Jawaban Alkitab

Tangtu. Allah mikaasih umat-Na nu keur gering parna. Ngeunaan hamba-Na nu satia, Alkitab ngomong, ”Ana gering, ku PANGERAN tangtu dilayad, dipulihkeun deui kasehatanana.” (Jabur 41:4) Aya tilu cara nu bisa ngabantu Sadérék pikeun nyanghareupan panyakit parna:

  1. Ngadoa ménta kategeran. Sadérék bakal dibéré ”katengtreman jeung karahayuan ti Allah, nu moal kahontal ku akal”. Éta bisa ngabantu Sadérék jadi teger jeung teu hariwang teuing.—Pilipi 4:6, 7.

  2. Tetep positif. Alkitab ngomong, ”Gumbira teh matak sehat. Nguluwut bae mah matak gering nangtung.” (Siloka 17:22) Lamun Sadérék sok heureuy, ieu téh aya mangpaatna keur kaséhatan jeung ngabantu Sadérék supaya teu sedih teuing.

  3. Boga harepan kana mangsa kahareup. Harepan nu kuat bisa ngabantu Sadérék tetep bagja sanajan boga panyakit parna. (Rum 12:12) Alkitab ngajangjikeun yén engké ”moal aya anu udah-aduh ku panyakit”. (Yesaya 33:24) Allah bakal nyageurkeun panyakit parna nu teu bisa dicageurkeun ku élmu kadokteran modéren. Contona, Alkitab ngajelaskeun kumaha nu kolot bisa jadi ngora deui, ”Seug nu gering teh neutneutan menyat, tanagana pulih deui, bedas deui cara keur ngora.”—Ayub 33:25.

Catetan: Salian bantuan nu disadiakeun ku Allah, Saksi-Saksi Yéhuwa ogé upaya pikeun ngubaran panyakit parna. (Markus 2:17) Saksi-Saksi Yéhuwa teu nangtukeun mana pangobatan nu kudu dipilih, sabab unggal jalma boga hak pikeun nangtukeunana sorangan.