Danieli 3:1-30

3  Mfalme Nebukadneza alitengeneza sanamu+ ya dhahabu, ambayo urefu wake ulikuwa mikono 60 na upana wake mikono 6. Akaisimamisha katika nchi tambarare ya Dura katika wilaya ya utawala ya Babiloni.+  Naye Mfalme Nebukadneza akatuma watu wawakusanye maliwali, manaibu wa maliwali+ na magavana, washauri, waweka-hazina, waamuzi, mahakimu watekeleza-sheria+ na wasimamizi wote wa wilaya za utawala waje kwenye mzinduo+ wa sanamu ambayo Mfalme Nebukadneza alikuwa ameisimamisha.  Ndipo maliwali,+ manaibu wa maliwali na magavana, washauri, waweka-hazina, waamuzi, mahakimu watekeleza-sheria na wasimamizi wa wilaya zote za utawala wakaanza kujikusanya kwa ajili ya kuzinduliwa kwa sanamu ambayo Mfalme Nebukadneza alikuwa ameisimamisha, wakawa wanasimama mbele ya sanamu ambayo Nebukadneza alikuwa ameisimamisha.  Na mtangazaji+ akapaaza sauti: “Enyi vikundi vya watu, vya mataifa na lugha mnaamriwa+  kwamba, wakati mtakaposikia sauti ya baragumu, zumari, zeze, kinubi chenye pembe tatu, kinanda, zumari-tete na aina zote za vyombo vya muziki,+ mwanguke chini na kuiabudu sanamu ya dhahabu ambayo Mfalme Nebukadneza ameisimamisha.  Na yeyote ambaye hataanguka chini na kuabudu+ atatupwa wakati huohuo+ ndani ya tanuru inayowaka moto.”+  Kwa hiyo, wakati ambapo vikundi vyote vya watu vilisikia sauti ya baragumu, zumari, zeze, kinubi chenye pembe tatu, kinanda na aina zote za vyombo vya muziki, vikundi vyote vya watu,+ vya mataifa na lugha vikaanguka chini na kuiabudu sanamu ya dhahabu ambayo Mfalme Nebukadneza alikuwa ameisimamisha.  Kwa hiyo, wakati huohuo Wakaldayo fulani wakakaribia na kuwashtaki Wayahudi.+  Wakajibu na kumwambia Mfalme Nebukadneza: “Ee mfalme, uishi mpaka nyakati zisizo na kipimo.+ 10  Wewe mwenyewe, Ee mfalme, ulitoa amri kwamba kila mtu anayesikia sauti ya baragumu, zumari, zeze, kinubi chenye pembe tatu, kinanda, na zumari-tete na aina zote za vyombo vya muziki,+ aanguke chini na kuabudu ile sanamu ya dhahabu; 11  na kwamba yeyote ambaye haanguki chini na kuabudu atupwe ndani ya tanuru inayowaka moto.+ 12  Kuna Wayahudi fulani ambao uliweka juu ya usimamizi wa wilaya ya utawala ya Babiloni,+ Shadraki, Meshaki na Abednego; wanaume hao hawakukujali wewe, Ee mfalme, hawaitumikii miungu yako mwenyewe, wala sanamu ya dhahabu ambayo umeisimamisha hawaiabudu.”+ 13  Ndipo Nebukadneza, akiwa na ghadhabu na hasira,+ akasema Shadraki, Meshaki na Abednego waletwe ndani.+ Basi wanaume hao wakaletwa mbele ya mfalme. 14  Nebukadneza akawauliza: “Je, ni kweli, enyi Shadraki, Meshaki na Abednego, kwamba ninyi hamwitumikii miungu yangu,+ wala sanamu ya dhahabu ambayo nimeisimamisha hamwiabudu?+ 15  Basi sasa ikiwa mko tayari ili mnaposikia sauti ya baragumu, zumari, zeze, kinubi chenye pembe tatu, kinanda, zumari-tete na aina zote za vyombo vya muziki,+ mwanguke chini na kuiabudu sanamu ambayo nimeitengeneza, ni vema. Lakini msipoabudu, mtatupwa wakati huohuo ndani ya tanuru inayowaka moto. Na ni mungu gani huyo anayeweza kuwaokoa ninyi kutoka mikononi mwangu?”+ 16  Shadraki, Meshaki na Abednego wakajibu, nao wakamwambia mfalme: “Ee Nebukadneza, si lazima tukujibu neno lolote kuhusu jambo hili.+ 17  Kama ni hivyo, Mungu ambaye tunamtumikia anaweza kutuokoa. Yeye atatuokoa+ kutoka katika tanuru inayowaka moto na kutoka mkononi mwako, Ee mfalme. 18  Lakini kama sivyo, ujue hivi, Ee mfalme, kwamba sisi hatuitumikii miungu yako, na sanamu ambayo umeisimamisha hatutaiabudu.”+ 19  Ndipo Nebukadneza akajaa ghadhabu, na sura ya uso wake ikabadilika juu ya Shadraki, Meshaki na Abednego. Akasema kwamba tanuru itiwe moto mara saba kuliko ilivyokuwa kawaida kuitia moto. 20  Naye akawaambia wanaume fulani wenye nguvu+ waliokuwa katika jeshi lake wawafunge Shadraki, Meshaki na Abednego, ili wawatupe ndani ya ile tanuru inayowaka moto.+ 21  Ndipo wanaume hao wakafungwa wakiwa na nguo zao za kujitanda, mavazi yao na kofia zao na nguo zao nyingine, wakatupwa ndani ya ile tanuru inayowaka moto. 22  Na kwa kuwa neno la mfalme lilikuwa kali na tanuru ilitiwa moto kupita kiasi, hao wanaume ambao waliwachukua Shadraki, Meshaki na Abednego ndio waliouawa na mwali wa moto. 23  Lakini hao wanaume wengine watatu, Shadraki, Meshaki na Abednego, wakaanguka wakiwa wamefungwa katikati ya ile tanuru inayowaka moto.+ 24  Ndipo Mfalme Nebukadneza akaogopa, akasimama haraka. Akawauliza maofisa wake wakuu wa kifalme: “Je, hatukutupa wanaume watatu ndani ya moto wakiwa wamefungwa?”+ Wakajibu na kumwambia mfalme: “Ndiyo, Ee mfalme.” 25  Akajibu na kusema: “Tazama! Mimi naona wanaume wanne wakitembea wakiwa huru katikati ya moto, nao hawana dhara lolote, na sura ya yule wa nne inafanana na mwana wa miungu.”+ 26  Ndipo Nebukadneza akakaribia mlango wa tanuru inayowaka moto.+ Akajibu na kusema: “Shadraki, Meshaki na Abednego, enyi watumishi wa Mungu Aliye Juu Zaidi,+ tokeni nje, mje hapa!” Ndipo Shadraki, Meshaki na Abednego wakaanza kutoka katikati ya moto ule. 27  Na maliwali, manaibu wa maliwali, magavana na maofisa wakuu+ wa mfalme waliokuwa wamekusanyika wakawaona hao wanaume, kwamba ule moto haukuwa na nguvu juu ya miili yao,+ wala unywele wowote wa vichwa vyao haukuwa umeungua,+ wala hata nguo zao za kujitanda hazikuwa zimebadilishwa, wala harufu ya moto haikuwapata. 28  Nebukadneza akajibu na kusema: “Abarikiwe Mungu wa Shadraki, Meshaki na Abednego,+ aliyemtuma malaika wake+ na kuwaokoa watumishi wake waliomtegemea,+ na ambao walibadili neno la mfalme na kutoa miili yao, kwa maana hawakutumikia kamwe+ wala kuabudu+ mungu yeyote mwingine ila Mungu wao wenyewe.+ 29  Nami natoa agizo,+ kwamba kikundi chochote cha watu, cha taifa au lugha ambacho kinasema jambo lolote baya juu ya Mungu wa Shadraki, Meshaki na Abednego, kikatwe vipande-vipande,+ na nyumba zao zigeuzwe kuwa choo cha watu wote;+ kwa maana hakuna mungu mwingine yeyote anayeweza kuokoa kama huyu.”+ 30  Ndipo mfalme akawafanya Shadraki, Meshaki na Abednego wafanikiwe katika wilaya ya utawala ya Babiloni.+

Maelezo ya Chini