Roma 13:1-14

13  Ang bawat kaluluwa ay magpasakop+ sa nakatataas na mga awtoridad,+ sapagkat walang awtoridad+ malibang sa pamamagitan ng Diyos;+ ang umiiral na mga awtoridad ay inilagay ng Diyos+ sa kanilang relatibong+ mga posisyon.  Kaya nga siya na sumasalansang sa awtoridad ay naninindigan laban sa kaayusan ng Diyos; yaong mga naninindigan laban dito ay tatanggap ng hatol sa kanilang sarili.+  Sapagkat yaong mga namamahala ay kinatatakutan, hindi dahil sa mabuting gawa, kundi dahil sa masama.+ Kung gayon, nais mo bang mawalan ng takot sa awtoridad? Patuloy kang gumawa ng mabuti,+ at tatanggap ka ng papuri mula rito;  sapagkat ito ay lingkod ng Diyos sa iyo sa iyong ikabubuti.+ Ngunit kung gumagawa ka ng masama,+ matakot ka: sapagkat hindi nito taglay ang tabak nang walang layunin; sapagkat ito ay lingkod ng Diyos, isang tagapaghiganti+ upang magpamalas ng poot sa nagsasagawa ng masama.  Kaya nga may mahigpit na dahilan upang magpasakop kayo, hindi lamang dahil sa poot na iyon kundi dahil din sa inyong budhi.+  Sapagkat iyan ang dahilan kung bakit kayo nagbabayad din ng mga buwis; sapagkat sila ay mga pangmadlang lingkod+ ng Diyos na palagiang naglilingkod sa mismong layuning ito.  Ibigay sa lahat ang kanilang kaukulan, sa kaniya na humihiling ng buwis, ang buwis;+ sa kaniya na humihiling ng tributo, ang tributo; sa kaniya na humihiling ng takot, ang gayong takot;+ sa kaniya na humihiling ng karangalan, ang gayong karangalan.+  Huwag kayong magkautang sa kaninuman ng anumang bagay,+ maliban sa ibigin ang isa’t isa;+ sapagkat siya na umiibig sa kaniyang kapuwa ay nakatupad na sa kautusan.+  Sapagkat ang kodigo ng kautusan, “Huwag kang mangangalunya,+ Huwag kang papaslang,+ Huwag kang magnanakaw,+ Huwag kang mag-iimbot,”+ at anumang iba pang utos, ay nabubuo sa salitang ito, samakatuwid nga, “Iibigin mo ang iyong kapuwa gaya ng iyong sarili.”+ 10  Ang pag-ibig+ ay hindi gumagawa ng masama sa kaniyang kapuwa;+ kaya nga ang pag-ibig ang siyang katuparan ng kautusan.+ 11  Gawin din ninyo ito, sapagkat alam ninyo ang kapanahunan, na oras na upang gumising+ kayo sa pagkakatulog, sapagkat mas malapit na ngayon ang ating kaligtasan kaysa noong panahong tayo ay maging mga mananampalataya.+ 12  Ang gabi ay malalim na; ang araw+ ay malapit na. Kaya nga alisin natin ang mga gawang nauukol sa kadiliman+ at isuot natin ang mga sandata+ ng liwanag. 13  Gaya ng sa araw ay lumakad tayo nang disente,+ hindi sa mga walang-taros na pagsasaya at mga paglalasingan,+ hindi sa bawal na pakikipagtalik at mahalay na paggawi,+ hindi sa hidwaan+ at paninibugho. 14  Kundi ibihis ninyo ang Panginoong Jesu-Kristo,+ at huwag magplano nang patiuna para sa mga pagnanasa ng laman.+

Talababa