Kapag Namatay ang Iyong Minamahal

Namatayan ka na ba ng mahal sa buhay? Kailangan mo ba ng tulong sa pagharap sa iyong pagdadalamhati?

Introduksiyon

Ang publikasyong ito ay naglalaan ng tulong mula sa Kasulatan para sa mga namatayan.

“Hindi Totoo Iyan!”

Araw-araw, may mga pamilyang dumaranas ng trahedya sa buong daigdig.

Normal Bang Makadama Nang Ganito?

Kapag namatayan ka ng mahal sa buhay, mali bang magdalamhati?

Papaano Ko Mapagtitiisan ang Aking Pagdadalamhati?

Dapat mo bang ipakita na nagdadalamhati ka, o itago ito?

Papaano Makatutulong ang Iba?

Maaaring magkusa ang mga kaibigan ng namatayan para patibayin ito.

Isang Tiyak na Pag-asa Para sa mga Patay

Mahirap tanggaping hindi mo na muling makakausap, makakatawanan, o mayayakap ang minamahal mo. Pero may ipinakikitang pag-asa ang Bibliya.