Roma 3:1-31

3  Ano, kung gayon, ang kahigitan ng Judio,+ o ano ang kapakinabangan ng pagtutuli?+  Malaki nga sa lahat ng paraan. Una sa lahat, sapagkat ipinagkatiwala sa kanila ang mga sagradong kapahayagan ng Diyos.+  Ano, kung gayon, ang kalagayan? Kung ang ilan ay hindi nagpakita ng pananampalataya,+ pawawalang-bisa kaya ng kanilang kawalan ng pananampalataya ang katapatan ng Diyos?+  Huwag nawang mangyari iyan! Kundi masumpungan nawang tapat ang Diyos,+ bagaman ang bawat tao ay masumpungang sinungaling,+ gaya nga ng nasusulat: “Upang ikaw ay mapatunayang matuwid sa iyong mga salita at magwagi kapag hinahatulan ka.”+  Gayunman, kung itinatanyag ng ating kalikuan ang katuwiran ng Diyos,+ ano ang sasabihin natin? Ang Diyos ay hindi tiwali+ kapag pinasisiklab niya ang kaniyang poot, hindi ba? (Nagsasalita akong gaya ng tao.)+  Huwag nawang mangyari iyan! Kung gayon nga, paanong hahatulan ng Diyos ang sanlibutan?+  Gayunman kung dahil sa aking kasinungalingan ay higit na natanyag ang katotohanan ng Diyos+ sa kaniyang ikaluluwalhati, bakit hinahatulan pa rin ako bilang makasalanan?+  At bakit hindi sabihin, gaya ng may-kabulaanang ipinaparatang+ sa atin at gaya ng ipinahahayag ng ilang tao na sinasabi raw natin: “Gawin natin ang masasamang bagay upang dumating ang mabubuting bagay”?+ Ang hatol+ laban sa mga taong iyon ay kasuwato ng katarungan.+  Ano kung gayon? Tayo ba ay nasa mas mabuting kalagayan?+ Talagang hindi! Sapagkat sa una ay nagparatang tayo na ang mga Judio at gayundin ang mga Griego ay nasa ilalim na lahat ng kasalanan;+ 10  gaya nga ng nasusulat: “Walang taong matuwid, wala ni isa man;+ 11  walang sinumang may kaunawaan, walang sinumang humahanap sa Diyos.+ 12  Ang lahat ng tao ay suminsay, silang lahat ay sama-samang naging walang-halaga; walang sinumang gumagawa ng kabaitan, wala kahit isa man lamang.”+ 13  “Ang kanilang lalamunan ay isang bukás na libingan, gumamit sila ng panlilinlang sa pamamagitan ng kanilang mga dila.”+ “Kamandag ng mga aspid ang nasa likod ng kanilang mga labi.”+ 14  “At ang kanilang bibig ay punô ng pagsumpa at mapait na pananalita.”+ 15  “Ang kanilang mga paa ay mabilis sa pagbububo ng dugo.”+ 16  “Ang pagkawasak at kahapisan ay nasa kanilang mga daan,+ 17  at hindi nila nalalaman ang daan ng kapayapaan.”+ 18  “Walang pagkatakot sa Diyos sa harap ng kanilang mga mata.”+ 19  Ngayon ay alam natin na ang lahat ng bagay na sinasabi ng Kautusan+ ay ipinatutungkol nito sa mga nasa ilalim ng Kautusan, upang ang bawat bibig ay matikom+ at ang buong sanlibutan ay managot+ sa Diyos ukol sa kaparusahan.+ 20  Kaya nga sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan ay walang laman ang maipapahayag na matuwid+ sa harap niya, sapagkat ang tumpak na kaalaman tungkol sa kasalanan+ ay sa pamamagitan ng kautusan.+ 21  Ngunit ngayon hiwalay sa kautusan ay inihayag ang katuwiran ng Diyos,+ kung paanong pinatototohanan+ ito ng Kautusan+ at ng mga Propeta;+ 22  oo, ang katuwiran ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesu-Kristo,+ para sa lahat niyaong may pananampalataya.+ Sapagkat walang pagkakaiba.+ 23  Sapagkat ang lahat ay nagkasala+ at nagkukulang sa kaluwalhatian ng Diyos,+ 24  at isa ngang kaloob na walang bayad+ na sila ay ipinahahayag na matuwid ng kaniyang di-sana-nararapat na kabaitan+ sa pamamagitan ng pagpapalaya dahil sa pantubos+ na ibinayad ni Kristo Jesus. 25  Inilagay siya ng Diyos bilang isang handog para sa pagpapalubag-loob+ sa pamamagitan ng pananampalataya sa kaniyang dugo.+ Ito ay upang ipakita ang kaniyang sariling katuwiran, sapagkat pinatatawad niya ang mga kasalanan+ na naganap noong nakaraan habang ang Diyos ay nagtitimpi;+ 26  upang ipakita ang kaniyang sariling katuwiran+ sa kasalukuyang kapanahunang ito, upang siya ay maging matuwid kahit ipinahahayag niyang matuwid+ ang taong may pananampalataya kay Jesus. 27  Nasaan, kung gayon, ang paghahambog?+ Ito ay inalis. Sa pamamagitan ng anong kautusan?+ Yaong sa mga gawa?+ Hindi nga, kundi sa pamamagitan ng kautusan ng pananampalataya.+ 28  Sapagkat iniisip natin na ang isang tao ay ipinahahayag na matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya na hiwalay sa mga gawa ng kautusan.+ 29  O siya ba ay Diyos ng mga Judio lamang?+ Hindi ba gayundin siya sa mga tao ng mga bansa?+ Oo, sa mga tao rin ng mga bansa,+ 30  kung totoong ang Diyos ay iisa,+ na siyang magpapahayag na ang mga taong tuli+ ay matuwid dahil sa pananampalataya at na ang mga taong di-tuli+ ay matuwid sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya. 31  Pinapawi ba natin, kung gayon, ang kautusan sa pamamagitan ng ating pananampalataya?+ Huwag nawang mangyari iyan! Sa kabaligtaran pa nga, pinagtitibay natin ang kautusan.+

Talababa