Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

BHIBHLYA ISACINJA UMASO WA ANTHU

Ndikuphemba Caka Cibodzi Basi Ca Ntendere Na Kutsandzaya

Ndikuphemba Caka Cibodzi Basi Ca Ntendere Na Kutsandzaya
  • CAKA CAKUBALWA: 1971

  • DZIKO YAKUBALWA: FRANSA

  • MBIRI: AKHACITA UPHANGA, ULUKWALI NA KUMWA MITOMBWE YAKULEDZERESA

MBIRI YANGA:

Banja yathu ikhakhala ku Tellancourt, cisa ca kumulolo kwa Fransa. Babanga akhali wa ku Fransa, mai wanga wa ku Italya. Mukhali ine na pyaka khumi na pisere, tafuluka mbatienda ku nzinda wakutcerenga wa ku Roma mu Italya. Kweneku, umaso ukhali wakunentsa. Anyakubalanga akhalongezana kakamwe thangwi yakusowa kobiri.

Mukhali ine na pyaka 15, mama andipanga toera kubuluka panyumba na kusaka axamwali. Natenepa, ndatoma kubuluka panyumba kuenda kutali mbandimala ndzidzi ukulu. Mwakukhonda dembuka ndatoma kucita uxamwali na anthu akuipa. Ntsiku inango, xamwali wakuti akhaoneka kukhala wandimomwene andifendedzera. Iye andipasa mitombwe yakuledzeresa, ine ndaitawira toera ndioneke ninga nkulu. Ndatoma kumwa mitombwe yakuledzeresa na kucita ulukwali. Mwakubwereza-bwereza, ndikhapita m’mabonde mwakukakamizwa. Umaso ukhali wakusowa basa kuna ine; nee ndikhatsalakana kufa peno kukhala maso. Ndikhali wakutsoperwa kakamwe. Mukhali ine na pyaka 16, ndayesera kupheka ndekhene mu kumwa garafa ya whiskey mbandiponyeka m’madzi. Thangwi ya pyenepi, ndakomoka mu ntsiku zitatu.

Ndatoma kupasa ntengo umaso, mbwenye ndadzakhala phanga na mbava. Ndikhakulumiza anthu kupita m’mabonde na ine, kualedzeresa na mitombwe n’nyumba zawo, ndingamala mbandiabera cinthu consene ca ntengo cikhali na iwo. Maphanga akulu akhandiphatisira toera kupitisa mitombwe yakuledzeresa mu Italya. Kazinji kene ndikhathabuswa na apolixa. Umaso wanga ukhaoneka ninga wakusowa nkhomo. Mbwenye, ndikhapidziwa kuti alipo adandicita na cifuniro. Ndikhaphembera kuna Mulungu, mbandim’phemba toera kundipasa caka cibodzi basi ca ntendere na kutsandzaya.

BHIBHLYA YACINJA TANI UMASO WANGA:

Mukhali ine na pyaka 24, ndatonga kufulukira ku Inglatera. Thangwi ya mabasa anga na anyakuphatisira mitombwe yakuledzeresa, umaso wanga ukhali pangozwi. Mbandidzati kufuluka, ndaenda kaona mama mbandidzumatirwa kuona mamuna anacemerwa Annunziato Lugarà mbakalonga na mama thangwi ya Bhibhlya. * Nakuti ndikhadziwa mbiri yace yauphanga, ndikhan’gopa mbandimbvundza kuti thangwi yanji akhali panyumba pa mama. Iye andipanga pya macinjo makulu adacita iye mu umaso wace toera kukhala m’bodzi wa Mboni za Yahova, mbandipanga toera kusaka Mboni za Yahova ndingafika ku Inglatera. Ine ndatawira pyenepi. Mbwenye, mudafika ine kweneku, ndatoma papswa umaso wanga wakale.

Ntsiku inango, ndagumanikana na Mboni ya Yahova mu nseu wa Londres mbandipasa marevista a Ncenjezi na Despertai!. Mudakumbuka ine pya pikiro yanga na Annunziato, ndabvundzisa Mboni khala mbapidakwanisika kundipfundzisa Bhibhlya.

Pidapfundza ine m’Bhibhlya pyandidzumatirisa kakamwe. Mwacitsandzo, ndakhuyiwa kakamwe na mafala anagumanika pa 1 Jwau 1:9, analonga thangwi ya Mulungu: ‘Tingabweka madawo athu, Mulungu wakukhulupirika na wakulungama anatilekerera, mbaticenesa mu pyakuipa pyonsene.’ Vesi ineyi yandikhuya kakamwe thangwi ndikhapibva wakupswipa na pinthu pikhacita ine. Mwakukhonda dembuka ndatoma kuenda kumisonkhano ku Nyumba ya Umambo ya Mboni za Yahova. Mboni za Yahova zanditambira mwaufuni kakamwe. Mudaona ine uxamwali wawo wandimomwene—cinthu cakuti kutomera kale ndikhacifuna—ndafuna kucita khundu ya mpingo wawo unakhala ninga banja.

Maseze nee pyandinentsa kusiya mitombwe yakuledzeresa na ulukwali, ndaona kukhala kwakunentsa kakamwe kusasanyira makhaliro anga. Ndaona kuti ndikhafunika kulemedza anthu na kuapangiza citsalakano. Mpaka lero, ndikumenya nkhondo toera kusiya makhaliro anango akuipa. Mbwenye, na ciphedzo ca Yahova, ndikuthambaruka. Nkati mwa nthanda zitanthatu bulukira padatoma ine kupfundza Bhibhlya, ndabatizwa ninga m’bodzi wa Mboni za Yahova. Pyenepi pyacitika mu 1997.

NDAPHINDULA TANI:

Mudamala ine kubatizwa, ndamanga banja na ntsikana anacemerwa Barbara, m’bodzi wa Mboni za Yahova mupswa. M’bodzi wa axamwali anga akale mudaona iye kucinja kudacita ine, atomambo kupfundza Bhibhlya. Mukupita kwa ndzidzi, iye adzakhala Mboni ya Yahova, mwanankazi wace mbadzantowerambo. Buluka penepo nyamainga wa yavu, wakuti akhali na pyaka 80 pyakubalwa, atoma kupfundza Bhibhlya na abatizwa mbadzati kulowa.

Cincino ndisatumikira ninga nkulu wampingo, pontho ine na nkazanga ndife atumiki a ndzidzi onsene a kuphedzera kupfundzisa Bhibhlya anthu analonga Ciitalya ku Londres. Midzidzi inango, ndisatsukwala thangwi ya umaso wanga wakale, mbwenye Barbara asandibalangaza kakamwe. Cincino, ndiri na banja yakukhazikika yakuti ndzidzi onsene ndikhaifuna, pontho ndiri na Baba waufuni wakuti ndzidzi onsene ndikhanfuna. Ndaphemba kuna Mulungu caka cibodzi ca ntendere na kutsandzaya, mbwenye iye asandipasa pizinji!

Cincino, ndiri na banja yakukhazikika yakuti ndzidzi onsene ndikhaifuna, pontho ndiri na Baba waufuni wakuti ndzidzi onsene ndikhanfuna

^ ndima 10 Onani nsolo A Bíblia Muda a Vida das Pessoas​Eu nunca saía sem minha arma,” yakulongwa na Annunziato Lugarà, mu A Sentinela 1.° de Julho de 2014, tsamba 8-9.