Daniel 3:1-30

3  Si Nabucodonosor na hari ay gumawa ng isang imaheng+ ginto, na may taas na animnapung siko at may lapad na anim na siko. Itinayo niya iyon sa kapatagan ng Dura sa nasasakupang distrito ng Babilonya.+  At si Nabucodonosor bilang hari ay nagsugo upang tipunin ang mga satrapa, ang mga prepekto+ at ang mga gobernador, ang mga tagapayo, ang mga ingat-yaman, ang mga hukom, ang mga tagapagpatupad-batas+ at ang lahat ng mga administrador ng mga nasasakupang distrito upang pumaroon sa pagpapasinaya+ sa imahen na itinayo ni Nabucodonosor na hari.  Nang panahong iyon ang mga satrapa,+ ang mga prepekto at ang mga gobernador, ang mga tagapayo, ang mga ingat-yaman, ang mga hukom, ang mga tagapagpatupad-batas at ang lahat ng mga administrador ng mga nasasakupang distrito ay nagtipun-tipon para sa pagpapasinaya sa imahen na itinayo ni Nabucodonosor na hari, at tumayo sila sa harap ng imahen na itinayo ni Nabucodonosor.  At ang tagapagbalita+ ay sumigaw nang malakas: “Sa inyo ay sinasabi, O mga bayan, mga liping pambansa at mga wika,+  na sa sandaling marinig ninyo ang tunog ng tambuli, ng pipa, ng sitara, ng alpang tatsulok, ng panugtog na de-kuwerdas, ng gaita at ng lahat ng uri ng panugtog,+ kayo ay susubsob at sasamba sa imaheng ginto na itinayo ni Nabucodonosor na hari.  At ang sinumang hindi sumubsob at sumamba+ ay ihahagis sa sandali ring iyon+ sa nagniningas na maapoy na hurno.”+  Dahil dito, nang mismong sandali na marinig ng lahat ng mga tao ang tunog ng tambuli, ng pipa, ng sitara, ng alpang tatsulok, ng panugtog na de-kuwerdas at ng lahat ng uri ng panugtog, ang lahat ng mga tao,+ mga liping pambansa at mga wika ay sumubsob at sumamba sa imaheng ginto na itinayo ni Nabucodonosor na hari.  Dahil dito, sa pagkakataon ding iyon ay may ilang Caldeo na lumapit at nag-akusa sa mga Judio.+  Sumagot sila, at sinabi nila kay Nabucodonosor na hari: “O hari, mabuhay ka maging hanggang sa mga panahong walang takda.+ 10  Ikaw mismo, O hari, ang naglabas ng utos na ang bawat taong makarinig sa tunog ng tambuli, ng pipa, ng sitara, ng alpang tatsulok, ng panugtog na de-kuwerdas, at ng gaita at ng lahat ng uri ng panugtog,+ ay dapat na sumubsob at sumamba sa imaheng ginto; 11  at na ang sinumang hindi sumubsob at sumamba ay dapat na ihagis sa nagniningas na maapoy na hurno.+ 12  May ilang Judio na inatasan mo sa pangangasiwa sa nasasakupang distrito ng Babilonya,+ sina Sadrac, Mesac at Abednego; ang matitipunong lalaking ito ay hindi nag-ukol sa iyo ng pakundangan, O hari, hindi sila naglilingkod sa iyong mga diyos, at ang imaheng ginto na itinayo mo ay hindi nila sinasamba.”+ 13  Sa pagkakataong iyon si Nabucodonosor, sa pagngangalit at pagkapoot,+ ay nagsabing dalhin sina Sadrac, Mesac at Abednego.+ Dahil dito ay dinala ang matitipunong lalaking ito sa harap ng hari. 14  Si Nabucodonosor ay sumagot at nagsabi sa kanila: “Tunay nga ba, O Sadrac, Mesac at Abednego, na hindi kayo naglilingkod sa aking mga diyos,+ at ang imaheng ginto na itinayo ko ay hindi ninyo sinasamba?+ 15  Kung kayo ngayon ay handa na anupat kapag narinig ninyo ang tunog ng tambuli, ng pipa, ng sitara, ng alpang tatsulok, ng panugtog na de-kuwerdas, at ng gaita at ng lahat ng uri ng panugtog,+ kayo ay susubsob at sasamba sa imahen na ginawa ko, magaling. Ngunit kung hindi kayo sasamba, sa mismong sandaling iyon ay ihahagis kayo sa nagniningas na maapoy na hurno. At sinong diyos iyon na makapagliligtas sa inyo mula sa aking mga kamay?”+ 16  Sina Sadrac, Mesac at Abednego ay sumagot, at sinabi nila sa hari: “O Nabucodonosor, hindi namin kailangang sumagot ng isa mang salita sa iyo may kinalaman dito.+ 17  Kung magkagayon man, maililigtas kami ng aming Diyos na pinaglilingkuran namin. Mula sa nagniningas na maapoy na hurno at mula sa iyong kamay, O hari, ay ililigtas niya kami.+ 18  Ngunit kung hindi, talastasin mo, O hari, na hindi ang iyong mga diyos ang paglilingkuran namin, at ang imaheng ginto na itinayo mo ay hindi namin sasambahin.”+ 19  Nang magkagayon ay napuno ng pagkapoot si Nabucodonosor, at ang mismong anyo ng kaniyang mukha ay nagbago laban kina Sadrac, Mesac at Abednego. Sumagot siya at nagsabi na painitin ang hurno nang pitong ulit pang higit kaysa sa kinagawiang pagpapainit nito. 20  At ang ilan sa matitipunong lalaking may kalakasan+ na nasa kaniyang hukbong militar ay sinabihan niyang igapos sina Sadrac, Mesac at Abednego, upang ihagis sila sa nagniningas na maapoy na hurno.+ 21  Nang magkagayon ay iginapos ang matitipunong lalaking ito na suot ang kanilang mga balabal, ang kanilang mga kasuutan at ang kanilang mga gora at ang iba pa nilang pananamit at inihagis sa nagniningas na maapoy na hurno. 22  Sa dahilang ang salita ng hari ay mabagsik at ang hurno ay pinainit nang labis-labis, ang matitipunong lalaking ito na bumuhat kina Sadrac, Mesac at Abednego ang siyang napatay ng maapoy na liyab. 23  Ngunit ang iba pang matitipunong lalaking ito, silang tatlo, sina Sadrac, Mesac at Abednego, ay bumagsak na nakagapos sa gitna ng nagniningas na maapoy na hurno.+ 24  Sa pagkakataong iyon ay natakot si Nabucodonosor na hari at tumindig siya nang dali-dali. Sumagot siya at nagsabi sa kaniyang matataas na maharlikang opisyal: “Hindi ba tatlong matitipunong lalaki ang inihagis nating nakagapos sa gitna ng apoy?”+ Sumagot sila at nagsabi sa hari: “Opo, O hari.” 25  Sumagot siya at nagsabi: “Narito! Ako ay nakakakita ng apat na matitipunong lalaki na naglalakad nang malaya sa gitna ng apoy, at walang pinsala sa kanila, at ang anyo ng ikaapat ay nakakahalintulad ng isang anak ng mga diyos.”+ 26  Nang magkagayon ay lumapit si Nabucodonosor sa pinto ng nagniningas na maapoy na hurno.+ Sumagot siya at nagsabi: “Sadrac, Mesac at Abednego, kayong mga lingkod ng Kataas-taasang Diyos,+ lumabas kayo at pumarito!” Sa pagkakataong iyon sina Sadrac, Mesac at Abednego ay lumabas mula sa gitna ng apoy. 27  At nakita ng nagkakatipong mga satrapa, mga prepekto at mga gobernador at matataas na opisyal+ ng hari ang matitipunong lalaking ito, na ang apoy ay hindi nagkaroon ng kapangyarihan sa kanilang mga katawan,+ at isa mang buhok sa kanilang ulo+ ay hindi nasunog, at maging ang kanilang mga balabal ay hindi nagbago at ang amoy ng apoy ay hindi nanikit sa kanila. 28  Si Nabucodonosor ay sumagot at nagsabi: “Pagpalain ang Diyos nina Sadrac, Mesac at Abednego,+ na nagsugo sa kaniyang anghel+ at nagligtas sa kaniyang mga lingkod na nagtitiwala sa kaniya+ at siyang nagbago ng mismong salita ng hari at nagbigay ng kanilang mga katawan, sapagkat ayaw nilang maglingkod+ at ayaw nilang sumamba+ sa alinmang diyos maliban sa kanilang sariling Diyos.+ 29  At mula sa akin ay inilalabas ang isang utos,+ na ang alinmang bayan, liping pambansa o wika na magsasabi ng anumang masama laban sa Diyos nina Sadrac, Mesac at Abednego ay dapat na pagputul-putulin,+ at ang bahay nito ay dapat na gawing palikurang pambayan;+ yamang walang umiiral na ibang diyos na nakapagliligtas na tulad ng isang ito.”+ 30  Nang panahong iyon ay pinaunlad ng hari sina Sadrac, Mesac at Abednego sa nasasakupang distrito ng Babilonya.+

Talababa