J68

The Messages of Paul (Arranged in Historical Order, Analyzed, and Freely Rendered in Paraphrase, with Introductions), ni George Barker Stevens, New York, 1900. Ginamit nito ang “Jehovah” sa ilang talata. a

J69

The Epistle to the Hebrews with some interpretative suggestions, ni Wilfrid Henry Isaacs, London, 1933. Ginamit ng saling ito ang “Jehovah” sa ilang talata. b

J70

The Apocalypse: A Revised Version in English, of the Revelation with Notes, Historical and Explanatory, ni Edward Grimes, Newport-on-Usk, United Kingdom, 1891. Ginamit ng saling ito ang “Yahweh” sa iba’t ibang talata. c

J71

The New Testament; Being the English Only of the Greek and English Testament, ni Abner Kneeland, Philadelphia, PA, U.S.A., 1823. Ginamit ng saling ito ang “Jehovah” sa iba’t ibang talata. d

J72

The Gospel of the Hellenists, ni Benjamin Wisner Bacon at inedit ni Carl H. Kraeling, New York, 1933. Ginamit ng saling ito ang “Jehovah” sa ilang talata. e

J73

The Family Expositor: or, A Paraphrase and Version of the New Testament; with Critical Notes, and a Practical Improvement of Each Section, ni Philip Doddridge, London, 1739-1756. Ginamit nito ang “Jehovah” sa iba’t ibang talata. f

J74

The Modern American Bible—The Books of the Bible in Modern American Form and Phrase, With Notes and Introduction, ni Frank Schell Ballentine, New York, 1899-1901. Ginamit ng saling ito ng Kristiyanong Griegong Kasulatan ang “Jehovah” sa iba’t ibang talata. g

J75

The Guide to Immortality; or, Memoirs of the Life and Doctrine of Christ, by the Four Evangelists, ni Robert Fellowes, London, 1804. Ginamit ng saling ito ang “Jehovah” sa ilang talata o sa mga talababa. h

J76

A New Version of the Four Gospels; with notes critical and explanatory, by a Catholic (John Lingard), London, 1836. Ginamit ng saling ito ang “The Lord (Jehova)” sa Mateo 22:44. i

J77

The Documents of the New Testament, ni George Woosung Wade, London, 1934. Ginamit ng saling ito ang “Jehovah” sa ilang talata. j

J78

Studies in Matthew, ni Benjamin Wisner Bacon, New York, 1930. Ginamit ng saling ito ang “Jehovah” sa ilang talata. k

J79

The New Testament, in an Improved Version, Upon the Basis of Archbishop Newcome’s New Translation, inedit ni Thomas Belsham at ng iba pa, London, 1808. Ginamit ng saling ito ang “Jehovah” sa ilang talata o sa mga talababa. l

J80

A New Family Bible, and Improved Version, From Corrected Texts of the Originals, ni Benjamin Boothroyd, Huddersfield, England, 1824. Ginamit ng saling ito ang “Jehovah” sa ilang talata o sa mga talababa at komentaryo sa Hebreong Kasulatan at Kristiyanong Griegong Kasulatan. a

J81

The Holy Bible, Containing the Authorized Version of the Old and New Testaments, inedit ni John Tricker Conquest, London, 1841. Ginamit ng saling ito ang “JEHOVAH” sa ilang talata ng Hebreong Kasulatan at ng Kristiyanong Griegong Kasulatan. b

J82

A Paraphrase and Annotations Upon All the Books of the New Testament, ni Henry Hammond, London, 1653. Ginamit nito ang “Jehovah” sa ilang talata. c

J83

The Epistle to the Hebrews, in a Paraphrastic Commentary, ni Joseph B. M’Caul, London, 1871. Ginamit nito ang “Jehovah” sa ilang talata. d

J84

A Revised Translation and Interpretation of the Sacred Scriptures of the New Covenant, ni John Mead Ray, Glasgow, Scotland, 1815. Ginamit ng saling ito ang “Jehovah” sa ilang talata. e

J85

An Attempt Toward Revising Our English Translation of the Greek Scriptures, ni William Newcome, Dublin, Ireland, 1796. Ginamit ng saling ito ang “Jehovah” sa iba’t ibang talata. f

J86

The Monotessaron; or, The Gospel History, According to the Four Evangelists, ni John S. Thompson, Baltimore, MD, U.S.A., 1829. Ginamit ng saling ito ang “Jehovah” o “JEHOVAH” sa ilang talata. g

J87

A Translation of the New Testament, ni Gilbert Wakefield, London, 1791. Ginamit ng saling ito ang “Jehovah” sa ilang talata. h

J88

The Newberry Bible (kilala bilang The Englishman’s Bible), ni Thomas Newberry, London, 1890. Sa saling ito, makikita ang “LORD” sa malaking letra at pinaliit na malalaking letra sa maraming talata ng Hebreong Kasulatan at ng Kristiyanong Griegong Kasulatan. May mga marginal note ito na tumutukoy sa banal na pangalang “Jehovah.” i

J89

The Messages of the Apostles (The Apostolic Discourses in the Book of Acts and the General and Pastoral Epistles of the New Testament), ni George Barker Stevens, New York, 1900. Ginamit nito ang “Jehovah” sa iba’t ibang talata. j

J90

A Non-Ecclesiastical New Testament, ni Frank Daniels, 2016. Ginamit ng saling ito ang “Yahweh” sa iba’t ibang talata. Makikita sa seksiyong “The Divine Name” sa panimulang komento ng tagapagsalin: “Tuwing may Tetragrammaton sa pagsipi mula sa Bibliyang Hebreo (isinasaling Κυριος [Panginoon] sa LXX), ginagamit ng saling ito ang pantanging pangalan na Yahweh. May ilang teksto rin sa Bagong Tipan kung saan ang Κυριος ay tumutukoy sa pangalan ng Diyos dahil wala itong kasamang pantukoy. Ginamit din ang Yahweh sa ganitong mga pagkakataon.” k

J91

Uebersetzung des Neuen Testaments mit erklärenden Anmerkungen (Bagong Tipan, sa German), ni Johann Babor, Vienna, Austria, 1805. Ginamit ng saling ito ang “Jhova” sa ilang talata o sa mga talababa. l

J92

Nsango ea Ndoci eki Malako o Kotaka (Ebanghelyo ni Marcos, sa Mongo-Nkundu), nina Ellsworth E. Harris at Royal J. Dye, Bolengi, Upper Congo, 1905. Ginamit ng saling ito ang “Yawe” sa ilang talata. a

J93

Aramaic Peshitta New Testament Translation, ni Janet M. Magiera, Truth or Consequences, NM, U.S.A., 2006. Ginamit ng saling ito ang “LORD” sa iba’t ibang talata. Sinasabi sa introduksiyon: “Ang LORD ay si MARYA, na nangangahulugang PANGINOON ng Lumang Tipan, YAHWEH.” b

J94

The Orthodox Jewish Bible, ni Phillip E. Goble, Ikaapat na Edisyon, New York, 2011. Ginamit ng Bibliyang ito ang “Hashem” sa iba’t ibang talata ng Hebreong Kasulatan at ng Kristiyanong Griegong Kasulatan. Ang “Hashem” ay nagmula sa ekspresyong Hebreo na hash·Shemʹ, nangangahulugang “ang Pangalan,” na madalas na ginagamit ng mga Judio bilang pamalit sa YHWH. c

J95

Pacto Mesiánico (Bagong Tipan, sa Spanish), ng Academia Bíblica BEREA, Argentina, 2010. Ginamit ng saling ito ang “YHWH” sa maraming talata. d

J96

El Nuevo Testamento (Bagong Tipan, sa Spanish), ni Pablo Besson, Buenos Aires, Argentina, 1919. Ginamit ng saling ito ang “Jehová” sa Lucas 2:15 at Judas 14. Sa ilang talata na “Señor” ang ginamit sa mismong teksto, may talababa na nagsasabing si “Jehová,” “Yahvé,” o “Jahvé” ang tinutukoy nito. Noong 1948, inilathala ang ikalawang edisyon na pinamagatang El Nuevo Testamento de Nuestro Señor Jesucristo. Ginamit pa rin sa edisyong ito ang “Jehová” sa Lucas 2:15 at Judas 14, at mayroon itong “Indise ng mga Teksto,” kung saan ang “Señor” sa mismong teksto ay tumutukoy kay “Jehová,” “Yahvé,” o “Jahvé.” e

J97

Livangeli tsa Yesu-Kereste Morena oa rona tse ’ngoliloeng ki Mareka le Yoanne (Lucas 1:5–2:17, 40-52, Mateo 2:1-21, at Ebanghelyo nina Marcos at Juan, sa Sesotho), nina Eugène Casalis at Samuel Rolland, Cape Town, South Africa, 1839. Ginamit ng saling ito ang “Yehofa” sa ilang talata. f

J98

The Four Gospels, Translated From the Greek, ni George Campbell, London, 1789. Ginamit ng saling ito ang “Lord” sa mismong teksto, at may talababa sa iba’t ibang talata na nagsasabing tumutukoy ito kay “Jehovah.” g

J99

Nam Numpusok Itevau eni Iesu Kristo Novsuromon Enugkos (Bagong Tipan, sa Eromanga), ni H. A. Robertson, Sydney, Australia, 1909. Ginamit ng saling ito ang “Iēhōva” sa iba’t ibang talata. h

J100

The Book of Yahweh—The Holy Scriptures, ni Yisrayl B. Hawkins, Ikasiyam na Edisyon, Abilene, TX, U.S.A., 1996. Ginamit ng saling ito ang “Yahweh” sa maraming talata ng Hebreong Kasulatan at ng Kristiyanong Griegong Kasulatan. i

J101

The Sacred Scriptures, ng Assemblies of Yahweh, Bethel, PA, U.S.A., 1981. Ginamit ng saling ito ang “Yahweh” sa maraming talata ng Hebreong Kasulatan at ng Kristiyanong Griegong Kasulatan. j

J102

A Critical and Emphatic Paraphrase of the New Testament, ni Vincent T. Roth, Pasadena, CA, U.S.A., 2000; kopya mula sa nirebisang edisyon na inilimbag noong 1963. Ginamit nito ang “JEHOVAH” sa iba’t ibang talata. k

J103

Neues Testament mit Anmerkungen (Bagong Tipan, sa German), ni Heinz Schumacher, Germany, 2002. Ginamit ng saling ito ang “JAHWE” sa mismong teksto o sa mga talababa ng iba’t ibang talata. l

J104

Das Neue Testament (Bagong Tipan, sa German), ni Adolf Pfleiderer, Langensteinbach, Germany, 2004; ginawa mula sa isang kopya na unang inilimbag noong 1980. Ginamit ng saling ito ang “Jehova” sa iba’t ibang talata. a

J105

Sämtliche Schriften des neuen Testaments (Bagong Tipan, sa German), ni Johann Jakob Stolz, Ikalawang Edisyon, Zürich, Switzerland, 1795. Ginamit ng saling ito ang “Jehovah” sa iba’t ibang talata. b

J106

Biblia, Das ist: Alle bücher der H. Schrift des alten und newen Testaments (Ang Bibliya, sa German), inedit ni Johannes Piscator, Herborn, Germany, 1602-1604. Ginamit ng saling ito ang “HERR” sa mismong teksto na may komentaryong nagsasabi na ito ay si “JEHOVAH,” “Jehováh,” o “Jehovah” sa iba’t ibang talata ng Hebreong Kasulatan at ng Kristiyanong Griegong Kasulatan. c

J107

Neue Uebersetzung der Apostelgeschichte (Gawa ng mga Apostol, sa German), Waisenhaus, Halle (Saale), Germany, 1779. Sa reperensiyang ito kung saan makikita ang salin ni Luther at isang bagong salin ng isang di-nagpakilalang awtor, ginamit ang “Jehovah” o “Jehoven” sa ilang talata. d

J108

Die heiligen Schriften des neuen Testaments (Bagong Tipan, sa German), ni Sebastian Mutschelle, München, Germany, 1789-1790. Ginamit ng saling ito ang “Jehova” o “Jehovah” sa ilang talata. e

J109

A New Translation of the New Testament . . . Extracted From the Paraphrase of the Late Philip Doddridge . . . and Carefully Revised With an Introduction and Notes, London, 1765. Ginamit ng saling ito ang “Jehovah” sa ilang talata. f

J110

The Evangelical Expositor: or, A Commentary on the Holy Bible. Wherein the Sacred Text of the Old and New Testament Is Inserted at Large . . . With Practical Observations, ni Thomas Haweis, London, 1765. Ginamit ng saling ito ang “JEHOVAH” sa ilang talata ng Hebreong Kasulatan. Sa ilang talata sa Hebreong Kasulatan at Kristiyanong Griegong Kasulatan na “LORD” o “Lord” ang ginamit sa mismong teksto, may komentaryo na nagsasabing si “Jehovah” ang tinutukoy nito. g

J111

A New and Corrected Version of the New Testament . . . to Which Are Subjoined a Few, Generally Brief, Critical, Explanatory, and Practical Notes, ni Rodolphus Dickinson, Boston, MA, U.S.A., 1833. Ginamit ng saling ito ang “Jehovah” sa ilang talata o sa mga komentaryo. h

J112

Evangelical History: or a Narrative of the Life, Doctrines and Miracles of Jesus Christ . . . Containing the Four Gospels and the Acts, ni Alden Bradford, Boston, MA, U.S.A., 1813. Ginamit ng saling ito ang “Jehovah” sa ilang talata. Noong 1836, inilimbag ni Bradford ang isang rebisyon ng mga Ebanghelyo na gumamit ng “JEHOVAH” o “Jehovah” sa mas maraming talata o sa mga komentaryo. i

J113

The New Testament of Our Lord and Saviour Jesus Christ . . . by a Layman (Edgar Taylor), London, 1840. Ginamit ng saling ito ang “Jehovah” sa Gawa 7:49. Sa ilang talata na “LORD” o “Lord” ang ginamit sa mismong teksto, may talababa na nagsasabing si “Jehovah” ang tinutukoy nito. Sinabi ng paunang salita tungkol sa Kyʹri·os: “Madalas gamitin ang salitang ito sa Luma at Bagong Tipan para tukuyin ang isa na nakatataas o para magpakita rito ng paggalang . . . Ginagamit din ito para tumukoy sa Kataas-taasan, gaya ng pagkakagamit nito sa LXX [Septuagint] bilang panumbas sa Hebreong ‘Jehovah.’” j

J114

The New Covenant, Reference Edition, inedit ni R. B. Banfield, 1995. Ginamit ng saling ito ang “LORD” sa iba’t ibang talata. Ipinaliwanag ng editor sa “Notes About This Translation”: “Kapag angkop, ang salitang Lord ay isinasaling LORD sa mga pagsipi sa Lumang Tipan. Kapag naman isinaling LORD ang Lord sa iba pang paglitaw nito, ito ay espekulasyon lang. Sa Lumang Tipan, LORD ang Hebreong YHWH at Lord ang Hebreong Adonai, ang dalawang salitang ito ay Kurios sa Griego. Nasa mambabasa na kung sang-ayon siya na ang mga nasa malalaking letra ay tumutukoy sa pangalan ng Diyos, at ang iba naman ay tumutukoy lang sa sinumang panginoon.” k

J115

The Restored Name King James Version, inedit ni Richard Lattier, 2001. Ginamit ng saling ito ang “YHWH” sa maraming talata ng Hebreong Kasulatan at ng Kristiyanong Griegong Kasulatan. Sinasabi sa “Introduction”: “Sa Restored Name King James Version, ang pangalan ng ating Ama sa Langit, יהוה, ay isinulat bilang ‘YHWH,’ na transliterasyon ng mga letrang Hebreo. . . . Umaasa kami na ang pagbabalik sa pangalan ng Maylalang na Makapangyarihan-sa-Lahat . . . ay tutulong sa mambabasa na mamuhay nang may matinding paggalang sa יהוה.” l

J116

One Unity Resource Bible . . . With Some Transliterated Hebrew Notations, ni Thomas Robinson, 2016. Ginamit ng saling ito ang “ADONAI,” “Yahweh,” o “MarYah [Master Yahweh]” sa iba’t ibang talata ng Hebreong Kasulatan at ng Kristiyanong Griegong Kasulatan. Ipinaliwanag sa pahina 705 na ang salitang Hebreo na “Yahweh” ay tumutukoy sa salin sa Ingles na “LORD, GOD, The LORD, ADONAI, Jehovah.” a

J117

Jewish New Testament, ni David H. Stern, Clarksville, MD, U.S.A., 1989. Ginamit ng saling ito ang “ADONAI sa mismong teksto kasama ang paliwanag na “A·do·nai —ang PANGINOON, si Jehova” sa mga pahina kung saan mababasa ito. Ginamit pa rin ng The Complete Jewish Study Bible, Peabody, MA, U.S.A., 2016, ang “ADONAI sa iba’t ibang talata ng Hebreong Kasulatan at ng Kristiyanong Griegong Kasulatan. Sa introduksiyon ng Bibliyang ito, sinabi ni Stern: “Ginagamit ng karamihan ng salin sa Ingles ang ‘LORD,’ gaya ng pagkakasulat dito, na nasa malaking letra at pinaliit na malalaking letra para tumukoy sa Pangalan. Mahigit anim na libong beses na ginamit ng Complete Jewish Bible ang salitang Hebreo na ‘ADONAI sa malaking letra at pinaliit na malalaking letra (at pahilis, gaya ng ibang salitang Hebreo) para ipanumbas sa tetragrammaton.” Idinagdag pa niya sa ilalim ng “The Tetragrammaton in the New Testament”: “Ang salitang ‘ADONAI ay ginagamit . . . kapag naniniwala ako bilang tagapagsalin na ang salitang Griego na kurios ay ipinampalit sa tetragrammaton.” b

J118

Ai Vola ni Veiyalayalati Vou i Jisu Karisito (Bagong Tipan, sa Fijian), nirebisa at inedit ni James Calvert, London, 1858; inilimbag kasama ng Ai Vola Tabu, a ya e tu kina Na Veiyalayalati Makawa (Lumang Tipan, sa Fijian), nirebisa at inedit nina James Calvert at Richard Burdsall Lyth, London, 1864. Ginamit ng saling ito ang “Jiova” sa iba’t ibang talata ng Hebreong Kasulatan at ng Kristiyanong Griegong Kasulatan. c

J119

Buk Baibel (Ang Bibliya, sa Motu), ng Bible Society of Papua New Guinea, 1959-1973. Ginamit ng saling ito ang “Iehova” o “IEHOVA” sa ilang talata ng Hebreong Kasulatan at ng Kristiyanong Griegong Kasulatan. d

J120

Ko e Tohi Tapu Kātoa (Ang Bibliya [Revised West Version], sa Tongan), ni James Baxley, 2018. Ginamit ng saling ito ang “Sihova” o “SIHOVA” sa iba’t ibang talata ng Hebreong Kasulatan at ng Kristiyanong Griegong Kasulatan. e

J121

Testamente e Ncha ea Morena le Moluki oa Rona Yesu Kreste (Bagong Tipan, sa Sesotho), nina Eugène Casalis at Samuel Rolland, Beerseba, Lesotho, 1855. Ginamit ng saling ito ang “Yehofa” sa ilang talata. f

J122

Vanuvei Eo e sepinien Vatlongos na mol-Vatimol xil niutestamen e rute te oltestamen (Bagong Tipan, Ruth, at Jonas, sa Southeast Ambrym), ng Wycliffe Bible Translators, Inc., 2015. Ginamit ng saling ito ang “Iahova” sa iba’t ibang talata ng Hebreong Kasulatan at ng Kristiyanong Griegong Kasulatan. g

J123

Yesu Keriso da Bino Dave (Marcos, Lucas, at Gawa ng mga Apostol, sa Binandere), ng Wycliffe Bible Translators, Inc., 2014. Ginamit ng saling ito ang “BADARI” sa mismong teksto, at may talababa sa ilang talata na nagsasabing tumutukoy ito kay “Jehovah.” h

J124

The New Testament in Braid Scots, ni William Wye Smith, Paisley, Scotland, 1901. Ginamit ng saling ito ang “Jehovah” sa ilang talata. i

J125

Loina Hauhauna (Bagong Tipan, sa Bunama), ng Wycliffe Bible Translators, Inc., 2015; unang inilimbag ng The Bible Society of Papua New Guinea, Port Moresby, Papua New Guinea, 1991. Ginamit ng saling ito ang “Yehoba” sa iba’t ibang talata. j

J126

Dakota wowapi wakan kin and Wicoicage wowapi, mowis owa: qa wicoie wakan kin, Salomon Kaga pejihuta wicaśta (Bagong Tipan, Genesis, at Kawikaan, sa Dakota), nina Stephen Return Riggs at Thomas Smith Williamson, New York, 1865. Ginamit ng saling ito ang “Jehowa” sa ilang talata ng Hebreong Kasulatan at ng Kristiyanong Griegong Kasulatan. k

J127

Nsango Yandoci yo kotamaki la Luka (Ebanghelyo ni Lucas, sa [Lu]Nkundu), nina John McKittrick at Mrs. F. T. McKittrick, Congo Balolo Mission, Bonginda, Congo, 1895. Ginamit ng saling ito ang “Yova” sa ilang talata. l

J128

Kálaad Zɛmbî: Sɔ̧ á Gúgwáan (Bagong Tipan, sa Makaa), ng Wycliffe Bible Translators, Inc., 2014. Ginamit ng saling ito ang “Yawé” sa iba’t ibang talata o sa mga talababa. a

J129

Pulu Yili-nga Ung Konale (Bagong Tipan, sa Bo-Ung [Mara-Gomu]), ng Wycliffe Bible Translators, Inc., 2004. Ginamit ng saling ito ang “Yawe” sa iba’t ibang talata. b

J130

Nzryrngrkxtr Kc Ate: Rut x Sam (Bagong Tipan, Ruth, at Awit, sa Natügu), ng Bible Society of the South Pacific, Solomon Islands Translation Advisory Group, at Wycliffe Bible Translators, Inc., 2008. Ginamit ng saling ito ang “Yawe” sa iba’t ibang talata ng Hebreong Kasulatan at ng Kristiyanong Griegong Kasulatan. Sinasabi sa apendise sa pahina 530 na ang “Yawe (Yahweh)” ay katumbas ng salitang Griego na “kurios” at ng Ingles na “the LORD.” c

J131

Kaem Ko Den (Bagong Tipan at mga bahagi ng Lumang Tipan, sa Waskia), nirebisa ng The Bible Society of Papua New Guinea at Wycliffe Bible Translators, 2014. Ginamit ng saling ito ang “Yawe” sa iba’t ibang talata ng Hebreong Kasulatan at ng Kristiyanong Griegong Kasulatan. Sinasabi sa apendise sa pahina 726 at 727 na ang “Jawe” (o, “Yawe”) ay katumbas ng Hebreo na “JHWH,” Griego na “Kurios,” at Ingles na “LORD, Jahweh, Jehovah.” d

J132

Buka Vivivireina Parivainuaḡana Wadubona Ḡuta Vinevine ma Mark ma Acts (mga bahagi ng Lumang Tipan, Marcos, at Gawa ng mga Apostol, sa Wedau), ng Wycliffe Bible Translators, Inc., 2010. Ginamit ng saling ito ang “BADA” sa iba’t ibang talata ng Hebreong Kasulatan at ng Kristiyanong Griegong Kasulatan. Ipinaliwanag sa talababa ng Genesis 2:7 na ang “BADA” ay tumutukoy kay “Yahweh” o “Jehovah.” e

J133

Tus Votut en selusien ten out Voum niutestamen ka tei en oltestamen (mga bahagi ng Bibliya, sa Paama), ng Wycliffe Bible Translators, Inc., 2015. Ginamit ng saling ito ang “Iahova” sa iba’t ibang talata ng Hebreong Kasulatan at ng Kristiyanong Griegong Kasulatan. f

J134

Te akʼaʼj tuʼjal tuj tuʼjal qtata Dios (Bagong Tipan, sa Tektiteko), ng Wycliffe Bible Translators, Inc., 2003. Ginamit ng saling ito ang “Dios” sa mismong teksto, at may talababa sa ilang talata na nagsasabing tumutukoy ito kay “YHWH” o “Yawe.” g

J135

A Paraphrase and Notes on the Revelation of St. John, ni Moses Lowman, London, 1737. Ginamit dito ang “Jehovah” sa mismong teksto ng ilang talata. h

J136

The Documents of the New Treaty between YHWH and the Human Race​—A New Testament for Readers, ni George A. Blair, U.S.A., 1996. Ginamit ng saling ito ang “YHWH” o “LORD” sa mismong teksto ng iba’t ibang talata. Sa introduksiyon ng Bibliyang ito, ipinaliwanag ng tagapagsalin na layunin niya na “makagawa ng salin na tutulong sa mambabasa sa ngayon na maunawaan ang kahulugan ng orihinal na teksto.” Sinabi niya tungkol sa paggamit ng pangalan ng Diyos: “Isinulat ito, gaya ng sa lahat ng salitang Hebreo, na puro katinig lang, at ang mambabasa na ang maglalagay ng tamang patinig sa tamang puwesto. . . . Pinanatili ko ang YHWH.” i

J137

The Translators New Testament, ni Alvin Cordes, U.S.A., 2005. Ginamit ng saling ito ang “LORD (Jehovah)” o “LORD” sa mismong teksto ng ilang talata. j

J138

2001 Translation: An American English Bible, na inedit ni Jim Wheeler, U.S.A., 2001. Ginamit ng saling ito ang “Jehovah” sa mismong teksto ng iba’t ibang talata sa Hebreong Kasulatan at Kristiyanong Griegong Kasulatan. Mababasa sa note na “Jehovah (יהוה)” sa seksiyon nitong “Jehovah in the NT [Bagong Tipan]”: “Mga tagapagsalin kami ng Bibliya (hindi guro); kaya ang desisyon namin [na gamitin ang pangalang Jehovah] ay base sa pagsasaliksik, hindi sa relihiyosong paniniwala. . . . Ginamit ng Bibliyang ito ang Pangalan ng Diyos sa [Bagong Tipan].” k

J139

Epistolæ anniversariæ, quæ Dominicis diebus ac Sanctorum festis præcipuis in Ecclesia præleguntur Ebrææ iam recens ex Græco textu ac Syra Paraphrasi factæ . . . Et nunc demum Ebraice, Græce, Latine, ac Germanice. Editæ opera ac cum præfatione (“Mga Liham sa Panahong Kristiyano,” sa Hebreo, Griego, Latin, at German), ni Conrad Neander, Leipzig, 1586. Ginamit ang יהוה sa mismong teksto ng ilang talata ng Hebreong salin ng Kristiyanong Griegong Kasulatan. l

J140

Epistola ad Hebraeos (Liham ni Pablo sa mga Hebreo, sa Hebreo at Latin), nina Johann Heinrich Callenberg at Friedrich Albrecht Christiani, Halle, Germany, 1734. Ginamit ng Hebreong salin ang יהוה sa mismong teksto ng ilang talata. a

J141

Evangelium Lucae (Ebanghelyo ni Lucas, sa Hebreo at Latin), nina Johann Heinrich Callenberg at Heinrich Christian Immanuel Frommann, Halle, Germany, 1735-1737. Ginamit ng Hebreong salin ang יהוה sa mismong teksto ng ilang talata. b

J142

בשורת המשיח ביד מרקוס המבשר, Euangelium divi Marci (Ebanghelyo ni Marcos, sa Hebreo), ni Walther Herbst, Wittenberg, Germany, 1575. Ginamit ng saling ito ang יהוה sa mismong teksto ng ilang talata. c

J143

בשורת מתי, An Old Hebrew Text of St. Matthew’s Gospel, ni Hugh J. Schonfield, Edinburgh, Scotland, 1927. Ginamit ng saling ito ng בשורת מתי, Euangelium Hebraicum Matthæi, ni Jean du Tillet ang “Lord” o “God” sa mismong teksto, na may talababa na nagpapakitang ginamit ang pinaikling anyo ng Tetragrammaton sa orihinal na teksto ng ilang talata. Sinasabi sa talababa ng Mateo 1:22 na “ang anyo ng tetragrammaton na may tatlong yod יּיּיּ na makikita sa buong tekstong Hebreo ay makikita rin sa . . . ibang dokumentong Hebreo.” d

J144

Traducción Kadosh Israelita Mesiánica (Ang Bibliya, sa Spanish), ni Diego Ascunce, Nirebisang Edisyon sa Pag-aaral, San José, Costa Rica, 2005. Ginamit ng saling ito ang “YAHWEH” sa mismong teksto ng maraming talata sa Hebreong Kasulatan at Kristiyanong Griegong Kasulatan. Mababasa sa pahina ng pamagat: “Pinanatili sa saling ito ang Hebreong pinagmulan ng Kasulatang Kadoshim at ang Pangalan ng Diyos na YAHWEH Elohim.” e

J145

Las Sagradas Escrituras (Ang Bibliya, sa Spanish), na nirebisa ni Yosef Aharoni, Camuy, Puerto Rico, 2007-2008. Ginamit ng saling ito ang “YHWH” sa mismong teksto ng maraming talata sa Hebreong Kasulatan at Kristiyanong Griegong Kasulatan. f

J146

Las Escrituras de Restauración Edición del Nombre Verdadero (Ang Bibliya, sa Spanish), ni Yosef Koniuchowsky, North Miami Beach, FL, U.S.A., 2010. Ginamit ng saling ito ang יהוה, “Yahweh,” “MarYah,” o ang kombinasyon ng יהוה at “Yahweh” o “MarYah” sa mismong teksto ng maraming talata sa Hebreong Kasulatan at Kristiyanong Griegong Kasulatan. Ipinaliwanag ng tagapagsalin: “Ang layunin ng paglalathala [ng edisyong ito] ay . . . makapaglaan ng saling una sa lahat ay lumuluwalhati at naghahayag ng Tunay na mga Pangalan ni YHWH at ni Yahshua, gaya ng orihinal na paglitaw ng mga ito.” g

J147

Kitbé Haqódesh Las Sagradas Escrituras Versión Israelita Nazarena (Ang Bibliya, sa Spanish), na inedit ni José A. Álvarez, Isabela, Puerto Rico, 2012. Ginamit ng saling ito ang “Yahweh” sa mismong teksto ng maraming talata sa Hebreong Kasulatan at Kristiyanong Griegong Kasulatan. Mababasa sa introduksiyon, sa ilalim ng seksiyong “Ang Banal na Pangalan”: “Sa espesyal na edisyong ito, . . . ginamit namin ang Pangalan na may mga patinig, Yahweh, ang Banal na Pangalan na ang Maylalang mismo ang pumili para ipakilala ang sarili niya.” h

J148

Ai Vola ni Veiyalayalati vou ni noda Turaga kei na nodai Vakabula ko Jisu Kraisiti (Bagong Tipan, sa diyalektong Mbau ng Fijian), na nirebisa at inedit ni John Watsford at ng iba pa, Viwa, Fiji, 1853. Ginamit ng saling ito ang “Jiova” sa mismong teksto ng ilang talata. i

J149

O le Feagaiga Fou a lo tatou Alii o Iesu Keriso (Bagong Tipan, sa Samoan), ng British and Foreign Bible Society, London, 1849. Ginamit ng saling ito ang “Ieova” sa mismong teksto ng iba’t ibang talata. j

J150

Koe Tohi oe Fuakava Foou a ho tau eiki moe fakamoui ko Jisu Kalaisi (Bagong Tipan, sa Tongan), na nirebisa ni Thomas Adams at ng iba pa, London, 1852. Ginamit ng saling ito ang “Jihova” sa mismong teksto ng iba’t ibang talata. k

J151

Koe tohi Tabu Katoa: aia oku i ai ae tohi Tabu Motua, bea moe tohi oe Fuakava Foou (Ang Bibliya, sa Tongan), na nirebisa at inedit ni Thomas West at ng iba pa, London, 1860-1862. Ginamit ng saling ito ang “Jihova” sa mismong teksto ng iba’t ibang talata sa Hebreong Kasulatan at Kristiyanong Griegong Kasulatan. l

J152

Act Apostelnu (Mga Gawa ng mga Apostol, sa Arawak), ni Theophilus S. Schumann at inedit ni Theodore Shultz, New York, 1850. Ginamit ng saling ito ang “Jehovah” sa mismong teksto ng ilang talata. a

J153

Evangelion unni ta Jesu-ūm-ba Christ-ko-ba upatōara loūka-umba (Ebanghelyo ni Lucas, sa Awabakal), ni Lancelot Edward Threlkeld, Sydney, Australia, 1891, unang paglilimbag ng manuskritong isinalin at nirebisa noong 1831-1857. Ginamit ng saling ito ang “Yehóa” sa mismong teksto ng ilang talata. b

J154

Mbengu Etemu embe Yesu Masiya e nkolo mpe mokosoli o biso (Bagong Tipan, sa Bangi), ni A. E. Scrivener at ng iba pa, Nirebisang Edisyon, Bolobo Mission, Congo, 1922. Ginamit ng saling ito ang “Yawe” sa mismong teksto ng iba’t ibang talata. c

J155

Sango Iam. Ya Matiu e Lĕndĕkidi (Ebanghelyo ni Mateo, sa Benga), ni G. M’Queen, New York, 1858. Ginamit ng saling ito ang “Jĕhova” sa mismong teksto ng iba’t ibang talata. d

J156

Nsango e ilo inki Yesu bobiki eketemeki la Luka (Ebanghelyo ni Lucas, sa Bolia), ni H. D. Brown, Ntondo, Congo, 1936. Ginamit ng saling ito ang “Yawe” sa Lucas 3:4. e

J157

Introduction to the Fernandian Tongue, ni John Clarke, Ikalawang Edisyon, Berwick-on-Tweed, England, 1848. Mababasa rito ang isang salin ng kabanata 3-5 ng Ebanghelyo ni Mateo sa Bube. Ginamit nito ang “Yehovah” sa mismong teksto ng ilang talata. f

J158

Book hoa Matthew (Ebanghelyo ni Mateo, sa Bullom So), ni Gustavus Reinhold Nyländer, London, 1816. Ginamit ng saling ito ang “Jehovah” sa mismong teksto ng ilang talata. g

J159

Paraphraseische Erklärung des Briefes an die Hebräer (Liham ni Pablo sa mga Hebreo, sa German), ni Gotthilf Traugott Zachariae, Göttingen, Germany, 1771. Ginamit nito ang “Jehova” sa mismong teksto o sa mga talababa ng ilang talata. h

J160

Das Neue Testament (Bagong Tipan, sa German), ni Carl Friedrich Bahrdt, Berlin, 1783. Ginamit ng saling ito ang “Jehovah” sa mismong teksto ng iba’t ibang talata. i

J161

Das Neue Testament oder die heiligen Bücher der Christen (Bagong Tipan, na naglalaman ng Ebanghelyo ni Mateo hanggang Mga Gawa ng mga Apostol, sa German), ni Johann Otto Thiess, Leipzig, 1794-1800. Ginamit ng saling ito ang “Jehovah” sa mismong teksto ng ilang talata. j

J162

Bibel für Schwoba: Die schwäbische Bibelübersetzung (Ang Bibliya, sa diyalektong Swabian ng German), ni Rudolf Paul, Balingen, Germany, 2008. Ginamit ng saling ito ang “JAHWE” o “Jahwe” sa mismong teksto ng ilang talata sa Hebreong Kasulatan at Kristiyanong Griegong Kasulatan. Ipinaliwanag ng tagapagsalin sa paunang salita ng Bibliyang ito: “Habang nagsasalin, napansin ko na ang pangalan ng Diyos na JAHWE ay binanggit nang halos 6,600 beses sa Lumang Tipan . . . Dahil napakaraming beses na binanggit ang pangalang JAHWE sa Lumang Tipan, talagang napaisip ako . . . Matulungan sana ng saling ito ang maraming tao na mas maisapuso ang mabuting balita ng Banal na Kasulatan, at makadama sana sila ng kapayapaan sa pagbabasa nito, gaya ng nangyari sa akin. Ang lahat ng karangalan, kapurihan, at pasasalamat ay kay JAHWE, ang nakikipag-usap sa atin sa aklat na ito.” k

J163

Niu Testament ad ndorlaben adu Jesu Kristo i bolumiadu (Bagong Tipan, sa Lele [Manus]), ni R. Goebel at ng iba pa, Sydney, Australia, 1956. Ginamit ng saling ito ang “Jehova” sa mismong teksto ng iba’t ibang talata. l

J164

Ny Teny n’Andriamanitra, atao hoe, Tesitamenta ’ny Jesosy Kraisty (Bagong Tipan, sa Malagasy), nina David Jones, David Griffiths, at ng iba pa, Antananarivo, Madagascar, 1830. Ginamit ng saling ito ang “Jehovah” o “JEHOVAH” sa mismong teksto ng iba’t ibang talata. a

J165

Ny Baiboly, izany hoe, ny soratra masina rehetra amy ny Faneken-Taloha sy ny Fanekem-Baovao (Ang Bibliya, sa Malagasy), na nirebisa ni David Griffiths at ng iba pa, London, 1855-1865. Ginamit ng saling ito ang “Iehôvah” sa mismong teksto ng iba’t ibang talata sa Hebreong Kasulatan at Kristiyanong Griegong Kasulatan. b

J166

Ny Soratra Masina, dia ny Testamenta Taloha sy ny Testamenta Vaovao (Ang Bibliya, sa Malagasy), nina William Edward Cousins, Lars Nilsen Dahle, Josefa Andrianaivoravelona, at ng iba pa, London, 1889; Bersiyon ng Komite sa Pagrerebisa, 1887. Ginamit ng saling ito ang “Jehovah” sa mismong teksto ng iba’t ibang talata sa Hebreong Kasulatan at Kristiyanong Griegong Kasulatan. c

J167

Bateli Vavaluna Sampela hap Buk Baibel long tokples Misima-Paneati long Niugini (Bagong Tipan at mga bahagi ng Lumang Tipan, sa Misima-Paneati), ng Wycliffe Bible Translators at ng iba pa, 1947-2018. Sa unang mga kopya ng Bagong Tipan na ito na inilathala sa Sydney, Australia, noong 1947, ginamit ang “Iehova” sa mismong teksto. “Yehoba” naman ang ginamit ng mga sumunod na edisyon sa mismong teksto ng iba’t ibang talata sa Hebreong Kasulatan at Kristiyanong Griegong Kasulatan. d

J168

Mozes bi naltso̱s aḷse̱dihigi Ġodesẓi̱ẓ holyẹhigi inda yistai̱ni̱ḷḷi ba Hani Mark naltso̱s ye̱ yiki-iscinigi (Genesis at Ebanghelyo ni Marcos, sa Navajo), nina Leonard P. Brink, Frederick G. Mitchell, at ng iba pa, New York, 1910. Ginamit ng saling ito ang “Jehovah” sa mismong teksto ng ilang talata sa dalawang aklat na ito ng Bibliya. Noong 1917, inilathala nina Brink at Mitchell ang God Bîzad, na may nirebisang edisyon ng akda nila at iba pang bahagi ng Bibliya na galing sa ibang tagapagsalin. Sa edisyong ito, ginamit ang “Jîho’vah” sa mismong teksto ng ilang talata sa Hebreong Kasulatan at Kristiyanong Griegong Kasulatan. e

J169

Nowy Testament (Bagong Tipan, sa Polish), ni Szymon Budny, Łęczyca, Poland, 1574. Ginamit ng saling ito ang “Jehowa” sa mismong teksto ng ilang talata sa Ebanghelyo ni Mateo. f

J170

Pulu Yemonga Ungu Kondemo (Bagong Tipan, sa diyalektong Kala ng Umbu-Ungu), ng Wycliffe Bible Translators, 1995. Ginamit ng saling ito ang “Yawe” o “Yawene” sa mismong teksto ng ilang talata. g

J171

Pulu Yemonga Ungu Kondemo (Bagong Tipan, sa diyalektong No Penge ng Umbu-Ungu), ng Wycliffe Bible Translators, 1995. Ginamit ng saling ito ang “Yawe” o “Yawene” sa mismong teksto ng ilang talata. h

J172

Erijen ga me res se Iesu Kristo rege Marik ko rege Luk ko nololien ne Apostol niri (Ebanghelyo nina Marcos at Lucas, Mga Gawa ng mga Apostol, sa Uripiv), ni John Gillan, Melbourne, Australia, 1893-1905; inilathala ng Council of the British & Foreign Bible Society sa Australia, 1957. Ginamit ng saling ito ang “Iova” sa mismong teksto ng iba’t ibang talata. i

J173

Incuadi Yesibini Yabafundayo. Gokuzalua, Nokuenza, Nokufa, kuka Jesus Kelistus (Ilang bahagi ng mga Ebanghelyo at Lumang Tipan, sa Zulu), ni Newton Adams, Port Natal, South Africa, 1841. Ginamit ng saling ito ang “Jehova” sa mismong teksto ng ilang talata sa Hebreong Kasulatan at Kristiyanong Griegong Kasulatan. j

J174

Incwadi ka Paule e balelwe Amaromani (Mga Taga-Roma, sa Zulu), ni Jacob Ludwig Döhne, Port Natal, South Africa, 1854. Ginamit ng saling ito ang “Jehova” sa mismong teksto ng ilang talata. k

J175

Ivangeli eli-yingcwele eli-baliweyo g’Umatu [Reprinted, with some alterations, from the Translation published by the American Missionaries] (Ebanghelyo ni Mateo, sa Zulu), ni John William Colenso, London, 1855. Ginamit ng saling ito ang “YEHOVA” o “Yehova” sa mismong teksto ng ilang talata. l

J176

Imisebenzi Yabatunywa: i kumšelwe ngabafundisi ba Semerika ngokwa ’maZulu (Mga Gawa ng mga Apostol, sa Zulu), ni Lewis Grout, Msunduzi, South Africa, 1859. Ginamit ng saling ito ang “Yehova” sa Gawa 2:20. a

J177

Ivangeli Ngokuloba ku ka Johane (Ebanghelyo ni Juan, sa Zulu), ni Seth Bradley Stone, Durban, South Africa, 1860. Ginamit ng saling ito ang “Jehova” sa Juan 12:13. b

J178

Izindab’ezinhle ezashunyayelwa ku’bantu ng’uJesu-Kristo inkosi yetu (Bagong Tipan, sa Zulu), ni John William Colenso at inedit ni Harriette Emily Colenso, London, 1897. Ginamit ng saling ito ang “YAHWE” sa mismong teksto ng iba’t ibang talata. c

J179

Sango Iam, ya Mark e lĕndĕkidi (Ebanghelyo ni Marcos, sa Benga), ni James Love Mackey at ng iba pa, New York, 1861. Ginamit ng saling ito ang “Jĕhova” sa mismong teksto ng ilang talata. d

J180

Sango Iam, ya Luk e lĕndĕkidi (Ebanghelyo ni Lucas, sa Benga), ni Thomas Spencer Ogden at nirebisa ni William Clemens, New York, 1863. Ginamit ng saling ito ang “Jĕhova” sa mismong teksto ng iba’t ibang talata. e

J181

Sango eyamu ya Matyiu . . . Mark . . . ea Luk . . . Jân e lĕndĕkidi and Behadi Bea Metodu (Ang Apat na Ebanghelyo at ang Mga Gawa ng mga Apostol, sa Benga), nirebisa ni Robert Hamill Nassau, New York, 1881. Ginamit ng saling ito ang “Jĕhova” sa mismong teksto ng iba’t ibang talata. f

J182

Panga ea Kya. Ekulu ya bebale (Bagong Tipan, mula Roma hanggang Apocalipsis, sa Benga), nirebisa nina Reubina Hope De Heer at Hermann Jacot, New York, 1893. Ginamit ng saling ito ang “Jĕhova” sa mismong teksto ng Apocalipsis 1:8. g

J183

Minuajimouin gainajimot au St. Luke. Anishinabe enuet Giizhianikunotabiung (Ebanghelyo ni Lucas, sa Chippewa), nina Sherman Hall at George Copway, Boston, MA, U.S.A., 1837. Ginamit ng saling ito ang “Jihoua” o “Jehoua” sa mismong teksto ng ilang talata. h

J184

Minuajimouin gaizhibiiget au St. John and Minuajimouin au St. Matthiu (Mga Ebanghelyo nina Juan at Mateo, sa Chippewa), nina John Jones at Peter Jones, Boston, MA, U.S.A., 1838-1839. Ginamit ng saling ito ang “Jehoua,” “Jihoua,” o “Jehouah” sa mismong teksto ng ilang talata. i

J185

Ewh oomenwahjemoowin owh tabanemenung Jesus Christ, kahenahjemoowaud egewh newin manwahjemoojig owh St. Matthew owh St. Mark owh St. Luke kuhya owh St. John (Ang Apat na Ebanghelyo, sa Chippewa), ni Frederick Augustus O’Meara, Toronto, Canada, 1850. Ginamit ng saling ito ang “Jehovah” sa mismong teksto ng ilang talata. Noong 1854, inilathala ang Bagong Tipan ni O’Meara sa Chippewa. Ginamit ng mas bagong edisyong ito ang “Jehovah” sa mismong teksto ng karagdagang mga talata. j

J186

Testament Mi Fö Poraus me kapas en ach samol Jesus Kristus me an chon kaiö kana lon kapas en Chuk me Fanäpi (Bagong Tipan, sa Chuukese), ni Richard Neumaier, Bad Liebenzell, Germany. Ginamit ng saling ito ang “Jiowa” sa mismong teksto ng iba’t ibang talata. k

J187

Iyala ya bwam. e tatilabe na Mattiyu and Kalati ya Loba, bwambu bo Dualla (Ang Apat na Ebanghelyo, Mga Gawa ng mga Apostol, at Roma 1:1-16, sa Douala), ni Alfred Saker, Cameroons, Western Africa, 1848-1855. Ginamit ng saling ito ang “Yehova” sa mismong teksto ng iba’t ibang talata. Noong 1861, nakumpleto ang Bagong Tipan ni Saker sa Douala. Ginamit ng mas bagong edisyong ito ang “Yehova” sa mismong teksto ng karagdagang mga talata. l

J188

Miaṅgo ma bwam ka ponda Mateo na Yohane (Mga Ebanghelyo nina Mateo at Juan, sa Douala), ni Theodor H. Christaller at nirebisa ni Eugen Schuler, Stuttgart, Germany, 1896. Ginamit ng saling ito ang “Yehowa” sa mismong teksto ng Mateo 3:3. a

J189

Tus narogorogoanauia ki Iesu Kristo, Nawota nagmolien anigita. Luka eka mitiria (Ebanghelyo ni Lucas, sa diyalekto ng Havannah Harbour sa Efate), ni Daniel Macdonald, Sydney, Australia, 1877. Ginamit ng saling ito ang “Iofa” sa mismong teksto ng ilang talata. b

J190

The Gospels According to Matthew and John Translated Out of the Greek Into the Language of Nguna, New Hebrides (Efate [North]), ni Peter Milne, London, 1882. Ginamit ng saling ito ang “Yehova” sa mismong teksto ng ilang talata. c

J191

Tus Nanrognrogona Uia ni Iesu Kristo nag Ioane i mitiria (Ebanghelyo ni Juan, sa diyalektong Nguna sa Efate [North]), nina John Whitefoord Mackenzie at Daniel Macdonald, Sydney, Australia, 1885. Ginamit ng saling ito ang “Iofa” sa mismong teksto ng ilang talata. d

J192

Nubabla yeye la we agbalẽ le Ewegbe me (Bagong Tipan, sa Éwé), nirebisa nina Jakob Andreas Spieth at Gottlob Däuble, Stuttgart, Germany, 1898. Ginamit ng saling ito ang “Yehowa” sa mismong teksto ng ilang talata. e

J193

Biblia alo ŋɔŋlɔ kɔkɔe la le evegbe me (Ang Bibliya, sa Éwé), ni Gottlob Däuble at nirebisa ni Diedrich Westermann, London, 1960. Ginamit ng saling ito ang “Yehowa” sa mismong teksto ng ilang talata sa Hebreong Kasulatan at Kristiyanong Griegong Kasulatan. f

J194

Évangile selon Matthieu (Ebanghelyo ni Mateo, sa Fang), ni Arthur W. Marling, London, 1894. Ginamit ng saling ito ang “Jehôva” sa mismong teksto ng ilang talata. g

J195

Wo̱ Nyonts̆o̱ ke̱ Yiwalaherelo̱ Jesu Kristo Kpãṅmo̱ Hē Le̱ Ye̱ Gã Wiemo̱ Le̱ Mli (Bagong Tipan, sa Ga), ni Johannes Zimmermann, Basel, Switzerland, 1859-1861. Ginamit ng saling ito ang “Jehowa” sa mismong teksto ng ilang talata. h

J196

Biblia alo Ṅmãle̱ Kroṅkroṅ le̱ Kpãṅmo̱ Momo ke̱ Kpãṅmo̱ Hē le̱ ye̱ Gã wiemo̱ mli (Ang Bibliya, sa Ga), ni Johannes Zimmermann at nirebisa nina C. Koelle, M. Suger, at iba pa, Basel, Switzerland, 1907-1909. Ginamit ng saling ito ang “Iehowa” sa mismong teksto ng ilang talata sa Hebreong Kasulatan at Kristiyanong Griegong Kasulatan. i

J197

Saelenapa Gilala Aenaepi Matthewtae, Luketae Alilijana Acts Gigiwina dalate gi aenaedaeminijana gilala (Mga Ebanghelyo nina Mateo at Lucas at Mga Gawa ng mga Apostol, sa Gogodala), ni F. Charles Horne, Sydney, Australia, 1958. Ginamit ng saling ito ang “Jehovah” sa mismong teksto ng ilang talata. j

J198

Ăpŏslebo ăh nunude (Mga Gawa ng mga Apostol, sa Grebo), ni John Payne, New York, 1851. Ginamit ng saling ito ang “Jehova” sa mismong teksto ng Gawa 2:34. k

J199

Four Gospels, Acts, Genesis, and Exodus (Chapters 19 and 20), Translated Into the Winnebago Indian Language (Ho-Chunk [Winnebago]), nina John Stacy at Jacob Stucki, New York, 1907. Ginamit ng saling ito ang “Jehowa” sa mismong teksto ng ilang talata sa Hebreong Kasulatan at Kristiyanong Griegong Kasulatan. l

J200

Mwo Sasu lun Jisus Kraist leum las, ma Mattu el sim (Ebanghelyo ni Mateo, sa Kosraean), ni Benjamin Galen Snow, Honolulu, Hawaii, 1865. Ginamit ng saling ito ang “Jeova” o “Jeofa” sa mismong teksto ng ilang talata. Noong 1895, ang salin ni Snow ng Ruth, Awit 23, Ebanghelyo ni Mateo hanggang Mga Gawa ng mga Apostol, 1 Corinto 11:23-29, Filipos hanggang 2 Tesalonica, 1 Timoteo 3:8-13, at 1-3 Juan ay inilathala ng American Bible Society at tinawag na Kusaien Scriptures. Ginamit ng edisyong ito ang “Jeova” o “Jeofa” sa mismong teksto ng iba’t ibang talata sa Hebreong Kasulatan at Kristiyanong Griegong Kasulatan. a

J201

Ko te tahi wahi o te Kawenata Hou o Ihu Karaiti te Ariki, to tatou kai wakaora. Me nga upoko e waru o te Pukapuka o Kenehi (Genesis 1-8, Mga Ebanghelyo nina Mateo at Juan, at Mga Gawa ng mga Apostol hanggang 1 Corinto, sa Maori), nina James Shepherd, William Yate, William Williams, at iba pa, Sydney, Australia, 1833. Ginamit ng saling ito ang “Ihowa” sa mismong teksto ng iba’t ibang talata sa Hebreong Kasulatan at Kristiyanong Griegong Kasulatan. b

J202

Ko te Rongo Pai i tuhituhia e nga Kai Wakaako o Ihu Karaiti. Me te Mahi o nga Apotoro. Me nga inoinga, me nga himene hoki (na naglalaman ng “Harmony of the Gospels” at ng ilang bahagi ng Mga Gawa ng mga Apostol, sa Maori), ni William Woon, Mangungu, New Zealand, 1837. Ginamit ng saling ito ang “Ihowa” sa mismong teksto ng ilang talata. c

J203

Gospel Matu, Gospel Mak, Gospel Luk, and Gospel Jon (Ang Apat na Ebanghelyo, sa Marshallese), nina Edward Topping Doane, Benjamin Galen Snow, at iba pa, Honolulu, Hawaii, 1873. Ginamit ng saling ito ang “Jeova” sa mismong teksto ng iba’t ibang talata. Noong 1882, natapos ng mga tagapagsaling ito ang Genesis, Awit 1-14, mga liham ni Pablo sa mga taga-Roma hanggang sa mga taga-Filipos, at 1-3 Juan sa Marshallese. Ginamit ng edisyong ito ang “Jeova” sa mismong teksto ng ilang talata sa Hebreong Kasulatan at Kristiyanong Griegong Kasulatan. d

J204

ωpωnvkv hera Chanichωyvten, oksumkvlki irkinvkv (Ebanghelyo ni Juan, sa Muskogee [Creek]), nina Henry Frieland Buckner at Goliah Herrod, Marion, Alabama, U.S.A., 1860. Ginamit ng saling ito ang “Chehωfv” sa mismong teksto ng ilang talata. Sa panghuling komento ng tagapagsalin, ganito ang mababasa sa ilalim ng “Chehωfv—Diyos”: “Sa salin ko ng Juan, ginamit ko ang pangalang Hebreo na Jehōvah para sa pangalan ng Kataas-taasan, sa halip na ang salitang Creek na Hesakitvmise. Ginawa ko ito (1.) Dahil kapag ipinapangaral sa mga Indian ang Ebanghelyo, alam nila na ang Diyos na sinasamba ng mga Kristiyano ay si Jehova. (2.) Hindi ako sang-ayon sa paggamit ng pangalang Creek na Hesakitvmise dahil ang ibig sabihin lang nito ay “Tagapagbigay-Buhay.” . . . (3.) Malamang na hindi malalapastangan ang pangalang Chehωfv, kundi bibigkasin ito nang may matinding paggalang at sa mga pagkakataon lang na kailangan itong gamitin sa pagsamba o pagpuri sa Dakilang AKO NGA. (4.) Masarap pakinggan ang pangalang ito at madaling bigkasin ng mga Indian.” e

J205

Cesvs Klist em opunvkv-herv Maro Coyvte (Ebanghelyo ni Mateo, sa Muskogee), ni Robert McGill Loughridge at ng iba pa, New York, 1867. Ginamit ng saling ito ang “Cehofv” sa mismong teksto ng ilang talata. f

J206

Muskokee Gospels, Acts and Epistles (sa Muskogee), nina Robert McGill Loughridge at David Winslett, nirebisa nina William Schenck Robertson at Ann Eliza Worcester Robertson, New York, 1875-1883. Ginamit ng saling ito ang “Cehofv” sa mismong teksto ng ilang talata. g

J207

Pu pucase momet pu hesayecv Cesvs Klist en Testement Mucvsat (Bagong Tipan, sa Muskogee), nina William Schenck Robertson, Ann Eliza Worcester Robertson, at iba pa, New York, 1906. Ginamit ng saling ito ang “Cehofv” sa mismong teksto ng ilang talata. h

J208

Te Evanelia a to tatou atu a Iesu Mesia, tataia e Ioane (Ebanghelyo ni Juan, sa Rarotongan), ni John Williams, Huahine, Society Islands, 1829. Ginamit ng saling ito ang “Iahova” sa Juan 1:23 at “Iehova” sa Juan 12:13. i

J209

Te Korero-motu ou a to tatou atu e te ora a Jesu Mesia (Bagong Tipan, sa Rarotongan), nina Aaron Buzacott, Charles Pitman, at John Williams, London, 1836. Ginamit ng saling ito ang “Jehova” sa mismong teksto ng ilang talata. Noong 1851, natapos ni Buzacott at ng iba pa ang unang kumpletong Bibliya sa Rarotongan. Ginamit ng edisyong ito ang saling “Iehova” sa mismong teksto ng iba’t ibang talata sa Hebreong Kasulatan at Kristiyanong Griegong Kasulatan. j

J210

Te Bibilia Tapu ra, koia te Koreromotu taito e te Koreromotu ou (Ang Bibliya, sa Rarotongan), nirebisa nina George Gill at Ernest Rudolf William Krause, London, 1872. Ginamit ng saling ito ang “Iehova” sa mismong teksto ng iba’t ibang talata sa Hebreong Kasulatan at Kristiyanong Griegong Kasulatan. k

J211

Barita na uli na sinuratkon ni Lucas (Ebanghelyo ni Lucas, sa Batak Toba), ni Ingwer Ludwig Nommensen, Jakarta, Indonesia, 1874. Ginamit ng saling ito ang “Djahowa” sa mismong teksto ng Lucas 1:28. l

J212

Ai Vola Tabu, sa volai kina na Veiyalayalati Makawa, kei na Veiyalayalati Vou (Ang Bibliya, sa Fijian), na nirebisa ni Frederick Langham, London, 1902. Ginamit ng saling ito ang “Jiova” sa mismong teksto ng iba’t ibang talata ng Hebreong Kasulatan at Kristiyanong Griegong Kasulatan. a

J213

Nai Vola Tabu Me Nomu Na Kalouvinaka Kei Na Sautu Vakavakadewa Vou (Ang Bibliya, sa diyalektong Bauan ng Fijian), nina Samisoni Seru at Peni Seru, Ikalawang Edisyon, Suva, Fiji, 2011. Ginamit ng saling ito ang “Jiova” sa mismong teksto ng iba’t ibang talata ng Hebreong Kasulatan at Kristiyanong Griegong Kasulatan. b

J214

Na Veiyalayalati Vou ka Vakadewataka o Joni Oniti, 1847 (Bagong Tipan, sa Fijian), ni Andrew Thornley, Suva, Fiji, 2012, reprint ng 1847 na edisyon ni John Hunt. Isang beses lang ginamit sa salin ni Hunt ang pangalan ng Diyos, “Jiova,” sa Gawa 2:5. Pero sinabi ni Tauga Vulaono, na kasama sa editorial staff ng reprint, sa marginal note ng iba pang talata na puwede ring isaling “Jiova” ang “Panginoon” (“Turaga,” sa Fijian). Halimbawa, ginamit ni Hunt ang “Turaga” sa mismong teksto ng Marcos 12:30, pero mababasa sa marginal note ng reprint ang “na Turaga = Jiova.” c

J215

The Gospels and Acts, in English and Hindustha’ni’ (Hindustani), nina Henry Martyn at William Bowley at ng Benares Translation Committee, Calcutta, India, 1837. Ginamit ng saling ito ang “LORD” at “Yihováh” sa mismong teksto ng ilang talata. Halimbawa, “LORD” ang ginamit sa saling Ingles ng Marcos 12:36, pero ang mababasa sa saling Hindustani ay “Yihováh.” d

J216

Evangelia Iesu Keriso Mataion minarpalaizinga: tusi ina Iesu Kerison mina Iadai (Ang Apat na Ebanghelyo, sa Kala Lagaw Ya), ni Isaia at ng iba pa, na inedit ni Sidney Herbert Ray, London, 1900. Ginamit ng saling ito ang “Ieova” sa mismong teksto ng Juan 12:38b. e

J217

Isisinyikeu ka Nyipixe i Johu Iesu Keriso . . . Tusi Salamo (Bagong Tipan at Awit, sa Drehu), nina James Douglas Sleigh at Stephen Mark Creagh, London, 1873. Ginamit ng saling ito ang “Iehova” sa mismong teksto ng iba’t ibang talata ng Awit at ng Kristiyanong Griegong Kasulatan. f

J218

Amashiwi Aba Lesa (Ang Bibliya, sa Lamba), ng Bible Society of Zambia; inilimbag mula sa orihinal na edisyong isinalin ni Clement Martyn Doke at ng iba pa, London, 1959. Ginamit ng saling ito ang “ŵaYawe” sa mismong teksto ng ilang talata ng Hebreong Kasulatan at Kristiyanong Griegong Kasulatan. g

J219

Tã-drị̃ Lẽlẽ Ódí Óvârí Kâ (Bagong Tipan, sa Avokaya), ng Avokaya Bible Translation Committee at Wycliffe Bible Translators, Inc., 2002. Ginamit ng saling ito ang “Yãkóvã” sa mismong teksto ng ilang talata. h

J220

E’yo Siza AlatararU Munguniri Biblia E’yo Okuri pi E’yo O’dirUri be (Ang Bibliya, sa Lugbara), na nirebisa ng Lugbara Translation Committee, Nairobi, Kenya, 1966; muling inilimbag ng Bible Society of Uganda, Kampala, Uganda. Ginamit ng saling ito ang “Yehova” sa mismong teksto ng ilang talata ng Hebreong Kasulatan at Gawa 4:26. i

J221

Losangu lunengela lwakafundibwa kudi Mateyo (Ebanghelyo ni Mateo, sa Luna), ni William Henry Westcott at ng iba pa, Leeds, United Kingdom, 1905. Ginamit ng saling ito ang “Yeoba” sa mismong teksto ng ilang talata. Noong 1911, nakumpleto na ng mga tagapagsaling ito ang Bagong Tipan sa Luna. Ginamit pa rin ng edisyong ito ang “Yeoba” sa mismong teksto ng Mateo 4:7, 10. j

J222

Bebe sorai ducuducu non Iesu Kristo noda moli socen Marik mei Luk na cacari a, mana Sakasakai non Apostelo (Ebanghelyo nina Marcos at Lucas, Mga Gawa ng mga Apostol, sa Malo), ni John D. Landels, London, 1897. Ginamit ng saling ito ang “Iova” sa mismong teksto ng iba’t ibang talata. k

J223

Njia Yekpei kina Mati iye Nyegini (Ebanghelyo ni Mateo, sa Mende), ni James Frederick Schön at ng iba pa, London, 1871. Ginamit ng saling ito ang “Yẹ̄wo̱i” sa mismong teksto ng ilang talata. Noong 1872, natapos na ng mga tagapagsaling ito ang apat na Ebanghelyo, Mga Gawa ng mga Apostol, at Roma sa Mende. Ginamit ng mga sumunod na edisyon ang “Yẹ̄wo̱i” o “Yẹ̄woi” sa mismong teksto ng iba pang talata. l

J224

Nene Karighwiyoston tsinihorighhoten ne Saint John (Ebanghelyo ni Juan, sa English at Mohawk), ni John Norton, London, mga 1804. Ginamit ng salin sa Mohawk ang “Yehovah” sa mismong teksto ng Juan 6:45. Kasama rin ang “Yehovah” sa listahan ng espesyal na mga salita na may paliwanag sa dulo ng aklat. a

J225

Ebi egberi ne̱ St. John ge̱ yemi (Ebanghelyo ni Juan, sa diyalektong Nembe [Brass] ng Ijo, Southeast), ni Daniel Ogiriki Ockiya at ng iba pa, London, 1903. Ginamit ng saling ito ang “Jehovah” sa mismong teksto ng ilang talata. b

J226

La Evangelia hna cinihane hnei Mataio (Ebanghelyo ni Mateo, sa Drehu), ni Samuel McFarlane, Nengone, Loyalty Islands, New Caledonia, 1863. Ginamit ng saling ito ang “Iehova” sa mismong teksto ng ilang talata. c

J227

Feag-Hoiporakkiug Foou ne os Gagaja ma Aamauriga, Iesu Karisito (Bagong Tipan, sa Rotuman), ni William Fletcher, London, 1884; muling inilimbag mula sa unang edisyon na inilimbag sa Sydney, Australia, 1870. Ginamit ng saling ito ang “Ieova” sa mismong teksto ng iba’t ibang talata. d

J228

Puk Haʻa ne fåʻ ‘atakoa sin Puk Haʻ Mafua ma Puk Haʻ Foʻou (Ang Bibliya, sa Rotuman), ni Aiveni Fatiaki at ng iba pa, Suva, Fiji, 1999. Ginamit ng saling ito ang “Jihova” sa mismong teksto ng iba’t ibang talata ng Hebreong Kasulatan at Kristiyanong Griegong Kasulatan. e

J229

Nivarp obokobok ve Iesu Kristu. Mark migle (Ebanghelyo ni Marcos, sa diyalektong Hog Harbour, East Santo, ng Sakao), ni Ewen Mackenzie, Melbourne, Australia, 1905. Ginamit ng saling ito ang “Ihova” sa mismong teksto ng ilang talata. f

J230

N’ere-pep nan Salamo erep David co oppel tha cam klep (Awit, Galacia, Efeso, Colosas, 1 at 2 Tesalonica, Santiago, 1 at 2 Pedro, at Apocalipsis, sa Santo: Eastern [o, Hog Harbour]), nina William Anderson at Katherine L. Anderson, London, 1949. Ginamit ng saling ito ang “Iehova” sa mismong teksto ng ilang talata ng Awit at ng Kristiyanong Griegong Kasulatan. g

J231

Ho i’wi y os’do̱s hăħ neh Cha ga̱’o̱ hee dưs gee ih’ ni ga’ya do̱s’hă gee; kuh he ni o di yă̱ na̱ wă̱ħ’syo̱ħ na go̱’i o̱ duk (Ang Apat na Ebanghelyo at Mga Gawa ng mga Apostol, sa Seneca), ni Asher Wright, New York, 1872. Ginamit ng saling ito ang “Ya’wĕn” sa mismong teksto ng ilang talata. h

J232

Da Njoe Testament vo wi Masra en Helpiman Jesus Kristus (Bagong Tipan at Awit, sa Sranantongo), na nirebisa ni Wilhelm Treu, Bautzen, Germany, 1846. Ginamit ng saling ito ang “Jehova” o “Masra (Jehova)” sa mismong teksto ng ilang talata ng Awit at ng Kristiyanong Griegong Kasulatan. i

J233

Da Njoe Testament vo wi Masra en Helpiman Jezus Kristus (Bagong Tipan at Awit, sa Sranantongo), na inedit ni Friedrich Stähelin, Ikalimang Edisyon, London, 1901. Ginamit ng saling ito ang “Jehova” o “Masra (Jehova)” sa mismong teksto ng ilang talata ng Awit at ng Kristiyanong Griegong Kasulatan. j

J234

Anjili kina yaliyotonwa na Luka (Ebanghelyo ni Lucas, sa Sukuma), ni Edward Henry Hubbard, London, 1897. Ginamit ng saling ito ang “Yahuwa” sa mismong teksto ng ilang talata. k

J235

Masomo ya Agano Jipya (Ilang bahagi ng Bagong Tipan, sa Swahili), Zanzibar, 1881. Ginamit ng saling ito ang “Yahuwa” sa mismong teksto ng ilang talata. l

J236

Biblia Kitabu cha Mungu kwa Swahili ya Congo (Ang Bibliya, sa Swahili), na nirebisa ni G. I. Harlow, Port Colborne, Ontario, Canada, 2009; Ikatlong Edisyon, U.S.A., 2018. Ginamit ng saling ito ang “YEHOVA” o “Yehova” sa mismong teksto ng ilang talata sa Hebreong Kasulatan. May marginal note na bumabanggit sa pangalang “Yehova,” “Yehovah,” “Yehova,” o “Yehovah” sa iba’t ibang talata ng Kristiyanong Griegong Kasulatan. a

J237

Parau no Iesu Christ te Temaidi no te Atua; e no te mou pipi nona (Ilang bahagi ng Mga Ebanghelyo at Mga Gawa ng mga Apostol, sa Tahitian), nina John Davies at Henry Nott at ng iba pa, Sydney, Australia, 1814. Ginamit ng saling ito ang “Iehova” sa mismong teksto ng ilang talata. Noong 1838, natapos ng mga tagapagsaling ito, sa tulong ng katutubong Tahitian na si Tuahine, ang unang kumpletong salin ng Bibliya sa Tahitian. Ginamit ng edisyong ito ang “Iehova” o “IEHOVA” sa mismong teksto ng iba’t ibang talata ng Hebreong Kasulatan at Kristiyanong Griegong Kasulatan. b

J238

Te Bibilia moa ra, oia te Faufaa Tahito e te Faufaa Api ra (Ang Bibliya, sa Tahitian), na nirebisa nina William Howe at Thomas Joseph at ng iba pa, London, 1847. Ginamit ng saling ito ang “Iehova” o “IEHOVA” sa mismong teksto ng iba’t ibang talata ng Hebreong Kasulatan at Kristiyanong Griegong Kasulatan. c

J239

Te Bibilia mo’a ra, oia te Faufaa Tahito e te Faufaa apî ra (Ang Bibliya, sa Tahitian), na inedit ni James L. Green at ng iba pa, London, 1884. Ginamit ng saling ito ang “Iehova” o “IEHOVA” sa mismong teksto ng iba’t ibang talata ng Hebreong Kasulatan at Kristiyanong Griegong Kasulatan. d

J240

Ncia e mbwe e Yesu Masiya e shoni Malako (Ebanghelyo ni Marcos, sa Teke-Eboo), nina Arthur Billington at Edith Brown Billington, Bwemba, Tchumbiri, Upper Congo, 1905. Ginamit ng saling ito ang “Yawe” sa mismong teksto ng ilang talata. e

J241

Na taveti tahonae hi Iesu Kristo, Matíu moulia. Na leo hi Iehova, mono, ra provet Jona, Hakaí, Malakaí, teulia (Ebanghelyo ni Mateo at mga aklat ng Jonas, Hagai, at Malakias, sa Tolomako), ni James Sandilands at ng iba pa, London, 1904. Ginamit ng saling ito ang “Iehova” sa mismong teksto ng Mateo 22:37, 44. f

J242

I-Gospel, ezindaba ezilungileyo; ebalwe gu-Luke (Ebanghelyo ni Lucas, sa Xhosa), ni William Binnington Boyce at ng iba pa, Grahamstown, South Africa, 1833. Ginamit ng saling ito ang “YEHOVAH” o “YEHOVA” sa mismong teksto ng iba’t ibang talata. g

J243

Itestamente Entsha Yenkosi yetu Kayesu Kristu (Bagong Tipan, sa Xhosa), nina Henry Hare Dugmore, William J. Davis, Karl Wilhelm Posselt, Jacob Ludwig Döhne, at Joseph Cox Warner, Newtondale, South Africa, 1846. Ginamit ng saling ito ang “Yehova” o “YEHOVA” sa mismong teksto ng iba’t ibang talata. h

J244

Itesamente Entsha: okukuti, inncwadi zonke zocebano olutsha Lwenkosi yetu Uyesu Kristu (Bagong Tipan, sa Xhosa), na nirebisa ni John Whittle Appleyard, King William’s Town, South Africa, 1853. Ginamit ng saling ito ang “YEHOVA” o “YEHOVA” sa mismong teksto ng iba’t ibang talata. Noong 1864, natapos ni Appleyard, sa tulong ng iba pang tagapagsalin, ang unang kumpletong Bibliya sa Xhosa na inilathala sa iisang tomo. Ginamit sa edisyong ito ang “YEHOVA” o “YEHOVA” sa mismong teksto ng iba’t ibang talata ng Hebreong Kasulatan at Kristiyanong Griegong Kasulatan. i

J245

Ensurua embu ta Iesu Kristo. Matiu i ulia (Ebanghelyo ni Mateo, sa diyalektong Aulua ng Malekula, New Hebrides), ni T. Watt Leggatt at ng iba pa, Melbourne, Australia, 1894. Ginamit ng saling ito ang “Iova” sa mismong teksto ng ilang talata. j

J246

Sveto Pismo Staroga i Novoga Uvita (Ang Bibliya, sa Croatian), ni Ivan Matija Škarić, Vienna, Austria, 1858-1861. Ginamit ng saling ito ang “Jehova” sa mismong teksto ng buong Hebreong Kasulatan at sa ilang teksto ng Kristiyanong Griegong Kasulatan. Ginamit din nito ang “Jehova” sa mga komentaryo sa Hebreong Kasulatan at Kristiyanong Griegong Kasulatan. k

J247

Biblia, Dat is: De gantfche H. Schrifture, vervattende alle de Canonijcke Boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments (Ang Bibliya, sa Dutch). Ang saling ito, na kilalá rin sa tawag na Statenvertaling, ay ipinagawa ng Synod ng Dort, Leiden, Netherlands, 1636 (1637). Ginamit nito ang “HEERE” (PANGINOON) sa buong Hebreong Kasulatan. Mababasa sa marginal note nito sa Genesis 2:4: “Kapag lumilitaw sa Hebreo ang salitang IEHOVAH, ipinanunumbas nito ang salitang HEERE sa malalaking letra.” At ginamit din ang “Heere” (Panginoon) sa Marcos 12:29, kung saan mababasa sa marginal note: “Ang salitang Panginoon ay salin sa salitang Hebreo na Iehova, na tumutukoy sa Diyos na umiiral nang walang hanggan at nagmula sa kaniyang sarili at dahilan ng pag-iral ng lahat ng bagay.” l

J248

Biblia, of De gantsche H. Schrift des Ouden en Nieuwen Testaments (Ang Bibliya, sa Dutch), Gorinchem, Netherlands, 1755-1762. Ang espesyal na edisyong ito ng Statenvertaling (tingnan ang J247) ay tinatawag ding Jehovahbijbel, ibig sabihin, Bibliyang Jehovah. Iyan ang naging tawag sa bersiyong ito dahil “JEHOVAH” ang ginagamit nito sa mismong teksto ng buong Hebreong Kasulatan, sa halip na “HEERE” (PANGINOON). Ipinaliwanag sa talababa ng Marcos 12:29 ang paggamit ng “Heere” (Panginoon) dito: “Ang salitang Panginoon ay salin ng salitang Hebreo na Jehovah.” Maraming edisyon ng Jehovahbijbel ang nailathala. Mababasa sa pahina ng pamagat ng mga edisyong 1762: “Dahil sa mahahalagang dahilan na alam na alam ng marami, pinanatili rin namin ang Pangalan ng Diyos na JEHOVAH.” a

J249

Verklaring van de geheele Heilige Schrift (Ang Bibliya, na may kasamang mga paliwanag sa buong Banal na Kasulatan, sa Dutch), Amsterdam, Netherlands, 1740-1757. Kasama sa edisyong ito na maraming tomo ang ilang bahagi ng mga akda nina Simon Patrick, Matthew Poole, Edward Wells, Philip Doddridge, at iba pa. Ginamit nito ang “HEERE” (PANGINOON) sa mismong teksto ng iba’t ibang talata sa Hebreong Kasulatan, na may kasamang paliwanag na tumutukoy ito kay “JEHOVAH.” Sa ilang talata ng Kristiyanong Griegong Kasulatan, may paliwanag din na ang tinutukoy nito ay ang pangalan ng Diyos. Halimbawa, sa komentaryo sa Mateo 22:44, ipinaliwanag na ang unang paglitaw ng “Heere” (Panginoon) sa mismong teksto ng talatang ito ay tumutukoy kay “Jehovah, ang Ama.” b

J250

De Bijbel, vertaald, omschreven en door aanmerkingen opgehelderd (Ang Bibliya, sa Dutch), ni Wilhelmus Antonius van Vloten, Utrecht at Amsterdam, Netherlands, 1789-1796. Ginamit ng saling ito ang “Jehovah” sa mismong teksto ng iba’t ibang talata at sa pakahulugan ng mga talata sa Hebreong Kasulatan at Kristiyanong Griegong Kasulatan. c

J251

Het Nieuwe Testament onzes Heeren Jesus Christus (Bagong Tipan, sa Dutch), ni Joannes Theodorus Beelen, Amsterdam at ‘s Hertogenbosch, Netherlands, 1860-1866. Ginamit ng saling ito ang “Heeren” o “Heer” (Panginoon) sa mismong teksto, at may ilang talababa rito na nagpapaliwanag na tumutukoy iyon sa pangalan ng Diyos. Halimbawa, sinabi ng talababa sa Mateo 21:9: “Pinagpala siya . . . na dumarating sa pangalan ng Panginoon (sa utos ni Jehova, na Diyos ng Israel, at bilang mensahero niya)!” d

J252

Het Nieuwe Testament, van wege de Algemeene Synode der Nederlandsche Hervormde Kerk op nieuw uit den grondtekst overgezet (Bagong Tipan, sa Dutch), Amsterdam at Haarlem, Netherlands, 1868. Sa saling ito na tinatawag ding Synodale vertaling, “Heeren” (Panginoon) ang ginamit sa mismong teksto ng Mateo 3:3, na may talababang nagsasabi na tumutukoy ito kay “Jehova.” e

J253

De Boeken, genaamd Het Nieuwe Testament (Bagong Tipan, sa Dutch), The Hague, Netherlands, 1877. Ginamit ng saling ito, na tinatawag ding Voorhoevevertaling, ang “Jehovah” sa talababa ng ilang talata. Noong 1931, inilathala ang ikatlong nirebisang edisyon, kung saan may dalawang idinagdag na talababa sa Apocalipsis na nagsasabing ang tinutukoy sa mga talata ay ang pangalan ng Diyos. f

J254

Het Nieuwe Testament (Bagong Tipan, na naglalaman ng Apat na Ebanghelyo at Mga Gawa ng mga Apostol, sa Dutch), ni Gerrit Jan Vos, Dordrecht, Netherlands, 1893. Ginamit ng saling ito ang “Jehova” o “Jehova” sa marginal note ng ilang talata. g

J255

Het Nieuwe Testament voor leeken leesbaar gemaakt (Bagong Tipan, sa Dutch), na inedit ni Herman Bakels, Ikalawang Nirebisang Edisyon, Amsterdam, Netherlands, 1914. Ginamit ng saling ito ang “Jehovah” sa mismong teksto ng ilang talata. h

J256

Het Nieuwe Testament (Bagong Tipan, sa Dutch), ni Joannes Theodorus Beelen at ng iba pa, na bahagi ng Bibliya na tinatawag na Vlaamse Professorenbijbel, inilathala ni Achille Vander Heeren, Brugge, Belgium, 1925-1933. Ginamit ng edisyong ito ang “Jehovah” sa talababa ng ilang talata. i

J257

De Heilige Schrift (Ang Bibliya, sa Dutch), Utrecht, Netherlands, 1948. Ginamit ng saling ito, na tinatawag ding Petrus Canisiusvertaling, ang “Jahweh” sa talababa ng Gawa 13:47. j

J258

De Bijbel (Ang Bibliya, sa Dutch), na inilathala ng Catholic Bible Foundation, Boxtel, Netherlands, 1975. Ginamit ng saling ito, na tinatawag ding Willibrordvertaling, ang “Jahwe” sa mismong teksto ng ilang talata sa Hebreong Kasulatan. “Heer” (Panginoon) ang ginamit sa mismong teksto ng 2 Corinto 3:17, kung saan mababasa sa talababa: “Sabi ng iba, ang Panginoon sa [talata] 17a (at sa [talata] 16) ay hindi si Kristo, kundi si Jahwe.” k

J259

Het evangelie van Lukas (Ebanghelyo ni Lucas, sa Dutch), nina Huub Oosterhuis at Alex van Heusden, Vught, Netherlands, 2007. Ginamit ng saling ito ang “JHWH” sa mismong teksto ng iba’t ibang talata. Ganito ang paliwanag sa pahina 8: “Sa bawat salin ng Bibliya, kailangang sagutin ang tanong na ito: Paano dapat isalin ang Hebreong pangalan ng Diyos, JHWH (ang Tetragrammaton)? Hindi binibigkas ng mga Judio ang pangalang ito. Kapag nakikita nila ang JHWH (ang apat na katinig na walang patinig), binibigkas nila itong adonai, na ang ibig sabihin ay ‘panginoon,’ o ha’sheem, na nangangahulugang ‘ang pangalan.’ Dahil sa sinaunang tradisyon na ito, iba ang bigkas nila sa nababasa nila. Ang adonai, ‘panginoon,’ ay kurios sa Griego. Kapag sumisipi ang aklat ng Lucas sa Judiong Kasulatan at lumitaw rito ang Tetragrammaton, ginagamit ng saling ito ang salitang Griego na kurios. Sa saling ito, napagdesisyunan na gamitin ang apat-na-letrang pangalan sa Hebreo na JHWH sa pinaliit na malalaking letra, hindi lang kapag sumisipi ang Lucas sa Judiong Kasulatan, kundi kapag ginamit din ang salitang kurios sa mismong teksto para tumukoy sa Diyos ng Israel, ang Diyos ni Moises at ng mga Propeta. Ang unang halimbawa nito ay mababasa sa Lucas 1:6: ‘Lumakad sila nang tuwid ayon sa lahat ng mga utos at mga kahilingan ng batas ni JHWH.’ Sa ilang natirang kopya ng naunang mga manuskrito ng Septuagint, na salin ng Judiong Kasulatan sa Griego, makikita ang pangalang JHWH na nakasulat sa Hebreo. Isinulat ni Jerome, tagapagsalin ng Bibliya na nabuhay noong katapusan ng ikaapat na siglo, sa kaniyang Prologus Galeatus: ‘Makikita sa ilang aklat na Griego sa ngayon ang apat-na-letrang pangalan ng Panginoon na nakasulat sa sinaunang letra.’ Malamang na ang tinutukoy ni Jerome ay ang mga balumbon ng Septuagint. Kung minsan, ginagamit din ang mga letrang Griego para isulat ang apat-na-letrang pangalan. Kaya posibleng ganiyan din ang ginawa ni Lucas—pati ng iba pang manunulat ng Kasulatan sa Bagong Tipan.” l

J260

HSV-Studiebijbel (Bibliya Para sa Pag-aaral, sa Dutch), na inedit nina Maarten Jan Paul at Teunis Martinus Hofman, Heerenveen, Netherlands, 2014. Ginamit ng edisyong ito ng Herziene Statenvertaling ang “Jahweh,” “JHWH,” o “HEERE” sa study note ng ilang talata sa Hebreong Kasulatan at Kristiyanong Griegong Kasulatan. Sinasabi sa chart sa pahina 2274 na ang “HEERE” sa pinaliit na malalaking letra ay tumutukoy sa “JHWH, o Jahweh,” sa Hebreo. Ipinapaliwanag ng study note na nang gamitin ang “Diyos na HEERE” sa mismong teksto ng Genesis 2:4, “ipinapakilala sa mambabasa ang personal na pangalan ng Diyos, ‘Jahweh.’” a

J261

Les Saints Évangiles Traduction Nouvelle (Ang Apat na Ebanghelyo, sa French), ni Henri Lasserre, Ikawalong Edisyon, Paris, 1887. Ginamit ng saling ito ang “Jéhovah” sa mismong teksto ng ilang talata. b

J262

Les Évangiles Jean, Matthieu, Marc, Luc (Ang Apat na Ebanghelyo, sa French), ni Claude Tresmontant, Paris, 1991. Ginamit ng saling ito ang “yhwh” sa mismong teksto ng iba’t ibang talata. c

J263

Omahungi oa Embo ra Jehova na omaimpuriro mo Otjiherero (ilang bahagi ng Lumang Tipan, ang Apat na Ebanghelyo, at Mga Gawa ng mga Apostol, sa Herero), ni Carl Hugo Linsingen Hahn at ng iba pa, Cape Town, South Africa, 1849. Ginamit ng saling ito ang “Jehova” sa mismong teksto ng ilang talata. Noong 1859, naglathala ang mga tagapagsaling ito ng nirebisang edisyon. Ginamit ng edisyong ito ang “Yehova” sa mismong teksto ng iba’t ibang talata sa Hebreong Kasulatan at Kristiyanong Griegong Kasulatan. d

J264

Ncango Ndau i komaka Yoane. I bongoana o mosimo moa Eleku (Ebanghelyo ni Juan, sa diyalektong Iliku ng Lusengo), ni Charles E. Bond, Congo Balolo Mission, Lolanga, Upper Congo, 1906. Ginamit ng saling ito ang “Yawe” sa mismong teksto ng ilang talata. e

J265

Kilombeno Kihya kia nfumwetu Yesu Kidisitu (Bagong Tipan, sa Kisonge [Luba-Kalebwe]), Bible Society of the Democratic Republic of Congo, 1952, electronic na bersiyon. Ginamit ng saling ito ang “Yehowa” o “Yeowa” sa mismong teksto ng iba’t ibang talata. f

J266

Nouveau Testament en Kisongye (Bagong Tipan, sa Kisongye), 1925, electronic na bersiyon. Ginamit ng saling ito ang “Yeoba” sa mismong teksto ng ilang talata sa Ebanghelyo ni Mateo. g

J267

Mwuleun Sasu Lun Jisus Kraist Leum Las a Met Lano Las (Bagong Tipan, sa Kosraean [Kusaie] at English), American Bible Society, New York, 1953. Ginamit ng saling ito sa Kosraean ang “Jeova” sa mismong teksto ng ilang talata. h

J268

A Buk Tabu Kalamana ure to Iesu Karisito (ang Apat na Ebanghelyo at Mga Gawa ng mga Apostol, sa Kuanua), ni Richard Heath Rickard at ng iba pa sa Australasian Wesleyan Methodist Missionary Society, Parramatta, New South Wales, Australia, 1892. Ginamit ng saling ito ang “Ieova” sa mismong teksto ng ilang talata. Noong 1901, natapos ng mga tagapagsaling ito ang buong Bagong Tipan sa Kuanua. Ginamit ng mas bagong edisyong ito ang “Ieova” sa mismong teksto ng iba pang talata. i

J269

Ukulayana Kwa Wukumo (Bagong Tipan, sa Lamba), ni William Andrew Phillips at ng iba pa, Unang Edisyon, London, 1921. Ginamit ng saling ito ang “Yawe” sa mismong teksto ng ilang talata. j

J270

Mukanda wa Nzambi Dihungila Dikulukulu ne Dihungila Dihia-dihia (Ang Bibliya, sa Luba-Kasai [Tshiluba]), Zaire Bible Society, Kinshasa, Democratic Republic of the Congo, 1964. Ginamit ng saling ito ang “Yehowa” o “Yehowa” sa mismong teksto ng ilang talata sa Hebreong Kasulatan at Kristiyanong Griegong Kasulatan. k

J271

Kipwanino Kipya kya mfumuetu umpandijyi Yesu Kidishitu ne Nyimboyamitōto (Bagong Tipan at Awit, sa Luba-Katanga [Kiluba]), ni John Alexander Clarke at ng iba pa, London, 1923. Ginamit ng saling ito ang “Yehova” sa mismong teksto ng iba’t ibang talata sa Awit at Kristiyanong Griegong Kasulatan. l

J272

Mukanda wa Nzambi Dihungila Dikulukulu ne Dihungila Dihiadihia (Ang Bibliya, sa Luba-Lulua), ni Thomas Chalmers Vinson at ng iba pa, New York, mga 1927. Ginamit ng saling ito ang “Yehowa” o “YEHOWA” sa mismong teksto ng ilang talata sa Hebreong Kasulatan at Kristiyanong Griegong Kasulatan. a

J273

Mukanda Wakalunga (Ang Bibliya, sa Luvale), United Bible Societies, Plymouth, Great Britain, 1976 reprint; isinalin at nirebisa ni Albert E. Horton. Inilathala ito noon sa dalawang bahagi—Tesetamende Yamwaka noong 1955 at Tesetamende Yayihya noong 1961. Ginamit ng saling ito ang “Yehova” sa mismong teksto ng iba’t ibang talata sa Hebreong Kasulatan at Kristiyanong Griegong Kasulatan. b

J274

Abele Iauali Kerkar gelar meriba Opole Iesu Keriso depegeli Miriam Mer (Ang Apat na Ebanghelyo, sa Meriam), ni Samuel McFarlane at ng mga guro sa isla na sina Finau at Iotama, na nirebisa nina Harry Scott at Mary Scott, London, 1902. Ginamit ng saling ito ang “Iehoua” sa mismong teksto ng ilang talata. c

J275

Bonkanda wa Nzakomba w’aeyoko (Bagong Tipan, sa Mongo-Nkundu), nina Edward Algernon Ruskin, Lily Ruskin, at iba pa, London, 1921. Ginamit ng saling ito ang “Yawe” sa mismong teksto ng iba’t ibang talata. d

J276

Testamènti Nyoṉa kaluṉô pa gô nkambiṉi yi Galwa (Bagong Tipan, sa diyalektong Galwa ng Myene [Ômyènè]), ni Urbain Teisserès, Paris, 1907. Ginamit ng saling ito ang “Yeôva” sa mismong teksto ng ilang talata. e

J277

The Books of Genesis, Part of Exodus, Proverbs, and Acts (sa diyalektong Mpongwe ng Myene), ni William Walker at ng iba pa, New York, 1859. Ginamit ng saling ito ang “Jehova” sa mismong teksto ng ilang talata sa Hebreong Kasulatan at Mga Gawa ng mga Apostol. f

J278

The Gospel of Luke (sa diyalektong Mpongwe ng Myene), ni Ira Mills Preston, Gabon, mga 1864. Ginamit ng saling ito ang “Jihova” sa mismong teksto ng ilang talata. g

J279

The Epistles of St. Paul (sa diyalektong Mpongwe ng Myene), ni Albert Bushnell at ng iba pa, New York, 1867. Ginamit ng saling ito ang “Jehovah,” “Jehova,” o “Jihovah” sa mismong teksto ng ilang talata. Noong 1879, nakagawa ang mga tagapagsaling ito ng rebisyon ng Mpongwe Gospels at ng iba pang aklat ng Bibliya. Ginamit ng ilan sa mas bagong mga saling ito ang “Jehova” o “Jihova” sa mismong teksto ng ilang talata sa Hebreong Kasulatan at Kristiyanong Griegong Kasulatan. h

J280

Testamènt Nyonla nli Mpôngwè (Bagong Tipan, sa diyalektong Mpongwe ng Myene), na nirebisa ni Adolphus Clemens Good, New York, 1893. Ginamit ng saling ito ang “Jihôva” sa mismong teksto ng ilang talata. i

J281

Keneme Tateube (Mga Gawa ng mga Apostol, sa Naga, Zeme), The Bible Society of India, Pakistan and Ceylon, Unang Edisyon, Calcutta, India, 1953. Ginamit ng saling ito ang “Jehoba” sa mismong teksto ng Gawa 2:34. j

J282

Tungarar Jehovald. Yarildewallin. Extracts From the Holy Scriptures (naglalaman ng bahagi ng Genesis, Exodo, at ng mga Ebanghelyo nina Mateo at Juan, sa Narrinyeri), ni George Taplin, Adelaide, South Australia, 1864. Ginamit ng saling ito ang “Jehovah” sa mismong teksto ng iba’t ibang talata sa Hebreong Kasulatan at Kristiyanong Griegong Kasulatan. Sa salin pa lang ni Taplin ng Sermon sa Bundok na nasa Mateo kabanata 5 hanggang 7, ginamit na niya ang pangalan ng Diyos nang mahigit sa 12 beses. k

J283

Baiberi Mazwi Akacena aMŋari Testamente Yekare neTestamente Itsa (Ang Bibliya, sa Ndau), nina Clyde J. Dotson, M. E. Doner, at M. Bwerudza, Salisbury, Rhodesia, 1975 reprint; unang inilathala ng British and Foreign Bible Society, London, 1957. Ginamit ng saling ito ang “Jehova” o “JEHOVA” sa mismong teksto ng iba’t ibang talata sa Hebreong Kasulatan at Kristiyanong Griegong Kasulatan. l

J284

Loñodanwa o Jehova Hagamouli Go Jesus Klist. Ne sisi i de lima o Malkus (Ebanghelyo ni Marcos, sa Nukuoro), ni Leka Loveland at ng iba pa, Stuttgart, Germany, 1921. Ginamit ng saling ito ang “Jehova” sa mismong teksto ng ilang talata. a

J285

O Evangelho Segundo S. Mattheus (Ebanghelyo ni Mateo, sa Portuguese), ni Manuel Fernandes de Santanna, Lisbon, Portugal, 1909. Ginamit ng saling ito ang “Iáhve” sa mismong teksto ng ilang talata o sa mga komentaryo. b

J286

Mataio nu Evanelia (Ebanghelyo ni Mateo, sa diyalektong Iai [Namau] ng Purari), ni John Henry Holmes, London, 1910. Ginamit ng saling ito ang “Iehova” sa mismong teksto ng ilang talata. c

J287

Te Bibilia Tapu ra (Ang Bibliya, sa Rarotongan [Cook Islands Maori]), na nirebisa nina William Wyatt Gill at Taunga, London, 1888. Ginamit ng saling ito ang “Iehova” sa mismong teksto ng iba’t ibang talata sa Hebreong Kasulatan at Kristiyanong Griegong Kasulatan. d

J288

Narijan mi bu sa Iesu Kristo. Marik mi ri (Ebanghelyo ni Marcos, sa Rerep [Pangkumu]), ni Alexander Morton, Melbourne, Australia, 1892. Ginamit ng saling ito ang “Iova” sa mismong teksto ng ilang talata. e

J289

Narijan mi bu sa Iesu Kristo. Jon mi ri (Ebanghelyo ni Juan, sa Rerep [Pangkumu]), ni Alexander Morton at nirebisa ni Frederick James Paton, London, 1897. Ginamit ng saling ito ang “Iova” sa mismong teksto ng ilang talata. f

J290

Biblia sau Sfînta Scriptură Vechiul şi Noul Testament (Ang Bibliya, sa Romanian), Gute Botschaft Verlag, Ikatlong Edisyon, Dillenburg, West Germany, 1991. Sa saling ito, lumitaw ang “DOMNUL” sa malaking letra at pinaliit na malalaking letra sa mismong teksto ng iba’t ibang talata sa Hebreong Kasulatan at Kristiyanong Griegong Kasulatan, na may ilang talababang nagpapaliwanag na tumutukoy ito sa pangalan ng Diyos na “Iehova.” Mababasa sa introduksiyon nito: “Nirebisa ito para mas mailapit sa ‘orihinal na mga manuskrito’ ang kasalukuyang salin.” Tungkol sa paggamit ng “PANGINOON” (“DOMNUL” sa Romanian), ipinaliwanag nito: “Ang salitang PANGINOON ay ginamit dito na panumbas sa pangalang YHWH (Iehova), na nangangahulugang ‘Isa na Walang Hanggan,’ ‘Isa na umiiral para (dahil) sa Kaniyang sarili.’” g

J291

Sveto pismo Stare in Nove Zaveze z razlaganjem poleg nemškiga, od apostoljskiga Sedeža poterjeniga sv. pisma, ki ga je iz Vulgate ponemčil in razložil Dr. Jožef Franc Allioli (Ang Bibliya, sa Slovenian), Ljubljana, Slovenia, 1856-1859. Ginamit ng saling ito ang “Jehova” o “Jehova” sa talababa ng ilang talata sa Hebreong Kasulatan at Kristiyanong Griegong Kasulatan. h

J292

Matthew (sa Suki), nina Midim Bidri, Ivy Lindsay, at Grahame Martin, Port Moresby, Papua New Guinea, 1966. Ginamit ng saling ito ang “Jehovah” sa mismong teksto ng ilang talata. i

J293

Amayo̱s Ma Aṅsom (Mga Gawa ng mga Apostol, sa Temne), na nirebisa ni John Alfred Alley, London, 1904. Ginamit ng saling ito ang “Yehofa” sa mismong teksto ng ilang talata. j

J294

Itestamente Lipya nya Pfumu yatu Jesu Kristu. Kanga ku lobidwego ki Gitonga (Bagong Tipan, sa Tonga [Mozambique]), ni Erwin Hart Richards, Ikatlong Edisyon, New York, 1905. Ginamit ng saling ito ang “Jehova” sa mismong teksto ng 1 Corinto 10:26. k

J295

Ibbaibele ibbuku lyamajwi aa-Leza Cizuminano Cakale Acizuminano Cipya (Ang Bibliya, sa Tonga [Zambia]), The Bible Society of Zambia, Lusaka, Zambia, 1977 reprint; isinalin ng isang komite na kinabibilangan ni Cecil Robert Hopgood at unang inilathala noong 1963. Ginamit ng saling ito ang “Jehova” sa mismong teksto ng iba’t ibang talata sa Hebreong Kasulatan at Kristiyanong Griegong Kasulatan. l

J296

Evangelia kotsa mahuku a molemo a kuariloeng ki Luka (Ebanghelyo ni Lucas, sa Tswana [diyalektong Tlahaping (Tlapi) ng Setswana]), ni Robert Moffat, Cape Town, South Africa, 1830. Ginamit ng saling ito ang “Yehova” sa mismong teksto ng ilang talata. Noong 1840, inilathala ni Moffat, sa tulong ng ibang mga tagapagsalin, ang unang Bagong Tipan sa Tswana. Natapos ang buong Bibliya noong 1857 at nailathala bilang isang tomo noong 1872. Ginamit ng sumunod na mga edisyon ang “Yehova” o “YEHOVA” sa mismong teksto ng iba’t ibang talata sa Hebreong Kasulatan at Kristiyanong Griegong Kasulatan. a

J297

Bibela e e boitshèpō e e chotseñ Kgōlaganō e Kgologolo le e ncha e hetolecwe mo puoñ ea Secwana phetolō e ncha (Ang Bibliya, sa Tswana), na nirebisa ni Alfred John Wookey at ng iba pa, London, 1908. Ginamit ng saling ito ang “Yehofa” o “YEHOFA” sa mismong teksto ng iba’t ibang talata sa Hebreong Kasulatan at Kristiyanong Griegong Kasulatan. b

J298

Jakobo nè Juda (mga aklat ng Bibliya na Santiago at Judas, sa diyalektong Akuapem ng Twi), ni Johann Adam Mader, Stuttgart, Germany, 1863. Ginamit ng saling ito ang “Jehowa” sa mismong teksto ng Santiago 5:4. c

J299

Testament yr Ysgol Sabbathol (Bagong Tipan, sa Welsh), nina Thomas Roberts, John Ogwen Jones, at iba pa, Denbigh, United Kingdom, 1866-1871. Ginamit ng saling ito ang “Iehofah” sa komentaryo ng ilang talata. d

J300

Cyfieithiad Briscoe 1894 (Bagong Tipan at ilang bahagi ng Lumang Tipan, sa Welsh), British and Foreign Bible Society, Digital na Edisyon, 2020-2021; mula sa mga aklat ng Bibliya na isinalin ni Thomas Briscoe, 1853-1894. Ginamit ng saling ito ang “IEHOFAH,” “Iehofah,” o “Iehofa” sa mismong teksto ng iba’t ibang talata sa Hebreong Kasulatan at Kristiyanong Griegong Kasulatan. e

a Tinatawag ding Kristiyanong Griegong Kasulatan.

b c d e f g h i j k l a b c d e f g h i j k l c d g i l a b c d Salin ng Kristiyanong Griegong Kasulatan sa HEBREO

b e f j k l a b c h i j h i j k l a b c d e f g h i j k l a b c d e f g h i j k b c g i j k f g h i j k l a b h i j k Salin ng Kristiyanong Griegong Kasulatan sa INGLES

h d e f g h i j k l a b c d e f g k l a b c d e f g l a d e f h l a b c d e c d e f g h i j k l a b c d e f g e f g h i j k l a b c d e f g h i j k l a b c d e f g h i j k l a b c d e f g h i j k l a b c d e f g h i j k l a b c d e f g h i j k l a b c d e f g h i j k l a b c d e f g h i j k l a b c d e f g h i j k l a c d e f g h i j k l b c d e f g h i j k l a b c d e f g h i j k l a b c d e f g h i j k l a b c d e Salin ng Kristiyanong Griegong Kasulatan sa IBANG WIKA

a b a REPERENSIYA