Daniel 8:1-27

8  Nang ikatlong taon ng paghahari ni Belsasar+ na hari, isang pangitain ang nagpakita sa akin, sa akin nga na si Daniel, pagkatapos niyaong isa na nagpakita sa akin sa pasimula.+  At ako ay nagsimulang makakita sa pangitain; at nangyari nga, samantalang ako ay may nakikita, na ako ay nasa kastilyo ng Susan,+ na nasa Elam+ na nasasakupang distrito; at ako ay nakakita sa pangitain, at ako noon ay nasa tabi ng daanang-tubig ng Ulai.+  Nang itingin ko ang aking mga mata, nang magkagayon ay nakita ko, at, narito! isang barakong tupa+ na nakatayo sa harap ng daanang-tubig, at ito ay may dalawang sungay. At ang dalawang sungay ay matataas, ngunit ang isa ay mas mataas kaysa sa isa, at ang mas mataas ang siyang tumubo nang dakong huli.+  Nakita kong ang barakong tupa ay nanunuwag sa dakong kanluran at sa dakong hilaga at sa dakong timog, at walang mabangis na hayop ang makapanatiling nakatayo sa harap nito, at walang sinumang nakapagliligtas mula sa kamay nito.+ At ginawa nito ang ayon sa kaniyang kalooban, at iyon ay lubhang nagpalalo.  At sa ganang akin ay patuloy kong pinag-isipan, at, narito! may isang lalaking kambing+ na dumarating mula sa lubugan ng araw patungo sa ibabaw ng buong lupa, at hindi ito sumasayad sa lupa. At kung tungkol sa kambing na lalaki, may isang sungay na kapansin-pansin sa pagitan ng mga mata nito.+  At patuloy itong pumaroon hanggang sa barakong tupa na may dalawang sungay, na siyang nakita kong nakatayo sa harap ng daanang-tubig; at tinakbo niya ito sa kaniyang matinding pagngangalit.  At nakita ko siyang papalapit sa barakong tupa, at siya ay nagpasimulang magpakita rito ng kapaitan, at kaniyang pinabagsak ang barakong tupa at binali ang dalawang sungay nito, at walang kapangyarihan ang barakong tupa upang makatayo sa harap niya. Kaya inihagis niya ito sa lupa at niyurakan, at ang barakong tupa ay walang naging tagapagligtas mula sa kaniyang kamay.+  At ang lalaking kambing, sa ganang kaniya, ay lubhang nagpalalo+ sa kasukdulan; ngunit nang lumakas ito, ang malaking sungay ay nabali, at may apat na kapansin-pansing tumubo na kahalili nito, tungo sa apat na hangin ng langit.+  At mula sa isa sa kanila ay may lumabas na isa pang sungay, na maliit,+ at ito ay patuloy na lumaking lubha tungo sa timog at tungo sa sikatan ng araw at tungo sa Kagayakan.+ 10  At ito ay patuloy na lumaki hanggang umabot sa hukbo ng langit,+ anupat pinalaglag nito sa lupa ang ilan sa hukbo at ang ilan sa mga bituin,+ at niyurakan nito ang mga iyon.+ 11  At lubha itong nagpalalo hanggang sa Prinsipe+ ng hukbo, at mula sa kaniya ay inalis ang palagiang handog,+ at ang tatag na dako ng kaniyang santuwaryo ay ibinagsak.+ 12  At isang hukbo ang ibinigay sa kalaunan,+ kasama ang palagiang handog,+ dahil sa pagsalansang;+ at patuloy nitong inihahagis sa lupa+ ang katotohanan,+ at ito ay kumilos at nagtagumpay.+ 13  At narinig kong nagsasalita ang isang banal,+ at isa pang banal ang nagsabi sa isang iyon na nagsasalita: “Hanggang kailan magtatagal ang pangitain tungkol sa palagiang handog+ at tungkol sa pagsalansang na sanhi ng pagkatiwangwang,+ upang gawing mga bagay na yuyurakan kapuwa ang dakong banal at ang hukbo?”+ 14  Kaya sinabi niya sa akin: “Hanggang sa dalawang libo tatlong daang gabi at umaga; at ang dakong banal ay tiyak na dadalhin sa tamang kalagayan nito.”+ 15  At nangyari nga, habang akong si Daniel ay nakakakita sa pangitain at naghahanap ng pagkaunawa,+ aba, narito! nakatayo sa harap ko ang isa na may anyong gaya ng isang matipunong lalaki.+ 16  At narinig ko ang tinig ng isang makalupang tao sa gitna ng Ulai,+ at siya ay tumawag at nagsabi: “Gabriel,+ ipaunawa mo sa isang iyan ang bagay na nakikita.”+ 17  Kaya lumapit siya sa tabi ng kinatatayuan ko, ngunit nang lumapit siya ay nasindak ako anupat isinubsob ko ang aking mukha. At sinabi niya sa akin: “Unawain mo,+ O anak ng tao,+ na ang pangitain ay ukol sa panahon ng kawakasan.”+ 18  At habang nakikipag-usap siya sa akin, ako ay nakatulog nang mahimbing habang nakasubsob ang aking mukha sa lupa.+ Kaya hinipo niya ako at pinatayo ako sa dati kong kinatatayuan.+ 19  At sinabi niya: “Narito, ipaaalam ko sa iyo kung ano ang mangyayari sa huling bahagi ng pagtuligsa, sapagkat iyon ay para sa takdang panahon ng kawakasan.+ 20  “Ang barakong tupa na iyong nakita na may dalawang sungay ay kumakatawan sa mga hari ng Media at Persia.+ 21  At ang mabalahibong kambing na lalaki ay kumakatawan sa hari ng Gresya;+ at kung tungkol sa malaking sungay na nasa pagitan ng mga mata nito, iyon ay kumakatawan sa unang hari.+ 22  At nang mabali ang isang iyon, anupat may apat na sa kalaunan ay tumayong kahalili nito,+ may apat na kaharian mula sa kaniyang bansa na tatayo, ngunit hindi taglay ang kaniyang kapangyarihan. 23  “At sa huling bahagi ng kanilang kaharian, habang ang mga mananalansang ay kumikilos tungo sa kalubusan, may tatayong isang hari na mabangis ang mukha at nakauunawa ng malalabong pananalita.+ 24  At ang kaniyang kapangyarihan ay magiging malakas, ngunit hindi sa sarili niyang kapangyarihan.+ At sa kamangha-manghang paraan ay manggigiba siya,+ at siya ay tiyak na magtatagumpay at gagawa sa mabisang paraan. At ipapahamak nga niya ang mga makapangyarihan, gayundin ang bayan na binubuo ng mga banal.+ 25  At ayon sa kaniyang kaunawaan ay tiyak na pagtatagumpayin din niya sa kaniyang kamay ang panlilinlang.+ At sa kaniyang puso ay lubha siyang magpapalalo,+ at sa panahong malaya sa alalahanin+ ay ipapahamak niya ang marami. At laban sa Prinsipe ng mga prinsipe+ ay tatayo siya, ngunit mawawasak siya na hindi sa pamamagitan ng kamay.+ 26  “At ang bagay na nakita may kinalaman sa gabi at sa umaga, na sinabi na, iyon ay totoo.+ At sa ganang iyo ay ingatan mong lihim ang pangitain, sapagkat iyon ay ukol pa sa maraming araw.”+ 27  At kung tungkol sa akin, si Daniel, ako ay nanlupaypay at nagkasakit nang ilang araw.+ Pagkatapos ay bumangon ako at ginawa ko ang gawain ng hari;+ ngunit lagi akong natitigilan dahil sa bagay na nakita, at walang sinumang nakauunawa nito.+

Talababa