Jawaban Alkitab

Aturan ”mata ganti mata” téh bagian tina Hukum Musa keur bangsa Israil sarta dicutat ku Yésus dina Hutbah di Gunung. (Mateus 5:38, Terjemahan Baru; Budalan 21:24, 25; Pamindo 19:21) Ieu hartina, waktu saurang jalma ngalanggar hukum, hukumanana kudu satimpal jeung kajahatanana. *

Hukum ieu dilarapkeun ka jalma nu ngahaja nyilakakeun batur. Ngeunaan jalma nu siga kitu, Hukum Musa nyebutkeun, ”Nu mateuhkeun pateuhan deui, nu mecakan pecakan deui, nu ngompongan ompongan deui. Naon bae kalakuanana anu ngalantarankeun batur jadi ruksak, kudu dibales kitu deui.”​—Imamat 24:20.

  • Naon tujuan aturan ”mata ganti mata”?

  • Naha aturan ”mata ganti mata” kudu dijalankeun ku urang Kristen?

  • Sababaraha kasalahpahaman ngeunaan aturan ”mata ganti mata”

  • Yésus ngalempengkeun pandangan nu salah

Naon tujuan aturan ”mata ganti mata”?

Aturan ”mata ganti mata” teu ngadukung jalma pikeun ngabales kajahatan batur. Tapi, éta ngabantu hakim pikeun méré hukuman nu satimpal, henteu beurat teuing henteu hampang teuing. Aturan ieu ogé dijieun supaya jalma-jalma henteu nyilakakeun atawa nyieun siasat pikeun nyilakakeun batur. Hukum Musa ngajelaskeun, ”Sina kauar-aer ka jalma rea [jalma nu ningali kaadilan Allah dilaksanakeun] sangkan sarieuneun, sangkan ulah aya deui anu nyieun kajahatan kawas kitu.”​—Pamindo 19:20.

Naha aturan ”mata ganti mata” kudu dijalankeun ku urang Kristen?

Henteu, urang Kristen geus teu kudu ngajalankeun aturan ieu. Éta téh bagian tina Hukum Musa nu geus teu dipaké deui sanggeus Yésus ngorbankeun kahirupanana.​—Rum 10:4.

Sanajan kitu, aturan ieu nyingkabkeun cara pikir Allah. Éta némbongkeun yén kaadilan téh penting pisan keur Allah. (Jabur 89:15) Aturan éta ogé ngajelaskeun papakon Allah ngeunaan kaadilan, nyaéta jalma nu ngalanggar hukum kudu didisiplin ”reujeung adil”.​—Yermia 30:11.

Sababaraha kasalahpahaman ngeunaan aturan ”mata ganti mata”

Kasalahpahaman: Aturan ”mata ganti mata” téh kejem pisan.

Fakta: Aturan ieu henteu ngadukung tindakan nu kejem demi kaadilan. Sabalikna lamun bener dilarapkeunana, éta bisa ngabantu hakim pikeun méré hukuman nu satimpal sanggeus mariksa heula kumaha kaayaanana jeung naha éta téh dihaja atawa henteu. (Budalan 21:28-30; Bilangan 35:22-25) Aturan ”mata ganti mata” nyegah supaya hukuman nu dibikeun henteu kaleuleuwihi.

Kasalahpahaman: Aturan ”mata ganti mata” ngadukung jalma jadi pabales-bales nepi ka euweuh tungtungna.

Fakta: Hukum Musa nyebutkeun, ”Ulah hayang ngabales atawa ngunek-ngunek.” (Imamat 19:18) Ti batan ngadukung tindakan ngabales kajahatan, Hukum Musa ngajurung jalma-jalma pikeun ngandelkeun Allah jeung sistim hukum-Na pikeun méréskeun masalah.​—Pamindo 32:34, 35.

^ par. 3 Prinsip hukum ieu, nu biasana disebut lex talionis dina basa Latin, osok dipaké dina sistim hukum masarakat di jaman baheula.