Ezra 8:1-36

8  At ito ang mga ulo ng kanilang mga sambahayan sa panig ng ama+ at ang pagkakatala sa talaangkanan+ niyaong mga umahong kasama ko mula sa Babilonya noong naghahari si Artajerjes+ na hari:  Sa mga anak ni Pinehas,+ si Gersom; sa mga anak ni Itamar,+ si Daniel;+ sa mga anak ni David,+ si Hatus;  sa mga anak ni Secanias, sa mga anak ni Paros,+ si Zacarias, at kasama niya ang nakatalang isang daan at limampung lalaki;  sa mga anak ni Pahat-moab,+ si Elieho-enai na anak ni Zerahias, at may kasama siyang dalawang daang lalaki;  sa mga anak ni Zatu,+ si Secanias na anak ni Jahaziel, at may kasama siyang tatlong daang lalaki;  at sa mga anak ni Adin,+ si Ebed na anak ni Jonatan, at may kasama siyang limampung lalaki;  at sa mga anak ni Elam,+ si Jesaias na anak ni Athalia, at may kasama siyang pitumpung lalaki;  at sa mga anak ni Sepatias,+ si Zebadias na anak ni Miguel, at may kasama siyang walumpung lalaki;  sa mga anak ni Joab, si Obadias na anak ni Jehiel, at may kasama siyang dalawang daan at labingwalong lalaki; 10  at sa mga anak ni Bani,+ si Selomit na anak ni Josipias, at may kasama siyang isang daan at animnapung lalaki; 11  at sa mga anak ni Bebai, si Zacarias na anak ni Bebai,+ at may kasama siyang dalawampu’t walong lalaki; 12  at sa mga anak ni Azgad,+ si Johanan na anak ni Hakatan, at may kasama siyang isang daan at sampung lalaki; 13  at sa mga anak ni Adonikam,+ yaong mga huli, at ito ang kanilang mga pangalan: Elipelet, Jeiel at Semaias, at may kasama silang animnapung lalaki; 14  at sa mga anak ni Bigvai,+ si Utai at si Zabbud, at may kasama silang pitumpung lalaki. 15  At tinipon ko sila sa ilog+ na patungong Ahava;+ at nanatili kaming nagkakampo roon nang tatlong araw, upang maingat kong masuri ang bayan+ at ang mga saserdote,+ ngunit wala akong nasumpungan doong sinuman sa mga anak ni Levi.+ 16  Sa gayon ay ipinatawag ko si Eliezer, si Ariel, si Semaias at si Elnatan at si Jarib at si Elnatan at si Natan at si Zacarias at si Mesulam, na mga pangulo, at si Joiarib at si Elnatan, na mga tagapagturo.+ 17  Pagkatapos ay nagbigay ako sa kanila ng utos may kinalaman kay Ido na pangulo sa dako ng Casipia, at naglagay ako sa kanilang bibig ng mga salita+ upang salitain kay Ido at sa kaniyang mga kapatid na mga Netineo+ sa dako ng Casipia, upang magdala sa amin ng mga lingkod+ para sa bahay ng aming Diyos. 18  Kaya nagdala sila sa amin, kaayon ng mabuting kamay+ ng aming Diyos na sumasaamin, ng isang lalaking may karunungan+ mula sa mga anak ni Mahali+ na apo ni Levi+ na anak ni Israel, samakatuwid ay si Serebias+ at ang kaniyang mga anak at ang kaniyang mga kapatid, labingwalo; 19  at si Hasabias at kasama niya si Jesaias mula sa mga anak ni Merari,+ ang kaniyang mga kapatid, at ang kanilang mga anak, dalawampu. 20  At mula sa mga Netineo, na ibinigay ni David at ng mga prinsipe sa paglilingkod sa mga Levita, dalawang daan at dalawampung Netineo, na ang lahat ay tinukoy ayon sa kanilang mga pangalan. 21  Pagkatapos ay naghayag ako ng isang pag-aayuno roon sa ilog ng Ahava, upang magpakumbaba+ kami sa harap ng aming Diyos, upang usisain sa kaniya ang tamang daan+ para sa amin at para sa aming maliliit na bata+ at para sa lahat ng aming pag-aari. 22  Sapagkat nahiya akong humingi ng isang hukbong militar+ at ng mga mangangabayo+ mula sa hari upang tulungan kami laban sa kaaway sa daan, sa dahilang sinabi namin sa hari: “Ang kamay+ ng aming Diyos ay sumasalahat niyaong mga humahanap sa kaniya sa ikabubuti,+ ngunit ang kaniyang lakas at ang kaniyang galit+ ay laban sa lahat niyaong mga umiiwan sa kaniya.”+ 23  Nang magkagayon ay nag-ayuno+ kami at humiling+ sa aming Diyos may kinalaman dito, kung kaya hinayaan niyang siya ay mapamanhikan+ namin. 24  Ako ngayon ay nagbukod ng labindalawa mula sa mga pinuno ng mga saserdote, samakatuwid ay si Serebias,+ si Hasabias,+ at kasama nila ang sampu sa kanilang mga kapatid. 25  At tinimbang ko sa kanila ang pilak at ang ginto at ang mga kagamitan,+ ang abuloy sa bahay ng aming Diyos na iniabuloy ng hari+ at ng kaniyang mga tagapayo+ at ng kaniyang mga prinsipe at ng lahat ng mga Israelita+ na masusumpungan. 26  Sa gayon ay nagtimbang ako sa kanilang kamay ng anim na raan at limampung talento na pilak+ at isang daang kagamitang pilak na nagkakahalaga ng dalawang talento, at ginto na isang daang talento, 27  at dalawampung maliliit na mangkok na ginto na nagkakahalaga ng isang libong darik at dalawang kagamitan na yari sa mainam na tanso, makintab na pula, kanais-nais na gaya ng ginto. 28  Pagkatapos ay sinabi ko sa kanila: “Kayo ay banal+ kay Jehova, at ang mga kagamitan+ ay banal, at ang pilak at ang ginto ay kusang-loob na handog kay Jehova na Diyos ng inyong mga ninuno. 29  Manatili kayong gising at mag-ingat hanggang sa matimbang+ ninyo ang mga iyon sa harap ng mga pinuno ng mga saserdote at ng mga Levita at ng mga prinsipe ng mga ama ng Israel sa Jerusalem, sa mga bulwagang kainan+ ng bahay ni Jehova.” 30  At tinanggap ng mga saserdote at ng mga Levita ang timbang ng pilak at ng ginto at ng mga kagamitan, upang dalhin ang mga iyon sa Jerusalem sa bahay ng aming Diyos.+ 31  Nang maglaon ay lumisan kami mula sa ilog ng Ahava+ nang ikalabindalawang araw ng unang buwan+ upang pumaroon sa Jerusalem, at ang kamay ng aming Diyos ay sumaamin, anupat iniligtas+ niya kami mula sa palad ng kaaway at sa pagtambang sa daan. 32  Kaya kami ay dumating sa Jerusalem+ at nanahanan doon nang tatlong araw. 33  At nang ikaapat na araw ay tinimbang namin ang pilak at ang ginto+ at ang mga kagamitan+ sa bahay ng aming Diyos sa kamay ni Meremot+ na anak ni Urias na saserdote at kasama niya si Eleazar na anak ni Pinehas at kasama nila si Jozabad+ na anak ni Jesua at si Noadias na anak ni Binui+ na mga Levita, 34  ayon sa bilang at ayon sa timbang para sa lahat ng bagay, pagkatapos nito ay isinulat ang buong timbang nang panahong iyon. 35  Yaong mga lumalabas mula sa pagkabihag, ang mga dating tapon,+ ay naghandog ng mga haing sinusunog+ para sa Diyos ng Israel, labindalawang toro+ para sa buong Israel, siyamnapu’t anim na barakong tupa,+ pitumpu’t pitong lalaking kordero, labindalawang kambing na lalaki+ bilang handog ukol sa kasalanan, ang lahat ay handog na sinusunog para kay Jehova. 36  Pagkatapos ay ibinigay namin ang mga kautusan+ ng hari sa mga satrapa+ ng hari at sa mga gobernador+ sa kabilang ibayo ng Ilog,+ at tinulungan nila ang bayan+ at ang bahay ng tunay na Diyos.

Talababa