Roma 14:1-23

14  Tanggapin ninyo ang taong may mga kahinaan+ sa kaniyang pananampalataya, ngunit hindi upang gumawa ng mga pasiya tungkol sa mga pansariling+ pag-aalinlangan.  Ang isang tao ay may pananampalataya upang kumain ng lahat ng bagay,+ ngunit ang taong mahina ay kumakain ng mga gulay.  Huwag hamakin ng kumakain ang hindi kumakain,+ at huwag hatulan ng hindi kumakain ang kumakain, sapagkat tinanggap ng Diyos ang isang iyon.  Sino ka upang humatol sa tagapaglingkod sa bahay ng iba?+ Sa kaniyang sariling panginoon ay tumatayo siya o nabubuwal.+ Tunay nga, siya ay patatayuin, sapagkat mapatatayo siya ni Jehova.+  Hinahatulan ng isang tao ang isang araw bilang nakahihigit sa iba;+ hinahatulan ng isa pang tao ang isang araw bilang gaya ng lahat ng iba pa;+ ang bawat tao ay maging lubusang kumbinsido sa kaniyang sariling pag-iisip.  Siya na nangingilin ng araw ay nangingilin nito para kay Jehova. Gayundin, siya na kumakain ay kumakain para kay Jehova,+ sapagkat nagpapasalamat siya sa Diyos;+ at siya na hindi kumakain ay hindi kumakain para kay Jehova,+ at gayunma’y nagpapasalamat sa Diyos.+  Walang sinuman sa atin, sa katunayan, ang nabubuhay sa ganang sarili lamang,+ at walang sinumang namamatay sa ganang sarili lamang;  sapagkat kapuwa kung nabubuhay tayo, nabubuhay tayo kay Jehova,+ at kung mamamatay tayo, mamamatay tayo kay Jehova.+ Kaya nga kapuwa kung nabubuhay tayo at kung mamamatay tayo, tayo ay kay Jehova.+  Sapagkat sa layuning ito si Kristo ay namatay at muling nabuhay,+ upang siya ay maging Panginoon kapuwa sa mga patay+ at sa mga buháy.+ 10  Ngunit bakit mo hinahatulan ang iyong kapatid?+ O bakit mo rin hinahamak ang iyong kapatid? Sapagkat tayong lahat ay tatayo sa harap ng luklukan ng paghatol+ ng Diyos; 11  sapagkat nasusulat: “ ‘Buháy ako,’ sabi ni Jehova,+ ‘sa akin ay luluhod ang bawat tuhod, at ang bawat dila ay gagawa ng hayagang pagkilala sa Diyos.’ ”+ 12  Sa gayon nga, ang bawat isa sa atin ay magsusulit sa Diyos para sa kaniyang sarili.+ 13  Kaya nga huwag na tayong maghatulan+ pa sa isa’t isa, kundi sa halip ay ito ang gawin ninyong inyong pasiya,+ na huwag maglagay ng katitisuran+ o ng sanhi ng pagkakatalisod sa harap ng isang kapatid.+ 14  Alam ko at naniniwala ako sa Panginoong Jesus na walang anumang bagay na marungis sa ganang sarili;+ tangi lamang kung itinuturing ng isang tao na marungis ang isang bagay, sa kaniya ay marungis iyon.+ 15  Sapagkat kung dahil sa pagkain ay napipighati ang iyong kapatid, hindi ka na lumalakad na kaayon ng pag-ibig.+ Huwag mong ipahamak sa pamamagitan ng iyong pagkain ang isang iyon na para sa kaniya ay namatay si Kristo.+ 16  Kaya nga, huwag hayaang ang mabuti na ginagawa ninyo ay mapagsalitaan sa inyong ikapipinsala. 17  Sapagkat ang kaharian ng Diyos+ ay hindi nangangahulugan ng pagkain at pag-inom,+ kundi nangangahulugan ng katuwiran+ at kapayapaan+ at kagalakan+ na may banal na espiritu. 18  Sapagkat siya na sa bagay na ito ay nagpapaalipin para kay Kristo ay kaayaaya sa Diyos at may pagsang-ayon ng mga tao.+ 19  Sa gayon nga, itaguyod natin ang mga bagay na nagdudulot ng kapayapaan+ at ang mga bagay na nakapagpapatibay sa isa’t isa.+ 20  Huwag mo nang gibain ang gawa ng Diyos dahil lamang sa pagkain.+ Totoo, ang lahat ng bagay ay malinis, ngunit nakapipinsala ito sa taong kumakain kapag may dahilang ikatitisod.+ 21  Mabuti ang huwag kumain ng karne o uminom ng alak o gumawa ng anumang bagay na ikinatitisod ng iyong kapatid.+ 22  Ang pananampalataya na taglay mo, taglayin mo ito kaayon ng iyong sarili sa paningin ng Diyos.+ Maligaya ang tao na hindi naglalagay ng kaniyang sarili sa kahatulan dahil sa kaniyang mga sinasang-ayunan. 23  Ngunit kung mayroon siyang mga pag-aalinlangan, siya ay nahatulan na kung kakain siya,+ sapagkat hindi siya kumakain dahil sa pananampalataya. Tunay nga, ang lahat ng bagay na hindi dahil sa pananampalataya ay kasalanan.+

Talababa