Roma 15:1-33

15  Gayunman, tayong malalakas ay dapat na magdala ng mga kahinaan niyaong hindi malalakas,+ at huwag magpalugod sa ating sarili.+  Palugdan ng bawat isa sa atin ang kaniyang kapuwa sa anumang mabuti para sa kaniyang ikatitibay.+  Sapagkat maging ang Kristo ay hindi nagpalugod sa kaniyang sarili;+ kundi gaya nga ng nasusulat: “Ang mga pandurusta niyaong mga nandurusta sa iyo ay nahulog sa akin.”+  Sapagkat ang lahat ng bagay na isinulat noong una ay isinulat+ sa ating ikatututo,+ upang sa pamamagitan ng ating pagbabata+ at sa pamamagitan ng kaaliwan+ mula sa Kasulatan ay magkaroon tayo ng pag-asa.+  Ngayon ay ipagkaloob nawa sa inyo ng Diyos na naglalaan ng pagbabata at kaaliwan na magkaroon sa gitna ninyo ng gayunding pangkaisipang saloobin+ na tinaglay ni Kristo Jesus,  upang may-pagkakaisa+ ninyong luwalhatiin sa pamamagitan ng iisang bibig ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesu-Kristo.  Kaya nga tanggapin ang isa’t isa,+ kung paanong tinanggap din tayo ng Kristo,+ ukol sa kaluwalhatian ng Diyos.  Sapagkat sinasabi ko na si Kristo ay talagang naging lingkod+ niyaong mga tuli+ alang-alang sa pagkamatapat ng Diyos,+ upang tiyakin ang mga pangako+ na Kaniyang binitiwan sa kanilang mga ninuno,  at upang luwalhatiin ng mga bansa+ ang Diyos dahil sa kaniyang awa.+ Gaya nga ng nasusulat: “Kaya naman hayagan kitang kikilalanin sa gitna ng mga bansa at sa iyong pangalan ay aawit ako.”+ 10  At muli ay sinasabi niya: “Matuwa kayo, kayong mga bansa, kasama ng kaniyang bayan.”+ 11  At muli: “Purihin ninyo si Jehova, ninyong lahat na mga bansa, at purihin siya ng lahat ng mga bayan.”+ 12  At muli ay sinasabi ni Isaias: “Magkakaroon ng ugat ni Jesse,+ at may isang babangon upang mamahala sa mga bansa;+ sa kaniya ilalagak ng mga bansa ang kanilang pag-asa.”+ 13  Puspusin nawa kayo ng Diyos na nagbibigay ng pag-asa ng buong kagalakan at kapayapaan dahil sa inyong paniniwala, upang managana kayo sa pag-asa sa kapangyarihan ng banal na espiritu.+ 14  Ngayon ako rin mismo ay naniniwala tungkol sa inyo, mga kapatid ko, na kayo ay puspos din ng kabutihan, yamang pinuspos kayo ng buong kaalaman,+ at na magagawa rin ninyong paalalahanan ang isa’t isa.+ 15  Gayunman, sinusulatan ko kayo nang mas tahasan sa ilang punto, na para bang pinaaalalahanan+ kayong muli, dahil sa di-sana-nararapat na kabaitan na ibinigay sa akin mula sa Diyos+ 16  upang ako ay maging isang pangmadlang lingkod ni Kristo Jesus sa mga bansa,+ na nakikibahagi sa banal na gawain ng mabuting balita+ ng Diyos, upang ang handog,+ samakatuwid nga, ang mga bansang ito, ay maging kaayaaya,+ na pinabanal ito sa banal na espiritu.+ 17  Kaya nga may dahilan ako upang magbunyi kay Kristo Jesus+ kung tungkol sa mga bagay na may kinalaman sa Diyos.+ 18  Sapagkat hindi ako mangangahas na magsabi ng isa mang bagay kung hindi ito tungkol sa mga bagay na ginawa ni Kristo sa pamamagitan ko+ upang ang mga bansa ay maging masunurin,+ sa pamamagitan ng aking salita+ at gawa, 19  sa kapangyarihan ng mga tanda at mga palatandaan,+ sa kapangyarihan ng banal na espiritu; anupat mula sa Jerusalem at sa isang sirkito+ hanggang sa Ilirico ay lubusan kong naipangaral ang mabuting balita tungkol sa Kristo.+ 20  Sa ganitong paraan nga, ginawa kong aking tunguhin na huwag ipahayag ang mabuting balita kung saan nabanggit na ang pangalan ni Kristo, upang hindi ako magtayo sa pundasyon ng ibang tao;+ 21  kundi, gaya nga ng nasusulat: “Yaong mga hindi pinaabutan ng patalastas tungkol sa kaniya ay makakakita, at yaong mga hindi nakarinig ay makauunawa.”+ 22  Kaya maraming ulit din akong nahadlangan sa pagpariyan sa inyo.+ 23  Ngunit ngayon na wala na akong teritoryong hindi pa nagagawa sa mga pook na ito, at sa loob ng ilang taon ay may pananabik na makapariyan sa inyo+ 24  kailanma’t paroroon ako sa Espanya,+ umaasa ako, higit sa lahat, na kapag naglalakbay na akong patungo roon, na makita kayo at maihatid+ ninyo roon nang bahagya pagkatapos na masiyahan muna ako nang kaunti sa inyong pakikipagsamahan. 25  Ngunit ngayon ay malapit na akong maglakbay patungong Jerusalem upang maglingkod sa mga banal.+ 26  Sapagkat yaong mga nasa Macedonia at Acaya+ ay nalugod na ibahagi ang kanilang mga pag-aari sa pamamagitan ng pag-aabuloy+ sa mga dukha ng mga banal sa Jerusalem. 27  Totoo, nalugod silang gawin iyon, gayunma’y may utang sila sa mga ito; sapagkat kung ang mga bansa ay nakibahagi sa kanilang espirituwal na mga bagay,+ may utang din sila na hayagang maglingkod sa mga ito sa pamamagitan ng mga bagay para sa katawang laman.+ 28  Kaya kapag natapos ko ito at naihatid nang ligtas sa kanila ang bungang+ ito, lilisan ako at daraan sa inyo patungong Espanya.+ 29  Bukod diyan, alam ko na kapag nakarating ako sa inyo ay darating akong may hustong sukat ng pagpapala mula kay Kristo.+ 30  Ngayon ay pinapayuhan ko kayo, mga kapatid, sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesu-Kristo at sa pamamagitan ng pag-ibig ng espiritu,+ na magpunyagi kayong kasama ko sa pananalangin sa Diyos para sa akin,+ 31  upang maligtas+ ako mula sa mga di-sumasampalataya sa Judea at upang ang aking ministeryo na para sa Jerusalem+ ay maging kaayaaya sa mga banal,+ 32  upang kapag nakarating ako sa inyo nang may kagalakan ayon sa kalooban ng Diyos ay mapaginhawa+ akong kasama ninyo. 33  Sumainyo nawang lahat ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan.+ Amen.

Talababa