Danieli 9:1-27

9  Katika mwaka wa kwanza wa Dario mwana wa Ahasuero+ wa uzao wa Wamedi,+ aliyekuwa amefanywa kuwa mfalme juu ya ufalme wa Wakaldayo;+  katika mwaka wa kwanza wa utawala wake mimi, Danieli, nilitambua kwa vitabu hesabu ya miaka ambayo kuhusu hiyo neno la Yehova lilimjia nabii Yeremia,+ ya kutimiza ukiwa wa Yerusalemu,+ yaani, miaka 70.+  Nami nikaelekeza uso wangu+ kwa Yehova Mungu wa kweli, ili kumtafuta kwa sala+ na maombi, pamoja na kufunga na nguo za magunia na majivu.+  Nikaanza kusali kwa Yehova Mungu wangu, na kuungama na kusema:+ “Ah, Yehova Mungu wa kweli, aliye Mkuu+ na Mwenye kuogopesha, anayeshika agano+ na fadhili zenye upendo+ kwa wale wanaompenda na kwa wale wanaoshika amri zake,+  tumetenda dhambi,+ tumekosa, tumetenda kwa uovu na kuasi;+ nasi tumegeuka kando kutoka katika amri zako na kutoka katika maamuzi yako ya hukumu.+  Nasi hatukuwasikiliza watumishi wako manabii,+ ambao kwa jina lako wamesema na wafalme wetu, wakuu wetu na mababu zetu na watu wote wa nchi.+  Kwako wewe, Ee Yehova, kuna uadilifu, lakini kwetu sisi kuna aibu ya uso kama ilivyo leo hii,+ kwa watu wa Yuda na kwa wakaaji wa Yerusalemu na kwa watu wote wa Israeli, wale walio karibu na wale walio mbali katika nchi zote ambako uliwatawanya kwa sababu ya ukosefu wao wa uaminifu waliokutendea.+  “Ee Yehova, kwetu sisi kuna aibu ya uso, kwa wafalme wetu, kwa wakuu wetu na kwa mababu zetu, kwa maana tumekutendea dhambi.+  Kwake Yehova Mungu wetu, kuna rehema+ na msamaha,+ kwa maana tumemwasi.+ 10  Nasi hatukutii sauti ya Yehova Mungu wetu, kwa kutembea katika sheria zake ambazo aliweka mbele yetu kwa mkono wa watumishi wake manabii.+ 11  Na watu wote wa Israeli wamevunja sheria yako, wamegeuka kando kwa kutotii sauti yako,+ hata ukatumwagia laana na kiapo rasmi+ ambacho kimeandikwa katika sheria ya Musa mtumishi wa Mungu wa kweli, kwa maana tumemtendea Yeye dhambi. 12  Naye akayatimiza maneno yake ambayo alikuwa amesema juu yetu+ na juu ya waamuzi wetu waliotuhukumu,+ kwa kuleta juu yetu msiba mkubwa, kwa maana yaliyofanywa Yerusalemu hayajapata kufanywa chini ya mbingu zote.+ 13  Kama vile ilivyoandikwa katika sheria ya Musa,+ msiba huu wote—umekuja juu yetu,+ nasi hatukuutuliza uso wa Yehova Mungu wetu kwa kuacha makosa yetu+ na kwa kuonyesha ufahamu katika ukweli wako.+ 14  “Naye Yehova akakaa macho kuelekea msiba huo na mwishowe akauleta juu yetu,+ kwa maana Yehova Mungu wetu ni mwadilifu katika kazi zake zote ambazo amefanya; nasi hatukutii sauti yake.+ 15  “Na sasa, Ee Yehova Mungu wetu, wewe uliyewatoa watu wako katika nchi ya Misri kwa mkono wenye nguvu,+ ukajifanyia jina kama ilivyo leo hii,+ sisi tumetenda dhambi,+ tumetenda kwa uovu. 16  Ee Yehova, kulingana na matendo yako yote ya uadilifu,+ tafadhali, hasira yako na ghadhabu yako na zigeuke kutoka kwenye jiji lako Yerusalemu, mlima wako mtakatifu;+ kwa maana Yerusalemu na watu wako ni vitu vya kushutumiwa na watu wote wanaotuzunguka+ kwa sababu ya dhambi zetu na kwa sababu ya makosa ya mababu zetu.+ 17  Basi sasa, Ee Mungu wetu, sikiliza sala ya mtumishi wako na maombi yake, ufanye uso wako uangaze+ juu ya patakatifu pako ambapo pamefanywa ukiwa,+ kwa ajili ya Yehova. 18  Tega sikio lako, Ee Mungu wangu, usikie.+ Fungua macho yako uone hali zetu za ukiwa na jiji ambalo limeitwa kwa jina lako;+ kwa maana si kulingana na matendo yetu ya uadilifu kwamba tunaleta maombi yetu mbele zako,+ bali ni kulingana na rehema zako nyingi.+ 19  Ee Yehova, usikie.+ Ee Yehova, usamehe.+ Ee Yehova, sikiliza utende.+ Usikawie,+ kwa ajili yako mwenyewe, Ee Mungu wangu, kwa maana jina lako mwenyewe limeitwa juu ya jiji lako na juu ya watu wako.”+ 20  Nilipokuwa ningali nasema na kusali na kuungama dhambi yangu+ na dhambi ya watu wangu Israeli+ na kupeleka ombi langu la kupata kibali liingie mbele za Yehova Mungu wangu, kuhusu mlima mtakatifu+ wa Mungu wangu, 21  nami nilipokuwa ningali nasema katika sala, tazama, yule mwanamume Gabrieli,+ ambaye nilikuwa nimemwona katika maono mwanzoni,+ baada ya kuchoshwa na uchovu, akawa anafika kando yangu wakati wa toleo la zawadi la jioni.+ 22  Naye akanifanya nielewe na kusema nami hivi: “Ee Danieli, sasa nimekuja kukufanya upate ufahamu kwa kuelewa.+ 23  Mwanzoni mwa maombi yako neno lilitolewa, nami nimekuja kutoa habari, kwa maana wewe ni mtu mwenye kutamanika sana.+ Basi lifikirie jambo hilo,+ na upate kuelewa jambo lililoonwa. 24  “Kuna majuma 70 ambayo yameamuliwa juu ya watu wako+ na juu ya jiji lako takatifu,+ ili kukomesha makosa,+ na kumaliza kabisa dhambi,+ na kufanya upatanisho kwa ajili ya kosa,+ na kuleta uadilifu mpaka wakati usio na kipimo,+ na kupiga muhuri+ juu ya maono na nabii, na kupatia mafuta Patakatifu pa Patakatifu.+ 25  Nawe ujue na ufahamu kwamba tangu kutolewa kwa lile neno+ la kurudisha na kujenga upya Yerusalemu+ mpaka Masihi+ aliye Kiongozi,+ kutakuwa na majuma 7, pia majuma 62.+ Atarudi na kujengwa hakika, pamoja na kiwanja cha watu wote na handaki, lakini katika dhiki ya nyakati. 26  “Na baada ya yale majuma 62 Masihi atakatiliwa mbali,+ bila kuwa na chochote kwa ajili yake.+ “Na watu wa kiongozi anayekuja wataharibu+ jiji na mahali patakatifu.+ Na mwisho wake utakuwa kwa mafuriko. Na mpaka ule mwisho kutakuwa na vita; kilichoamuliwa ni ukiwa.+ 27  “Naye ataendelea kulitendesha agano+ kwa ajili ya wengi kwa juma moja;+ na katika nusu ya juma hilo atakomesha dhabihu na toleo la zawadi.+ “Na juu ya bawa la machukizo kutakuwa na yule anayesababisha ukiwa;+ na mpaka maangamizi, kitu kile kilichoamuliwa kitamwagika pia juu ya yule anayekaa ukiwa.”+

Maelezo ya Chini