Daniel 1:1-21

1  Nang ikatlong taon ng paghahari ni Jehoiakim+ na hari ng Juda, si Nabucodonosor na hari ng Babilonya ay dumating sa Jerusalem at kinubkob iyon.+  Nang maglaon ay ibinigay ni Jehova sa kaniyang kamay si Jehoiakim na hari ng Juda+ at ang iba sa mga kagamitan+ ng bahay ng tunay na Diyos, anupat dinala niya ang mga iyon sa lupain ng Sinar+ sa bahay ng kaniyang diyos; at ang mga kagamitan ay dinala niya sa imbakang-yaman ng kaniyang diyos.+  At sinabi ng hari kay Aspenaz na kaniyang punong opisyal ng korte+ na dalhin ang ilan sa mga anak ni Israel at sa mga maharlikang supling at sa mga taong mahal,+  mga bata na walang anumang kapintasan,+ kundi may mabuting anyo at may kaunawaan sa lahat ng karunungan+ at may kabatiran sa kaalaman, at may unawa sa mga bagay na nalalaman,+ na may kakayahan ding tumayo sa palasyo ng hari;+ at ituro sa kanila ang sulat at ang wika ng mga Caldeo.  Bukod diyan, sa kanila ay nagtakda ang hari ng pang-araw-araw na panustos mula sa masasarap na pagkain+ ng hari at mula sa kaniyang iniinom na alak, upang maalagaan nga sila nang tatlong taon, at sa pagwawakas ng mga ito ay makatayo sila sa harap ng hari.  At kasama nga sa kanila ang ilan sa mga anak ni Juda, sina Daniel,+ Hananias, Misael at Azarias.+  At sa kanila ay nagtalaga ng mga pangalan+ ang pangunahing opisyal ng korte. Kaya itinalaga niya kay Daniel ang pangalang Beltesasar;+ at kay Hananias ay Sadrac; at kay Misael ay Mesac; at kay Azarias ay Abednego.+  Ngunit ipinasiya ni Daniel sa kaniyang puso na hindi niya durumhan+ ang kaniyang sarili ng masasarap na pagkain ng hari at ng kaniyang iniinom na alak. At patuloy siyang nakikiusap sa pangunahing opisyal ng korte upang hindi niya marumhan ang kaniyang sarili.+  Sa gayon ay pinangyari ng tunay na Diyos na magtamo si Daniel ng maibiging-kabaitan at ng awa sa harap ng pangunahing opisyal ng korte.+ 10  At sinabi ng pangunahing opisyal ng korte kay Daniel: “Natatakot ako sa panginoon kong hari, na siyang nagtakda ng inyong pagkain at ng inyong inumin.+ Kaya bakit niya makikitang mistulang nalulumbay ang inyong mga mukha kung ihahambing sa mga batang kasinggulang ninyo, at bakit ninyo gagawing may-sala sa harap ng hari ang aking ulo?” 11  Ngunit sinabi ni Daniel sa tagapag-alaga na inatasan ng pangunahing opisyal ng korte+ kina Daniel, Hananias, Misael at Azarias: 12  “Pakisuyo, ilagay mo ang iyong mga lingkod sa pagsubok sa loob ng sampung araw, at bigyan nila kami ng mga gulay+ na makakain namin at ng tubig na maiinom namin; 13  at hayaang ang aming mga mukha at ang mukha ng mga batang kumakain ng masasarap na pagkain ng hari ay maiharap sa iyo, at ayon sa makikita mo ay gawin mo sa iyong mga lingkod.” 14  Sa kalaunan ay nakinig siya sa kanila may kinalaman sa bagay na ito at inilagay niya sila sa pagsubok sa loob ng sampung araw. 15  At sa pagwawakas ng sampung araw ang kanilang mga mukha ay nakitang mas mabuti at mas mataba ang laman kaysa sa lahat ng mga batang kumakain ng masasarap na pagkain ng hari.+ 16  Kaya patuloy na inaalis ng tagapag-alaga ang kanilang masasarap na pagkain at ang kanilang iniinom na alak at binibigyan sila ng mga gulay.+ 17  At kung tungkol sa mga batang ito, silang apat, sila ay binigyan ng tunay na Diyos ng kaalaman at kaunawaan sa lahat ng sulat at karunungan;+ at si Daniel man ay nagkaroon ng unawa sa lahat ng uri ng pangitain at panaginip.+ 18  At sa pagwawakas ng mga araw na itinakda ng hari upang sila ay dalhin,+ dinala rin sila ng pangunahing opisyal ng korte sa harap ni Nabucodonosor. 19  At ang hari ay nagsimulang makipag-usap sa kanila, at sa kanilang lahat ay walang nasumpungang tulad nina Daniel, Hananias, Misael at Azarias;+ at nanatili silang nakatayo sa harap ng hari.+ 20  At kung tungkol sa bawat bagay ng karunungan at pagkaunawa+ na itinanong ng hari sa kanila, nasumpungan pa rin niya na mas magaling sila nang sampung ulit kaysa sa lahat ng mga mahikong saserdote+ at mga salamangkero+ na nasa kaniyang buong kaharian. 21  At si Daniel ay nanatili hanggang sa unang taon ni Ciro na hari.+

Talababa