Daniel 6:1-28

6  Minabuti nga ito ni Dario, at inatasan niya sa kaharian ang isang daan at dalawampung satrapa, na mamamahala sa buong kaharian;+  at ang mamamahala sa kanila ay tatlong matataas na opisyal, at isa sa mga ito si Daniel,+ upang ang mga satrapang+ ito ay patuluyang makapagbigay sa kanila ng ulat at ang hari ay hindi dumanas ng kalugihan.+  Noon nga ay patuluyang nagiging bukod-tangi+ ang Daniel na ito nang higit kaysa sa matataas na opisyal at sa mga satrapa, yamang isang pambihirang espiritu ang sumasakaniya;+ at iniisip ng hari na itaas siya sa buong kaharian.  Nang panahong iyon ang matataas na opisyal at ang mga satrapa ay patuloy na nagsisikap na makasumpong ng anumang maisusumbong laban kay Daniel may kaugnayan sa kaharian;+ ngunit wala silang masumpungang anumang maisusumbong o tiwaling bagay, yamang siya ay mapagkakatiwalaan at walang anumang pagpapabaya o tiwaling bagay ang nasumpungan sa kaniya.+  Dahil dito ang matitipunong lalaking ito ay nagsabi: “Hindi tayo makasusumpong sa Daniel na ito ng anumang maisusumbong, malibang masumpungan natin iyon laban sa kaniya sa kautusan ng kaniyang Diyos.”+  Sa gayon ang matataas na opisyal at mga satrapang ito ay pumaroon sa hari bilang isang pulutong,+ at ito ang sinabi nila sa kaniya: “O Dario na hari, mabuhay ka maging hanggang sa mga panahong walang takda.+  Ang lahat ng matataas na opisyal sa kaharian, ang mga prepekto at ang mga satrapa, ang matataas na maharlikang opisyal at ang mga gobernador, ay nagsangguniang magkakasama upang magtibay ng isang maharlikang batas+ at magpatupad ng isang pagbabawal, na ang sinumang magsumamo sa alinmang diyos o tao sa loob ng tatlumpung araw malibang sa iyo, O hari, ay ihahagis sa yungib ng mga leon.+  Ngayon, O hari, pagtibayin mo nawa ang batas at lagdaan ang sulat,+ upang hindi mabago, ayon sa kautusan ng mga Medo at ng mga Persiano,+ na hindi napawawalang-saysay.”+  Dahil dito, nilagdaan ni Haring Dario ang sulat at ang pagbabawal.+ 10  Ngunit si Daniel, nang malaman niyang nilagdaan ang sulat, ay pumasok sa kaniyang bahay, at, ang mga bintana sa kaniyang silid-bubungan ay nakabukas para sa kaniya sa dakong Jerusalem,+ tatlong ulit nga sa isang araw+ ay iniluluhod niya ang kaniyang mga tuhod at nananalangin+ at naghahandog ng papuri sa harap ng kaniyang Diyos,+ gaya ng lagi niyang ginagawa bago pa nito.+ 11  Sa pagkakataong iyon ay dumagsa ang matitipunong lalaking ito at nasumpungan si Daniel na nagsusumamo at namamanhik sa harap ng kaniyang Diyos.+ 12  Nang magkagayon ay lumapit sila at sinabi sa harap ng hari ang may kinalaman sa pagbabawal ng hari: “Hindi ba mayroon kang nilagdaang pagbabawal na ang sinumang tao na magsumamo sa alinmang diyos o tao sa loob ng tatlumpung araw malibang sa iyo, O hari, siya ay ihahagis sa yungib ng mga leon?”+ Ang hari ay sumagot at nagsabi: “Ang bagay ay nakatatag nang mainam ayon sa kautusan ng mga Medo at ng mga Persiano, na hindi napawawalang-saysay.”+ 13  Kaagad silang sumagot, at sinabi nila sa harap ng hari: “Si Daniel,+ na mula sa mga tapon ng Juda,+ ay hindi nag-ukol ng pakundangan sa iyo, O hari, ni sa pagbabawal man na nilagdaan mo, kundi tatlong ulit sa isang araw siyang nagsusumamo.”+ 14  Dahil dito ang hari, nang marinig niya ang salita, ito ay naging lubhang di-kalugud-lugod sa kaniya,+ at itinuon niya kay Daniel ang kaniyang pag-iisip upang sagipin ito;+ at hanggang sa paglubog ng araw ay pinagsikapan niyang iligtas ito. 15  Nang maglaon ang matitipunong lalaking ito ay pumaroon sa hari bilang isang pulutong, at sinabi nila sa hari: “Bigyang-pansin mo, O hari, na ang kautusang ukol sa mga Medo at sa mga Persiano ay na ang alinmang pagbabawal+ o batas na pinagtitibay ng hari ay hindi dapat baguhin.”+ 16  Sa gayon ay nag-utos ang hari, at dinala nila si Daniel at inihagis ito sa yungib ng mga leon.+ Ang hari ay sumagot at nagsabi kay Daniel: “Ang iyong Diyos na pinaglilingkuran mo nang may katatagan, siya mismo ang magliligtas sa iyo.”+ 17  At isang bato ang dinala at inilagay sa bunganga ng yungib, at tinatakan iyon ng hari ng kaniyang singsing na panlagda at ng singsing na panlagda ng kaniyang mga taong mahal, upang walang anumang mabago may kinalaman kay Daniel.+ 18  Sa pagkakataong iyon ay pumaroon ang hari sa kaniyang palasyo at nagpalipas ng gabi sa pag-aayuno,+ at walang panugtog ang dinala sa harap niya, at hindi siya makatulog.+ 19  Nang maglaon ang hari, nang magbukang-liwayway na, ay bumangon nang lumiwanag na, at dali-dali siyang pumaroon sa yungib ng mga leon. 20  At habang papalapit siya sa yungib, sumigaw siya kay Daniel sa malungkot na tinig. Ang hari ay nagsalita at nagsabi kay Daniel: “O Daniel, lingkod ng Diyos na buháy, iniligtas ka ba ng iyong Diyos na pinaglilingkuran mo nang may katatagan+ mula sa mga leon?”+ 21  Kaagad na nakipag-usap si Daniel sa hari: “O hari, mabuhay ka maging hanggang sa mga panahong walang takda. 22  Isinugo ng aking Diyos+ ang kaniyang anghel+ at itinikom ang bibig ng mga leon,+ at hindi nila ako sinaktan, yamang sa harap niya ay kinasumpungan ako ng kawalang-sala;+ at gayundin sa harap mo, O hari, wala akong ginawang anuman na nakapipinsala.”+ 23  Nang magkagayon ay labis na natuwa ang hari,+ at iniutos niyang iahon si Daniel mula sa yungib. At si Daniel ay iniahon mula sa yungib, at walang anumang pinsala ang nasumpungan sa kaniya, sapagkat nagtiwala siya sa kaniyang Diyos.+ 24  At nag-utos ang hari, at dinala nila ang matitipunong lalaking ito na nag-akusa kay Daniel,+ at inihagis nila sa yungib ng mga leon ang mga ito,+ ang kanilang mga anak at ang kanilang mga asawa;+ at hindi pa sila nakararating sa sahig ng yungib nang mapanaigan sila ng mga leon, at ang lahat ng kanilang mga buto ay dinurog nila.+ 25  Nang magkagayon ay sinulatan ni Dario na hari ang lahat ng mga bayan, mga liping pambansa at mga wika na nananahanan sa buong lupa:+ “Ang inyong kapayapaan nawa ay lubhang sumagana!+ 26  Mula sa harap ko ay may inilabas na utos,+ na sa lahat ng pinamumunuan ng aking kaharian, ang mga tao ay dapat na mangatal at matakot sa harap ng Diyos ni Daniel.+ Sapagkat siya ang Diyos na buháy at ang Isa na namamalagi hanggang sa mga panahong walang takda,+ at ang kaniyang kaharian+ ay hindi magigiba,+ at ang kaniyang pamumuno ay magpakailanman.+ 27  Siya ay sumasagip at nagliligtas+ at nagsasagawa ng mga tanda at mga kababalaghan sa langit+ at sa lupa,+ sapagkat sinagip niya si Daniel mula sa pangalmot ng mga leon.” 28  At kung tungkol sa Daniel na ito, siya ay umunlad sa kaharian ni Dario+ at sa kaharian ni Ciro na Persiano.+

Talababa