Ndokoni pa mphangwa

Pitani pa tsamba ya Pyankati

 UDZIWISI WAKALE MBWENYE WAKUPHINDULISA LERO

Lekani Kukhala Akupswipa Ntima

Lekani Kukhala Akupswipa Ntima

N’DIDA WA BHIBHLYA: “Lekani kupswipa ntima thangwi ya umaso wanu.”​—Mateo 6:25, Tradução do Novo Mundo.

Kodi mafala anewa asabvekanji? Yezu alonga mafala anewa mu nkhani yace ya Paphiri. Mwakubverana na disionaryo inango inafokotoza mafala a Bhibhlya, fala Yacigerego “kupswipa ntima” inakwanisa kubveka “mabvero a munthu pakuthimbana na utcerengi, njala na nyatwa zinango zinathimbana na iye mu umaso wa ntsiku na ntsiku.” Kupswipa ntima kusaphataniza kutsukwala thangwi ya pinthu pinafuna citika ntsogolo. Mphyacibaliro na pyakuthema kudzudzumika thangwi ya pinthu pyakumanungo na udidi wa anyakufunika athu. (Afilipi 2:20) Mbwenye mudalonga Yezu kuti “lekani kupswipa ntima,” akhacenjeza atowereri ace toera kucalira kupswipa ntima kwakukhonda thema—kugopa kakamwe pinthu pya mangwana pinadzudzumisa kutsandzaya kwathu kwa lero.​—Mateo 6:31, 34NM.

Kodi ndi wakuphindulisa lero? Mphyandzeru kubvera uphungu wa Yezu. Thangwi yanji? Mabukhu anango asalonga kuti munthu angapswipa ntima kakamwe, ongo wace usaphata basa kakamwe ndzidzi onsene, pontho pyenepi “pisacitisa nyatwa za ungumi ninga pironda, utenda wa ntima na makwiyo.”

Yezu alonga thangwi inango yakubveka kakamwe toera kucalira kupswipa ntima kwakukhonda thema: thangwi ndi kwakusowa basa. Yezu abvundza: “Mbani mwa imwe anakwanisa kuthimizira umaso wace thangwi yakupswipa ntima?” (Mateo 6:27, NM) Kupswipa ntima nkhabe kuthimiza nee segundu ibodzi ya umaso, mbuto mwace tendeni tisiye umaso uthimizireke okha. Kusiyapo pyenepi, pinthu nkhabe kucinja thangwi yakupigopa. Nyakupfundza unango alonga pyenepi munjira iyi: “Nee tisafunika kubvunga ndzidzi wathu na kupswipa ntima, thangwi tsogolo panango inadzakhala yadidi kusiyana na munaigopera ife.”

Tinacalira tani kupswipa ntima? Njira yakutoma, nyindirani Mulungu. Khala Mulungu asapereka cakudya kuna mbalame na kubvazika maluwa nguwo zakubalika, iye nee anadzapereka pinafuna anthu anaikha pa mbuto yakutoma ulambiri wandimomwene mu umaso wawo? (Mateo 6:25, 26, 28-30) Yaciwiri, tsalakanani pya ntsiku ibodzi. Yezu alonga: ‘Lekani kutsamali pya ntsiku ya mangwana, thangwi ntsiku ya mangwana inadzakhalambo na pinthu pyayo.’ Kodi imwe nee musatawira kuti ‘ntsiku na ntsiku iri na nyatwa zayo’?​—Mateo 6:34.

Mukubvera cenjezo yandzeru ya Yezu, tinacalira nyatwa zakumanungo. Kupiringana pyenepi, tinagumana ntendere wa m’manyerezero​—wakuti m’Bhibhlya usacemerwa “Ntendere wa Mulungu.”​—Afilipi 4:6, 7.