Pindah kana eusi

Alkitab

Asli jeung Akurat

Naha Eusi Alkitab téh Pamikiran Manusa?

Perhatikeun naon nu dijelaskeun ku salah sahiji ayat ngeunaan Alkitab.

Naha Eusi Alkitab téh Pamikiran Allah?

Jalma-jalma nu nulis Alkitab nyebutkeun yén nu ditulis ku maranéhna téh sumberna ti Allah. Ku naon?

Naha Enya Musa Nulis Alkitab?

Musa ogé nulis Alkitab. Aya sabaraha jalma nu nulis Alkitab?

Saha nu Sabenerna Nulis Alkitab?

Nu nulis Alkitab ngomong yén maranéhna dibingbing Allah jeung roh suci, malah sakapeung liwat para malaikat. Kumaha urang bisa percaya kana tulisan maranéhna?

Naha Eusi Alkitab téh Geus Dirobah?

Ku naon urang bisa yakin, eusi Alkitab téh teu dirobah, padahal éta téh buku kuno?

Iraha Jagat Raya Diciptakeun ku Gusti?

Jawabanana aya di kecap ”mimitina” jeung “poé” nu aya dina buku Kajadian.

Naha Sains jeung Alkitab téh Saluyu?

Naha aya katerangan nu salah sacara ilmiah dina Alkitab?

Naha Alkitab téh Buku nu Ditulis pikeun Kabéh Bangsa?

Jalma-jalma nu nulis Alkitab téh lahir di mana jeung ti mana asal maranéhna?

Iraha Kisah Yésus Ditulis?

Iraha Kisah Yésus Ditulis?

Maca jeung Ngarti kana Alkitab

Naon Hartina ”Mata Ganti Mata”?

Naha aturan ”mata ganti mata” ngadukung tindakan nu kejem demi kaadilan?

Naon Sapuluh Paréntah ti Allah téh?

Ka saha hukum ieu dibikeun? Naha ieu téh hukum nu utama keur urang Kristen?

Jadi ”Urang Samaria nu Bageur” téh Maksudna Kumaha?

Ku cara nu luar biasa, Isa nyaritakeun carita ieu pikeun ngajar kumaha sakuduna sikep urang ka batur, teu sual saha manéhna jeung naon suku bangsana.

Ramalan jeung Lambang

Naha Ramalan-Ramalan ngeunaan Mésias Ngabuktikeun Yésus téh Mésias?

Naha ramalan ngeunaan Mésias bisa laksana ka leuwih ti hiji jalma?

Naon Yérusalém Anyar téh?

Naon pangaruhna kota nu unik ieu keur Sadérék?

Ahir Dunya Ieu

Naon Perang Armagédon téh?

Kecap Armagédon ngan muncul sakali dina Alkitab, tapi siga kumaha perangna mah dijelaskeun dina Alkitab.

Naha Enya Bumi Bakal Diancurkeun?

Alkitab méré nyaho urang ngeunaan jangji Allah pikeun planét bumi.

Naon nu Bakal Diwujudkeun ku Karajaan Allah?

Tingali naon waé nu bakal kaalaman ku Sadérék waktu Karajaan Allah maréntah di bumi.

Kumaha Katengtreman di Bumi Bisa Ngawujud?

Tingali kumaha Allah jangji bakal nyieun bumi tengtrem ku Karajaana-Na.

Jelema, Tempat, jeung Barang

Urang Diajar Naon tina Para Wanita dina Alkitab?

Tingali bédana para wanita nu dicaritakeun dina Alkitab, antara nu hadé kalakuanana jeung nu jadi conto goréng.

Naha Mariam téh Indungna Allah?

Boh Kitab Suci boh sajarah Kakristenan méré jawaban nu jelas ngeunaan kapercayaan ieu.

Kumaha Pandangan Alkitab ngeunaan Parawan Mariam?

Aya nu nyebutkeun yén Yésus dilahirkeun ku parawan nu tanpa dosa. Naha ieu sajalan jeung pangajaran Alkitab?

Saha Yahya Jurubaptis téh?

Warta nu ditepikeunana téh nyiapkeun haté urang Yahudi supaya apal saha Mésias nu dijangjikeun.

Saha Maria Magdaléna téh?

Aya sababaraha carita ngeunaan Maria Magdaléna nu dasarna lain tina Alkitab.

Saha Pamajikan Kain téh?

Tingali jawaban Alkitab ngeunaan pananya ieu.

Naha Enya Kisah Nuh jeung Banjir Gedé téh Saukur Dongéng?

Alkitab nyebutkeun yén Allah nurunkeun banjir gedé pikeun ngabasmi nu jarahat. Naon waé bukti dina Alkitab nu némbongkeun yén Alkitab téh diilhamkeun ku Allah?

Naha Enya Kaén Kapan nu Aya di Turin téh Urut Ngabulen Yésus?

Tilu fakta penting ngeunaan asli henteuna Kaén Kapan Turin.

Na Allah Nyiptakeun Rupa-Rupa Mahluk Hirup ku Évolusi?

Catetan dina Alkitab henteu papalingpang jeung sains anu nyebutkeun yén hiji jinis mahluk hirup aya rupa-rupa macemna.

Naséhat keur Kahirupan

Naha Alkitab Bisa Ngabantu Abdi Boga Kulawarga Bagja?

Naséhat bijaksana tina Alkitab geus ngabantu jutaan jalma sangkan boga kulawarga nu bagja.

Kumaha Pandangan Alkitab ngeunaan Sosobatan?

Sobat nu hadé bakal méré pangaruh nu alus. Urang jeung manéhna gé bisa silih asah supaya boga sipat-sipat nu hadé. Kudu ati-ati milih babaturan, nya!

Naha Duit téh Sumberna Sagala Kajahatan?

Ungkapan ”duit téh sumberna sagala kajahatan” mangrupa cutatan ayat nu teu lengkep.

Naha Alkitab Bisa Ngabantu dina Masalah Duit jeung Hutang?

Duit teu bisa nyieun urang bagja, tapi opat prinsip Alkitab bisa ngabantu ngaréngsékeun masalah kauangan Sadérék.

Naha Alkitab Bisa Ngabantu Urang Nyanghareupan Panyakit Parna?

Tangtu. Perhatikeun tilu cara nu bisa ngabantu Sadérék pikeun nyanghareupan panyakit parna.

Kumaha Pandangan Alkitab ngeunaan Ambek?

Naha Sadérék meunang ambek? Kudu kumaha lamun Sadérék mulai ambek?

Naha Alkitab Bisa Ngabantu Lamun Urang Déprési?

Tilu hal nu disadiakeun ku Allah pikeun ngabantu urang nyanghareupan déprési.

Kumaha Pandangan Alkitab ngeunaan Nyaah ka Diri Sorangan?

Ceuk Yésus, ”Kudu nyaah ka batur kawas ka diri sorangan.” Naon hartina?