Roma 5:1-21

5  Samakatuwid, ngayon na ipinahayag na tayong matuwid dahil sa pananampalataya,+ tamasahin natin ang kapayapaan+ sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesu-Kristo,  na sa pamamagitan din niya ay nakamit natin ang ating paglapit+ sa pamamagitan ng pananampalataya tungo sa di-sana-nararapat na kabaitang ito na kinatatayuan natin ngayon; at magbunyi tayo, salig sa pag-asa+ ng kaluwalhatian ng Diyos.  At hindi lamang iyan, kundi magbunyi tayo samantalang nasa mga kapighatian,+ yamang alam natin na ang kapighatian ay nagbubunga ng pagbabata;+  ang pagbabata naman, ng sinang-ayunang kalagayan;+ ang sinang-ayunang kalagayan naman, ng pag-asa,+  at ang pag-asa ay hindi umaakay sa kabiguan;+ sapagkat ang pag-ibig ng Diyos+ ay ibinuhos sa ating mga puso+ sa pamamagitan ng banal na espiritu,+ na ibinigay sa atin.  Sapagkat, sa katunayan, si Kristo, samantalang tayo ay mahina pa,+ ay namatay para sa mga taong di-makadiyos sa takdang panahon.+  Sapagkat halos walang sinuman ang mamamatay para sa isang taong matuwid;+ totoo nga, para sa taong mabuti,+ marahil, ay may mangangahas pa ngang mamatay.+  Ngunit inirerekomenda ng Diyos sa atin ang kaniyang sariling pag-ibig+ anupat, samantalang tayo ay mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin.+  Lalo pa nga, kung gayon, yamang ipinahayag na tayong matuwid ngayon sa pamamagitan ng kaniyang dugo,+ na maliligtas tayo mula sa poot sa pamamagitan niya.+ 10  Sapagkat kung, noong tayo ay mga kaaway pa,+ naipagkasundo tayo sa Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ng kaniyang Anak,+ lalo pa nga, ngayong tayo ay naipagkasundo na, na maliligtas tayo sa pamamagitan ng kaniyang buhay.+ 11  At hindi lamang iyan, kundi nagbubunyi rin tayo sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesu-Kristo, na sa pamamagitan niya ay tinanggap natin ngayon ang pakikipagkasundo.+ 12  Kaya naman, kung paanong sa pamamagitan ng isang tao+ ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan at ang kamatayan+ sa pamamagitan ng kasalanan, at sa gayon ang kamatayan ay lumaganap sa lahat ng tao sapagkat silang lahat ay nagkasala+—. 13  Sapagkat hanggang sa Kautusan ang kasalanan ay nasa sanlibutan, ngunit ang kasalanan ay hindi ipinaparatang laban sa kaninuman kapag walang kautusan.+ 14  Gayunpaman, ang kamatayan ay namahala bilang hari mula kay Adan hanggang kay Moises,+ maging doon sa mga hindi nagkasala sa wangis ng pagsalansang ni Adan,+ na nagtataglay ng pagkakahalintulad sa kaniya na darating.+ 15  Ngunit ang sa kaloob ay hindi gaya ng sa pagkakamali. Sapagkat kung dahil sa pagkakamali ng isang tao ay marami ang namatay, ang di-sana-nararapat na kabaitan ng Diyos at ang kaniyang walang-bayad na kaloob kasama ng di-sana-nararapat na kabaitan sa pamamagitan ng isang taong+ si Jesu-Kristo ay lalong higit na nanagana sa marami.+ 16  Gayundin, ang nangyayari sa walang-bayad na kaloob+ ay hindi gaya ng nangyari sa pamamagitan ng isang tao na nagkasala.+ Sapagkat ang hatol+ mula sa isang pagkakamali ay nagbunga ng kahatulan,+ ngunit ang kaloob mula sa maraming pagkakamali ay nagbunga ng pagpapahayag ng katuwiran.+ 17  Sapagkat kung dahil sa pagkakamali ng isang tao+ ang kamatayan ay namahala bilang hari+ sa pamamagitan ng isang iyon, lalong higit na yaong mga tumatanggap ng kasaganaan ng di-sana-nararapat na kabaitan+ at ng walang-bayad na kaloob+ na katuwiran ay mamamahala bilang mga hari+ sa buhay sa pamamagitan ng isang tao, si Jesu-Kristo.+ 18  Sa gayon nga, kung paanong sa pamamagitan ng isang pagkakamali ang resulta sa lahat ng uri ng mga tao ay kahatulan,+ sa gayunding paraan sa pamamagitan ng isang gawa ng pagbibigay-katuwiran+ ang resulta sa lahat ng uri ng mga tao+ ay ang pagpapahayag sa kanila na matuwid para sa buhay.+ 19  Sapagkat kung paanong sa pamamagitan ng pagsuway ng isang tao ay marami+ ang ibinilang na makasalanan, sa gayunding paraan sa pamamagitan ng pagkamasunurin+ ng isang tao ay marami+ ang ibibilang na matuwid.+ 20  Ngayon ang Kautusan+ ay pumasok na katabi upang makapanagana ang pagkakamali.+ Ngunit kung saan nanagana ang kasalanan,+ ang di-sana-nararapat na kabaitan+ ay nanagana nang higit pa. 21  Sa anong layunin? Upang, kung paanong ang kasalanan ay namahala bilang hari kasama ang kamatayan,+ sa gayunding paraan ang di-sana-nararapat na kabaitan+ ay makapamahala bilang hari sa pamamagitan ng katuwiran tungo sa buhay na walang hanggan+ sa pamamagitan ni Jesu-Kristo na ating Panginoon.

Talababa