Daniel 5:1-31

5  Kung tungkol kay Belsasar+ na hari, siya ay naghanda ng isang malaking piging para sa isang libo sa kaniyang mga taong mahal, at sa harap ng isang libo ay umiinom siya ng alak.+  Si Belsasar, sa ilalim ng impluwensiya ng alak,+ ay nagsabing ipasok ang mga sisidlang ginto at pilak+ na kinuha ni Nabucodonosor na kaniyang ama mula sa templo na nasa Jerusalem, upang sa mga iyon ay uminom ang hari at ang kaniyang mga taong mahal, ang kaniyang mga babae at ang kaniyang mga pangalawahing asawa.+  Sa pagkakataong iyon ay ipinasok nila ang mga sisidlang ginto na kinuha nila mula sa templo ng bahay ng Diyos na nasa Jerusalem, at sa mga iyon ay uminom ang hari at ang kaniyang mga taong mahal, ang kaniyang mga babae at ang kaniyang mga pangalawahing asawa.  Uminom sila ng alak, at pinuri nila ang mga diyos na yari sa ginto at yari sa pilak, tanso, bakal, kahoy at bato.+  Nang sandaling iyon ay may lumabas na mga daliri ng kamay ng isang tao at sumulat sa harap ng patungan ng lampara sa palitada ng pader ng palasyo ng hari,+ at nakita ng hari ang likod ng kamay na sumusulat.  Sa pagkakataong iyon, kung tungkol sa hari, ang kaniya mismong pagmumukha ay nabago, at natakot siya sa kaniyang mga kaisipan,+ at ang mga hugpungan ng kaniyang mga balakang ay lumuwag+ at ang kaniya mismong mga tuhod ay nag-umpugan sa isa’t isa.+  Ang hari ay sumigaw nang malakas na papasukin ang mga salamangkero, ang mga Caldeo at ang mga astrologo.+ Ang hari ay sumagot at nagsabi sa marurunong na tao ng Babilonya: “Ang sinumang tao na babasa ng sulat na ito at magpapakita sa akin ng pakahulugan nito, purpura ang idadamit sa kaniya,+ na may kuwintas na ginto sa palibot ng kaniyang leeg, at siya ay mamamahala bilang ikatlo sa kaharian.”+  Sa pagkakataong iyon ay dumating ang lahat ng marurunong na tao ng hari, ngunit wala silang kakayahang basahin ang sulat o ipaalam sa hari ang pakahulugan.+  Dahil dito si Haring Belsasar ay lubhang natakot at ang kaniyang pagmumukha ay nabago sa loob niya; at ang kaniyang mga taong mahal ay nagulumihanan.+ 10  Kung tungkol sa reyna, dahil sa mga salita ng hari at ng kaniyang mga taong mahal ay pumasok siya sa mismong bulwagang pampiging. Ang reyna ay sumagot at nagsabi: “O hari, mabuhay ka maging hanggang sa mga panahong walang takda.+ Huwag kang matakot sa iyong mga kaisipan, ni mabago man ang iyong pagmumukha. 11  May isang lalaking may kakayahan sa iyong kaharian na kinaroroonan ng espiritu ng mga banal na diyos;+ at noong mga araw ng iyong ama ay nasumpungan sa kaniya ang kaliwanagan at kaunawaan at karunungan na gaya ng karunungan ng mga diyos, at inilagay siya ni Haring Nabucodonosor na iyong ama bilang pinuno+ ng mga mahikong saserdote, ng mga salamangkero, ng mga Caldeo at ng mga astrologo, ng iyo ngang ama, O hari; 12  yamang isang pambihirang espiritu at kaalaman at kaunawaan upang magbigay-kahulugan sa mga panaginip+ at ang pagpapaliwanag ng mga bugtong at ang pagkakalag ng mga buhol ang nasumpungan sa kaniya,+ kay Daniel, na pinanganlang Beltesasar+ ng hari. Ngayon ay ipatawag mo si Daniel, upang maipakita niya ang pakahulugan.” 13  Sa gayon ay dinala si Daniel sa harap ng hari. Ang hari ay nagsalita at nagsabi kay Daniel: “Ikaw ba ang Daniel na mula sa mga tapon ng Juda,+ na kinuha ng ama kong hari mula sa Juda?+ 14  Narinig ko rin may kinalaman sa iyo na ang espiritu ng mga diyos ay sumasaiyo,+ at ang kaliwanagan at kaunawaan at karunungang+ pambihira ay nasumpungan sa iyo. 15  At ngayon ay dinala sa harap ko ang marurunong na tao at ang mga salamangkero, upang basahin nila ang sulat na ito, upang ipaalam nga sa akin ang pakahulugan nito; ngunit wala silang kakayahang maipakita ang pakahulugan ng salita.+ 16  At narinig ko may kinalaman sa iyo, na kaya mong magsabi ng mga pakahulugan+ at magkalag ng mga buhol. Ngayon, kung kaya mong basahin ang sulat at ipaalam sa akin ang pakahulugan nito, purpura ang idadamit sa iyo, na may kuwintas na ginto sa palibot ng iyong leeg, at ikaw ay mamamahala bilang ikatlo sa kaharian.”+ 17  Sa pagkakataong iyon si Daniel ay sumagot at nagsabi sa harap ng hari: “Mapasaiyo ang iyong mga kaloob, at ang iyong mga regalo ay ibigay mo sa iba.+ Gayunman, babasahin ko sa hari ang sulat, at ang pakahulugan ay ipaaalam ko sa kaniya.+ 18  Kung tungkol sa iyo, O hari, ibinigay ng Kataas-taasang Diyos+ kay Nabucodonosor na iyong ama+ ang kaharian at ang kadakilaan at ang dangal at ang karingalan.+ 19  At dahil sa kadakilaan na ibinigay Niya sa kaniya, ang lahat ng mga bayan, mga liping pambansa at mga wika ay nangatal at nagpakita ng takot sa harap niya.+ Sinumang ibig niyang patayin ay kaniyang pinapatay; at sinumang ibig niyang saktan ay kaniyang sinasaktan; at sinumang ibig niyang itaas ay kaniyang itinataas; at sinumang ibig niyang ibaba ay kaniyang ibinababa.+ 20  Ngunit nang ang kaniyang puso ay magpalalo at ang kaniyang espiritu ay magmatigas, anupat kumilos nang may kapangahasan,+ siya ay ibinaba mula sa trono ng kaniyang kaharian, at ang kaniyang dangal ay inalis sa kaniya.+ 21  At mula sa mga anak ng sangkatauhan ay itinaboy siya, at ang kaniya mismong puso ay ginawang tulad ng sa hayop, at tumahan siyang kasama ng maiilap na asno.+ Pananim ang ibinigay nila upang kainin niyang gaya ng mga toro, at sa hamog ng langit ay nabasâ ang kaniyang katawan,+ hanggang sa malaman niya na ang Kataas-taasang Diyos ay Tagapamahala sa kaharian ng mga tao, at na ang isa na ibig niya ay itinatalaga niya upang mamahala roon.+ 22  “At kung tungkol sa iyo, na kaniyang anak na si Belsasar,+ hindi mo pinagpakumbaba ang iyong puso,+ bagaman alam mong lahat ito.+ 23  Kundi laban sa Panginoon ng langit ay dinakila mo ang iyong sarili,+ at dinala nila sa harap mo maging ang mga sisidlan sa kaniyang bahay;+ at ikaw mismo at ang iyong mga taong mahal, ang iyong mga babae at ang iyong mga pangalawahing asawa ay uminom ng alak sa mga iyon, at pinuri mo ang mga hamak na diyos na yari sa pilak at yari sa ginto, tanso, bakal, kahoy at bato,+ na hindi nakakakita ng anuman o nakaririnig ng anuman o nakaaalam ng anuman;+ ngunit ang Diyos na sa kaniyang kamay ay naroon ang iyong hininga+ at siyang nagmamay-ari ng lahat ng iyong lakad+ ay hindi mo niluwalhati.+ 24  Dahil dito ay isinugo mula sa harap niya ang likod ng isang kamay, at ang mismong sulat na ito ay isinulat.+ 25  At ito ang sulat na isinulat: MENE, MENE, TEKEL at PARSIN. 26  “Ito ang pakahulugan ng salita: MENE, binilang ng Diyos ang mga araw ng iyong kaharian at winakasan iyon.+ 27  “TEKEL, tinimbang ka sa timbangan at nasumpungang kulang.+ 28  “PERES, ang iyong kaharian ay hinati at ibinigay sa mga Medo at sa mga Persiano.”+ 29  Sa pagkakataong iyon ay nag-utos si Belsasar, at dinamtan nila si Daniel ng purpura, na may kuwintas na ginto sa palibot ng kaniyang leeg; at inihayag nila may kinalaman sa kaniya na siya ang magiging ikatlong tagapamahala sa kaharian.+ 30  Nang gabi ring iyon ay napatay si Belsasar na haring Caldeo+ 31  at tinanggap ni Dario+ na Medo ang kaharian, at siya noon ay mga animnapu’t dalawang taóng gulang.

Talababa