Roma 1:1-32

1  Si Pablo, isang alipin+ ni Jesu-Kristo at tinawag+ upang maging apostol,+ ibinukod ukol sa mabuting balita ng Diyos,+  na ipinangako niya noong una sa pamamagitan ng kaniyang mga propeta+ sa banal na Kasulatan,  tungkol sa kaniyang Anak, na nagmula sa binhi ni David+ ayon sa laman,+  ngunit sa pamamagitan ng kapangyarihan+ ay ipinahayag na Anak ng Diyos+ ayon sa espiritu+ ng kabanalan sa pamamagitan ng pagkabuhay-muli mula sa mga patay+—oo, si Jesu-Kristo na ating Panginoon,  na sa pamamagitan niya ay tumanggap tayo ng di-sana-nararapat na kabaitan+ at ng pagka-apostol+ upang magkaroon ng pagkamasunurin sa pananampalataya sa gitna ng lahat ng mga bansa+ may kaugnayan sa kaniyang pangalan,  na sa gitna ng mga bansang ito ay kayo rin yaong mga tinawag upang maging kay Jesu-Kristo—  sa lahat ng mga nasa Roma bilang mga minamahal ng Diyos, tinawag+ upang maging mga banal:+ Magkaroon nawa kayo ng di-sana-nararapat na kabaitan at kapayapaan+ mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Jesu-Kristo.+  Una sa lahat, nagpapasalamat ako+ sa aking Diyos sa pamamagitan ni Jesu-Kristo may kinalaman sa inyong lahat, sapagkat ang inyong pananampalataya ay pinag-uusapan+ sa buong sanlibutan.  Sapagkat ang Diyos, na siyang pinag-uukulan ko ng sagradong paglilingkod taglay ang aking espiritu may kaugnayan sa mabuting balita tungkol sa kaniyang Anak, ang aking saksi+ kung paanong walang-lubay ko kayong laging binabanggit sa aking mga panalangin,+ 10  na nagsusumamo na kung posible nga lamang ay pagpalain ako ngayon sa wakas sa kalooban+ ng Diyos upang makapariyan sa inyo. 11  Sapagkat nananabik akong makita kayo,+ upang maibahagi ko sa inyo ang ilang espirituwal na kaloob+ nang sa gayon ay mapatatag kayo; 12  o, kaya, upang magkaroon ng pagpapalitan ng pampatibay-loob+ sa gitna ninyo, ng bawat isa sa pamamagitan ng pananampalataya ng iba,+ kapuwa ang sa inyo at sa akin. 13  Ngunit hindi ko nais na hindi ninyo malaman, mga kapatid,+ na maraming ulit kong nilayon na makapariyan sa inyo,+ ngunit nahahadlangan ako hanggang sa ngayon, upang magkaroon din ako ng ilang bunga+ sa inyo gaya ng sa iba pang mga bansa. 14  Kapuwa sa mga Griego at sa mga Barbaro, kapuwa sa marurunong+ at sa mga hangal ay may utang ako: 15  kaya may pananabik sa ganang akin na ipahayag din ang mabuting balita+ sa inyo riyan sa Roma.+ 16  Sapagkat hindi ko ikinahihiya+ ang mabuting balita; ito, sa katunayan, ang kapangyarihan ng Diyos+ ukol sa pagliligtas sa bawat isa na may pananampalataya,+ sa Judio muna+ at gayundin sa Griego;+ 17  sapagkat dito ang katuwiran ng Diyos+ ay nasisiwalat dahil sa pananampalataya+ at tungo sa pananampalataya, gaya ng nasusulat: “Ngunit ang matuwid—sa pamamagitan ng pananampalataya ay mabubuhay siya.”+ 18  Sapagkat ang poot ng Diyos+ ay isinisiwalat mula sa langit laban sa lahat ng pagka-di-makadiyos at kalikuan+ ng mga tao na sumasawata sa katotohanan+ sa likong paraan,+ 19  sapagkat anumang maaaring malaman tungkol sa Diyos ay hayag sa gitna nila,+ sapagkat inihayag ito ng Diyos sa kanila.+ 20  Sapagkat ang kaniyang di-nakikitang+ mga katangian ay malinaw na nakikita mula pa sa pagkalalang ng sanlibutan,+ sapagkat napag-uunawa ang mga ito sa pamamagitan ng mga bagay na ginawa,+ maging ang kaniyang walang-hanggang kapangyarihan+ at pagka-Diyos,+ anupat wala silang maidadahilan;+ 21  sapagkat, bagaman nakilala nila ang Diyos, hindi nila siya niluwalhati bilang Diyos ni pinasalamatan man nila siya,+ kundi sila ay naging walang-isip+ sa kanilang mga pangangatuwiran at ang kanilang walang-talinong puso ay nagdilim.+ 22  Bagaman iginigiit na marurunong sila, sila ay naging mangmang+ 23  at ang kaluwalhatian+ ng Diyos na walang kasiraan ay ginawa nilang isang bagay na tulad ng larawan+ ng taong may kasiraan at ng mga ibon at mga nilalang na may apat na paa at mga gumagapang na bagay.+ 24  Kaya nga ibinigay sila ng Diyos sa karumihan, kaayon ng mga pagnanasa ng kanilang mga puso,+ upang ang kanilang mga katawan+ ay mawalang-dangal sa gitna nila,+ 25  maging yaong mga nagpalit ng katotohanan+ ng Diyos tungo sa kasinungalingan+ at nagpakundangan at nag-ukol ng sagradong paglilingkod sa nilalang sa halip na sa Isa na lumalang, na pinagpala magpakailanman. Amen. 26  Kaya naman ibinigay sila ng Diyos sa kahiya-hiyang mga pita sa sekso,+ sapagkat kapuwa ang kanilang mga babae ay nagpalit ng likas na gamit ng kanilang sarili tungo sa isa na salungat sa kalikasan;+ 27  at gayundin maging ang mga lalaki ay nag-iwan ng likas na paggamit sa babae+ at nagningas nang matindi sa kanilang masamang pita sa isa’t isa, mga lalaki sa mga kapuwa lalaki,+ na ginagawa ang malaswa+ at tinatanggap sa kanilang sarili ang lubos na kabayaran,+ na siyang nararapat sa kanilang kamalian.+ 28  At kung paanong hindi nila sinang-ayunang kilalanin ang Diyos ayon sa tumpak na kaalaman,+ ibinigay sila ng Diyos sa isang di-sinang-ayunang kalagayan ng isip,+ upang gawin ang mga bagay na hindi nararapat,+ 29  palibhasa’y puspos sila ng lahat ng kalikuan,+ kabalakyutan,+ kaimbutan,+ kasamaan,+ na punô ng inggit,+ pagpaslang,+ hidwaan,+ panlilinlang,+ mapaminsalang kalooban,+ na mga mapagbulong,+ 30  mga naninira nang talikuran,+ mga napopoot sa Diyos, mga walang pakundangan,+ mga palalo,+ mga mapagmapuri sa sarili,+ mga mangangatha ng nakapipinsalang mga bagay,+ mga masuwayin sa mga magulang,+ 31  mga walang unawa,+ mga bulaan sa mga kasunduan,+ mga walang likas na pagmamahal,+ mga walang-awa.+ 32  Bagaman lubus-lubusang alam ng mga ito ang matuwid na batas ng Diyos,+ na ang mga nagsasagawa ng gayong mga bagay ay karapat-dapat sa kamatayan,+ hindi lamang nila patuloy na ginagawa ang mga iyon kundi sinasang-ayunan+ din yaong mga nagsasagawa ng mga iyon.

Talababa