Ezra 2:1-70

2  At ito ang mga anak ng nasasakupang distrito+ na umahon mula sa pagkabihag ng itinapong+ bayan na dinala ni Nabucodonosor na hari ng Babilonya sa pagkatapon+ sa Babilonya at nang maglaon ay siyang bumalik+ sa Jerusalem at Juda,+ ang bawat isa sa kaniyang sariling lunsod;  yaong mga dumating na kasama ni Zerubabel,+ si Jesua,+ si Nehemias, si Seraias,+ si Reelaias, si Mardokeo, si Bilsan, si Mispar, si Bigvai, si Rehum, si Baanah. Ang bilang ng mga lalaki ng bayan ng Israel:  Ang mga anak ni Paros,+ dalawang libo isang daan at pitumpu’t dalawa;  ang mga anak ni Sepatias,+ tatlong daan at pitumpu’t dalawa;  ang mga anak ni Arah,+ pitong daan at pitumpu’t lima;  ang mga anak ni Pahat-moab,+ mula sa mga anak ni Jesua at ni Joab,+ dalawang libo walong daan at labindalawa;  ang mga anak ni Elam,+ isang libo dalawang daan at limampu’t apat;  ang mga anak ni Zatu,+ siyam na raan at apatnapu’t lima;  ang mga anak ni Zacai,+ pitong daan at animnapu; 10  ang mga anak ni Bani,+ anim na raan at apatnapu’t dalawa; 11  ang mga anak ni Bebai,+ anim na raan at dalawampu’t tatlo; 12  ang mga anak ni Azgad,+ isang libo dalawang daan at dalawampu’t dalawa; 13  ang mga anak ni Adonikam,+ anim na raan at animnapu’t anim; 14  ang mga anak ni Bigvai,+ dalawang libo at limampu’t anim; 15  ang mga anak ni Adin,+ apat na raan at limampu’t apat; 16  ang mga anak ni Ater,+ mula kay Hezekias, siyamnapu’t walo; 17  ang mga anak ni Bezai,+ tatlong daan at dalawampu’t tatlo; 18  ang mga anak ni Jora, isang daan at labindalawa; 19  ang mga anak ni Hasum,+ dalawang daan at dalawampu’t tatlo; 20  ang mga anak ni Gibar,+ siyamnapu’t lima; 21  ang mga anak ni Betlehem,+ isang daan at dalawampu’t tatlo; 22  ang mga lalaki ng Netopa,+ limampu’t anim; 23  ang mga lalaki ng Anatot,+ isang daan at dalawampu’t walo; 24  ang mga anak ng Azmavet,+ apatnapu’t dalawa; 25  ang mga anak ng Kiriat-jearim,+ ng Kepira at ng Beerot, pitong daan at apatnapu’t tatlo; 26  ang mga anak ng Rama+ at ng Geba,+ anim na raan at dalawampu’t isa; 27  ang mga lalaki ng Micmas,+ isang daan at dalawampu’t dalawa; 28  ang mga lalaki ng Bethel+ at ng Ai,+ dalawang daan at dalawampu’t tatlo; 29  ang mga anak ng Nebo,+ limampu’t dalawa; 30  ang mga anak ng Magbis, isang daan at limampu’t anim; 31  ang mga anak ng isa pang Elam,+ isang libo dalawang daan at limampu’t apat; 32  ang mga anak ni Harim,+ tatlong daan at dalawampu; 33  ang mga anak ng Lod,+ ng Hadid+ at ng Ono,+ pitong daan at dalawampu’t lima; 34  ang mga anak ng Jerico,+ tatlong daan at apatnapu’t lima; 35  ang mga anak ng Senaa,+ tatlong libo anim na raan at tatlumpu. 36  Ang mga saserdote:+ Ang mga anak ni Jedaias+ mula sa sambahayan ni Jesua+ ay siyam na raan at pitumpu’t tatlo; 37  ang mga anak ni Imer,+ isang libo at limampu’t dalawa; 38  ang mga anak ni Pasur,+ isang libo dalawang daan at apatnapu’t pito; 39  ang mga anak ni Harim,+ isang libo at labimpito. 40  Ang mga Levita:+ Ang mga anak ni Jesua+ at ni Kadmiel,+ mula sa mga anak ni Hodavias,+ pitumpu’t apat. 41  Ang mga mang-aawit, ang mga anak ni Asap,+ isang daan at dalawampu’t walo. 42  Ang mga anak ng mga bantay ng pintuang-daan, ang mga anak ni Salum,+ ang mga anak ni Ater,+ ang mga anak ni Talmon,+ ang mga anak ni Akub,+ ang mga anak ni Hatita,+ ang mga anak ni Sobai, lahat-lahat, isang daan at tatlumpu’t siyam. 43  Ang mga Netineo:+ Ang mga anak ni Ziha, ang mga anak ni Hasupa, ang mga anak ni Tabaot,+ 44  ang mga anak ni Keros, ang mga anak ni Siaha, ang mga anak ni Padon,+ 45  ang mga anak ni Lebana, ang mga anak ni Hagaba, ang mga anak ni Akub, 46  ang mga anak ni Hagab, ang mga anak ni Salmai,+ ang mga anak ni Hanan, 47  ang mga anak ni Gidel, ang mga anak ni Gahar,+ ang mga anak ni Reaias, 48  ang mga anak ni Rezin,+ ang mga anak ni Nekoda, ang mga anak ni Gazam, 49  ang mga anak ni Uza, ang mga anak ni Pasea,+ ang mga anak ni Besai, 50  ang mga anak ni Asena, ang mga anak ni Meunim, ang mga anak ni Nepusim;+ 51  ang mga anak ni Bakbuk, ang mga anak ni Hakupa, ang mga anak ni Harhur,+ 52  ang mga anak ni Bazlut, ang mga anak ni Mehida, ang mga anak ni Harsa,+ 53  ang mga anak ni Barkos, ang mga anak ni Sisera, ang mga anak ni Temah,+ 54  ang mga anak ni Nezias, ang mga anak ni Hatipa.+ 55  Ang mga anak ng mga lingkod ni Solomon:+ Ang mga anak ni Sotai, ang mga anak ni Soperet, ang mga anak ni Peruda,+ 56  ang mga anak ni Jaalah, ang mga anak ni Darkon, ang mga anak ni Gidel,+ 57  ang mga anak ni Sepatias, ang mga anak ni Hatil, ang mga anak ni Pokeret-hazebaim, ang mga anak ni Ami.+ 58  Ang lahat ng Netineo+ at ang mga anak ng mga lingkod ni Solomon ay tatlong daan at siyamnapu’t dalawa.+ 59  At ito ang mga umahon mula sa Tel-mela, Tel-harsa, Kerub, Adon at Imer, at hindi nila masabi ang sambahayan ng kanilang mga ama at ang kanilang pinanggalingan,+ kung sila ba ay mula sa Israel: 60  ang mga anak ni Delaias, ang mga anak ni Tobia, ang mga anak ni Nekoda,+ anim na raan at limampu’t dalawa. 61  At sa mga anak ng mga saserdote:+ ang mga anak ni Habaias, ang mga anak ni Hakoz,+ ang mga anak ni Barzilai,+ na kumuha ng asawa mula sa mga anak na babae ni Barzilai+ na Gileadita at tinawag ayon sa kanilang pangalan. 62  Ito ang mga naghanap ng kanilang pagkakarehistro upang mapatunayan sa madla ang kanilang talaangkanan, at hindi nila nasumpungan, kung kaya pinagbawalan sila bilang narumhan mula sa pagkasaserdote.+ 63  Dahil dito ay sinabi sa kanila ng Tirsata+ na hindi sila makakakain+ mula sa mga kabanal-banalang bagay hanggang sa tumayo ang isang saserdoteng may Urim+ at Tumim. 64  Ang buong kongregasyon bilang isang pangkat+ ay apatnapu’t dalawang libo tatlong daan at animnapu,+ 65  bukod pa sa kanilang mga aliping lalaki at sa kanilang mga aliping babae, na ang mga ito ay pitong libo tatlong daan at tatlumpu’t pito; at sila ay may dalawang daang lalaking mang-aawit+ at babaing mang-aawit. 66  Ang kanilang mga kabayo ay pitong daan at tatlumpu’t anim, ang kanilang mga mula ay dalawang daan at apatnapu’t lima,+ 67  ang kanilang mga kamelyo ay apat na raan at tatlumpu’t lima, ang kanilang mga asno ay anim na libo pitong daan at dalawampu.+ 68  At ang ilan sa mga ulo+ ng mga sambahayan sa panig ng ama,+ pagdating sa bahay ni Jehova,+ na nasa Jerusalem,+ ay naghandog nang kusang-loob+ para sa bahay ng tunay na Diyos, upang maitayo ito sa sarili nitong dako.+ 69  Ayon sa kanilang kakayahan ay nagbigay sila ng ginto+ para sa mga panustos sa gawain, animnapu’t isang libong drakma, at pilak,+ limang libong mina, at isang daang mahahabang damit+ ng mga saserdote. 70  At ang mga saserdote at ang mga Levita at ang ilan sa bayan,+ at ang mga mang-aawit at ang mga bantay ng pintuang-daan at ang mga Netineo ay nanahanan sa kanilang mga lunsod, at ang buong Israel ay sa kanilang mga lunsod.+

Talababa