Ezra 6:1-22

6  Noon ay naglabas ng isang utos si Dario na hari, at nagsagawa sila ng pagsisiyasat sa bahay ng mga talaan+ ng mga kayamanang nakalagay roon sa Babilonya.  At sa Ecbatana, sa nakukutaang dakong nasa nasasakupang distrito ng Media,+ ay may nasumpungang isang balumbon, at ganitong tagubilin ang nakasulat sa loob nito:  “Nang unang taon ni Ciro na hari,+ si Ciro na hari ay naglabas ng isang utos may kinalaman sa bahay ng Diyos sa Jerusalem: Itayong muli ang bahay bilang ang dako na paghahandugan nila ng mga hain,+ at ang mga pundasyon nito ay ilalagay nang matatag, ang taas nito ay animnapung siko, ang lapad nito ay animnapung siko,+  na may tatlong patong ng mga batong iginulong+ sa kalalagyan nito at isang patong ng mga kahoy;+ at ang magugugol ay ibibigay mula sa bahay ng hari.+  At gayundin ay ibalik ang mga sisidlang ginto at pilak+ ng bahay ng Diyos na inilabas ni Nabucodonosor+ mula sa templong nasa Jerusalem at dinala sa Babilonya, upang makarating ang mga iyon sa templong nasa Jerusalem sa dako nito at mailagay sa bahay ng Diyos.+  “At kay Tatenai+ na gobernador sa kabilang ibayo ng Ilog,+ kay Setar-bozenai+ at sa kanilang mga kasamahan, ang mabababang gobernador+ na nasa kabilang ibayo ng Ilog, lumayo kayo riyan.+  Pabayaan ninyo ang paggawa sa bahay na iyon ng Diyos.+ Muling itatayo ng gobernador ng mga Judio at ng matatandang lalaki ng mga Judio ang bahay na iyon ng Diyos sa dako nito.  At ako ay naglabas ng isang utos+ tungkol sa inyong gagawin sa matatandang lalaking ito ng mga Judio, para sa muling pagtatayo ng bahay na iyon ng Diyos; at mula sa maharlikang ingatang-yaman+ ng buwis sa kabilang ibayo ng Ilog, ang magugugol ay kaagad na ibibigay+ sa matitipunong lalaking ito nang walang paglilikat.+  At kung ano ang kailangan, mga guyang toro+ at maging mga barakong tupa+ at mga kordero+ para sa mga handog na sinusunog para sa Diyos ng langit, trigo,+ asin,+ alak+ at langis,+ kung ano ang sabihin ng mga saserdoteng nasa Jerusalem, ibigay sa kanila nang patuluyan ang mga iyon araw-araw nang walang patlang; 10  upang sila ay patuluyang+ makapaghain ng mga pamayapang handog+ para sa Diyos ng langit at makapanalangin para sa buhay ng hari at ng kaniyang mga anak.+ 11  At ako ay naglabas ng isang utos, na ang sinumang lalabag+ sa batas na ito, isang kahoy+ ang bubunutin mula sa kaniyang bahay at ibabayubay siya+ roon, at ang kaniyang bahay ay gagawing palikurang pambayan sa dahilang ito.+ 12  At ibagsak nawa ng Diyos na nagpatahan doon ng kaniyang pangalan+ ang sinumang hari at bayan na mag-uunat ng kaniyang kamay upang gumawa ng paglabag at wasakin+ ang bahay na iyon ng Diyos, na nasa Jerusalem. Ako, si Dario, ang naglalabas ng utos. Gawin ito kaagad.” 13  Nang magkagayon, si Tatenai na gobernador sa kabilang ibayo ng Ilog,+ si Setar-bozenai+ at ang kanilang mga kasamahan, kung ano ang salitang ipinadala ni Dario na hari, gayon nila ginawa kaagad. 14  At ang matatandang lalaki+ ng mga Judio ay nagtatayo+ at sumusulong dahil sa panghuhula ni Hagai+ na propeta at ni Zacarias+ na apo ni Ido,+ at itinayo nila at tinapos iyon dahil sa utos ng Diyos ng Israel+ at dahil sa utos ni Ciro+ at ni Dario+ at ni Artajerjes+ na hari ng Persia. 15  At natapos nila ang bahay na ito nang ikatlong araw ng buwang lunar ng Adar,+ samakatuwid ay noong ikaanim na taon ng paghahari ni Dario na hari. 16  At idinaos ng mga anak ni Israel, ng mga saserdote at ng mga Levita+ at ng iba pa sa mga dating tapon+ ang pagpapasinaya+ ng bahay na ito ng Diyos nang may kagalakan. 17  At naghain sila para sa pagpapasinaya ng bahay na ito ng Diyos ng isang daang toro, dalawang daang barakong tupa, apat na raang kordero, at bilang handog ukol sa kasalanan para sa buong Israel ay labindalawang lalaking kambing, ayon sa bilang ng mga tribo ng Israel.+ 18  At inatasan nila ang mga saserdote ayon sa kani-kanilang uri at ang mga Levita ayon sa kani-kanilang pangkat,+ para sa paglilingkod sa Diyos na nasa Jerusalem, ayon sa tagubilin sa aklat ni Moises.+ 19  At idinaos ng mga dating tapon ang paskuwa+ nang ikalabing-apat na araw ng unang buwan.+ 20  Yamang ang mga saserdote at ang mga Levita ay nakapaglinis+ na ng kanilang sarili bilang isang pangkat, silang lahat ay malilinis, at sa gayon ay pinatay nila ang hayop na pampaskuwa+ para sa lahat ng dating tapon at para sa kanilang mga kapatid na mga saserdote at para sa kanilang sarili. 21  Pagkatapos ay kumain+ ang mga anak ni Israel na nagbalik mula sa Pagkatapon, at ang bawat isa na bumukod tungo sa kanila mula sa karumihan+ ng mga bansa ng lupain, upang hanapin si Jehova na Diyos ng Israel.+ 22  At idinaos nila ang kapistahan ng mga tinapay na walang pampaalsa+ nang pitong araw taglay ang pagsasaya; sapagkat pinangyari ni Jehova na sila ay magsaya, at ipinanumbalik+ niya ang puso ng hari ng Asirya sa kanila upang palakasin ang kanilang mga kamay sa gawain sa bahay ng tunay na Diyos, ang Diyos ng Israel.

Talababa