Danieli 11:1-45

11  “Lakini mimi, katika mwaka wa kwanza wa Dario Mmedi+ nilisimama kama mwenye kumtia nguvu na kama ngome kwake.  Na sasa nitakuambia yaliyo kweli:+ “Tazama! Bado kutakuwa na wafalme watatu wenye kusimama kwa ajili ya Uajemi,+ na yule wa nne+ atakusanya utajiri mwingi kuliko wengine wote.+ Na mara tu atakapopata nguvu katika utajiri wake, ataamsha kila kitu kupigana na ufalme wa Ugiriki.+  “Na mfalme mwenye nguvu atasimama na kutawala kwa mamlaka kubwa sana+ na kufanya kulingana na mapenzi yake.+  Naye atakapokuwa amesimama,+ ufalme wake utavunjwa na kugawanywa kuelekea pepo nne+ za mbinguni,+ lakini si kwa wazao+ wakewala si kulingana na mamlaka yake ambayo aliitumia kutawala; kwa sababu ufalme wake utang’olewa, hata kwa ajili ya wengine zaidi ya hao.  “Na mfalme wa kusini atakuwa na nguvu, pia mmoja wa wakuu wake; naye atamshinda na kutawala kwa mamlaka kubwa sana kuliko uwezo wa kutawala wa yule mwingine.  “Na mwishoni mwa miaka fulani watashirikiana, na binti ya mfalme wa kusini atakuja kwa mfalme wa kaskazini ili kufanya mpango wa usawa. Lakini binti huyo hatabaki na nguvu za mkono wake;+ wala mfalme huyo hatasimama, wala mkono wake; na binti huyo atatolewa, yeye mwenyewe, na wale wanaomleta, na yeye aliyemzaa, na yeye anayemtia nguvu nyakati hizo.  Na mmoja anayetoka katika chipukizi+ la mizizi ya binti huyo atasimama mahali pa mfalme, naye atalijia jeshi na kuja kupigana na ngome ya mfalme wa kaskazini naye atatenda juu yao na kushinda.  Na pia pamoja na miungu yao,+ na sanamu zao za kuyeyushwa, na vyombo vyao vyenye kutamanika vya fedha na vya dhahabu, naye ataingia Misri pamoja na mateka. Na yeye mwenyewe atasimama mbali na mfalme wa kaskazini kwa miaka fulani.  “Naye ataingia katika ufalme wa mfalme wa kusini na kurudi katika nchi yake mwenyewe. 10  “Basi kuhusu wanawe, watajichochea na kukusanya umati wa majeshi makubwa. Naye atakuja na kufurika na kupita katikati. Lakini atarudi, naye atajichochea mpaka kwenye ngome yake. 11  “Na mfalme wa kusini atajitia uchungu naye ataenda kupigana naye, yaani, na mfalme wa kaskazini; naye atasimamisha umati wa watu, na umati huo utatiwa mkononi mwake.+ 12  Na umati huo utachukuliwa mbali. Moyo wake utainuliwa,+ naye ataangusha makumi ya maelfu; lakini hatatumia nafasi yake yenye nguvu. 13  “Na mfalme wa kaskazini atarudi na kusimamisha umati wa watu ulio mkubwa kuliko ule wa kwanza; naye atakuja mwishoni mwa nyakati zile, miaka fulani, atafanya hivyo na jeshi kubwa+ na mali nyingi sana.+ 14  Na nyakati hizo kuna wengi watakaosimama kumpinga mfalme wa kusini. “Nao wana wa wanyang’anyi wa watu wako watachukuliwa ili kujaribu kutimiza maono;+ nao watajikwaa.+ 15  “Na mfalme wa kaskazini atakuja na kujenga boma la kuzingira na kuteka jiji lenye ngome.+ Nayo mikono ya kusini, haitasimama, wala watu wake waliochaguliwa; wala hakutakuwa na nguvu za kuendelea kusimama. 16  Na yule anayekuja kupigana naye atafanya kulingana na mapenzi yake, wala hakuna atakayesimama mbele yake. Naye atasimama katika nchi ya lile Pambo,+ na maangamizi yatakuwa mkononi mwake.+ 17  Naye atakaza uso wake+ kuja na nguvu za ufalme wake wote, naye atakuwa na masharti+ ya usawa pamoja naye; naye atatenda kwa njia yenye matokeo.+ Naye atapewa uwezo kumharibu yule binti wa wanawake. Na binti huyo hatasimama, naye hataendelea kuwa wake.+ 18  Naye atageuza uso wake kuelekea nchi za pwani+ na kuteka wengi. Na kiongozi mmoja ataikomesha shutuma kwa ajili yake mwenyewe kutoka kwa huyo hivi kwamba shutuma yake haitakuwapo. Atafanya irudi kwake yule. 19  Naye atageuza uso wake kuelekea ngome za nchi yake mwenyewe, naye atajikwaa na kuanguka, wala hatapatikana.+ 20  “Na katika cheo chake+ atasimama mtu anayepitisha mtozaji+ kati ya ufalme wenye utukufu, na katika siku chache atavunjwa, lakini si kwa hasira wala kwa vita. 21  “Na katika cheo chake atasimama mtu wa kudharauliwa,+ nao hawatampa heshima ya ufalme; naye ataingia wakati ambapo hakuna mahangaiko+ na kuushika ufalme kwa ulaini.+ 22  Na kuhusu mikono ya mafuriko,+ itapatwa na mafuriko kwa sababu yake, nayo itavunjwa;+ kama itakavyokuwa pia+ kwa Kiongozi+ wa agano.+ 23  Na kwa sababu ya wao kushirikiana naye, ataendeleza udanganyifu na kupanda na kuwa na nguvu kupitia taifa dogo.+ 24  Wakati ambapo hakuna mahangaiko,+ yeye ataingia katika unono wa wilaya ya utawala na kufanya yale ambayo hawakufanya baba wala baba za baba zake. Atatawanya kati yao vitu vya kuporwa na nyara na mali; naye atapanga hila zake juu ya mahali penye ngome,+ lakini ni kwa muda tu. 25  “Naye ataamsha nguvu zake na moyo wake juu ya mfalme wa kusini kwa jeshi kubwa; naye mfalme wa kusini atajichochea kwa ajili ya vita kwa kutumia jeshi kubwa mno na lenye nguvu. Naye hatasimama, kwa sababu watapanga hila juu yake. 26  Na wale wanaokula vyakula vyake vitamu watasababisha kuvunjika kwake. “Na jeshi lake litafagiliwa mbali kwa mafuriko, na wengi wataanguka wakiwa wameuawa. 27  “Na moyo wa hao wafalme wawili utakuwa na mwelekeo wa kufanya yaliyo mabaya, nao wataendelea kusema+ uwongo kwenye meza moja.+ Lakini hakuna litakalofanikiwa,+ kwa maana mwisho bado ni kwa wakati uliowekwa.+ 28  “Naye atarudi katika nchi yake akiwa na kiasi kikubwa cha mali, na moyo wake utakuwa kinyume cha agano takatifu.+ Naye atatenda kwa njia yenye matokeo+ na kurudi katika nchi yake. 29  “Atarudi kwa wakati uliowekwa,+ naye atakuja kupigana na kusini;+ lakini hapo mwisho mambo hayatakuwa kama wakati wa kwanza. 30  Na meli za Kitimu zitakuja juu yake,+ naye atahuzunika. “Naye atarudi na kumwaga shutuma+ juu ya agano+ takatifu na kutenda kwa njia yenye matokeo; naye atarudi na kuwafikiria wale wanaoliacha agano takatifu. 31  Na kutakuwa na mikono itakayosimama, kutoka kwake; nayo itapatia unajisi patakatifu,+ ile ngome, na kuondoa dhabihu ya daima.+ “Nao watalisimamisha lile chukizo+ linalosababisha ukiwa.+ 32  “Naye, kwa kutumia maneno laini,+ atawaongoza kwenye uasi-imani+ wale wanaotenda kwa uovu juu ya lile agano.+ Lakini watu wale wanaomjua Mungu wao,+ watashinda+ na kutenda kwa njia yenye matokeo. 33  Na wale walio na ufahamu+ kati ya watu, watawawezesha wengi kuwa na uelewaji.+ Nao watakwazwa kwa upanga na kwa mwali wa moto, kwa kutekwa na kwa kuporwa,+ kwa siku fulani. 34  Lakini watakapokwazwa watasaidiwa kwa msaada kidogo;+ na wengi watajiunga nao kwa ulaini.+ 35  Na baadhi ya wale wenye ufahamu watakwazwa,+ ili kufanya kazi ya kusafisha kwa sababu yao na kutakasa na kufanya weupe,+ mpaka wakati wa mwisho;+ kwa maana bado ni kwa wakati uliowekwa.+ 36  “Na mfalme huyo atafanya kulingana na mapenzi yake, naye atajiinua na kujitukuza juu ya kila mungu;+ naye atasema mambo ya ajabu kinyume cha Mungu wa miungu.+ Naye atapata mafanikio mpaka shutuma ile itakapokuwa imetimizwa;+ kwa sababu jambo lililoamuliwa lazima lifanywe. 37  Na kwa Mungu wa baba zake hataonyesha kujali; na kwa tamaa ya wanawake na kwa mungu mwingine yeyote hataonyesha kujali, bali atajitukuza juu ya kila mtu.+ 38  Lakini kwa mungu wa ngome, katika cheo chake atampa utukufu; na kwa mungu ambaye baba zake hawakujua atampa utukufu kwa dhahabu na fedha na mawe ya thamani na vitu vyenye kutamanika. 39  Naye atatenda kwa njia yenye matokeo juu ya ngome zilizoimarishwa, pamoja na mungu wa kigeni. Yeyote anayemtambua atamfanya awe na utukufu mwingi, naye atawafanya watawale kati ya wengi; naye ataigawa nchi kwa bei. 40  “Na wakati wa mwisho mfalme wa kusini+ atasukumana naye, na mfalme wa kaskazini atafanya mashambulizi makali juu yake kwa magari na kwa wapanda-farasi na kwa meli nyingi; naye ataingia katika nchi hizo na kufurika na kupita katikati. 41  Pia ataingia+ katika nchi ya lile Pambo,+ na kutakuwako nchi nyingi zitakazokwazwa.+ Lakini hizi ndizo zitakazoponyoka mkononi mwake, Edomu na Moabu+ na ile sehemu kuu ya wana wa Amoni. 42  Naye ataendelea kunyoosha mkono wake juu ya nchi hizo; nayo nchi ya Misri+ haitaponyoka. 43  Naye atatawala juu ya hazina zilizofichwa za dhahabu na fedha na juu ya vitu vyote vyenye kutamanika vya Misri. Na Walibya na Waethiopia watafuata nyayo zake. 44  “Lakini kutakuwako habari ambazo zitamsumbua,+ kutoka upande wa mashariki+ na kutoka kaskazini, naye ataenda kwa ghadhabu kubwa ili kuangamiza na kuharibu wengi.+ 45  Naye atasimamisha mahema yake makubwa kati ya ile bahari kuu na mlima mtakatifu wa lile Pambo;+ naye ataenda mpaka mwisho wake,+ wala hatakuwa na wa kumsaidia.+

Maelezo ya Chini