Ezra 9:1-15

9  At nang matapos ang mga bagay na ito, ang mga prinsipe+ ay lumapit sa akin, na nagsasabi: “Ang bayan ng Israel at ang mga saserdote at ang mga Levita ay hindi pa bumubukod+ mula sa mga tao ng mga lupain kung tungkol sa kanilang mga karima-rimarim na bagay,+ samakatuwid ay ang mga Canaanita,+ ang mga Hiteo,+ ang mga Perizita,+ ang mga Jebusita,+ ang mga Ammonita,+ ang mga Moabita,+ ang mga Ehipsiyo+ at ang mga Amorita.+  Sapagkat tinanggap nila ang ilan sa kanilang mga anak na babae para sa kanilang sarili at para sa kanilang mga anak na lalaki;+ at sila, ang binhing banal,+ ay nahalo+ sa mga tao ng mga lupain, at ang kamay ng mga prinsipe at ng mga kinatawang tagapamahala ang nangunguna+ sa kawalang-katapatang ito.”  At nang marinig ko ang tungkol sa bagay na ito ay hinapak ko ang aking kasuutan+ at ang aking damit na walang manggas, at binunot ko ang ilang buhok ng aking ulo+ at ng aking balbas, at nanatili akong nakaupong natitigilan.+  At nagtipon din sila sa akin, na bawat isa ay nanginginig+ dahil sa mga salita ng Diyos ng Israel laban sa kawalang-katapatan ng itinapong bayan, habang ako ay nakaupong natitigilan hanggang sa handog na mga butil sa kinagabihan.+  At noong handog na mga butil+ sa kinagabihan ay tumayo ako mula sa aking kahihiyan, na punít ang aking kasuutan at ang aking damit na walang manggas, at iniluhod ko ang aking mga tuhod+ at iniunat ko ang aking mga palad kay Jehova na aking Diyos.+  At ako ay nagsabi:+ “O Diyos ko, ako ay nahihiya+ at nanliliit+ na itaas ang aking mukha sa iyo, O Diyos ko, sapagkat ang aming mga kamalian+ ay dumami sa ibabaw ng aming ulo at ang aming pagkakasala ay lubhang lumaki na abot hanggang sa langit.+  Mula nang mga araw ng aming mga ninuno+ ay mayroon na kaming matinding pagkakasala hanggang sa araw na ito;+ at dahil sa aming mga kamalian ay ibinigay kami, kami nga, ang aming mga hari,+ ang aming mga saserdote,+ sa kamay ng mga hari ng mga lupain sa pamamagitan ng tabak,+ ng pagkabihag+ at ng pagkadambong+ at ng pagkapahiya ng mukha,+ gaya sa araw na ito.  At ngayon sa kaunting sandali ay dumating ang lingap+ mula kay Jehova na aming Diyos nang iwanan sa amin yaong mga tumakas+ at nang bigyan kami ng isang tulos sa kaniyang dakong banal, upang paningningin ang aming mga mata,+ O aming Diyos, at upang bigyan kami ng kaunting ginhawa mula sa aming pagkaalipin.+  Sapagkat kami ay mga lingkod;+ at sa aming pagkaalipin ay hindi kami iniwan ng aming Diyos,+ kundi naggagawad siya sa amin ng maibiging-kabaitan sa harap ng mga hari ng Persia,+ upang bigyan kami ng panibagong lakas sa pagtatayo ng bahay ng aming Diyos+ at sa pagpapanauli ng mga tiwangwang na dako+ nito at upang bigyan kami ng isang batong pader+ sa Juda at sa Jerusalem. 10  “At ngayon ay ano ang sasabihin namin, O aming Diyos, pagkatapos nito? Sapagkat iniwan namin ang iyong mga utos,+ 11  na iniutos mo sa pamamagitan ng iyong mga lingkod na mga propeta, na nagsasabi, ‘Ang lupaing papasukin ninyo upang ariin ay isang maruming lupain dahil sa karumihan ng mga tao ng mga lupain,+ dahil sa kanilang mga karima-rimarim na bagay+ na ipinuno nila roon sa dulo’t dulo+ sa pamamagitan ng kanilang karumihan.+ 12  At ngayon ay huwag ninyong ibigay ang inyong mga anak na babae sa kanilang mga anak na lalaki,+ ni ang kanilang mga anak na babae man ay tanggapin ninyo para sa inyong mga anak na lalaki; at hanggang sa panahong walang takda ay huwag kayong gumawa ukol sa kanilang kapayapaan+ at sa kanilang kasaganaan, upang kayo ay lumakas+ at kumain nga ng buti ng lupain at talagang magmay-ari nito para sa inyong mga anak hanggang sa panahong walang takda.’+ 13  At pagkatapos ng lahat ng sumapit sa amin dahil sa aming masasamang gawa+ at sa aming matinding pagkakasala—sapagkat ang aming kamalian, O aming Diyos, ay itinuring mo nang maliit kaysa marapat,+ at ibinigay mo sa amin yaong mga nakatakas na gaya ng mga ito+ 14  lalabagin ba naming muli ang iyong mga utos at makikipag-alyansa ukol sa pag-aasawa+ sa mga bayan na may mga karima-rimarim na bagay na ito?+ Hindi ka ba magagalit sa amin nang sukdulan+ anupat walang sinumang malalabi+ at walang sinumang makatatakas? 15  O Jehova na Diyos ng Israel, ikaw ay matuwid,+ sapagkat naiwan kami bilang isang takas na bayan gaya ng sa araw na ito. Narito kami sa harap mo sa aming pagkakasala,+ sapagkat hindi nga maaaring tumayo sa harap mo dahil dito.”+

Talababa