Daniel 7:1-28

7  Nang unang taon ni Belsasar+ na hari ng Babilonya, si Daniel ay nakakita ng isang panaginip at ng mga pangitain ng kaniyang ulo sa kaniyang higaan.+ Sa pagkakataong iyon ay isinulat niya ang panaginip.+ Ang buong ulat ng mga bagay ay isinalaysay niya.  Si Daniel ay nagsalita at nagsabi: “Ako ay nakakita sa aking mga pangitain sa gabi, at, hayun! pinaaalimbukay ng apat na hangin+ ng langit ang malawak na dagat.+  At apat na ubod-laking hayop+ ang umaahon mula sa dagat,+ bawat isa ay kakaiba.+  “Ang una ay gaya ng isang leon,+ at iyon ay may mga pakpak ng agila.+ Patuloy akong nagmasid hanggang sa ang mga pakpak niyaon ay mabunot, at iyon ay itinaas mula sa lupa+ at pinatindig sa dalawang paa na gaya ng isang tao, at iyon ay binigyan ng puso ng tao.+  “At, hayun! isa pang hayop, ang ikalawa, na gaya ng isang oso.+ At iyon ay nakataas+ sa isang tagiliran, at may tatlong tadyang sa kaniyang bibig sa pagitan ng kaniyang mga ngipin; at ito ang sinasabi nila roon, ‘Bumangon ka, kumain ka ng maraming laman.’+  “Pagkatapos nito ay patuloy akong nakakita, at, hayun! isa pang hayop, isang gaya ng leopardo,+ ngunit iyon ay may apat na pakpak ng isang lumilipad na nilalang sa kaniyang likod. At ang hayop ay may apat na ulo,+ at iyon ay binigyan ng pamamahala.  “Pagkatapos nito ay patuloy akong nakakita sa mga pangitain sa gabi, at, hayun! ang ikaapat na hayop, nakatatakot at kahila-hilakbot at may di-pangkaraniwang lakas.+ At iyon ay may mga ngiping bakal, malalaki. Iyon ay nanlalamon at nanluluray, at anumang natitira ay niyuyurakan nito ng kaniyang mga paa. At iyon ay kakaiba sa lahat ng iba pang hayop na nauna sa kaniya, at iyon ay may sampung sungay.+  Patuloy kong pinag-isipan ang mga sungay, at, narito! isa pang sungay, na maliit,+ ang sumulpot sa gitna ng mga iyon, at ang tatlo sa unang mga sungay ay nabunot mula sa harap nito. At, narito! may mga matang gaya ng mga mata ng tao sa sungay na ito, at may bibig na nagsasalita ng mararangyang bagay.+  “Patuloy akong nagmasid hanggang sa may inilagay na mga trono+ at ang Sinauna sa mga Araw+ ay umupo. Ang kaniyang pananamit ay puti na parang niyebe,+ at ang buhok ng kaniyang ulo ay gaya ng malinis na lana.+ Ang kaniyang trono ay mga liyab ng apoy;+ ang mga gulong nito ay nagniningas na apoy.+ 10  May isang ilog ng apoy na umaagos at lumalabas mula sa harap niya.+ May isang libong libu-libo na patuloy na naglilingkod sa kaniya,+ at sampung libong tigsasampung libo na patuloy na nakatayo sa mismong harap niya.+ Ang Hukuman+ ay umupo, at may mga aklat na nabuksan. 11  “Patuloy akong nagmasid sa pagkakataong iyon dahil sa tinig ng mararangyang salita na sinasalita ng sungay;+ patuloy akong nagmasid hanggang sa ang hayop ay patayin at ang katawan nito ay puksain at ito ay ibigay sa nagniningas na apoy.+ 12  Ngunit kung tungkol sa iba pang mga hayop,+ ang kanilang mga pamamahala ay inalis, at may pagpapahaba pa ng buhay na ibinigay sa kanila na isang panahon at isang kapanahunan.+ 13  “Patuloy akong nagmasid sa mga pangitain sa gabi, at, hayun! dumarating na kasama ng mga ulap+ sa langit ang isang gaya ng anak ng tao;+ at sa Sinauna sa mga Araw+ ay nakaparoon siya, at inilapit nila siya sa harap ng Isang iyon.+ 14  At sa kaniya ay may ibinigay na pamamahala+ at dangal+ at kaharian,+ upang ang lahat ng mga bayan, mga liping pambansa at mga wika ay maglingkod sa kaniya.+ Ang kaniyang pamamahala ay isang pamamahalang namamalagi nang walang takda na hindi lilipas, at ang kaniyang kaharian ay hindi magigiba.+ 15  “Kung tungkol sa akin, si Daniel, ang aking espiritu ay napighati sa loob dahil dito, at natakot ako sa mismong mga pangitain ng aking ulo.+ 16  Lumapit ako sa isa sa mga nakatayo, upang makahiling ako sa kaniya ng mapananaligang impormasyon tungkol sa lahat ng ito.+ At sinabi niya sa akin, habang ipinaaalam niya sa akin ang pakahulugan ng mga bagay, 17  “ ‘Kung tungkol sa ubod-laking mga hayop na ito, sapagkat apat sila,+ may apat na hari na tatayo mula sa lupa.+ 18  Ngunit tatanggapin ng mga banal+ ng Kadaki-dakilaan+ ang kaharian, at aariin nila ang kaharian+ sa panahong walang takda, maging sa panahong walang takda hanggang sa mga panahong walang takda.’ 19  “Nang magkagayon ay ninais kong makatiyak may kinalaman sa ikaapat na hayop, na kakaiba sa lahat ng iba pa, lubhang nakatatakot, na may mga ngiping bakal at mga kukong tanso, na nanlalamon at nanluluray, at yumuyurak sa anumang natitira sa pamamagitan ng kaniyang mga paa;+ 20  at may kinalaman sa sampung sungay na nasa ulo nito,+ at sa isa pang sungay+ na sumulpot na sa harap nito ay may tatlong nabuwal,+ ang sungay na iyon nga na may mga mata at isang bibig na nagsasalita ng mararangyang bagay+ at mas malaki ang anyo kaysa roon sa mga kasama nito. 21  “Patuloy akong nagmasid nang ang mismong sungay na iyon ay makipagdigma sa mga banal, at iyon ay nanaig laban sa kanila,+ 22  hanggang sa ang Sinauna sa mga Araw+ ay dumating at ang kahatulan ay ibigay alang-alang sa mga banal ng Kadaki-dakilaan,+ at ang tiyak na panahon ay sumapit upang ariin ng mga banal ang kaharian.+ 23  “Ito ang sinabi niya, ‘Kung tungkol sa ikaapat na hayop, may ikaapat na kaharian na darating sa lupa, na magiging kakaiba sa lahat ng iba pang kaharian; at lalamunin nito ang buong lupa at yuyurakan iyon at dudurugin iyon.+ 24  At kung tungkol sa sampung sungay, mula sa kahariang iyon ay may sampung hari na titindig;+ at isa pa rin ang titindig na kasunod nila, at siya nga ay magiging kakaiba sa mga nauna,+ at tatlong hari ang kaniyang ibababa.+ 25  At magsasalita siya ng mga salita laban sa Kataas-taasan,+ at patuluyan niyang liligaligin ang mga banal ng Kadaki-dakilaan.+ At iisipin niyang baguhin ang mga panahon+ at kautusan,+ at ibibigay sila sa kaniyang kamay sa loob ng isang panahon, at mga panahon at kalahating panahon.+ 26  At ang Hukuman ay umupo,+ at ang kaniyang pamamahala ay inalis nila sa kalaunan, upang lipulin siya at puksain siya nang lubusan.+ 27  “ ‘At ang kaharian at ang pamamahala at ang karingalan ng mga kaharian sa silong ng buong langit ay ibinigay sa bayan na siyang mga banal ng Kadaki-dakilaan.+ Ang kanilang kaharian ay isang kahariang namamalagi nang walang takda,+ at ang lahat ng mga pamamahala ay maglilingkod at susunod sa kanila.’+ 28  “Hanggang dito ang wakas ng bagay. Kung tungkol sa akin, si Daniel, patuloy akong tinatakot nang labis-labis ng aking mga kaisipan, anupat ang aking pagmumukha ay nabago sa akin; ngunit ang bagay na ito ay iningatan ko sa aking puso.”+

Talababa