Danieli 2:1-49

2  Na katika mwaka wa pili wa ufalme wa Nebukadneza, Nebukadneza aliota ndoto;+ na roho yake ikaanza kuhangaika,+ usingizi wake ukatoweka.  Basi mfalme akaagiza waitwe makuhani wote wenye kufanya uchawi+ na wafanya-mazingaombwe na walozi na Wakaldayo ili wamwambie mfalme ndoto zake.+ Nao wakaingia na kusimama mbele ya mfalme.  Ndipo mfalme akawaambia: “Kuna ndoto ambayo nimeota, na roho yangu imehangaika kwa kutaka kuijua ndoto hiyo.”  Basi Wakaldayo wakasema na mfalme katika lugha ya Kiaramu:+ “Ee mfalme, uishi mpaka wakati usio na kipimo.+ Waambie watumishi wako ndoto hiyo, nasi tutaonyesha tafsiri yake.”+  Mfalme akajibu na kuwaambia Wakaldayo: “Mimi natangaza neno hili: Msiponijulisha ndoto hiyo, na tafsiri yake, mtakatwa vipande-vipande,+ na nyumba zenu zitageuzwa kuwa vyoo vya watu wote.+  Bali mkionyesha ndoto hiyo na tafsiri yake, mtapokea zawadi na tuzo na heshima kubwa kutoka kwangu.+ Basi nionyesheni ndoto hiyo na tafsiri yake.”  Kisha wakajibu mara ya pili na kusema: “Mfalme na awaambie watumishi wake ndoto hiyo, nasi tutaonyesha tafsiri yake.”  Mfalme akajibu na kusema: “Hakika mimi najua kwamba mnajaribu kupata wakati, kwa vile mmejua kuwa ninatangaza neno hili.  Kwa kuwa msiponijulisha ndoto hiyo, kuna hukumu moja+ tu juu yenu. Lakini mmekubaliana kusema mbele yangu uwongo na neno lenye kosa,+ mpaka wakati ubadilishwe. Basi niambieni ndoto hiyo, nami nitajua kwamba mnaweza kuonyesha tafsiri yake.” 10  Wakaldayo wakajibu mbele ya mfalme, na kusema: “Hakuna binadamu yeyote juu ya nchi kavu anayeweza kuonyesha jambo hili la mfalme, kwa vile hakuna mfalme mkuu wala gavana ambaye amepata kuuliza jambo kama hili kutoka kwa kuhani yeyote mwenye kufanya uchawi, wala mfanya-mazingaombwe wala Mkaldayo. 11  Lakini jambo hili ambalo mfalme anauliza ni gumu, wala hakuna mtu mwingine yeyote anayeweza kulionyesha mbele ya mfalme isipokuwa miungu,+ ambao makao yao hayako kamwe pamoja na wenye mwili wa nyama.”+ 12  Kwa sababu hiyo mfalme akakasirika na kuwa na ghadhabu sana,+ naye akaagiza watu wote wenye hekima wa Babiloni waangamizwe.+ 13  Nalo agizo likatolewa, na watu wenye hekima wakawa karibu kuuawa; nao wakamtafuta Danieli na wenzake, ili wauawe. 14  Ndipo wakati huo, kwa shauri na akili,+ Danieli akamzungumzia Arioko mkuu wa walinzi wa mfalme, aliyekuwa ameenda kuwaua watu wenye hekima wa Babiloni. 15  Akamuuliza Arioko ofisa wa mfalme: “Kwa nini mfalme ametoa agizo kali namna hii?” Ndipo Arioko akamjulisha Danieli jambo hilo.+ 16  Basi Danieli mwenyewe akaingia na kuomba mfalme ampe wakati maalumu ili amwonyeshe mfalme tafsiri ile.+ 17  Kisha Danieli akaenda nyumbani kwake; naye akawajulisha wenzake jambo hilo, Hanania, Mishaeli na Azaria, 18  ili waombe rehema+ kutoka kwa Mungu wa mbinguni+ kuhusu siri hiyo,+ kwamba Danieli na wenzake pamoja na wale watu wengine wenye hekima wa Babiloni wasiangamizwe.+ 19  Ndipo Danieli akafunuliwa siri hiyo katika maono ya usiku.+ Basi Danieli akambariki+ Mungu wa mbinguni. 20  Danieli akajibu na kusema: “Jina la Mungu na libarikiwe+ kutoka wakati usio na kipimo mpaka wakati usio na kipimo, maana hekima na nguvu ni zake.+ 21  Naye anabadili nyakati na majira,+ akiondoa wafalme na kuwasimamisha wafalme,+ akiwapa hekima wenye hekima na kuwapa ujuzi wale wanaojua utambuzi.+ 22  Yeye anafunua mambo mazito na yale yaliyofichwa,+ akijua yaliyo katika giza;+ nayo nuru+ hukaa kwake. 23  Nami nakusifu wewe na kukuhimidi,+ Ee Mungu wa mababu zangu, kwa maana umenipa mimi hekima+ na nguvu. Na sasa umenijulisha tulilokuomba, kwa kuwa umetujulisha jambo lile la mfalme.”+ 24  Kwa sababu hiyo Danieli akaingia kwa Arioko,+ ambaye mfalme alikuwa amemweka awaangamize watu wenye hekima wa Babiloni.+ Akaenda, akamwambia hivi: “Usiangamize yeyote kati ya watu wenye hekima wa Babiloni. Nipeleke mbele ya mfalme,+ nimwonyeshe mfalme ile tafsiri.” 25  Ndipo Arioko akampeleka Danieli haraka-haraka mbele ya mfalme, akamwambia hivi: “Nimepata mwanamume mmoja kutoka kwa wahamishwa+ wa Yuda anayeweza kumjulisha mfalme ile tafsiri.” 26  Basi mfalme akajibu na kumwambia Danieli, ambaye jina lake aliitwa Belteshaza:+ “Je, una uwezo wa kutosha kuniambia ndoto niliyoona, na tafsiri yake?”+ 27  Danieli akajibu mbele ya mfalme na kusema: “Siri ambayo mfalme anauliza, watu wenye hekima, wala wafanya-mazingaombwe, wala makuhani wenye kufanya uchawi wala wanajimu hawawezi kumwonyesha mfalme.+ 28  Hata hivyo, kuna Mungu mbinguni ambaye ni Mfunuaji wa siri,+ naye amemjulisha Mfalme Nebukadneza mambo yatakayotokea katika siku za mwisho.+ Ndoto yako na maono ya kichwa chako kitandani mwako ndiyo haya: 29  “Wewe, Ee mfalme, ukiwa kitandani+ mwako mawazo yako yalikuja kuhusu mambo yatakayotokea baada ya haya, na Aliye Mfunuaji wa siri amekujulisha mambo yatakayotokea.+ 30  Lakini mimi sikufunuliwa siri hii kwa sababu nina hekima ndani yangu kuliko watu wengine walio hai,+ bali kusudi mfalme mwenyewe aambiwe tafsiri, upate kujua mawazo ya moyo wako.+ 31  “Wewe, Ee mfalme, ulikuwa ukiangalia, na tazama! sanamu fulani kubwa sana. Sanamu hiyo, iliyokuwa kubwa na ambayo mwangaza wake ulikuwa usio wa kawaida, ilikuwa imesimama mbele yako, na sura yake ilitia hofu. 32  Na sanamu hiyo ilikuwa na kichwa cha dhahabu safi,+ kifua na mikono ya fedha,+ tumbo na mapaja ya shaba,+ 33  miguu ya chuma,+ nyayo zake zilikuwa sehemu moja chuma na sehemu nyingine udongo uliofinyangwa.+ 34  Uliendelea kutazama mpaka jiwe likakatwa bila kutumia mikono,+ nalo likaipiga sanamu hiyo juu ya nyayo zake za chuma na za udongo uliofinyangwa, likaziponda.+ 35  Wakati huo kile chuma, ule udongo uliofinyangwa, ile shaba, ile fedha na ile dhahabu, zote pamoja, zilipondwa na kuwa kama makapi yanayotoka kwenye uwanja wa kupuria wa wakati wa kiangazi,+ kisha upepo ukazipeleka mbali hivi kwamba alama zake hazikuonekana hata kidogo.+ Na lile jiwe lililoipiga sanamu ile likawa mlima mkubwa, na kuijaza dunia yote.+ 36  “Hii ndiyo ndoto ile, nasi tutaisema tafsiri yake mbele ya mfalme.+ 37  Wewe, Ee mfalme, uliye mfalme wa wafalme, wewe ambaye Mungu wa mbinguni amekupa ufalme,+ uwezo, na nguvu na heshima, 38  na amekupa mkononi mwako,+ popote pale ambapo wana wa binadamu hukaa, wanyama wa mwituni na viumbe vya mbinguni vyenye mabawa, na amekufanya kuwa mtawala juu ya vyote hivyo. Wewe ndiye kile kichwa cha dhahabu.+ 39  “Na baada yako utasimama ufalme+ mwingine ulio mdogo kwako;+ na ufalme mwingine, wa tatu, wa shaba, ambao utaitawala dunia yote.+ 40  “Ufalme wa nne+ nao utakuwa wenye nguvu kama chuma.+ Kwa vile chuma huponda na kusaga vitu vingine vyote, basi, kama chuma ambacho huvunja-vunja, huo utaziponda na kuzivunja-vunja hizi nyingine zote.+ 41  “Na kama vile ulivyoona kuwa nyayo na vidole vya miguu vilikuwa sehemu moja ni udongo uliofinyangwa na nyingine ni chuma,+ ufalme huo utakuwa umegawanyika,+ lakini ugumu fulani wa chuma utakuwa ndani yake, kama vile ulivyoona chuma kimechanganyikana na udongo mbichi.+ 42  Na kuhusu vidole vya miguu ambavyo vilikuwa sehemu moja ni chuma na nyingine ni udongo uliofinyangwa, sehemu moja ya ufalme huo itakuwa yenye nguvu na nyingine itakuwa dhaifu. 43  Na kama ulivyoona chuma kimechanganyikana na udongo mbichi, watachanganyikana na uzao wa wanadamu; lakini hawatashikamana pamoja, huyu na yule, kama vile chuma kisivyochanganyikana na udongo uliofinyangwa. 44  “Na katika siku za wafalme hao,+ Mungu wa mbinguni+ atausimamisha ufalme+ ambao hautaharibiwa kamwe.+ Na ufalme huo hautapewa watu wengine wowote.+ Utazivunja na kuzikomesha falme hizi zote,+ nao utasimama mpaka wakati usio na kipimo;+ 45  kama vile ulivyoona kwamba kutoka katika mlima jiwe lilikatwa bila kutumia mikono,+ na kwamba liliponda kile chuma, ile shaba, ule udongo uliofinyangwa, ile fedha na ile dhahabu.+ Mungu Mkuu+ mwenyewe amemjulisha mfalme mambo yatakayotokea baada ya haya.+ Na ndoto hiyo ni yenye kutegemeka, na tafsiri yake ni yenye kuaminika.”+ 46  Wakati huo Mfalme Nebukadneza akaanguka kifudifudi, akampa Danieli heshima kubwa, na kusema apewe tuzo na kutolewa uvumba.+ 47  Mfalme akamwambia Danieli: “Kwa kweli Mungu wenu ni Mungu wa miungu+ na Bwana wa wafalme+ na Mfunuaji wa siri, kwa sababu uliweza kufunua siri hii.”+ 48  Basi mfalme akamfanya Danieli kuwa mtu mkuu,+ akampa zawadi nyingi kubwa, naye akamfanya kuwa mtawala juu ya wilaya yote ya utawala ya Babiloni na mkuu wa manaibu wa maliwali juu ya watu wote wenye hekima wa Babiloni.+ 49  Naye Danieli akatoa ombi kwa mfalme, naye akaweka Shadraki, Meshaki na Abednego+ juu ya usimamizi wa wilaya ya utawala ya Babiloni, lakini Danieli akawa katika makao ya mfalme.+

Maelezo ya Chini